Toplantı No
: 2021/033
Gündem No
: 3
Karar Tarihi
: 11.08.2021
Karar No
: 2021/UH.II-1531
BAŞVURU SAHİBİ:
Eihale Danış. Biliş. Gıda Tem. Sağ. İnş. Otom. Tic. Ltd. Şti. – Türktem Biliş. Yem. Tem. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,
 
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü,
 
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2020/422535 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik ve Nitelikli Personel” İhalesi
 
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 28.09.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Genel Temizlik ve Nitelikli Personel” ihalesine ilişkin olarak Eihale Danış. Biliş. Gıda Tem. Sağ. İnş. Otom. Tic. Ltd. Şti. – Türktem Biliş. Yem. Tem. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 05.02.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 24.02.2021 tarih ve 9821 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.02.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. Kamu İhale Kurulunun 23.06.2021 tarihli ve 2021/MK-258 sayılı kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.
 
Başvuruya ilişkin olarak 2021/347-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.
 
KARAR:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.
 
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,
 
1) İhalenin 3, 9, 27’nci kısımlarının Beyazsu Temizlik Bilişim Sistemleri Medikal Sağlık Turizm Taşımacılık İnşaat Petrol Gıda İmalat Pazarlama San ve Tic Ltd Şti- Rak-Ser Endüstriyel Temizlik İnşaat Turizm Gıda Tekstil İthalat İhracat Tic.Ltd. Şti. İş Ortaklığının üzerinde bırakıldığı, anılan isteklinin iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olmadığı,
 
2) İhalenin 3, 9, 27’nci kısımlarının üzerinde bırakıldığı Beyazsu Temizlik Bilişim Sistemleri Medikal Sağlık Turizm Taşımacılık İnşaat Petrol Gıda İmalat Pazarlama San ve Tic.  Ltd. Şti- Rak-Ser Endüstriyel Temizlik İnşaat Turizm Gıda Tekstil İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler ile beyan edilen Ticaret Sicili Gazeteleri’nin uyumlu olmadığı, şirket yöneticisinin beyan edildiği, diğer ortakların beyan edilmediği, T.C. kimlik veya vergi kimlik numaralarının eksik beyan edildiği, aynı zamanda yeterlik bilgileri tablosunda diğer bilgiler kısmının boş bırakıldığı,
 
İhalenin 3 ve 27’nci kısımlarında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlenen Şd Sosyal Hizmetler Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi- Sutem Sosyal Hizmetler Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığının yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler ile beyan edilen Ticaret Sicili Gazeteleri’nin uyumlu olmadığı, şirket yöneticisinin beyan edildiği, diğer ortakların beyan edilmediği, T.C. kimlik veya vergi kimlik numaralarının eksik beyan edildiği, aynı zamanda yeterlik bilgileri tablosunda diğer bilgiler kısmının boş bırakıldığı,
 
3) İhalenin 3, 9, 27’nci kısımlarının üzerinde bırakıldığı Beyazsu Temizlik Bilişim Sistemleri Medikal Sağlık Turizm Taşımacılık İnşaat Petrol Gıda İmalat Pazarlama San ve Tic Ltd Şti- Rak-Ser Endüstriyel Temizlik İnşaat Turizm Gıda Tekstil İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, ihalenin 3 ve 27’nci kısımlarında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlenen Şd Sosyal Hizmetler Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi- Sutem Sosyal Hizmetler Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı, ihalenin 7 ve 19’uncu kısımlarının üzerinde bırakıldığı Yeşilova Temizlik Tıbbi Mal Bilgi İştaş Gı. Ltd. Şti.nin fiyat tekliflerini aldığı şirketin faaliyet konusu arasında temizlik konusunun bulunmadığı,
 
Yeniortadoğu Eğitim Hizmetleri Turizm Temizlik ve Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile fiyat teklifi aldığı şirket arasında akrabalık bağı bulunduğu, aynı şirket oldukları ve fiyat tekliflerine esas teşkil eden malların stokta bulunmasının imkânsız olduğu,
 
4) İhalenin 7’nci kısmında kendi aşırı düşük teklif açıklamalarının birim fiyatın üzerinde olduğu gerekçesi ile kabul edilmediği, ancak açıklamada yer alan malzeme bedelinin birim fiyat teklif cetvelinde yer alan tekliften yüksek olmadığı, açıklamalarının uygun olduğu, bunun bir maddi hata olduğu,
 
