KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2019/001 Gündem No : 16 Karar Tarihi : 03.01.2019 Karar No : 2019/UH.I-5 […]
KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2016/008 Gündem No : 104 Karar Tarihi : 28/01/2016 Karar No : 2016/DK.D-11 […]
TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Dr. […]
BAŞVURU SAHİBİ: Mur Şah Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti., İHALEYİ YAPAN İDARE: İzmir Göç İdaresi İl Müdürlüğü, BAŞVURUYA KONU […]
BAŞVURU SAHİBİ: Ada Toplu Yemek Gıda Temizlik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, İHALEYİ YAPAN İDARE: Türkiye Bilimsel ve […]
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Kayseri Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 13.09.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen […]
üzenlemenin ilgili mevzuattan kaynaklanan parasal hakların tamamının karşılanacağı şeklinde anlaşılmasının kaçınılmaz olduğu, bunlar arasında ilk akla gelenin de kıdem ve ihbar tazminatı olduğunda duraksama olmadığı, bu haliyle mevcut düzenlemelerin hem mevzuata aykırı olduğu, hem de tekliflerin oluşturulmasını engelleyici veya isteklileri tereddüde düşürücü nitelikte olduğu anlaşılmakla davacının anılan iddiası yönünden dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.
ale dokümanlarında ihale konusu is kapsamında araçların yapacakları toplam mesafeye ilişkin bir açıklamaya yer verilmediği görülmekte olup, ihale konusu iste yakıt giderlerinin yükleniciye ait olmadığı dikkate alındığında, araçların yapacakları toplam mesafenin kesin rakamlarla belirlenmemiş olması hali teklif vermeye engel bir durum teşkil etmemekle birlikte, kat edilecek mesafedeki büyük farklılıkların bakım ve onarım giderlerini etkileyebileceği
Bu itibarla, davacı tarafından yeterlik bilgi tablosunda beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerinin son ortaklık durumunu göstermediği, yeterlik tablosunun ilgili kısımlarında bu hususu tevsik için başka herhangi bir belgenin de beyan edilmediği, yeterliğe ilişkin olarak ihale dokümanında aranan şartlardan olan bu hususa ilişkin eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliği olarak kabul edilemeyeceği anlaşıldığından, dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” denilerek dava konusu işlemin iptaline, Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.
102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda şirketlerin ana sözleşmede yazılı olan iştigal konuları dışında da faaliyette bulunabilmesine imkân tanındığı, davacının sunduğu fiyat teklifini veren şirketin temizlik/temizlik malzeme alım satımı konusunda faaliyette bulunmadığını destekleyici herhangi bir somut bilgi, belgeye yer verilmeksizin ileri sürülen bu tür iddialar üzerine verilen dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk, Kurul kararının bu kısmına yönelik davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle Mahkeme kararının kısmen bozulmasına karar verilmiştir.
whatsappı aç
Bize Ulaşın