Toplantı No : 2021/034
Gündem No : 28
Karar Tarihi : 18.08.2021
Karar No : 2021/MK-365
BAŞVURU SAHİBİ:
İvme Müh. İnş. İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti.
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı -Park Bahçeler Yapım Şube Müdürlüğü
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2020/395467 İhale Kayıt Numaralı “Kocaeli Geneli Muhtelif Mezarlıklarda Çevre Düzenleme, Yapım, Tadilat Ve Tamirat Yapılması İşi” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı -Park Bahçeler Yapım Şube Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/395467 ihale kayıt numaralı “Kocaeli Geneli Muhtelif Mezarlıklarda Çevre Düzenleme, Yapım, Tadilat ve Tamirat Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak İvme Müh. İnş. İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 25.11.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1944 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir. Davacı Günker İnşaat Anonim Şirketi tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 07.01.2021 tarihli E:2020/2187 sayılı kararıyla dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Bu karar gereklerini yerine getirmek üzere alınan Kamu İhale Kurulu’nun 03.02.2021 tarihli ve 2021/MK-56 sayılı kararı ile “Kamu İhale Kurulunun 25.11.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1944 sayılı kararının 1’inci iddiasının (d) bendinde yapılan değerlendirmelerin iptaline” karar verilmiştir. Daha sonra Kurum tarafından anılan Mahkeme kararının temyizi üzerine verilen Danıştay Onüçüncü Dairesinin 07.07.2021 tarihli ve E:2021/1342 K:2021/2699 sayılı kararında “…Uyuşmazlık konusu ihaleye ilişkin İdari Şartname’de isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini ve tüzelkişi olmaları hâlinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzelkişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerini veya bu hususları gösteren belgeleri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerektiği; bu bakımdan ihale dokümanı kapsamında verilen yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlığı altındaki “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” bölümünün “Ticaret Sicili Bilgileri” başlıklı kısmında, “Ortaklara Ait Bilgiler (Halka Arz Edilen Hisseler Hariç) [Ortakların: Gerçek Kişi Olması Durumunda Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası/ Ortaklık Oranı/ Varsa İşletme Adı ve Ticaret Unvanı; Tüzel Kişi Olması Durumunda Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/Varsa İşletme Adı]”, “Yöneticilere Ait Bilgiler (Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası ve Görevi)”, “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” ve “Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı ile Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” satırlarının yer aldığı; İdari Şartname’nin 22. maddesinin 2. fıkrasında, yeterlik bilgileri tablosunun EKAP üzerinden isteklilerce hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle, ihale dokümanı ekinde verilen standart forma uygun şekilde doldurulacağının açık bir şekilde kurala bağlandığı görülmüştür.Davacı şirket tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda, “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlığı altındaki “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” bölümünde “Ticaret Sicili Bilgileri”nin gösterildiği kısımda yer alan “Ortaklara Ait Bilgiler” başlıklı satırda, vergi ve TC kimlik numaraları ile birlikte “Çatı Grup İnşaat Turizm Peyzaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (%51) ve Alper Özen (%49)” bilgilerine yer verildiği, “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” başlıklı satırlarda ise, 10/02/2016 tarih ve 9008 sayılı, 18/12/2018 tarih ve 9726 sayılı, 25/02/2019 tarih ve 9774 sayılı Ticaret Sicili Gazetelerinin ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’nün beyan edildiği, aynı kısımda yer alan “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” satırında ise herhangi bir bilgiye yer verilmediği görülmektedir.