5) İlgili isteklilerin fiyat tekliflerine dayanak teşkil eden tutanakların istenerek alışlar-satışlardan hangisi üzerinden işlem yapıldığının tespiti, giriş faturalarının Tebliğ’de istenen hangi döneme ait olduğu, anılan sektörde faaliyet gösteren şirketlerden alınıp alınmadığı, idarece istenen sarf malzeme miktarı ve özelliklerinin sunulan fiyat teklifi içinde bulunup bulunmadığı, malların stokta bulunup bulunmadığı, tedarikçi şirketin adresinde faaliyette bulunup bulunmadığı ve ticaret odası kaydının bulunup bulunmadığı, SMMM onayının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı, giriş çıkış faturalarının ilgili vergi dairesine beyanının yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.
 
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
 
İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;
a) Adı: Genel Temizlik ve Nitelikli Personel Hizmet Alımı
b) Türü: Hizmet alımı
c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.
d) Kodu: İÇTM-2020/27
e) Miktarı:
13-36 Ay Süreli 27 Kısım Halinde 1675 Personelle Genel Temizlik ve Nitelikli Personel Hizmet Alımı İşi
Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: TEİAŞ Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı (Teknik Şartname ekinde adresleri yer alan yerlerde” düzenlemesi,
 
İhale ilan tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.1.Bu Tebliğde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları için öngörülen düzenlemeler, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince ihale edilebilecek personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerine uygulanır.
78.1.1.  Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yaklaşık maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden hizmet alımlarını ifade eder.
78.1.2. Danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi hizmetleri, 78.1.1 inci maddede yer alan koşullara bakılmaksızın personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak kabul edilmez.
78.1.3. Mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan, yıl boyunca devam eden, niteliği gereği süreklilik arz eden ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı park ve bahçe bakım ve onarımı ile çöp toplama, cadde, sokak, meydan ve benzerlerinin temizlik işleri, 78.1.1 inci maddede yer alan diğer koşullara bakılmaksızın personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak kabul edilir.

78.29 Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır.” açıklaması,
 
Aynı Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1.Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer aşağıdaki kurallara göre tespit edilir.
79.1.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı sınır değer olarak kabul edilir.

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.
79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.
79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.
Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.
Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.” açıklaması yer almaktadır.
 
Başvuruya konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı “Genel Temizlik ve Nitelikli Personel Hizmet Alımı” işi olduğu, ihalede tekliflerin elektronik ortamda alınarak gerçekleştirildiği ve 27 kısımdan oluştuğu, ihalenin şikâyete konu kısımlarında idarece önemli teklif bileşeni olarak sarf malzemelerinin belirlendiği, ihale komisyonu kararına göre ihalenin 10’uncu kısmının Yeniortadoğu Eğitim Hizmetleri Turizm Temizlik ve Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.
 
Eihale Danış. Biliş. Gıda Tem. Sağ. İnş. Otom. Tic. Ltd. Şti. – Türktem Biliş. Yem. Tem. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 30.11.2020 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunması üzerine alınan 06.01.2021 tarihli ve 2021/UH.II-18 sayılı Kurul kararında “Başvuru sahibinin 7’nci iddiasına ilişkin olarak;
İhalenin 10’uncu kısmının üzerinde bırakıldığı Yeniortadoğu Eğitim Hizmetleri Turizm Temizlik ve Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin sınır değerin altında teklif verdiği, idarece önemli teklif bileşeni olarak belirlenen sarf malzemelerinin tevsiki için anılan isteklinin Teknik Şartname’de belirlenen sarf malzemeleri listelerine uygun olarak Hanlılar Taş. Tem.Tur.Otom. Pet. İnş. Taah. Gıda İth. İhr. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.  tarafından düzenlenmiş 25.09.2020 tarihli fiyat teklifi sunulduğu, fiyat teklifini düzenleyen tüzel kişiliğin ticaret unvanı kapsamında şirketin faaliyet konuları arasında temizlik konusunun da bulunduğu, dolayısıyla fiyat teklifini düzenleyen şirketin teklife konu alanda faaliyet gösterdiği, diğer taraftan ihale ilan tarihi itibarıyla yürürlükte bulanan Kamu İhale Genel Tebliği’ne göre tutanakların istenmesinin idarenin takdirinde bulunduğu, bu çerçevede idarece fiyat tekliflerine dayanak teşkil eden tutanakların istenmediği anlaşıldığından, başvuru sahibinin anılan iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.” ifadelerine yer verildiği,
 
