Aşırı Düşük, Aşırı düşük savunma, Yemek Aşırı Düşük, Aşırı Düşük Sorgulama, Yapım Aşırı Düşük, Aşırı Düşük, Aşırıdüşük Firmamız kamu ihaleleri aşırı düşük danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir. Aşırı Düşük, asiridusuk.com https://www.asiridusuk.com/ tr Danışmanlık https://www.asiridusuk.com/ ATC Danışmanlık İhale Danışmanlıkhttps://www.asiridusuk.com/ihale-danismanlik.htmlFirmamız uzman kadrosuyla, kamu ihale hizmet, yapım ve mal alımları ile ilgili olarak, ihale süreçleri içerisinde ihalelere katılan firmalara idareye şikayet, KİK e itirazen şikayet, eğitim ve aşırı düşük sorgulamalarınızda her türlü eğitim, danışmanlık hizmetleriyle firmanıza destek sağlamaktadır. ...

Deneyimli kadromuzun mevzuata olan hakimiyeti, ilgili mevzuata ilişkin değişikliklerin yakın takibi ve güncellemelerdeki devamlılığı, yılların tecrübesi ve bilgi birikimi sayesinde, ulusal ve uluslararası piyasalarda faaliyet gösteren ve kamu ihalelerinden pay almaya çalışan gerçek ya da tüzel kişilikler ile bunların oluşturdukları ortak girişimlerin ve de ihaleyi yapan idarelerin sorunlarına çözüm getirmeyi vaad ediyoruz

]]>
Yapım Aşırıdüşük Savunmahttps://www.asiridusuk.com/yapim-asiridusuk-savunma.htmlFirmamızın bünyesinde bulunan teknik personel ile maliyet hesaplama ve aşırı düşük sorgulama konusunda hizmet vermekteyiz. ...
]]>
Hizmet Aşırıdüşükhttps://www.asiridusuk.com/hizmet-asiridusuk.htmlFirmamız hizmet alımları konusunda yemek, temizlik, personel çalıştırmaya dayalı hizmet işleri, çöp toplama, araç kiralama... ...
]]>
Yapım Yemek Hizmet Araç Aşırı düşükhttps://www.asiridusuk.com/yapim-yemek-hizmet-arac-asiri-dusuk.htmlYapım aşırı düşük, hizmet aşırı düşük, araç kiralama aşırı düşük, yemek aşırı düşük gibi kamu ihale kanunun 38. maddesinde yer alan firmaların hazırlamasında zorlandığı savunma şekli ...

Danıştay 13. Daire Başkanlığı         2015/6461 E.  ,  2016/540 K.

 •  


"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONÜÇÜNCÜ DAİRE
Esas No:2015/6461
Karar No:2016/540

Temyiz İsteminde Bulunanlar : 1-(Davalı)
Mevlana Bulvarı, Konya Yolu, No:186 Balgat / ANKARA
Vekili : - Aynı adreste
2-(Davalı Yanında Müdahil)
Vekili :

Karşı Taraf (Davacılar) : 1-
2-E
İstemin Özeti : Ankara 8. İdare Mahkemesi'nin 28.10.2015 tarih ve E:2015/1936, K:2015/1593 sayılı kararının; davalı idare tarafından, dayanak yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin Danıştay Onüçüncü Dairesi'nin 17.02.2015 tarih ve E:2014/2580 sayılı kararının kendilerine 06.04.2015 tarihinde tebliğ edildiği, dava konusu ihalenin ilan tarihindeki mevzuata uygun olarak gerçekleştirildiği; davalı yanında müdahil tarafından, davacıların ihale dokümanına karşı herhangi bir şikâyet veya itirazen şikâyet başvurusunda bulunmadıkları, ihale dokümanının bu hâliyle kesinleştiği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi: Temyiz istemlerinin reddi ile temyize konu Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:
Dava; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 27.04.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen "Hisarcık-Espey Yeni Atık Barajı İnşaatı" ihalesine ilişkin olarak davacılar tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kamu İhale Kurulu'nun 24.06.2015 tarih ve 2015/UY.II-1776 sayılı kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; Danıştay Onüçüncü Dairesi'nin 17.02.2015 tarih ve E:2014/2580 sayılı kararı ile, dava konusu işlemin dayanağı olan 07.06.2014 tarih ve 29023 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 25. maddesiyle değişik Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 60. maddesinin 2., 3. ve 4. fıkralarının yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği; her ne kadar ihale tarihi itibarıyla Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 60. maddesinin 2., 3. ve 4. fıkralarının yürürlükte bulunduğundan bahisle söz konusu hükümler dikkate alınarak itirazen şikâyet başvurusunun reddine karar verilmiş ise de, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 60. maddesinin 2., 3. ve 4. fıkralarının, Danıştay Onüçüncü Dairesi tarafından yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi sebebiyle davalı idare tarafından, yürürlükte bulunmayan yönetmelik hükümlerine göre bir değerlendirme yapılmasına olanak bulunmadığı; başka bir anlatımla, ortada hukuken olmayan mevzuat hükümleri dikkate alınarak bir değerlendirme yapılamayacağı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare ve davalı idare yanında müdahil tarafından temyiz edilmiştir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 24. maddesinin (e) bendinde, uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğunun ihale ilânlarında bulunması zorunlu hususlardan olduğu düzenlenmiş; 30. maddesinin ikinci fıkrasında, teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiği belirtilerek, mektubun yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunluluğuna yer verilmiş; 54. maddesinin birinci fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri kuralına; 55. maddesinde, şikâyet başvurusunun, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21'inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hâllerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılacağı, ilanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresinin ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresinin ise dokümanın satın alındığı tarihte başlayacağı; ilan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikâyetlerin birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabileceği; idarenin, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alacağı, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dâhil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği kuralına; 56. maddesinde ise, idareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55. maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hâllerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği, ihalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanların itirazen şikâyete konu edilebileceği ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kurum'a başvuruda bulunulabileceği kuralına yer verilmiştir.
55. maddenin gerekçesinde ise; "Süresinde şikâyet hakkını kullanmayanlar, ilan ile ihale veya ön yeterlik dokümandaki tüm düzenlemelerin hukuka uygun olduğunu ve kendisi açısından herhangi bir hak ihlali doğurmadığını kabul etmiş sayılacağından, bu aşamadan sonra ihale veya ön yeterlik ilanları ile ihale veya ön yeterlik dokümanına ilişkin şikâyet başvurusunda bulunulamayacağı öngörülmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.
Aktarılan mevzuat hükümlerinin 55. maddenin gerekçesiyle birlikte değerlendirilmesinden; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, ihale ilanında yer alan hususlara ilişkin şikâyet başvurularının ilk ilan tarihinden itibaren, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların ise dokümanın satın alındığı tarihten itibaren on gün içinde yapılabileceği, süresi içerisinde şikâyet yoluna başvurmayanların, ihale ilanı ile ihale veya ön yeterlik dokümanı bu hâliyle kesinleştiğinden artık bu aşamadan sonra ihale ilanı ile ihale veya ön yeterlik dokümanına ilişkin olarak şikâyet başvurusunda bulunamayacakları anlaşılmaktadır.
Dava konusu ihaleye ilişkin idari şartnamenin 33.2. maddesi ile ihale ilanının 13. maddesinde, ihalenin, Kamu İhale Kanunu'nun 38. maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacağı düzenlenmiştir.
Dosyanın incelenmesinden; davacılar tarafından, dava konusu ihaleye ilişkin olarak, ihalenin 18.03.2015 tarihinde ilan edildiği, Danıştay 13. Dairesinin 17.02.2015 tarih ve E:2014/2580 sayılı kararıyla Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 60. maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarının yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği, ihale ilan tarihi itibarıyla ihale dokümanında aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin ilgili Yönetmelik maddesinin yürütmesi durdurulduğundan ihalenin bu maddeye göre sonuçlandırılmasının hukuka aykırı olduğu, ihalenin yürürlükte bulunan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesi ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 60’ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca sınır değerin altında kalan tüm tekliflerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilerek sonuçlandırılması gerektiği, dava konusu ihalede sınır değerin 61.262.000.-TL, ihale üzerinde bırakılan Sistem Elektromekanik Tesisler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin teklifinin ise 36.448.000.-TL olduğu, ihale üzerinde kalan istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi gerektiği iddialarıyla itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, anılan başvurunun reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlık konusu olayda, davacılar tarafından, ihale ilanı ve dokümanındaki, ihalenin, Kamu İhale Kanunu'nun 38. maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacağı yönündeki düzenlemenin dayanağı olan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 60. maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarının yürütmesinin Dairemizin 17.02.2015 tarih ve E:2014/2580 sayılı kararıyla durdurulduğu ileri sürülmekte ise de; davacı dâhil olmak üzere istekli olabilecekler tarafından ihale ilanı ve dokümanında yer alan "ihalenin, Kamu İhale Kanunu'nun 38. maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacağı" yönündeki düzenlemeye yönelik ilan tarihinden başlamak üzere on gün içerisinde itirazda bulunulmadığından ihale dokümanının kesinleştiği ve teklifler ihale dokümanı tamamen okunup kabul edilmek suretiyle verildiğinden, anılan iddianın bu aşamada ileri sürülemeyeceği sonucuna varılmıştır.
Bu itibarla, dava konusu ihalenin, kesinleşen ihale dokümanına göre sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi üzerinde bırakıldığı anlaşıldığından, davacıların itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle; davalı ve davalı yanında müdahilin temyiz istemlerinin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca Ankara 8. İdare Mahkemesi'nin 28.10.2015 tarih ve E:2015/1936, K:2015/1593 sayılı kararının BOZULMASINA, DAVANIN REDDİNE, dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine, ayrıntısı aşağıda gösterilen toplam 125,40.-TL yargılama giderinin davacılar üzerinde bırakılmasına, toplam 243,60.-TL davalı yargılama giderleri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1000.-TL vekâlet ücretinin davacılardan alınarak davalı idareye, 255,40.-TL müdahil yargılama giderinin davacılardan alınarak müdahile verilmesine, kullanılmayan 45,60.-TL yürütmeyi durdurma harçlarının istemleri hâlinde davacılara ve davalı idareye iadesine, posta giderleri avansından artan tutarların taraflara ve müdahile iadesine, 2577 sayılı Kanun'un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 02.03.2016 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

Başkan Vekili

Üye

Üye

Üye

Üye
(X)

(X)
DAVACI YARGILAMA GİDERLERİ: DAVALI YARGILAMA GİDERLERİ :
Toplam Harç : 55,40.-TL Toplam Harç : 193,60.-TL
Posta Gideri : 70,00.-TL Posta Gideri : 50,00.-TL
TOPLAM : 125,40.-TL TOPLAM : 243,60.-TL

MÜDAHİL YARGILAMA GİDERLERİ:
Toplam Harç : 225,40.-TL
Posta Gideri : 30,00.-TL
TOPLAM : 255,40.-TL
(X) KARŞI OY :

Temyize konu İdare Mahkemesi kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının onanması gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.
 

 

]]>
Araç Aşırı Düşük Savunma Hazırlamahttps://www.asiridusuk.com/arac-asiri-dusuk-savunma-hazirlama.htmlDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü tarafından 17.11.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ...

