Toplantı No: 2021/034
Gündem No: 46
Karar Tarihi: 18.08.2021
Karar No: 2021/MK-370
BAŞVURU SAHİBİ:
Eihale Danış. Biliş. Gıda Tem. Sağ. İnş. Otom. Tic. Ltd. Şti. – Türktem Biliş. Yem. Tem. İnş. Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti.
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Teiaş) Merkez
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2020/422535 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Ve Nitelikli Personel” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Teiaş) tarafından yapılan 2020/422535 ihale kayıt numaralı “Genel Temizlik ve Nitelikli Personel” ihalesine ilişkin olarak Eihale Danış. Biliş. Gıda Tem. Sağ. İnş. Otom. Tic. Ltd. Şti. – Türktem Biliş. Yem. Tem. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 06.01.2021 tarihli ve 2021/UH.II-18 sayılı karar ile “1) 4734 sayılı  Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihalenin 1, 3, 5, 6, 12, 20, 22, 26 ve 27’nci kısımlarına ilişkin olarak düzeltici işlem belirlenmesine,2) 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince ihalenin 7, 9, 10, 14, 18 ve 19’uncu kısımlarına ilişkin olarak itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verilmiştir. Davacı Rahim Aydoğdu tarafından anılan Kurul kararının 1’inci ve 27’nci kısımlarına ilişkin aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesi ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönündeki düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin kısmının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 01.04.2021 tarih ve E:2021/302, K:2021/658 sayılı kararı ile davanın reddine karar verilmiştir. Davacı Rahim Aydoğdu tarafından mahkeme kararının temyiz edilmesi üzerine Danıştay Onüçüncü Dairesinin 23.06.2021 tarihli ve E:2021/2205, K: 2021/2409 sayılı kararında “…1)Temyize konu Mahkeme kararının, davacının teklifinin asgari işçilik tutarına eşit olduğu, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan sarf malzemesi satırına 0,00-TL teklif edildiği iddiasına yönelik davanın reddine ilişkin kısmında hukukî isabetsizlik bulunmamaktadır.2)Temyize konu Mahkeme kararının; davacının sarf malzemesi fiyat teklifi aldığı şirketin o alanda faaliyet göstermediği iddiasına yönelik davanın reddine ilişkin kısmına gelince;Davacı tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında Teknik Şartnamede belirlenen sarf malzemeleri listelerine uygun olarak bütün kısımlar için Görkem Kauçuk Organizasyon Kırt.Izo.Elek.Oto.Nak.San ve Tic. Ltd. Sti. tarafından düzenlenmiş 25/05/2020 tarihli fiyat teklifi sunulduğu; fiyat teklifini düzenleyen şirkete ilişkin www.ticaretsicili.gov.tr adresinden yapılan incelemede şirketin faaliyet konuları arasında temizlik/temizlik malzeme alım satımı konusunun bulunmadığından bahisle Kurul tarafından davacının aşırı düşük teklif açıklamasının bu yönüyle uygun kabul edilmediği görülmektedir.Yukarıda yer verilen mevzuat incelendiğinde, 6102 sayılı Kanun’la ultra vires (yetki asımı) ilkesinin kaldırılmış, 6103 sayılı Kanun’la da 6762 sayılı (mülga) Türk Ticaret Kanunu döneminde kurulan ve şirket ana sözleşmesinde şirketin sadece ana sözleşmede yazılı olan konularla sınırlı şekilde faaliyette bulunabileceğine ilişkin hükümlerin ise yazılmamış sayılacağı ifade edilerek, ticarî şirketlerin ana sözleşmede yazılı olan iştigal konuları dışında da faaliyette bulunabilmesi mümkün kılınmıştır.Bu durumda davacının aşırı düşük bedel açıklamaları kapsamında sunduğu bütün fiyat tekliflerinin ilgili meslek mensubu tarafından iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle İhale Genel Tebliği’nde öngörülen ibareye yer verilerek TÜRMOB kâsesi kullanılarak imzalandığı, üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin üzerindeki beyanın doğruluğundan meslek mensubunun sorumlu olduğu dikkate alındığında, onaylanan fiyat teklifinin firmanın teklife konu alanda faaliyet gösterdiğini kanıtlar nitelikte olduğu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda şirketlerin ana sözleşmede yazılı olan iştigal konuları dışında da faaliyette bulunabilmesine imkân tanındığı, davacının sunduğu fiyat teklifini veren şirketin temizlik/temizlik malzeme alım satımı konusunda faaliyette bulunmadığını destekleyici herhangi bir somut bilgi, belgeye yer verilmeksizin ileri sürülen bu tür iddialar üzerine verilen dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk, Kurul kararının bu kısmına yönelik davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle Mahkeme kararının kısmen bozulmasına karar verilmiştir. Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, Kamu İhale Kurulunun 06.01.2021 tarihli ve 2021/UH.II-18 sayılı kararının Rahim Aydoğdu’nun ihalenin 1’inci ve 27’nci kısımlarına ilişkin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun kabul edilmemesi ile ilgili değerlendirmeleri içeren kısımlarının iptaline, 
   Oybirliği ile karar verildi.
#

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

whatsappı aç
Bize Ulaşın