Anılan isteklinin 24.02.2021 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile tekrar itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, söz konusu başvuruda yer alan 3’ncü iddiada “Yeniortadoğu Eğitim Hizmetleri Turizm Temizlik ve Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile fiyat teklifi aldığı şirket arasında akrabalık bağı bulunduğu” hususunun ileri sürüldüğü,
 
 Anılan başvuru üzerine alınan 10.03.2021 tarihli ve  2021/UH.II-584 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında “Başvuru sahibinin 1, 3, 4, 5’inci  iddialarının 06.01.2021 tarih ve 2021/UH.II-18 sayılı Kurul kararı, 06.01.2021 tarih ve 2021/UH.II-19 sayılı Kurul kararı, 06.01.2021 tarih ve 2021/UH.II-20 sayılı Kurul kararına yönelik olduğu ve başvuru sahibinin iddialarının anılan Kurul kararlarına itiraz niteliğinde olduğu…” ifadelerine yer verilmek suretiyle “Başvurunun reddine” karar verildiği,
 
Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 31.05.2021 tarihli ve E:2021/748 sayılı kararında “Olayda; 06.01.2021 tarih ve 2021/UH.II-18 sayılı, 06.01.2021 tarih ve 2021/UH.II-19 sayılı, 06.01.2021 tarih ve 2021/UH.II-20 sayılı Kurul kararlarında, Yeniortadoğu Eğitim Hizmetleri Turizm Temizlik ve Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile fiyat teklifi aldığı Hanlılar Tas. Tem. Tur. Otom. Pet. İnş. Taah. Gıda Ith. İhr. San. Iç ve Dış Tic. Ltd. Sti. Arasındaki ilişkinin sadece fiyat teklifi sunan Hanlılar Tas. Tem. Tur. Otom. Pet. İnş. Taah. Gıda İth. İhr. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Sti.’nin faaliyet konuları arasında ihale konusu temizlik konusunun da bulunduğu ve fiyat teklifinin zorunlu bazı bilgileri içerdiği yönünden incelenmiş olduğu, davacı şirketin söz konusu şirketler arasındaki akrabalık bağı bulunduğu, bu nedenle söz konusu teklifin muvazaalı bazı işlemler içerdiği iddiasının ise incelenmediği görülmektedir.
Bu itibarla, Yeniortadogu Eğitim Hizmetleri Turizm Temizlik ve Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile fiyat teklifi aldığı Hanlılar Tas. Tem. Tur. Otom. Pet. İnş. Taah. Gıda İth. İhr. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Sti. arasındaki akrabalık bağı bulunduğu ve bu nedenle fiyat teklifinin muvazaalı olduğu iddiasının aynı ihaleye ilişkin 06.01.2021 tarih ve 2021/UH.II-18 sayılı, 06.01.2021 tarih ve 2021/UH.II-19 sayılı, 06.01.2021 tarih ve 2021/UH.II-20 sayılı Kurul kararlarında incelenmediği ve karara bağlanmadığı anlaşıldığından, söz konusu iddialar hakkında da karar verilmesi gerekirken, davacı şirketin iddiasının görev yönünden reddedilmesine ilişkin dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verildiği anlaşılmıştır.
 
Anılan Mahkeme kararı üzerine alınan 23.06.2021 tarihli ve 2021/MK-258 sayılı Kurul kararı ile ““1- Kamu İhale Kurulunun 10.03.2021 tarihli ve 2021/UH.II-584 sayılı kararının 3’üncü iddiası kapsamında yer alan “Yeniortadoğu Eğitim Hizmetleri Turizm Temizlik ve Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile fiyat teklifi aldığı şirket arasında akrabalık bağı bulunduğu, aynı şirket oldukları” iddiaları ile ilgili değerlendirmeleri içeren kısmının iptaline,
2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda,  başvuru sahibinin “Yeniortadoğu Eğitim Hizmetleri Turizm Temizlik ve Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile fiyat teklifi aldığı şirket arasında akrabalık bağı bulunduğu, aynı şirket oldukları” iddialarının esasının incelenmesine geçilmesine,” karar verildiği anlaşılmıştır.
 