ARAÇ AŞIRI DÜŞÜK SAVUNMA HAZIRLAMA

NASIL YAPILIR

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2016/031

Gündem No : 28

Karar Tarihi : 25.05.2016

Karar No : 2016/UH.II-1384

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü,

Seyrantepe Sanayi Mah. Elazığ Bulvarı No: 147 21120 DİYARBAKIR

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/134598 İhale Kayıt Numaralı “DSİ 10. Bölge Müdürlüğü 2016 Yılı Personel Taşıma

Servis Hizmetleri Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü tarafından 17.11.2015

tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “DSİ 10. Bölge Müdürlüğü 2016 Yılı Personel

Taşıma Servis Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Emir Nakliyat İnş. Gıda Öz. Eğt.

Temz. İth. İhrc. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 20.04.2016 tarihinde yaptığı şikâyet

başvurusunun, idarenin 28.04.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince

06.05.2016 tarih ve 27928 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.05.2016 tarihli dilekçe ile

itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2016/1121 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan

inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhalenin 1’inci kısmı üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamalarının toplam birim maliyete dayalı açıklamayı içeren fiyat teklifi ile açıklanması gerekirken, ağırlıklı ortalama birim maliyete dayalı açıklamayı içeren proforma faturalar ile yapılmasının mevzuata aykırı olduğu,

2) Araç sahipleri ile yapılan kira sözleşmelerinin tek başına aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulmasının mevzuata aykırı olduğu, diğer yandan anılan sözleşmenin mevzuat uyarınca taşıması gereken ibareleri taşımadığı, ayrıca belgelendirmeye esas hususlara ait imza sirküleri ile meslek mensubuna ilişkin faaliyet belgesinin mevcut olmadığı, söz konusu belgelerde kaşe/mühürlerin de eksik olduğu,

3) Araçların amortisman bedeli hesaplanırken, söz konusu araçların şirketin aktifine hangi bedelle kaydolduğu hususunda meslek mensubu tarafından düzenlenmiş bir belgenin veya demirbaş veya amortisman defterinin sunulmadığı, anılan istekli tarafından sunulan belgelerin mevzuat uyarınca taşıması gereken ibareleri taşımadığı, ayrıca belgelendirmeye esas hususlara ait imza sirküleri ile meslek mensubuna ilişkin faaliyet belgesinin mevcut olmadığı, söz konusu belgelerde kaşe/mühürlerin de eksik olduğu,

4) Bahsi geçen istekli tarafından araç giderlerinin tevsiki için meslek mensubu tarafından onaylı fiyat teklifi ve fiyat teklifine dayanak teşkil eden maliyet/satış tutarı tespit tutanağının sunulmadığı, fiyat teklifi üzerinde mevzuat uyarınca yer alması gereken ibareler ile meslek mensubuna ait imza ve iletişim bilgilerinin mevcut olmadığı, fiyat teklifi üzerinde zorunlu trafik sigortası, kasko, araç ve egzoz muayene giderleri, araç vergileri, araçların bakım-onarım ve amortisman giderlerinin teklif edilen tutara dâhil olduğu ibaresinin yer almadığı, maliyet/satış tespit tutanağında söz konusu giderlerin ayrı ayrı gösterilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

5) Saatlik ortalama yakıt tüketim miktarının tevsiki için araç kataloğunun sunulmamasının mevzuata aykırı olduğu,

6) Akaryakıt bedelinin EPDK rayiç fiyatının altında olduğu, söz konusu fiyata nasıl ulaşıldığına ilişkin bilgi ve belgelerin sunulmadığı,

7) Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında kasko, ferdi kaza koltuk sigortası, mali sorumluluk trafik sigortasına ilişkin sigorta acentelerinden alınarak sunulan poliçe, proforma fatura veya sözleşmelere ek olarak ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının sunulması veya bu teyitlerin yetkili kişilerin imzalarını taşıması gerekirken, anılan istekli tarafından mevzuata aykırı bir şekilde tevsik edildiği,

8) Sözleşme ve genel giderlere ilişkin açıklama kapsamında bir maliyet öngörülmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

9) İhalenin gerçekleştirildiği ilde ihale üzerinde bırakılan isteklinin S plaka araçların mülkiyetine sahip olmadığı, bunlara ilişkin olarak araçları devir alması ve güzergâh izin belgesinin mevcut olması gerekirken, söz konusu hususlar olmaksızın ihalenin anılan istekli üzerinde bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, bununla birlikte araçlara ait güzergâh izin belgesinin temini için belediyeye ödenecek harç ücretinin maliyet bileşenleri içerisinde yer alması gerektiği,

10) Anılan istekli tarafından her iki kısma da teklif verildiği, ancak sunulan iş deneyim belgesinin her iki kısım için yeterli olmadığı, idarece değerlendirmenin ayrı ayrı gerçekleştirildiği, söz konusu hususun mevzuata aykırı olduğu, ihalenin 2’nci kısmına itiraz olmasına rağmen ihale üzerinde bırakılan istekli ile mevzuata aykırı bir şekilde sözleşme imzalandığı,

11) Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında işçilik, lastik, MTV, GPS, temizlik, egzoz pulu, işçi sağlığı ve güvenliği, fenni muayene ve sözleşme giderlerinin mevzuata uygun tevsik edilmediği, sunulan belgelerde mevzuat uyarınca taşıması gereken ibareler ile kaşe/mühürlerin mevcut olmadığı,

12) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından düşük teklif fiyatı sunulmasının sebebinin bakım, onarım, yedek parça, lastik, kasko, trafik ve ferdi kaza sigortası için sunulan belgelerin sözleşme süresini kapsamaması olduğu, bu durumda anılan istekli tarafından haksız fiyat avantajı elde edildiği,

13) Kesinleşen ihale kararında ihale üzerinde bırakılan istekliye ait aşırı düşük teklif açıklamasının kabul edilme gerekçesinin belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu

14) İhale üzerinde bırakılan istekliye ait aşırı düşük teklif açıklamasına dayanak oluşturan tüm belgelerin ilgililerden talep edilerek incelenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru konusu ihalenin 17.11.2015 tarihinde gerçekleştirildiği, 14.12.2015 tarihli ihale komisyonu kararından söz konusu ihalenin 1’inci kısmına 8 isteklinin katıldığı, idarece yapılan değerlendirmede sınır değerin yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesi sonucu

1.133.554,35 TL (1.473.620,65 TL / 1,30 = 1.133.554,35 TL) olarak hesaplandığı, bunun neticesinde 6 isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiği, akabinde 20.11.2015 tarihli yazılar ile söz konusu isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması talebinde bulunulduğu, bahsi geçen yazılara 3 istekli tarafından cevap verildiği, idarece düzenlenen aşırı düşük teklif değerlendirme tutanağından anılan isteklilerden sadece birine ait aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli görüldüğü, sonuç olarak 1.121.910,00 TL teklif bedeli ile Mehmet Yaşar Seçik Otobüs İşletmecisinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif,

1.227.270,00 TL teklif bedeli ile başvuru sahibinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır. Söz konusu komisyon kararının 15.12.2015 tarihinde EKAP üzerinden tebliğinden sonra, başvuru sahibi tarafından yapılan şikâyet başvurusunun idarece reddi üzerine Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu,

Kurumca yapılan inceleme neticesinde 24.02.2016 tarihli ve 2016/UH.II-644 sayılı Kurul kararının alındığı, söz konusu kararda “…Yukarıda yer verilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde, aşırı düşük teklif açıklamalarına yönelik sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesinin ön koşulunun, idarece isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama istenmesine ilişkin yazılarda, açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin herhangi bir tereddüt doğurmayacak ve bütün istekliler tarafından eşit şekilde anlaşılacak şekilde net olarak ifade edilmesi olduğu, aksi durumda idarece objektif bir değerlendirme yapılabilmesinin mümkün olmayacağı,

Bu bağlamda, idarece açıklanması istenen önemli teklif bileşenlerinin örneğin amortisman bedeli, personel maliyeti, zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası bedeli, akaryakıt bedeli vb. tek tek maliyet bileşenlerinin adları verilmek suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasının gerçekleştirilmesi gerektiği,

Ancak, söz konusu açıklama isteme yazılarında “…bakım onarım, lastik vb. giderler…zorunlu giderler…yapılacak diğer tüm giderler…” gibi belirsizliğe yol açabilecek ve istekliler tarafından farklı anlaşılabilecek ifadelere yer verildiği, kaldı ki anılan istekliler tarafından yapılan açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda, bir istekli tarafından sadece trafik sigortası bedeli, bir istekli tarafından trafik sigortası ve kasko bedeli ve bir başka istekli tarafından ise hem trafik sigortası hem de karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası bedeline ilişkin belgelendirmelerin mevcut olduğunun görüldüğü,

Dolayısıyla, açıklanması istenen önemli teklif bileşenlerinde yer alan zorunlu giderler, diğer tüm giderler veya vb. giderler gibi net olmayan ifadelerin bulunmasının açıklama sunacak istekliler tarafından farklı şekillerde değerlendirildiği anlaşılmıştır.

Diğer yandan, başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasına yönelik iddia konusu ettiği hususlar da dikkate alındığında, idarece önemli teklif bileşeni olarak belirlenecek gider kalemlerinin açık ve net olarak ifade edilmesi hususu, hem tekliflerin değerlendirilmesi hem de iddiaların sağlıklı bir şekilde cevaplandırılması açısından büyük önem arz ettiği,

Bu çerçevede, aşırı düşük teklif sorgulama yazılarının Tebliğin 79.2.1’inci maddesine uygun olarak yeniden düzenlenmesi ve aşırı düşük teklif değerlendirilmesi işleminin yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulama yazılarının yeniden düzenlenmesi, söz konusu yazılar içeriğinde aşırı düşük teklif değerlendirme sürecine esas alınacak olan teklifteki önemli bileşenlerin ayrıntılı ve net bir şekilde belirtilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir…” hususlarına yer verilerek düzeltici işlem tesis edilmesine karar verildiği görülmüştür.

Anılan Kurul kararının uygulanmasını teminen teklif fiyatı sınır değerin altında bulunan 6 istekliden 16.03.2016 tarihli yazılar ile aşırı düşük teklif açıklaması talebinde bulunulduğu, bahsi geçen aşırı düşük teklif sorgulama yazılarında idarece önemli teklif bileşenlerinin, amortisman maliyeti, akaryakıt maliyeti, bakım maliyeti, lastik maliyeti, personel maliyeti, zorunlu giderler (zorunlu mali mesuliyet sigortası maliyeti, ferdi kaza sigortası maliyeti, araç zorunlu muayene maliyeti, egzoz emisyon ölçümü maliyeti, ilgili mevzuatı uyarınca sözleşme giderleri (sözleşme damga vergisi, ödemeler üzerinden ödenecek damga vergisi, karar pulu bedeli, Kamu İhale Kurumu payı) şeklinde belirlendiği tespit edilmiştir.

Diğer yandan, aşırı düşük teklif değerlendirme tutanağından, teklif fiyatı sınır değerin altında bulunan 3 istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında bulunulduğu, idarece yapılan değerlendirme neticesinde iki istekliye ait açıklamanın uygun bulunmadığı, yine 12.04.2016 tarihli ihale komisyonu kararından 1.121.910,00 TL teklif bedeli ile Mehmet

Yaşar Seçik Otobüs İşletmecisinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif, 1.227.270,00 TL teklif bedeli ile başvuru sahibinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, söz konusu kesinleşen ihale kararının başvuru sahibine tebliği üzerine, anılan istekli tarafından 20.04.2016 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunulduğu, bahsi geçen şikâyet başvurusunun idarenin 28.04.2016 tarihli işlemi ile reddi üzerine 06.05.2016 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

1) Başvuru sahibinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 ve 14’üncü iddialarına ilişkin olarak: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü, gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar. 