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin internet adresi (ticaretsicil.gov.tr) üzerinden yapılan sorgulamada, davacı tarafından beyan edilen 10/02/2016 tarih ve 9008 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde kuruluş bilgilerinin yer aldığı ve bu bilgilerden şirketin tek ortağının Alper Özen olduğunun anlaşıldığı, 18/12/2018 tarih ve 9726 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde adres değişikliğine ilişkin bilginin yer aldığı, 25/02/2019 tarih ve 9774 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nin ise yönetim kurulu/yetkililer, tek ortaklık bilgisi ile genel kurul iç yönergesi konularına yönelik olduğu ve “Tek Ortaklık Bilgisi” başlığı altında şirketin tek pay sahipliğinin sona erdiği ifadelerine yer verildiği ancak ortaklık oranlarına dair herhangi bir bilginin yer almadığı, anılan belgelerde yer alan ilanlarda Çatı Grup İnşaat Turizm Peyzaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin şirket ortağı olduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmadığı gibi, son ortaklık durumuna ilişkin bilgileri gösteren belge olarak beyan edilen söz konusu Ticaret Sicili Gazetelerinin “Çatı Grup İnşaat Turizm Peyzaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (%51) ve Alper Özen (%49)” olarak belirtilen ortaklık durumunu teyide elverişli olmadığı, öte yandan, tüzel kişiliğin son ortaklık yapısına ilişkin bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicili Gazetesinde bulunmaması hâlinde, durumun bu hususları gösteren başka belgelerle de tevsik imkânı bulunduğu, bu bağlamda yeterlik bilgileri tablosunda “Ticaret Sicili Bilgileri”nin gösterildiği kısımda “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” başlıklı satıra yer verildiği, ancak davacı tarafından sunulan tabloda anılan satırın boş bırakıldığı ve son ortaklık durumuna ilişkin olarak anılan Ticaret Sicili Gazetelerinden başka herhangi bir belgenin beyan edilmediği, teklif kapsamında son ortaklık durumunu gösterir bilgilerin yer aldığı pay defteri vb. başka herhangi bir belge sunulmadığından son ortaklık durumunun teyidinin bu şekilde de yapılamadığı sonucuna ulaşılmaktadır.Öte yandan, Dairemizin 26/05/2021 tarihli ara kararıyla, dava dosyası kapsamında 29/12/2020 tarihinde idarece verilen savunma ekinin 83. sayfasında yer alan davacı şirketin 12/02/2019 tarihinde yapılan “Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Katılanlar Cetveli” başlıklı belgenin, ihale sürecinin hangi aşamasında hangi yöntemle ihale dosyasına dâhil edildiği hususunda davalı idareden açıklama, bilgi ve belge istenildiği; anılan ara kararına davalı idare tarafından verilen cevapta, söz konusu belgenin ihaleyi gerçekleştiren idarenin 07/09/2020 tarih ve 121-5 sayılı yazısına istinaden 16/09/2020 tarihli aşırı düşük teklif açıklaması ekinde ve beyan edilen bilgileri tevsik edilen belgelerin sunulmasına ilişkin 29/09/2020 tarih ve 121-5 sayılı yazısına istinaden sunulmuş olduğunun belirtildiği, bu durumda, davacı şirketin son ortaklık durumunu gösterir nitelikte olan 12/02/2019 tarihinde yapılan “Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Katılanlar Cetveli” başlıklı belgenin davacı şirket tarafından sunulan teklif kapsamında beyan edilen bilgi ve belgeler arasında yer almadığı, tekliflerin sunulması ve değerlendirilmesine ilişkin aşamalardan sonraki süreçte ihaleyi gerçekleştiren idarenin isteği üzerine sunulduğu anlaşılmaktadır.Bu itibarla, davacı tarafından yeterlik bilgi tablosunda beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerinin son ortaklık durumunu göstermediği, yeterlik tablosunun ilgili kısımlarında bu hususu tevsik için başka herhangi bir belgenin de beyan edilmediği, yeterliğe ilişkin olarak ihale dokümanında aranan şartlardan olan bu hususa ilişkin eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliği olarak kabul edilemeyeceği anlaşıldığından, dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” denilerek dava konusu işlemin iptaline,  Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir. Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, 1- Kamu İhale Kurulu’nun 03.02.2021 tarihli ve 2021/MK-56 sayılı kararının iptaline 2- Anılan Danıştay kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Kamu İhale Kurulu’nun 25.11.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1944 sayılı kararının 1’inci iddiasının (d) bendinde yapılan değerlendirmenin hukuki geçerliliğini koruduğuna,    
   Oybirliği ile karar verildi.
#

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

whatsappı aç
Bize Ulaşın