İndirYazdır

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No: 2021/035Gündem No: 46Karar Tarihi: 25.08.2021Karar No: 2021/UY.I-1601BAŞVURU SAHİBİ:Ali BİLGEN – Dtm Grup İnşaat Anonim Şirketi İş Ortaklığı, İHALEYİ YAPAN İDARE:Adana Büyükşehir Belediyesi Satın Alma ve İhale Daire Başkanlığı, BAŞVURUYA KONU İHALE:2021/351338 İhale Kayıt Numaralı “Adana İli Merkez İlçelerde (Yüreğir, Sarıçam, Seyhan, Çukurova) Park Yapımı ile Mevcut Parklarda Düzenleme Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:Adana Büyükşehir Belediyesi Satın Alma ve İhale Daire Başkanlığı tarafından 26.07.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Adana İli Merkez İlçelerde (Yüreğir, Sarıçam, Seyhan, Çukurova) Park Yapımı ile Mevcut Parklarda Düzenleme Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Ali Bilgen – Dtm Grup İnşaat Anonim Şirketi İş Ortaklığının 02.08.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 02.08.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 09.08.2021 tarih ve 35737 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.08.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. Başvuruya ilişkin olarak 2021/1311 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. KARAR:Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin birinci oturumunda, kendileri tarafından sunulan teklif zarfının üzerinde iş ortaklığına ait adres bilgilerinin bulunmadığı gerekçe gösterilerek teklif zarfının açılmadığı, ancak teklif zarfında yer alan kaşede tebligata ilişkin açık adreslerin yer aldığı, bu yönüyle hazırlanan teklif zarfının ihale komisyonu tarafından alınarak ihalenin birinci oturumunda açılmasına engel bir durumun olmadığı, kaldı ki adres bilgilerinin eksik olması halinde bile bu durumun teklifin esasına etkili olmadığı, teklif zarfının bu haliyle kabul edilmesi gerektiği, diğer taraftan ihale sürecine ilişkin iletişimin EKAP üzerinden uygulanmaya başlanmasının zorunlu hale getirildiği iddialarına yer verilmiştir.     A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. …” hükmü, Anılan Kanun’un “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinin birinci fıkrasında “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.” hükmü, Aynı Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinin birinci fıkrasında “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.” hükmü, Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tekliflerin alınmasına ilişkin işlemler” başlıklı 16.1’inci maddesinde “4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir” hükmünün, zarfın yapıştırılan yerinin ihaleye katılan aday veya istekli tarafından imzalanıp, kaşesinin veya mührünün basılması şeklinde uygulanması gerekmektedir. Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde zarfın yapıştırılan yerinin ortaklardan herhangi biri tarafından imzalanarak kaşelenmesi veya mühürlenmesi yeterlidir.” açıklaması, Anılan Tebliğ’in “Kanunun 36 ncı maddesine göre ihale komisyonunca ilk oturumda yapılacak iş ve işlemler” başlıklı 16.2’nci maddesinin birinci fıkrasında “Başvuru ya da teklif zarfının Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olmadığının anlaşılması halinde, söz konusu zarfın ön ve arka yüzünün fotokopisi çekildikten sonra başvuru veya teklif zarfı açılmaksızın iade edilecektir. Başvuru veya teklif zarfının fotokopisi ise idare tarafından ihale işlem dosyasında muhafaza edilecektir.” açıklaması yer almaktadır. Yukarıda aktarılan mevzuat çerçevesinde, teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgelerin bir zarfa konulması gerektiği, teklif zarfı üzerinde ise isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresinin yazılması ve bu zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi veya kaşelenmesi gerektiği, diğer taraftan isteklinin ortak girişim olması halinde zarfın yapıştırılan yerinin ortaklardan herhangi biri tarafından imzalanarak kaşelenmesi veya mühürlenmesinin yeterli olacağı anlaşılmaktadır. Bu kapsamda, itirazen şikâyete konu ihaleye bakıldığında, ihale komisyonunca ilk oturumda yapılan değerlendirme sonucunda başvuru sahibinin teklif zarfının değerlendirmeye alınmadığı, Başvuru sahibinin değerlendirmeye alınmama gerekçesinin yer aldığı 27.07.2021 onay tarihli ihale komisyonu karar tutanağında “…3-Teslim alınan Ali BİLGEN-Bilgen Müt./ DMT-Grup İnş. A.Ş. İş Ortaklığına ait teklif zarfının İdari Şartnamenin “Madde 22 – Tekliflerin sunulma şekli22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri iftekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.” hükmü gereğince zarfın üzerine firma tarafından tebligata esas açık adresi yazılmadığından zarfı uygun görülmemiştir.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür. Diğer taraftan başvuru sahibinin iddialarına ilişkin olarak idarece verilen cevaba bakıldığında “…zarfın üzerinde tebligata esas açık adresin olmaması nedeniyle ihale komisyonu tarafından zarfınız değerlendirmeye alınmamıştır. Zarfın yapıştırılan yeri iş ortaklığı tarafından imzalanıp ve mühürlenmiş olsa da kaşe üzerinde iki farklı adresin olduğu Tebligata açık adresin yer almadığı tespit edilmiştir…” ifadelerine yer verildiği görülmüştür. Bu çerçevede, başvuru sahibi Ali Bilgen – Dtm Grup İnşaat Anonim Şirketi İş Ortaklığı tarafından sunulan teklif zarfı incelendiğinde; teklif zarfının üzerinde yer alan şirket kaşelerinin her bir ortağın tebligata açık adreslerini ihtiva ettiği, dolayısıyla, idarece söz konusu teklif zarfı üzerinde her bir ortağa ait kaşelerde yer alan tebligata açık adreslere itibar edilmesi gerekirken, başvuru sahibinin teklifinin doğrudan tebligata açık adreslerin yer almadığı gerekçesiyle değerlendirmeye alınmaması yönündeki işlemin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 30’uncu ve 36’ncı maddelerine uygun olmadığı anlaşılmıştır. Bu durumda, anılan Kanun’un 36’ncı maddesi gereği istekliler önünde yapılması gereken söz konusu işlemde mevzuata uyarlılık bulunmadığı ve belirlenen aykırılık sebebiyle ihalenin ilk oturumunda isteklinin teklif zarfının açılmaması sonucunda bu teklifin daha sonra geçerli bir teklif olarak da değerlendirmeye alınması olanağı bulunmadığı, yani ihalenin ilk oturumunun yeniden canlandırılmasının ve ihalenin de bu haliyle sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı anlaşıldığından ihalenin iptalinin gerektiği neticesine ulaşılmıştır. B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir. Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.   Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline, 
   Oybirliği ile karar verildi.                  
#

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

whatsappı aç
Bize Ulaşın