(2) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.

a) Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

1) Verilen hizmetin ekonomik olması,

2) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

3) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü, gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir…” hükmü, Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler. 79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir. 79.2.2.2. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin

Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.3. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.…

79.2.3. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır …

79.3.4. Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir.

79.3.5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır.” açıklaması yer almaktadır. Aktarılan mevzuat hükümlerinden, ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde teklif fiyatı sınır değerin altında kalan isteklilerin tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmesi ve bu teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerle ilgili yazılı açıklama istenilmesi gerektiği, teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin açıklamalarının hangi yöntemlerle yapılabileceğinin tek tek sayılmak suretiyle belirlendiği,

Aşırı düşük teklif açıklamalarının üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile tevsik edilmesi durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenleneceği, ancak fiyat teklifinin ekinde idareye verilmesi gibi bir zorunluluğun olmadığı, bununla birlikte gerek görülmesi halinde idare veya Kurum tarafından söz konusu tutanakların talep edilebileceği, Buradan hareketle, satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerektiği,

Diğer yandan, teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak, kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifelerinin açıklama yöntemi olarak kullanılabileceği, bu usulle yapılan açıklamaların geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunluluğunun bulunduğu,

Bununla birlikte, hizmet alımı ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak belirlenmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gerektiği, ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması gibi bir zorunluluğun bulunmadığı, ayrıca sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerektiği anlaşılmıştır.

İnceleme konusu işe ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: DSİ 10 Bölge Müdürlüğü 2016 Yılı Personel Taşıma Servis Hizmetleri Alımı

b) Miktarı ve türü:

Toplam : 2 ad. Otobüs, 16 ad. Midibüs ve 5 ad. Minibüs

1. KISIM

2 adet Otobüs 270 gün,

15 adet Midibüs 270 Gün (Bölge Müd. ,101. Şb. Müd. ve Silvan Proje Müd. Servisi),

1 adet Minibüs 270 gün (Silvan Proje Müd. Servisi)

1 adet Minibüs 365 Gün (Vardiya Servisi)…” düzenlemesinin,

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. İş süresince araçlara ait amortisman giderleri, işletme giderleri (bakım, onarım, yakıt, tüm sigorta ve/veya kasko giderleri, tüm resmi vergi giderleri, teknik şartnamede istenen teknik aksamlara ait giderler), personel giderleri(şoför giderleri), sözleşme ve genel giderler ile Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderlerinin tümü teklif edilecek fiyata dahildir…” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

Bu kapsamda, idarece gönderilen ihale uhdesinde bırakılan istekliye ait aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde ulaşılan tespitler şu şekildedir:

Şikâyete konu 1’inci kısımda yer alan araçların (2 adet 43 kişilik otobüs, 15 adet 25 kişilik midibüs ve 2 adet 14 kişilik minibüs) kiralama yoluyla temin edileceğinin belirtildiği, söz konusu hususun tevsiki için üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin açıklama kapsamında sunulduğu,

2 adet otobüs için, açıklama kapsamında Yeni Diyarbakır Seyahat Tic. Ltd. Şti. tarafından ihale uhdesinde bırakılan istekli adına düzenlenen 18.03.2016 tarihli fiyat teklifi ile fiyat teklifine konu araca ilişkin Yeni Diyarbakır Seyahat Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlı araç ruhsatının sunulduğu, söz konusu fiyat teklifinde bir araç için aylık 2.250,00 TL (12 ay) olmak üzere toplam (2 araç için kira bedeli) 54.000,00 TL’lik (2 adet otobüs x 2.250,00 TL x

12 ay = 54.000,00 TL) tutarın öngörüldüğü, bahsi geçen fiyat teklifinin ilgili meslek mensubu tarafından kaşelenip imzalandığı ve mevzuat gereği fiyat teklifinin üzerinde yer alması gereken meslek mensubuna ait ibarenin mevcut olduğu,

15 adet midibüs için, açıklama kapsamında Akay Taşımacılık Otomotiv – Mustafa

Akay tarafından anılan istekli adına düzenlenen 17.03.2016 tarihli fiyat teklifi ile fiyat teklifine konu araca ilişkin Mustafa Akay adına kayıtlı araç ruhsatının sunulduğu, söz konusu fiyat teklifinde bir araç için aylık 900,00 TL (12 ay) olmak üzere toplam 162.000,00 TL’lik (15 adet midibüs x 900,00 TL x 12 ay = 162.000,00 TL) tutarın öngörüldüğü, bahsi geçen fiyat teklifinin ilgili meslek mensubu tarafından kaşelenip imzalandığı ve mevzuat gereği fiyat teklifinin üzerinde yer alması gereken meslek mensubuna ait ibarenin mevcut olduğu, 2 adet minibüs için, açıklama kapsamında Öz Doğanay Taşımacılık Yemk. İnş. San.

Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan istekli adına düzenlenen 21.03.2016 tarihli fiyat teklifi ile fiyat teklifline konu araca ilişkin Öz Doğanay Taşımacılık Yemk. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlı araç ruhsatının sunulduğu, söz konusu fiyat teklifinde bir araç için aylık 750,00 TL (12 ay) olmak üzere toplam 18.000,00 TL’lik (2 adet minibüs x 750,00 TL x 12 ay = 18.000,00 TL) tutarın öngörüldüğü, bahsi geçen fiyat teklifinin ilgili meslek mensubu tarafından kaşelenip imzalandığı ve mevzuat gereği fiyat teklifinin üzerinde yer alması gereken meslek mensubuna ait ibarenin mevcut olduğu,

Buradan hareketle, araçlar için toplam 234.000,00 TL’lik (54.000,00 TL + 162.000,00 TL + 18.000,00 TL) kiralama maliyetinin öngörüldüğü, Periyodik bakım maliyetine ilişkin olarak, 2 adet otobüs için, Mercedes otobüsler için 45.000 km’de bir bakım yapılacağının belirtildiği, buradan hareketle her bir araca bir defa bakım yapılacak şekilde hesaplamanın gerçekleştirildiği (bir araç günlük 40 km x 270 gün = 10.800 km), bu doğrultuda açıklama kapsamında Lider Otomotiv Mercedes Benz Orijinal Yedek Parçaları ve Özel Servis – Umut Karadoğan tarafından ihale uhdesinde bırakılan istekli adına düzenlenen 22.03.2016 tarihli fiyat teklifinin sunulduğu, söz konusu fiyat teklifinde bir araç için 950,00 TL (yağ filtre elemanı: 150,00 TL, yakıt filtre elemanı: 150,00 TL, motor yağı: 350,00 TL, işçilik: 300,00 TL) olmak üzere 2 adet otobüs için toplam 1.900,00 TL’lik tutarın öngörüldüğü, bahsi geçen fiyat teklifinin ilgili meslek mensubu tarafından kaşelenip imzalandığı ve mevzuat gereği fiyat teklifinin üzerinde yer alması gereken meslek mensubuna ait ibarenin mevcut olduğu,

15 adet midibüs için, her 15.000 km’de bir bakım yapılacağının belirtildiği, buradan hareketle her bir araç için iki defa periyodik bakım yapılacak şekilde hesaplamanın gerçekleştirildiği (15 adet midibüsün toplam 910 km yol yapacağından hareketle bir midibüsün günlük yaklaşık 61 km yol yapacağı (910 km/15 adet araç = 60,66), 61 km x 270 gün = 16.470 km), bu doğrultuda açıklama kapsamında Tunçbilek Otomotiv İnş. Nakl. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan istekli adına düzenlenen 18.03.2016 tarihli fiyat teklifinin sunulduğu, söz konusu fiyat teklifinde bir araç için 210,00 TL (yağ filtre elemanı: 30,00 TL, yakıt filtre elemanı: 10,00 TL, motor yağı: 120,00 TL, işçilik: 50,00 TL) olmak üzere 15 adet midibüs için toplam 6.300,00 TL’lik tutarın öngörüldüğü, bahsi geçen fiyat teklifinin ilgili meslek mensubu tarafından kaşelenip imzalandığı ve mevzuat gereği fiyat teklifinin üzerinde yer alması gereken meslek mensubuna ait ibarenin mevcut olduğu,

