üzenlemenin ilgili mevzuattan kaynaklanan parasal hakların tamamının karşılanacağı şeklinde anlaşılmasının kaçınılmaz olduğu, bunlar arasında ilk akla gelenin de kıdem ve ihbar tazminatı olduğunda duraksama olmadığı, bu haliyle mevcut düzenlemelerin hem mevzuata aykırı olduğu, hem de tekliflerin oluşturulmasını engelleyici veya isteklileri tereddüde düşürücü nitelikte olduğu anlaşılmakla davacının anılan iddiası yönünden dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.
ale dokümanlarında ihale konusu is kapsamında araçların yapacakları toplam mesafeye ilişkin bir açıklamaya yer verilmediği görülmekte olup, ihale konusu iste yakıt giderlerinin yükleniciye ait olmadığı dikkate alındığında, araçların yapacakları toplam mesafenin kesin rakamlarla belirlenmemiş olması hali teklif vermeye engel bir durum teşkil etmemekle birlikte, kat edilecek mesafedeki büyük farklılıkların bakım ve onarım giderlerini etkileyebileceği
Bu itibarla, davacı tarafından yeterlik bilgi tablosunda beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerinin son ortaklık durumunu göstermediği, yeterlik tablosunun ilgili kısımlarında bu hususu tevsik için başka herhangi bir belgenin de beyan edilmediği, yeterliğe ilişkin olarak ihale dokümanında aranan şartlardan olan bu hususa ilişkin eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliği olarak kabul edilemeyeceği anlaşıldığından, dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” denilerek dava konusu işlemin iptaline, Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.
102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda şirketlerin ana sözleşmede yazılı olan iştigal konuları dışında da faaliyette bulunabilmesine imkân tanındığı, davacının sunduğu fiyat teklifini veren şirketin temizlik/temizlik malzeme alım satımı konusunda faaliyette bulunmadığını destekleyici herhangi bir somut bilgi, belgeye yer verilmeksizin ileri sürülen bu tür iddialar üzerine verilen dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk, Kurul kararının bu kısmına yönelik davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle Mahkeme kararının kısmen bozulmasına karar verilmiştir.
söz konusu is kalemleri kapsamında 0,00 TL teklif vererek fiyat öngörmemiş olduğu, bu suretle kendi lehine haksız avantaj sağladığı, bu itibarla ihale üzerinde bırakılan davacının teklifinin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varıldığından, davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yolunda alınan dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
şahıslar arasında akrabalık bağı bulunmasının başvuruya konu fiyat teklifini alan firmanın aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesine tek başına gerekçe olarak gösterilemeyeceği, bununla birlikte fiyat teklifini düzenleyen ve fiyat teklifini alan söz konusu firmaların aynı adreste faaliyet göstermesinin çok yakın etkileşimde olduklarına işaret ettiği,
Danıştayın verdiği kararla yeterlilik bilgileri tablosunda yer almayan bilgi ve belgeler ihale dosyasında isteneme.
Bu durumda, anılan Kanun’un 36’ncı maddesi gereği istekliler önünde yapılması gereken söz konusu işlemde mevzuata uyarlılık bulunmadığı ve belirlenen aykırılık sebebiyle ihalenin ilk oturumunda isteklinin teklif zarfının açılmaması sonucunda bu teklifin daha sonra geçerli bir teklif olarak da değerlendirmeye alınması olanağı bulunmadığı, yani ihalenin ilk oturumunun yeniden canlandırılmasının ve ihalenin de bu haliyle sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı anlaşıldığından ihalenin iptalinin gerektiği neticesine ulaşılmıştır.
kamu ihale mevzuatında ortaklar pay defterinin SMMM tarafından örnek çıkarma veya “aslı gibidir” şeklinde onay yapılabileceğine ilişkin herhangi bir hükmün bulunmadığı anlaşılmış olup, istekli tarafından sunulan söz konusu belgelerin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci maddesi çerçevesinde belgelerin sunuluş şekline uygun olmadığı görüldüğünden başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.
4857 Sayılı İş Kanunu’nda Yer Alan Genel Hükümlerden Farklı Olarak İşçi İstihdamının Söz Konusu Olduğu Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhalelerinde İşçilik Hesaplama Modülünün Kullanma Zorunluluğu Hakkında
whatsappı aç
Bize Ulaşın