Yeniortadoğu Eğitim Hizmetleri Turizm Temizlik ve Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile fiyat teklifi aldığı şirket arasında akrabalık bağı bulunduğu, aynı şirket oldukları iddiası ile sınırlı yapılan incelemede;
 
Kurumca bahse konu fiyat teklifini onaylayan SMMM’ye yazılan 02.08.2021 tarihli ve 13168 sayılı yazıyla “Hanlılar Tas. Tem. Tur. Otom. Pet. İnş. Taah. Gıda İth. İhr. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin tarafından Yeniortadoğu Eğitim Hizmetleri Turizm Temizlik ve Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına düzenlenen 25.09.2020 tarihli fiyat teklifine dayanak teşkil eden bilgi/belgelere (maliyet/satış tutarı tespit tutanağı vb.)” ifadelerine yer verilmek suretiyle bilgi/belge talep edilmiş,
 
SMMM’nin 09.08.2021 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan yazısı ekinde söz konusu fiyat teklifine ilişkin satış tutarı tespit tutanağına (Ek-O.6) yer verildiği, anılan tutanağın ihale tarihi itibariyle yürürlükte olan mevzuata uygun şekilde düzenlenmiş olduğu anlaşılmıştır.
 
Diğer taraftan 27.03.2019 tarihli ve 9796 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinden Yeniortadoğu Eğitim Hizmetleri Turizm Temizlik ve Taşımacılık Sanayi şirketinin tek ortağının Haluk Karakaya olduğu,
 
02.08.2019 tarihli ve 9882 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinden şirket adresinin Ehlibeyt Mh. 1268 Sk. Başak Apt. No:6/6 Çankaya/Ankara olduğu,
 
18.03.2019 tarihli ve 9789 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinden Yeniortadoğu Eğitim Hizmetleri Turizm Temizlik ve Taşımacılık Sanayi şirketinin fiyat teklifini aldığı Hanlılar Tas. Tem. Tur. Otom. Pet. İnş. Taah. Gıda İth. İhr. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin tek ortağının Fatime Karakaya olduğu,
 
02.08.2019 tarihli ve 9882 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinden Hanlılar Tas. Tem. Tur. Otom. Pet. İnş. Taah. Gıda İth. İhr. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin şirket adresinin Ehlibeyt Mh. 1268 Sk. Başak Apt. No:6/6 Çankaya/Ankara olduğu tespit edilmiştir.
 
Kurumca Ankara İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne yazılan 02.07.2021 tarihli ve 11408 sayılı yazıyla Haluk Karakaya ile Fatime Karakaya arasında akrabalık ilişkisi olup olmadığının tespitine esas olmak üzere nüfus kayıt bilgileri talep edilmiş,
 
Ankara İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün 12.07.2021 tarihli ve 44220 sayılı yazısı ekinde yer alan belgelerde Haluk Karakaya’nın Fatime Karakaya’nın oğlu olduğu bilgisinin yer aldığı anlaşılmıştır.

Yapılan incelemede Yeniortadoğu Eğitim Hizmetleri Turizm Temizlik ve Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve fiyat teklifini aldığı Hanlılar Tas. Tem. Tur. Otom. Pet. İnş. Taah. Gıda İth. İhr. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin tek ortaklı şirketler olduğu, şirket adreslerinin aynı olduğu, Yeniortadoğu Eğitim Hizmetleri Turizm Temizlik ve Taşımacılık Sanayi şirketinin tek ortağı Haluk Karakaya’nın Hanlılar Tas. Tem. Tur. Otom. Pet. İnş. Taah. Gıda İth. İhr. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin tek ortağı Fatime Karakaya’nın oğlu olduğu, bahse konu şahıslar arasında akrabalık bağı bulunmasının başvuruya konu fiyat teklifini alan firmanın aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesine tek başına gerekçe olarak gösterilemeyeceği, bununla birlikte fiyat teklifini düzenleyen ve fiyat teklifini alan söz konusu firmaların aynı adreste faaliyet göstermesinin çok yakın etkileşimde olduklarına işaret ettiği, netice itibariyle aşırı düşük açıklaması yapan firmanın açıklaması kapsamında sunduğu fiyat teklifinin kendi firması tarafından düzenlenmesi sonucunu doğuran mevcut durum karşısında Yeniortadoğu Eğitim Hizmetleri Turizm Temizlik ve Taşımacılık Sanayi şirketinin aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
 
Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Yeniortadoğu Eğitim Hizmetleri Turizm Temizlik ve Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,
 
Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,
 

   Oybirliği ile karar verildi.
#

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

whatsappı aç
Bize Ulaşın