2 adet minibüs için, her 20.000 km’de bir bakım yapılacağının belirtildiği, buradan hareketle bir minibüs (60 km/gün) için iki defa, diğer minibüs (240 km) için ise beş defa periyodik bakım yapılacak şekilde hesaplamanın gerçekleştirildiği (bir minibüs günlük 60 km x 270 gün = 16.200 km, 240 km x 365 gün = 87.600 km), bu doğrultuda açıklama kapsamında Unatlar Petrol Ürün. Otomotiv İnş. Nak. Spor Tesisleri San. Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan istekli adına düzenlenen 21.03.2016 tarihli fiyat teklifinin sunulduğu, söz konusu fiyat teklifinde bir araç (60 km/gün, 240 km/gün) için 520,00 TL (yağ filtre elamanı 75,00 TL, yakıt filtre elemanı: 75,00 TL, motor yağı: 220,00 TL, işçilik: 150,00 TL) olmak üzere toplam 3.640,00 TL’lik tutarın öngörüldüğü, bahsi geçen fiyat teklifinin ilgili meslek mensubu tarafından kaşelenip imzalandığı ve mevzuat gereği fiyat teklifinin üzerinde yer alması gereken meslek mensubuna ait ibarenin mevcut olduğu, Buradan hareketle, işin yürütümünde kullanılacak araçlar için toplam 11.840,00 TL’lik (1.900,00 TL + 6.300,00 TL + 3.640,00 TL = 11.840,00 TL) bakım maliyetinin öngörüldüğü, Lastik giderlerine ilişkin olarak, Açıklama kapsamında ADL Otomotiv İnş. Petrol Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ihale uhdesinde bırakılan istekli adına düzenlenen 18.03.2016 tarihli fiyat teklifinin sunulduğu, söz konusu fiyat teklifinde bir adet otobüs için 6.000,00 TL (yazlık + kışlık) olmak üzere toplam 12.000,00 TL, bir adet midibüs için 3.000,00 TL (yazlık + kışlık) olmak üzere toplam 45.000,00 TL ve bir adet minibüs için 3.000,00 TL (yazlık + kışlık) olmak üzere toplam 6.000,00 TL’lik tutarların öngörüldüğü, bahsi geçen fiyat teklifinin ilgili meslek mensubu tarafından kaşelenip imzalandığı ve mevzuat gereği fiyat teklifinin üzerinde yer alması gereken meslek mensubuna ait ibarenin mevcut olduğu, Bu doğrultuda, işin yürütümünde çalıştırılacak araçlar için toplam 63.000,00 TL’lik lastik maliyetinin öngörüldüğü, Akaryakıt maliyetine ilişkin olarak, 2 adet otobüs için, açıklama kapsamında Gelecek Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. (Mercedes yetkili bayii) tarafından düzenlenen ve 100 km’de ortalama 32 litre yakıt tüketildiği gösteren belgenin sunulduğu, bu doğrultuda bir adet otobüsün günlük toplam 40 km yol yapacağından hareketle, yaklaşık 12,80 litrelik yakıt harcamasının öngörüldüğü, yine açıklama kapsamında 19.10.2015 – 21.10.2015 tarihleri arasındaki EPDK Diyarbakır ili resmi motorin litre fiyatına ilişkin belgenin de sunulduğu, bu kapsamda bir adet otobüs için bir günlük yakıt maliyeti olarak (12,80 lt x 3,25 TL (KDV hariç) = 41,60 TL) 41,60 TL’lik bir hesaplama yapıldığı, her bir otobüsün 270 gün çalıştırılacağı göz önünde bulundurulduğunda, toplam 22.464,00 TL (2 adet otobüs x 270 gün x 41,60 TL = 22.464,00 TL) tutarında akaryakıt maliyetine ulaşıldığı, 15 adet midibüs için, açıklama kapsamında Tunçbilek Otomotiv İnşaat Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti. (ISUZU yetkili servis bayii) tarafından düzenlenen ve ISUZU marka midibüslerin 100 km’de sabit hızda ortalama 18 litre yakıt sarfiyatına sahip olduğunu gösterir yakıt tüketim raporunun sunulduğu, bu doğrultuda 15 adet midibüsün günlük toplam 910 km yol yapacağından hareketle, yaklaşık olarak günlük 163,80 litrelik yakıt harcamasının öngörüldüğü, bu kapsamda 15 adet midibüs için günlük yakıt maliyeti olarak (163,80 lt x 3,25 TL (KDV hariç) = 533,00 TL) 533,00 TL’lik bir hesaplama yapıldığı, her bir midibüsün 270 gün çalıştırılacağı göz önünde bulundurulduğunda, toplam 143.910,00 TL (270 gün x 533,00 TL = 143.910,00 TL) tutarında akaryakıt maliyetine ulaşıldığı, 1 adet minibüs (60 km/gün) için, açıklama kapsamında Ford transit marka servis aracına ait olduğu anlaşılan ve 100 km’de 7,7 litrelik (karışık) bir yakıt sarfiyatına sahip olunduğunu gösterir belgenin sunulduğu, bu doğrultuda bir adet aracın günlük 60 km yol yapacağından hareketle, yaklaşık olarak 4,62 litrelik yakıt harcamasının öngörüldüğü, bu kapsamda bir adet minibüs için günlük yakıt maliyeti olarak 15,10 TL’lik (4,62 lt x 3,25 TL (KDV hariç) = 15,10 TL) bir hesaplama yapıldığı, söz konusu minibüsün 270 gün çalıştırılacağı göz önünde bulundurulduğunda toplam 4.077,00 TL (270 gün x 15,10 TL = 4.077,00 TL) tutarında akaryakıt maliyetine ulaşıldığı, 1 adet minibüs (240 km/gün) için, bir adet aracın günlük 240 km yol yapacağından hareketle, yaklaşık olarak 18,48 litrelik yakıt harcamasının öngörüldüğü, bu kapsamda bir adet minibüs için günlük yakıt maliyeti olarak 60,06 TL’lik (18,48 lt x 3,25 TL (KDV hariç) = 60,06 TL) bir hesaplamanın yapıldığı, söz konusu minibüsün 365 gün çalıştırılacağı göz önünde bulundurulduğunda, toplam 21.921,90 TL (60,06 TL x 365 gün = 21.921,90 TL) tutarında akaryakıt maliyetine ulaşıldığı, Bu doğrultuda, akaryakıt bedeli olarak toplam 192.372,90 TL’lik (22.464,00 TL + 143.910,00 TL + 4.077,00 TL + 21.921,90 TL = 192.372,90 TL) tutara ulaşıldığı, Personel maliyetine ilişkin olarak,

Açıklama kapsamında 19 adet şoförün çalıştırılacağının belirtildiği, 2016 yılına ait asgari ücret tutarları dikkate alınarak hesaplamaların gerçekleştirildiği, bu doğrultuda bir kişi için aylık 2.098,28 TL (%4 sözleşme giderleri ve genel giderler dâhil) olmak üzere, 19 adet şoför için toplam 478.407,84 TL’lik (12 ay x 2.098,28 TL x 19 adet şoför = 478.407,84 TL) tutara ulaşıldığı, söz konusu hususa ilişkin olarak açıklama kapsamında KİK işçilik hesaplama modülü çıktılarına yer verildiği, Sigorta giderlerine ilişkin olarak,

Söz konusu giderin tevsiki için Polat Sigorta Aracılık Hizm. – Abdullah Polat tarafından ihale uhdesinde bırakılan istekli adına düzenlenen fiyat teklifinin sunulduğu, söz konusu fiyat teklifinde Mercedes marka otobüsler için trafik sigortası bedeli olarak bir yıl için 4.500,00 TL, koltuk ferdi kaza sigortası bedeli olarak ise 1.500,00 TL’lik birim fiyatların öngörüldüğü, bu doğrultuda 2 adet otobüs için toplam 12.000,00 TL’lik tutara (2 adet otobüs x 6.000,00 TL (trafik sigortası + koltuk ferdi kaza sigortası) = 12.000,00 TL) ulaşıldığı,

Ford transit marka minibüs için trafik sigortası bedeli olarak bir yıl için 2.200,00 TL, koltuk ferdi kaza sigortası bedeli için ise 500,00 TL’lik birim fiyatların öngörüldüğü, bu doğrultuda 2 adet minibüs için toplam 5.400,00 TL’lik tutara (2 adet minibüs x 2.700,00 TL (trafik sigortası + koltuk ferdi kaza sigortası) = 5.400,00 TL) ulaşıldığı, ISUZU marka midibüs için trafik sigortası bedeli olarak bir yıl için 1.900,00 TL, koltuk ferdi kaza sigortası bedeli için ise 750,00 TL’lik birim fiyatların öngörüldüğü, bu doğrultuda 15 adet midibüs için toplam 39.750,00 TL’lik tutara (15 adet midibüs x 2.650,00 TL (trafik sigortası + koltuk ferdi kaza sigortası) = 39.750,00 TL) ulaşıldığı, Bahsi geçen fiyat teklifi üzerinde Ray Sigorta A.Ş. Adana Bölge Müdürlüğüne ait kaşe ve imzanın mevcut olduğu, bununla birlikte her ne kadar sigorta gideri için alınan fiyat tekliflerinde ilgili meslek mensubu onayı ve ilgili meslek mensubuna ait ibarenin mevcut olması gibi bir zorunluluk bulunmamakla birlikte, mali müşavir tarafından fiyat teklifi üzerine ilgili ibare yazılmak suretiyle kaşelenip imzalandığı, Bu kapsamda, işin yürütümünde kullanılacak araçlara ilişkin toplam 57.150,00 TL’lik (12.000,00 TL + 5.400,00 TL + 39.750,00 TL = 57.150,00 TL) tutara ulaşıldığı,

Motorlu taşıtlar vergisine ilişkin olarak, Açıklama kapsamında gelir idaresi internet vergi dairesi internet çıktılarının sunulduğu, bir adet otobüs (36-45 kişilik) için yıllık 2.517,00 TL olmak üzere toplam 5.034,00 TL (2 adet otobüs x 2.517,00 TL = 5.034,00 TL), bir adet midibüs (26-35 kişilik) için yıllık 2.262,00 TL olmak üzere toplam 33.930,00 TL (15 adet midibüs x 2.262,00 TL = 33.930,00 TL) ve bir adet minibüs için yıllık 748,00 TL olmak üzere toplam 1.496,00 TL (2 adet minibüs x 748,00 TL = 1.496,00 TL) şeklinde bir hesaplamanın yapıldığı, bu doğrultuda toplam motorlu taşıtlar vergisi maliyeti olarak 40.460,00 TL’lik (5.034,00 TL + 33.930,00 TL + 1.496,00 TL = 40.460,00 TL) tutarın öngörüldüğü,

Araç muayene bedeline ilişkin olarak, Açıklama kapsamında TÜRVTÜRK’’ün 2016 yılı araç muayene fiyat listesini gösterir internet sayfa çıktılarının sunulduğu, buradan hareketle bir adet otobüs için 258,42 TL (KDV dâhil) olmak üzere toplam 516,84 TL (2 adet otobüs x 258,42 TL = 516,84 TL), bir adet midibüs için 258,42 TL (KDV dâhil) olmak üzere toplam 3.876,30 TL (15 adet midibüs x 258,42 TL = 3.876,30 TL) ve bir adet minibüs için 191,16 TL (KDV dâhil) olmak üzere toplam 382,32 TL (2 adet minibüs x 191,16 TL = 382,32 TL) şeklinde bir hesaplamanın yapıldığı, bu doğrultuda toplam araç muayene bedeli olarak 4.775,46 TL’lik (516,84 TL + 3.876,30 TL + 382,32 TL = 4.775,46 TL) tutarın öngörüldüğü, Egzoz gazı emisyon ölçüm bedeline ilişkin olarak, Açıklama kapsamında TÜVTÜRK’ün 2016 yılı egzoz gazı ölçüm fiyatını gösterir internet sayfa çıktısının sunulduğu, buradan hareketle ruhsat belge fiyatı dâhil araç başı 51,70 TL (ruhsat belge fiyatı: 7,70 TL, emisyon ölçümü (KDV dâhil): 44,00 TL) olmak üzere toplam 982,30 TL’lik (19 adet araç x 51,70 TL = 982,30 TL) tutarın öngörüldüğü,

Diğer giderlere ilişkin olarak, Sözleşme damga vergisi olarak (sözleşme bedelinin binde 9,48’i) 10.635,71 TL, sözleşme karar pulu bedeli olarak (sözleşme bedelinin binde 5,69’u) 6.383,67 TL, Kamu İhale Kurumu payı olarak ise (sözleşme bedelinin onbinde 5’i) 560,96 TL ve ödemeler üzerinden ödenecek damga vergisi olmak üzere (sözleşme bedelinin binde 9,48’i) 10.635,71 TL’lik tutarların öngörüldüğü,

Söz konusu maliyet bileşenlerine ilişkin olarak toplam 1.111,204,54 TL ve 10.705,46 TL yüklenici kârı olmak üzere 1.121.910,00 TL teklif bedeline ulaşıldığı tespit edilmiştir. aktarılan mevzuat hükümleri ve yapılan tespitler bir arada değerlendirildiğinde, hizmet alımı ihalelerinde isteklilerce aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında tevsikin ne şekilde yapılacağının tek tek sayılmak suretiyle belirlendiği, anılan istekliye ait aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, söz konusu istekli tarafından işin yürütümünde kullanılacak araçların temini, periyodik bakımı, lastik ve sigorta giderlerinin tevsiki için üçüncü kişilerden fiyat teklifi alma yoluna gidildiği, motorlu taşıtlar vergisine ilişkin olarak internet vergi dairesi internet sayfa çıktılarının kullanıldığı, yine araçlara ait periyodik muayene bedeli ile egzoz gazı emisyon ölücüm bedeli bileşenlerine ilişkin olarak açıklama kapsamında

TÜVTÜRK’ün internet sayfa çıktılarının sunulduğu, bununla birlikte akaryakıt maliyetine ilişkin hesaplamada EPDK Diyarbakır ili resmi motorin litre fiyatının göz önünde bulundurulduğu, personel maliyetinin hesaplanmasında ise KİK İşçilik Hesaplama Modülü’nden faydalanıldığı, söz konusu işlemler sonucu elde edilen tutara sözleşme giderleri ve genel giderler için öngörülen bedel ile yüklenici kârı eklenmek suretiyle teklif bedelinin oluşturulduğu,

Öte yandan, başvuru sahibine ait itirazen şikâyet dilekçesi incelendiğinde, ihale uhdesinde bırakılan istekliye ait aşırı düşük teklif açıklamasına dayanak oluşturan tüm belgelerin ilgililerden talep edilerek incelenmesi gerektiği şeklinde iddiasının mevcut olduğu, ancak böyle bir iddianın incelenebilmesi adına somut verilerin ortaya konulması gerektiği, dolayısıyla bu aşamada sadece anılan istekliye ait aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan belgelerin mevzuata uygunluğunun denetiminin yapılabileceği anlaşılmıştır.

Yukarıda yer verilen tespitler neticesinde, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında yapılan belgelendirmelerin mevzuata uygun olarak gerçekleştirildiği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin söz konusu iddialarının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 9’uncu iddiasına ilişkin olarak: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.” hükmü, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yöenetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde “…c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi, …izleyen günden itibaren başlar…” hükmü yer almaktadır.

Başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin S plaka araçların mülkiyetine sahip olmadığı, bunlara ilişkin olarak araçları devir alması ve güzergâh izin belgesinin mevcut olması gerektiği iddialarına ilişkin olarak yapılan incelemede, açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalelerde idarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvuruların, şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce ihaleyi yapan idareye yapılması gerektiği, bu itibarla, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin 14.12.2015 tarihli komisyonu kararı ile geçerli teklif olarak değerlendirildiği, söz konusu komisyon kararının 15.12.2015 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edildiği, buradan hareketle şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı veya varılmış olması gereken tarihin anılan komisyon kararının başvuru sahibine tebliğ edildiği tarih olan 15.12.2015 tarihi olması ve bu tarihi izleyen 10 gün içerisinde de şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği, ancak başvuru sahibi tarafından bahsi geçen hususa yönelik şikâyet başvurusunun kanuni süreler içerisinde gerçekleştirilmediği anlaşılmıştır.

Araçlara ait güzergâh izin belgesinin temini için belediyeye ödenecek harç ücretinin maliyet bileşenleri içerisinde yer alması gerektiği iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede, teklif fiyatı sınır değerin altında bulunan isteklilerden açıklanması istenen önemli teklif bileşenleri arasında güzergâh izin belgesine ilişkin bir belirleme yapılmadığı, dolayısıyla istekliler tarafından açıklamaları kapsamında buna yönelik bir tevsikin yapılmasının da istenemeyeceği, kaldı ki ihale üzerine bırakılan istekli tarafından işin yürütümünde kullanılacak araçların temini için kiralama yoluna gidildiği, bu kapsamda idarenin söz konusu işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu iddialarının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

3) Başvuru sahibinin 10’uncu iddiasına ilişkin olarak: 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler” hükmü,

Anılan Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.” hükmü, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı

5’inci maddesinde “(1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

b) Adaylar; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde ön yeterlik başvurularının sunulması, değerlendirmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem ve eylemler; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise kısa listeye alınmış olmaları kaydıyla ayrıca ihale daveti ve/veya ihale dokümanının gönderilmesi, ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler, hakkında başvuruda bulunabilir….” hükmü, Anılan Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde “…c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi, …izleyen günden itibaren başlar…” hükmü yer almaktadır.

Anılan mevzuat hükümlerinden, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden istekliler tarafından yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabileceği, bu itibarla öncelikle ortada korunması gereken bir hakkın veya menfaatin olması ve açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalelerde, idarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvuruların, şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce ihaleyi yapan idareye yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

İdarece gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde, 14.12.2015 tarihli ihale komisyonu kararında “…diğer istekliler için gereken iş deneyim belge güncelleme işlemleri yapılıp belgelerin yeterli olduğu tespit edildikten sonra…” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Bu itibarla, başvuru sahibinin iddia konusu ettiği hususların Mehmet Yaşar Seçik Otobüs İşletmecisi tarafından sunulan yeterlik belgelerine yönelik olduğu, anılan isteklinin teklifinin 14.12.2015 tarihli komisyonu kararı ile geçerli teklif olarak değerlendirildiği, söz konusu komisyon kararının 15.12.2015 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edildiği, buradan hareketle şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı veya varılmış olması gereken tarihin anılan komisyon kararının başvuru sahibine tebliğ edildiği tarih olan 15.12.2015 tarihi olması ve bu tarihi izleyen 10 gün içerisinde de şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği, ancak başvuru sahibi tarafından bahsi geçen hususa yönelik şikâyet başvurusunun kanuni süreler içerisinde gerçekleştirilmediği,

Diğer yandan ihalenin 2’nci kısmına ilişkin olarak, 14.12.2015 tarihli ihale komisyonu kararı ile Mehmet Yaşar Seçik Otobüs İşletmecisinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği, başvuru sahibi tarafından anılan komisyon kararına yönelik şikâyet başvurusunda bulunulmadığı, akabinde idarece 07.01.2016 tarihinde anılan istekli ile sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, yeterlik başvuruları ile tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemlere yönelik başvuruların istekliler tarafından gerçekleştirilebileceği, söz konusu komisyon kararından başvuru sahibi tarafından ihalenin 2’nci kısmına teklif verilmediği, buradan hareketle bahsi geçen kısım için başvuru sahibinin istekli sıfatına haiz olmadığı anlaşılmış olup, belirtilen gerekçeler doğrultusunda başvuru sahibinin bu iddialarının süre ve ehliyet yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

4) Başvuru sahibinin 13’üncü iddiasına ilişkin olarak: 4734 sayılı Kanun’un “Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi” başlıklı 41’inci maddesinde “İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir…” hükmü yer almaktadır.

Anılan mevzuat hükmünden, kesinleşen ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilmesi, ihale sonucunun bildiriminde ise tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilmesi gerektiği, dolayısıyla kesinleşen ihale kararında isteklilerin tekliflerinin kabul edilme gerekçelerine yer verilmesi gibi bir zorunluluğun bulunmadığı anlaşılmıştır.

Diğer yandan 12.04.2016 tarihli kesinleşen ihale kararında “…açıklamalar ile ilgili değerlendirmeler “Aşırı düşük değerlendirme tutanağı” ile tutanağa bağlanmıştır.

Açıklamaları yeterli bulunmayan…ile açıklamada bulunmayan…isteklilerin teklifleri reddedilmiştir.

Açıklamada bulunan Mehmet Yaşar Seçik Otobüs İşletmecisi adlı isteklinin açıklaması yeterli bulunduğundan teklifi geçerli sayılmıştır…” hususlarına yer verildiği görülmüştür.

Bu itibarla, anılan kesinleşen ihale kararında ihale uhdesinde bırakılan istekliye yönelik olarak, sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olması sebebiyle teklifinin geçerli olduğu belirtilmiştir. Anılan mevzuat hükmü doğrultusunda, kesinleşen ihale kararında tekliflerin kabul edilme gerekçelerine yer verilmesi gibi bir zorunluluğun bulunmadığı anlaşılmış olup, idarece tesis edilen söz konusu işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine, Oybirliği ile karar verildi.

]]>
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUhttps://www.asiridusuk.com/4734-sayili-kamu-ihale-kanunu.htmlKANUN NO: 4734 KABUL TARİHİ : 04.01.2002 RESMİ GAZETE TARİH/SAYI: 22.01.2002/24648 ...
]]>
Vergi matrahı ile ilgili kararhttps://www.asiridusuk.com/vergi-matrahi-ile-ilgili-karar.htmlKAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No : 44 Karar Tarihi : 03.06.2015 Karar No : 2015/UH.II-1560 ...

VERGİ MATRAHI İLE İLGİLİ KARAR

KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No : 44 Karar Tarihi : 03.06.2015 Karar No : 2015/UH.II-1560

1

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

BAŞVURU SAHİBİ:

İlta Tem. Hiz. Gıda Yem. Turz. Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Örnek Evler Mah. Atatürk Bulvarı No: 104/5 Kocasinan/KAYSERİ

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,

38039 Talas/KAYSERİ

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/16100 İhale Kayıt Numaralı “160 Kişilik Malzemesiz Temizlik ve Yemek Sunum” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 14.04.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “160 Kişilik Malzemesiz Temizlik ve Yemek Sunum” ihalesine ilişkin olarak İlta Tem. Hiz. Gıda Yem. Turz. Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 30.04.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 30.04.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.05.2015 tarih ve 40473 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.05.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2015/1233 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

İhaleye en düşük eşit teklif sunan isteklilerin bulunması nedeniyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi isteklilerin belirlenmesinde her bir isteklinin “vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına olan oranı”nın idarece tespit edilerek ihalenin en yüksek oran sahibi Demiroğulları Tekstil Tem. İnş. Bilg. San. ve Tic. A.Ş. – Asil Yem. Tem. Bilg. Özel Sağ. Hiz. Tem. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi üzerinde bırakıldığı, söz konusu ortak girişimin pilot ortağı olan Demiroğulları Tekstil Tem. İnş. Bilg. San. ve Tic. A.Ş.nin sunmuş olduğu kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde yer alan gelir tablosundaki net satışların 0,01 TL, vergi matrahının ise 505.000,01 TL olduğu, belirtilen rakamların gerçek olmasının mümkün olmadığı, söz konusu şirketin daha önceden limited şirket olduğu ve 2014 yılında tür değiştirmek suretiyle anonim şirkete dönüştüğü, bu dönüşüm işlemi yapılırken önceki şirketin karı yeni şirkete aktarılırken, net satışların kanuna aykırı bir şekilde aktarılmadığı ve bu yolla ihale komisyonunun yanıltıldığı, öte yandan ihaleye teklif sunan diğer bir istekli olan Nefes Taah. Tem. Teks. İlaç. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin de düzeltme beyanı vermek suretiyle net satışlarını 0,01 TL olarak gösterdiği, rekabet ve mevzuata KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No :2015/036 Gündem No : 44 Karar Tarihi : 03.06.2015 Karar No : 2015/UH.II-1560

2

aykırılık teşkil eden söz konusu işlemlere yönelik incelemenin yapılarak gerekli kararın alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 1. A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin eşit olması” başlıklı 63’ncü maddesinde “(1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde;

 1. a) Vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına oranının büyüklüğü,
 2. b) İsteklinin ve istekli tarafından söz konusu ihalede tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağının, ihale ilan/davet tarihi itibariyle yüklenimlerinde bulunan ve Kanuna göre sözleşmeye bağlanmış olan hizmet işlerine ait sözleşme tutarları toplamının düşüklüğü,
 3. c) İsteklinin korumalı iş yerine sahip olması,

ç) Faaliyet süresinin uzunluğu,

kriterleri, sırayla dikkate alınır. Buna göre, üst sırada belirtilen kritere göre eşitliğin bozulmaması durumunda sonraki kritere başvurulur…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin eşit olması” başlıklı 70’nci maddesinde “70.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, en düşük geçerli teklifin birden fazla istekli tarafından verilmesi durumunda; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinde belirtilen kriterler sırayla dikkate alınır. Buna göre, üst sırada belirtilen kritere göre eşitliğin bozulmaması durumunda sonraki kritere geçilir. Ortak girişimler için yapılacak değerlendirmede pilot veya koordinatör ortağın durumu esas alınır.

70.1.1. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre idare tarafından yapılacak değerlendirmede, istekliye ait ihale tarihinden önceki son gelir/kurumlar vergisi beyannamesindeki vergi matrahı/mali zarar tutarı ile bu beyanname ekindeki gelir tablosunda yer verilen net satışlar tutarına (işletme hesabı esasına göre defter tutan istekliler için beyannamede yer alan performans bilgileri tablosundaki gayrisafi hasılat tutarına) ilişkin EKAP üzerinde bulunan bilgiler esas alınır. Ancak ihale tarihinin yılın ilk dört ayında olması durumunda, değerlendirme yapılırken iki önceki yıla ait bilgiler üzerinden değerlendirme yapılır…” açıklaması yer almaktadır.

14.04.2015 tarihinde gerçekleştirilen incelemeye konu ihaleye en düşük teklifi veren 14 isteklinin eşit tutarda teklif sunduğu, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahiplerinin belirlenmesini teminen idarece her bir istekli için vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına oranının EKAP’da yer alan bilgiler veya isteklilerin teklif zarfı kapsamında sunmuş oldukları kurumlar vergisi beyannamesi ya da gelir tablosundaki değerlerin esas alınarak ayrı ayrı hesaplandığı görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan Demiroğulları Tekstil Tem. İnş. Bilg. San. ve Tic. A.Ş.nin 30.12.2014 tarihinde tür değiştirerek Demiroğulları Tekstil Tem. İnş. Bilg. Tic. ve San. Ltd. Şti.den dönüştüğü, söz konusu anonim şirketin 2013 yılına beyannamesi olmadığından ve KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No : 44 Karar Tarihi : 03.06.2015 Karar No : 2015/UH.II-1560

3

bundan dolayı 2013 yılına ait değerler EKAP’da yer almadığından vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına oranının hesabında söz konusu anonim şirketin 2014 yılına ait 01.04.2015 onay tarihli kurumlar vergisi beyannamesindeki değerlerin idarece dikkate alındığı görülmüştür.

İncelemeye konu ihalenin yılın ilk dört ayı içerisinde gerçekleştirildiği dikkate alındığında aktarılan Tebliğ açıklaması uyarınca, eşit teklif sahibi isteklilere ait vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına olan oranlarının hesabında iki önceki, yani 2013 yılın ait kurumlar vergisi beyannamelerindeki değerlerin dikkate alınması gerekmektedir.

Demiroğulları Tekstil Tem. İnş. Bilg. San. ve Tic. A.Ş. 30.12.2014 tarihinde tür değiştirme yoluyla kurulmuş olmakla beraber 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 180’inci maddesinde yer alan, bir şirketin hukuki şeklini değiştirebileceği ve yeni türe dönüştürülen şirketin eskisinin devamı olduğu yönündeki hükmü dikkate alındığında, Demiroğulları Tekstil Tem. İnş. Bilg. San. ve Tic. A.Ş.nin 2014 yılına ait bir günlük faaliyetini gösterir kurumlar vergisi beyannamesindeki değerlerin değil, bu şirketin devamı olduğu Demiroğulları Tekstil Tem. İnş. Bilg. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 2013 yılına ait kurumlar vergisi beyannamesinde değerlerin dikkate alınarak vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına oranının tespit edilmesi ve değerlendirmenin buna göre yapılması gerekmektedir.

Bu çerçevede Demiroğulları Tekstil Tem. İnş. Bilg. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına oranının tespiti için mükellefin bağlı bulunduğu Uray Vergi Dairesi Müdürlüğünden bilgi talebinde bulunulmuş, Kuruma gönderilen yazıda bahse konu şirketin kanuni süresi içerisinde 17.04.2014 tarihinde vermiş olduğu 2013 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde yer alan vergi matrahı ve net satışlar tutarları ışığında incelemeye konu ihaleye ilişkin olarak Demiroğulları Tekstil Tem. İnş. Bilg. San. ve Tic. A.Ş.nin vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına olan oranının 0,0108742884597911 olduğu anlaşılmış, bu itibarla idarece bu hususta tesis edilen işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan Nefes Taah. Tem. Tekstil İlaç. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.ye ait vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına olan oranının hesabında EKAP’da yer alan 2013 yılına ait verilerin idarece göz önünde bulundurulduğu dikkate alındığında, adı geçen istekliye ait oranın hesabına yönelik idarece tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 1. B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

İlta Tem. Hiz. Gıda Yem. Turz. Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına olan oranına ilişkin olarak idarece yapılan hesaplamada isteklinin teklif zarfı kapsamında sunmuş olduğu ve meslek mensubu tarafından imzalı 2014 yılına ait gelir tablosundaki “dönem kar veya zararı” ile “net satışlar”ının dikkate alındığı tespit edilmiştir.

A.T.K . Özel Sağ. Hiz. Otom. Org. Tem. Hiz. İnş. Turz. Taah. Teks. Gıda Yem. Elk. Elekt. Taş. ve San. Tic. Ltd. Şti. – Akel Hiz. Tem. İnş. Taah. Taş. Otom. Turz. ve Gıda San. KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No : 44 Karar Tarihi : 03.06.2015 Karar No : 2015/UH.II-1560

4

Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin pilot ortağı A.T.K . Özel Sağ. Hiz. Otom. Org. Tem. Hiz. İnş. Turz. Taah. Teks. Gıda Yem. Elk. Elekt. Taş. ve San. Tic. Ltd. Şti.ye ye ait vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına olan oranına ilişkin olarak idarece yapılan hesaplamada, 05.12.2014 onay tarihli 2013 yılı kurumlar vergisi beyannamesindeki “vergi matrahı” ile “net satışlar”ının dikkate alındığı tespit edilmiştir.

Profil İnş. Nak. Mak. Mad. Hiz. Taah. San. ve Tic. A.Ş.ye ait vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına olan oranına ilişkin olarak idarece yapılan hesaplamada, isteklinin teklif zarfı kapsamında sunmuş olduğu ve meslek mensubu tarafından imzalı 2013 yılına ait 29.04.2014 onay tarihli kurumlar vergisi beyannamesinin eki gelir tablosundaki “dönem karı veya zararı”nın dikkate alındığı tespit edilmiştir.

Kuzey Grup Tem. Bilg. Oto. Gıda Tarım ve Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına olan oranına ilişkin olarak idarece yapılan hesaplamada, isteklinin teklif zarfı kapsamında sunmuş olduğu ve meslek mensubu tarafından imzalı 2014 yılına ait 06.04.2015 onay tarihli kurumlar vergisi beyannamesinde yer alan “dönem kar veya zararı” ile “net satışlar”ının dikkate alındığı tespit edilmiştir.

Enpak Tem. İnş. Elekt. Med. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Fuser Tem. Med. Sağ. Hiz. Gıda Tur. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin pilot ortağı Enpak Tem. İnş. Elekt. Med. San. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına olan oranına ilişkin olarak idarece yapılan hesaplamada, isteklinin teklif zarfı kapsamında sunmuş olduğu ve meslek mensubu tarafından imzalı 2014 yılına ait 08.04.2015 onay tarihli kurumlar vergisi beyannamesinde yer alan “vergi matrahı” ile “net satışlar”ının dikkate alındığı tespit edilmiştir.

Yıldırım Tem. Org. ve Tic. Ltd. Şti. – Tamer End. Proje ve Uyg. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin pilot ortağı Yıldırım Tem. Org. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına olan oranına ilişkin olarak idarece yapılan hesaplamada, isteklinin teklif zarfı kapsamında sunmuş olduğu ve meslek mensubu tarafından imzalı 2013 yılına ait gelir tablosunda yer alan “dönem karı veya zararı” ile “net satışlar”ının dikkate alındığı tespit edilmiştir.

M.A.C Tem. İns. Kay. İnş. Tur. Eğit. Danış. Sağ. San. ve Tic. Ltd. Şti. – İsm Taş. Tem. Turz. İnş. Bilg. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. – Kiraz Taş. Org. Turz. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin pilot ortağı M.A.C Tem. İns. Kay. İnş. Tur. Eğit. Danış. Sağ. San. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına olan oranına ilişkin olarak idarece yapılan hesaplamada, isteklinin teklif zarfı kapsamında sunmuş olduğu ve meslek mensubu tarafından imzalı 2013 yılına ait kurumlar vergisi beyannamesinde yer alan “dönem karı veya zararı” ile “net satışlar”ının dikkate alındığı tespit edilmiştir.

Teklif bedeli eşit olan diğer istekliler olan Baltuğ İnş. Tem. Tar. Hay. Nak. San. Tic. Ltd. Şti., Hilal İth. İhr. İnş. Peyz. Tem. Taah. Güv. Ltd. Şti., Sm Grup Sos. Hiz. Sağ. Med. Dan. Tem. Teks. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. ve Nefes Taah. Tem. Tekstil İlaç. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.ye ait vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına olan oranlarına ilişkin olarak idarece yapılan hesaplamada ise, bu isteklilerin EKAP’da yer alan 2013 yılına ait verilerinin dikkate alındığı görülmüştür. KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No : 44 Karar Tarihi : 03.06.2015Karar No : 2015/UH.II-1560

5

Aktarılan Tebliğ açıklamasında, ihale tarihinin yılın ilk dört ayında olması durumunda, eşit tekliflere ilişkin değerlendirmenin EKAP üzerinde bulunan iki önceki yıla ait bilgilerin esas alınarak yapılması gerektiği belirtilmiş, bu açıklamaya paralel olarak yılın ilk dört ayı içerinde gerçekleştirilen incelemeye konu ihaleye ilişkin olarak isteklilerin 2013 yılına ait verileri EKAP üzerinden idarelerin kullanımına sunulmuştur. Bu çerçevede, 2013 yılı kurumlar vergisi beyannamesi sunan ve vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına olan oranının hesabına esas teşkil eden bilgileri EKAP’da bulunan isteklilere ilişkin olarak, EKAP’da yer alan bu bilgilerin değil, teklif zarfı kapsamında sunulan 2014 yılına ait kurumlar vergisi beyannamesi veya gelir tablosundaki (dönem karı veya zararı gibi) bilgilerin dikkate alınmasına yönelik idarenin işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmış, dolayısıyla bahse konu isteklilere ait vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına olan oranının hesabında EKAP’da yer alan 2013 yılına ait verilerin esas alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, yukarıda belirtilen esaslar ve yapılan tespitler çerçevesinde eşit teklif sahibi isteklilerin vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına olan oranlarının idarece yeniden hesaplanması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Esasta oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi. Mahmut GÜRSES

Başkan

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

]]>
Yemek Aşırı Düşük Kararı - 1https://www.asiridusuk.com/yemek-asiri-dusuk-karari-1.htmlYemek aşırı düşük savunması hazırlanırken kamu ihale kurumunun dikkat ettiği ve elenmeye sebep olan hatalara örnek olan, kamu ihale kurumu kurul kararı ... ...

 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Doyaş Yem. Gıda ve Serv. Hiz. San. Tic. A.Ş.,

Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Necati Özgel Sokak No: 1 Ata İş Merkezi Beykoz/İSTANBUL

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Göztepe Semiha Şakir Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü,

Merdivenköy Mahallesi Şair Arşi Caddesi No: 58 34732 Kadıköy/İSTANBUL

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/60972 İhale Kayıt Numaralı “Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtım ve Servis” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Göztepe Semiha Şakir Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü tarafından 05.04.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtım ve Servis” ihalesine ilişkin olarak Doyaş Yem. Gıda ve Serv. Hiz. San. Tic. A.Ş.nin 21.04.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 09.05.2016 tarih ve 28104 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.05.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2016/1141 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idare tarafından ihalede ekonomik açıdan en 1avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendikleri, ancak ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine uygun olarak yapılmadığı, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında;

 

 1. İdari Şartname'nin 25’inci maddesinde belirtilen 5 adet personele ilaveten 1 adet sorumlu yöneticinin maliyetine yer verilmediği, söz konusu sorumlu yönetici çalıştırılmasının 27.08.20004 tarih ve 25566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik’e göre zorunlu olduğu, ayrıca personel maliyetine ilişkin açıklamalarda 2016 yılı için 62,5 günlük ulusal bayram ve resmi tatil günleri çalışması ücreti ile personel yemek kıyafet ve yol maliyetlerinin açıklamalara dahil edilmediği,

 

 1. Üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapıldığı, bu durumun anılan

 

 

Tebliğ’in 79.2.6’ncı maddesine aykırı olduğu, toptancı hali fiyatlarının, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a göre faaliyet gösteren toptancı hali tarafından düzenlenmediği, ilgili ürüne ilişkin açıklamaların son on iki ayın herhangi bir işlem günüdeki ortalama fiyat esas alınmak yerine, en düşük fiyat esas alınmak suretiyle yapıldığı, sunulan söz konusu belgelerde tarih bilgisinin bulunmadığı,

 

 1. Yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının ihale tarihi itibariyle yürürlükte bulunmayan eski Tebliğ hükümlerine göre yapıldığı,

 

 1. Ana çiğ girdi, işçilik ve yardımcı gider oranları hesaplanırken hata yapıldığı, malzemeli yemek sunumu hesap cetveli ve maliyet tablolarında bulunan malzeme birim fiyatları ile tevsik edici belgelerdeki birim fiyatların birbiri ile örtüşmediği,

 

 1. Üretimi gerçekleştirilecek yemek, kahvaltı, ara öğün ve özel gün menülerinin ve menülerdeki gramajların, Gıda Rasyolarında ve Gıda Maddelerinin Özellikleri tablosunda belirtilen yaş grupları esas alınarak yapılmadığı, (örneğin pirinç baldo ve beyaz peynir yağlı vb.)

 

 1. Teknik Şartname'de belirtilen yemek menülerindeki paket süt, paket yoğurt, paket bal, reçel vb. ürünlerle ilgili olarak gıda rasyoları tablosunda paketli ürünler belirtilmesine karşın, borsalardaki kilogram ve gram birim fiyatları üzerinden açıklama yapıldığı,

 

 1. Enginar, maydanoz, dereotu, kıvırcık, marul gibi ürünlerin gıda rasyoları tablosunda gram olarak belirtilmiş olmasına rağmen adet fiyatları üzerinden açıklama yapıldığı,

 

 1. İlgili meslek mensubu tarafından tanzim edilen maliyet ve satış tutarı tespit tutanaklarının mevzuata uygun olmadığı, zira son veya bir önceki geçici vergi beyannamesi döneminde ihale konusu işte kullanılması öngörülen mal miktarının en az yarısı kadar alım yapılmış olması gerekirken, bu miktarın sağlanamadığı, incelemeye konu gelir vergisi döneminin eksik bırakıldığı, sunulan belgelerde ürün kalemlerine ait birimlerin 2belirtilmediği, ilgili meslek mensubu ve isteklilerin kaşe ve imzalarının bulunmadığı, anılan belgelerin asıllarının ilgili meslek mensubundan istenilerek tetkik edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

 1. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı  38’inci maddesinde “…İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

 1. İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
 2. Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım

 

 

işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 1. Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca  yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede  öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır…” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “… (1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

 1. Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.
 1. Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;
  1. Verilen hizmetin ekonomik olması,
  2. Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
  3. Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 1. İhale, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırır.

3        c)  Aşırı  düşük  teklif  sınır  değerinin  altında  teklif  sunan  isteklilerin  teklifi açıklama

istenmeksizin  reddedilir.

 1. Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına eşit veya bu değerin üzerinde olan ihalelerde, ikinci fıkranın (a) bendinin kullanılması zorunludur.
 2. Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan, açık ihale, belli istekliler arasında ihale veya Kanunun 21 nci maddesinin (b), (c) ve (f) bentleri gereğince pazarlık usulü ile yapılan personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde, ikinci fıkranın (a), (b) veya (c) bendindeki seçeneklerden birinin kullanılması zorunludur.
 3. Aşağıdaki işlerin ihalelerinde ikinci fıkranın (b) bendinin kullanılması zorunludur.
 1. Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan ve Kanunun 21 nci maddesinin (a), (d) ve (e) bentleri gereğince pazarlık  usulü ile yapılan personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihaleleri.
 2. Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri.

 

 

 1. Kurum tarafından yayımlanan aşırı düşük teklif sorgulaması yapılamayacak alımlar listesinde yer alan işlerin ihaleleri…” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.1.  Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ihale konusu işte çalıştırılacak  personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu hizmetlerdir.

78.3. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirtilmesi halinde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir.

78.15. Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir. Bu şekilde verilen tekliflerin değerlendirilmesinde ise tekliflerin söz konusu ayni ödemeleri de içerdiği kabul edilerek değerlendirmeler buna göre yapılacaktır.

78.18. Yemek ve yol gibi ihtiyaçların isteklilerce karşılanmasının öngörülmediği durumlarda ise idari şartnamelerde bunlara ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmayacak ve sözleşmenin uygulanması sırasında yükleniciden çalışanlara ait bu tür giderleri karşılaması istenmeyecektir.

78.21. Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek, teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.” açıklaması,

4

Anılan Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin

değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.

 1. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
  1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.
  2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri

 

 

kullanarak açıklayabilirler.

 1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi   gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe 5kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

 1. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.
 2. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.
 3. Ticaret Borsası Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve

 

 

ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

 1. Toptancı Hal Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca faaliyet  gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.
 2. Özel veya Münhasır Hak Sahibi Kuruluşların Uyguladığı Fiyatlar: İlgili mevzuatı uyarınca, belirli mal veya hizmetlerin kamuya sunulması konusunda lehine sınırlama bulunan kuruluşların tedarikçisi oldukları mallar veya sunucusu oldukları hizmetler için uyguladıkları fiyatlar ile açıklama yapılabilir.
 3. İsteklinin Kendi Ürettiği, Aldığı veya Sattığı Mallara İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre aşırı düşük teklif açıklamasına konu mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) ile açıklama yapılabilir.

Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması ve isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmış olması gerekir.

Satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması ve malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması gerekir.

İsteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) sunulmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, (Ek ibare: 12/06/2015-29384 R.G./3. md.) SM, YMM, SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile de belgelendirme yapılabilir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe 6kullanılmak suretiyle de yapılabilir…

79.2.2.8.İsteklinin Ortağı Olduğu Tüzel Kişiye Ait İşletmeden Mal Çekmesiyle Oluşan Emsal Bedel: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satın alması durumunda söz konusu malın emsal bedeli ile değerlenmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır. Bu durumda, Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan emsal bedeli gösteren ve istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından hazırlanarak imzalanan ve kaşelenen beyanın verilmesi yeterlidir. Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

 1. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır”

 

 

 1. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi  esas alınır.

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.

79.2.6. Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtilir.

Bu ihalelerde; teklifi aşırı düşük bulunan istekli öncelikle “ana çiğ girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelini (Ek- H.4) hazırlayarak açıklaması kapsamında sunar. Açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi  için “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den çok olmaması gerekir. Oran belirtmeyen veya belirttiği oran 0,80’den az veya 0,95’den çok olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Ana çiğ girdi ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdiler anlaşılır. Bu çerçevede, isteklinin beyan ettiği orana uygun teklif sunması durumunda,  yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurlar “yardımcı girdiler” başlığında değerlendirilir ve bu unsurlar için açıklama sunulması gerekmez.

Örneğin; 1.000 öğün yemek alımı için çıkılan bir ihalede, birim fiyat olarak 5 TL teklif veren bir isteklinin, 5.000 TL olan toplam teklif bedelinin aşırı düşük olarak değerlendirilmesi ve istekli tarafından sunulan Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,90 olarak belirtilmesi halinde, teklifin 4.500 TL’sinin ana çiğ girdi ile işçilik toplamını içerdiği kabul edilir ve isteklinin 7sadece bu kısma ilişkin açıklama yapması gerekir. Teklifin 500 TL’lik kısmının ise yardımcı giderlere ilişkin olduğu kabul edildiğinden, bu kısma ilişkin açıklama yapılması gerekmemektedir.

Malzemeli yemek alımı ihalelerinde, ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri kullanılamaz. Ancak 79.2.2 nci maddede yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabilir.

 1. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.
  1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.

9.3.2. 79.2.2 nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle,  ilgili   mevzuatına  göre  ihale  tarihinden  önceki  son  12  ay  içinde     düzenlenen

 

 

açıklamaya   elverişli   diğer   bilgi   ve   belgeler   kullanılarak   da   açıklama  yapılabilir…”

açıklamaları yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dâhildir.

 1. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
 2. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:
  1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Aşağıda yer alan ve Gıda Rasyonundaki gramajlara göre oluşturulacak yemek maliyetleri üzerinden;

2-6 Yaş Sabah Kahvaltısı17.640 adet 2-6 Yaş Öğlen Yemeği 17.640 adet

2-6 Yaş Akşam Yemeği 17.640 adet

2-6 Yaş Ara Öğün 52.620 adet Özel Gün Menüsü 1.152 adet

13+ Yaş Sabah Kahvaltısı 6.125 adet

13+ Yaş Öğlen Yemeği 8.750 adet

13+ Yaş Akşam Yemeği 2.940 adet olmak üzere toplam 124.807 adet yemek teklif fiyata dahildir.

Yılbaşı, bayram, davet, toplu yapılan doğum günleri vs. gibi özel günlerde ayda 1 (bir) defa olmak üzere (144) kişinin yararlanacağı, teknik şartnamenin 2 nci maddesinde yer alan tablodan veya gıda rasyonundan seçilerek 6 çeşitten oluşturulacak “Özel Gün Menüsü” teklif fiyata dâhildir.

 1. Yemek ve yol giderleri:

Yemeklerin kuruluşta pişirildiği ve bu hizmetin sunulması işiyle ilgili olarak aylık (26) 8gün üzerinden fiilen çalışan personelin tüm mesaisini kuruluşta geçirdiği hallerde, hizmetin sunulmasıyla görevli;

(1) Aşçı,

(1) Aşçı Yardımcısı,

 1. Gıda Teknikeri
 2. Servis Elemanının işçilik giderleri [(işçi ücreti, sigorta prim giderleri, yemek, yol, giyim, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma (62.5 gün)] teklif fiyata dahildir.

Kuruluş mutfağında çalışacak personele yemek bedeli ayni olarak verilecek olup, yol bedeli olarak aylık (26) gün üzerinden fiilen çalışan personele günlük brüt 9,00 TL yol bedeli verilecek olup teklif fiyata dahildir. Fiilen işe gelinmeyen günlerde yol ücreti kesilecek olup ayrıca bordroda gösterilecektir.

Teknik Şartnamenin Genel Hususlar başlıklı kısmının 27 nci maddesinde belirtilen giyecek yüklenici firma tarafından personele ayni olarak verilecektir.

 1. Malzeme giderleri:

Hizmetin yürütülmesi sırasında kuruluş mutfağında firma tarafından karşılanacak

 

 

2 adet Dondurucu

1 adet Servis Aracı ( Tepsi arabası) 1 adet Ev Tipi Fırın

4 adet Su Sebili

1 adet Narenciye Sıkacağı telif fiyata dahildir.

 1. Diğer giderler:

İçme suyu, yemeğin özelliğine göre ketçap, mayonez, limon, sirke, çeşitli baharatlar, temizlik malzemeleri, plastik çöp torbası, bebek, yaşlı, hasta veya diyetlilerin yiyeceklerinin hazırlanması amacıyla oluşturulan özel beslenme birimi için süt, pirinç unu, sebze, meyve, et, LPG dolum masrafları, yemek numunelerinin mikrobiyolojik analizi, yemek imalatı servis ve temizliği, kullanılacak malzeme ve iş kazasına ilişkin personelin eğitimi, idarenin demirbaşında bulunan ve yüklenici firmaya teslim edilecek her türlü ekipmanın bakım ve onarımı, yüklenici firma tarafından temin edilecek makine ve teçhizat, ilaçlama, yemeğin yapımında kullanılacak elektrik, su, doğalgaz ile nakliye, ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri ve Kamu İhale Kurum payı teklif fiyata dahildir.

 1. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.
 2. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Kısa   vadeli   sigorta   prim   oranı,   sigortalının   rime   esas   kazancının   %2  'dir.”

düzenlemesine,

 

Kuruluş Mutfağında, Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı ve Servis Hizmeti Alımında Uygulanacak Teknik Şartname’nin “Genel Hususlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “…21- Firma 27/8/2004 tarih ve 25566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 18/06/2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişik 29 uncu maddesinin birinci   fıkrasının

 1. bendinde belirtilen “Gıda üreten ve altmış beygir gücünün üzerinde motor gücü bulunan veya on ve üzerinde işçi çalıştıran veya su ürünlerini işleyen veya hazır yemek üreten iş yerleri veya yemek fabrikaları veya her türlü gıda katkı karışımları üreten iş yerlerinde; en az dört yıllık lisans eğitimi almış ziraat, gıda, kimya mühendisleri, veteriner hekimler, kimyagerler, su ürünleri mühendisleri, balıkçılık teknolojisi mühendisleri ve biyologlar ile 9gıda bilimi konusunda en az yüksek lisans yapmış diğer meslek gruplarına mensup kişilerin eğitim dallarına ve üretimin niteliğine göre sorumlu yönetici olarak istihdam edilmeleri her bir iş yeri için zorunludur. En az dört yıllık lisans eğitimi almış Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunları yemek fabrikasında her bir iş yeri için sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilirler." hükmüne uymak zorundadır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Teknik Şartname’nin “İşin Tanımı” başlıklı 2’nci maddesinde “A- Yemek Çeşitleri ve Öğün Sayıları: Göztepe Semiha Şakir Çocuk Evleri Sitesi mutfağında 1 (bir) adet kahvaltı, 1 (bir) adet öğle, 1 (bir) adet akşam yemeği ile ara öğünlerin (kuşluk, ikindi, gece) kuruluş mutfağında pişirilmesi, servisi ve servis sonrası hizmetlerinin yürütülmesi işidir. Öğünler ve örnek yemek çeşitleri aşağıdaki tablolarda belirtilen sayıda uygulanacaktır.

 

BİRİNCİ KAP YEMEKLER

İKİNCİ

KAP YEMEKLER

ÜÇÜNCÜ KAP YEMEKLER

ET YEMEKLERİ

ETLİ SEBZE YEMEKLERİ

       

 

 

Çoban Kavurma

Yumurtalı Ispanak

Kırmızı Mercimek Çorba

Meyve Çeşitleri

Et Sote

Etli Taze Fasulye

Ezogelin Çorba

Yoğurt

Bahçıvan Kebabı (Yaz)

Menemen

Düğün Çorba

Cacık

Tas Kebabı

Etli Biber Dolma

Yayla Çorba

Sütlaç

Orman Kebabı

Kıymalı Pırasa

Domates(Şafak) Çorba

Muhallebi

Haşlama Tavuk

Kıymalı Patates

Sebze Çorba(kış)

Şekerpare

Fırın Köfte

Yaz Türlüsü

Terbiyeli Şehriye Çorba

Baklava

Tavuk Yahni

Patlıcan Kebabı

Un Çorbası

Fasulye Piyazı

Fırında Koyun

Kıymalı Ispanak

Kıymalı Yufka Böreği

Mercimek Piyazı

Terbiyeli Köfte

Patlıcan Dolması

Peynirli Milföy Börek

Kabak Tatlısı

Sebzeli Köfte

Kıymalı Bezelye

Talaş Böreği

Kadayıf

İzmir Köfte

Karnıyarık

Peynirli Tepsi Böreği

Çoban Salata

Dalyan Köfte

Patlıcan Musakka

Ispanaklı Yufka Böreği

Havuç Salata

Çiftlik Köfte

Kereviz Dolması

Karnabahar Graten

Marul Salata

Ekşili Köfte

Kış Türlüsü

Zeytinyağlı Taze Fasulye

Karnabahar Salata

Kadınbudu Köfte

Kıymalı Kapuska

İmam Bayıldı

Taze Kayısı Kompostosu

Balık Çeşitleri

Kabak Musakka

Karışık Kızartma(Yaz)

Ayva Komposto

Kuzu/Koyun Haşlama

Etli Kuru Fasulye

Zeytinyağlı Pırasa

Elma Komposto

Rosto (Püreli)

Etli Nohut

Patlıcanlı Pilav

Patates Salatası

 

Etli Bamya

Şehriyeli Pirinç Pilavı

Aşure

 

Kıymalı Yeşil Mercimek

Meyhane Pilavı

Güllaç

 

 

Nohutlu Bulgur Pilavı

 

 

 

Domatesli Piriç Pilavı

 

10

 

Özbek Pilavı

 

 

 

Mercimekli Bulgur Pilavı

 

 

 

Peynirli Makarna

 

 

 

Fırın Makarna

 

 

 

Soslu Makarna

 

 

 

Zeyinyağlı Bakla

 

 

 

 

 

İÇEÇEKLER

KAHVALTI

ARA ÖĞÜN

Çay

Siyah Zeytin

Kek Çeşitleri

Paket Süt

Yeşil Zeytin

Bisküvi Çeşitleri

Gazlı Meyveli İçecekler (Şişe)

Tahin Helva

Tuzlu Krakerler

Hazır Meyve Suyu (Kutu)

Tuzsuz Peynir

Hamburger Köfte

Kola (Kutu)

Beyaz Peynir

Börek Çeşitleri

           

 

 

Hazır Meyve Suyu (Açık)

Kaşar Peyniri

Patates Kızartma

Paket Ayran

Tulum Peyniri

Poğça Çeşitleri

Bitkisel Çaylar

Çökelek (Lor) Peyniri

 

Sup

Paket Bitkisel Çaylar

Kakaolu Fındık Kreması

Meyve Çeşitleri

Maden Suyu

Yumurta

Tatlı Çeşitleri

Granül Kahve

Omlet Çeşitleri

Kısır

Taze Sıkılmış Meyve Suyu

Kahvaltılık Tereyağ-Paket Reçel

Çeşitli Çikolatalar

Kefir

Patates Kızartma

Çeşitli Gofretler

Salep

Domates

Kurabiye Çeşitleri

Sıcak Çikolata

Salatalık

Tahin-Pekmez

Yarım Yağlı Süt

Sucuk

Beyaz Peynir

 

Salam

Kaşar Peyniri

Yoğurt

Sosis

Krep (Sebzeli/Peynirli vs)

Meyveli Yoğurt

Çılbır

Gözleme

Yoğurt

Tahin-Pekmez

Yaş Pasta

 

Dil Peynir

Nişasta Peltesi

 

Burgu Peynir

Kuruyemiş Çeşitleri

 

Kahvaltılık Tereyağ-Paket Bal

Kuru Meyve Çeşitleri

 

Çorba

 

 

Meyve Çeşitleri

 

 

Söğüş (Domates+Salatalık)

 

 

Söğüş Yeşillik

 

 

Beyaz Krem Peynir

 

 

Zeytin Çeşitleri

 

 

Üçgen Krem Peynir

 

 

Simit Çeşitleri

 

 

Poğaça Çeşitleri

 

 

Gözleme

 

       

 

11

Yaş grubu

Kahvaltı

Öğlen Yemeği

Akşam Yemeği

Ara öğün

Toplam

2–6

1

1

1

3

6

13+ yaş ( Personel)

1

1

1

 

3

Nöbetçi personel (13+yaş)

1

1

1

 

3

 

Yukarıda belirtilen her bir madde ayrı bir kap yiyeceğe örnek teşkil etmektedir.

 

İdare tarafından hazırlanacak aylık yemek listeleri; yukarıda belirtilen çeşitlerden veya Gıda Rasyonunda yer alan benzerlerinden seçilerek oluşturulacaktır. Kahvaltı, yemek ve ara öğünler aşağıda ifade edildiği şekilde olacaktır.

Yemeklerde kullanılan tüm malzemeler ekte sunulan Gıda Evsaf Şartnamesine uygun, HACCP, TSE, ISO 9001-2008 ve Türk Gıda Kodeksine uygun 1. sınıf tanınmış marka malzemeler olacaktır. Öğle ve akşam öğün mönüleri farklı olacak, akşam yemekleri    öğleden

 

 

sonra pişirilecektir.

Yemekhanelerde su servisi Kahvaltı, Öğle ve Akşam yemeklerinde kapalı ambalajlı pet bardak sular ile yapılacaktır. Katlarda su servisi 19 litrelik damacana doğal kaynak suyu ile yapılacaktır. Damacana sular için su sebillerinin yanında tek kullanımlık pet bardak bulundurulacaktır. Damacanalara uygun su sebilleri, damacanalar ve pet bardaklar firma tarafından temin edilecektir.

Normal yemeklere uygulanacak gramajlar, ekte verilen gramaj tablolarına göre olmalıdır. Bu listelerde gösterilen et, sebze, meyve vb. yiyecekler işlem gördükten sonra bir porsiyona girecek NET ağırlıklardır. Listede ismi olmayan yemekler Diyetisyen tarafından benzer yemeklerdeki gramajlar göz önüne alınarak standartlaştırılacak ve uygulamalar buna göre yapılacaktır.

Öğle ve akşam yemekleri tepsilerde, porselen tabaklarda servis edilecektir. Çatal, kaşık, bıçak, pet bardakta kapalı su servis edilecektir.

Tüm menülerde ve yemek tariflerinde Diyetisyenin isteği doğrultusunda değişiklik yapılabilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 1. Özel Gün Menüsü:

Özel gün menüsü İdare veya Diyetisyen tarafından yukarıdaki tablodan veya Gıda Rasyonunda belirlenecek 6 çeşitten istenildiği takdirde ayda 1 defa olmak üzere özel günlerde verilebilecektir.

Örnek Özel Gün Menüsü;

 1. Pasta Çeşitleri ( Çikolatalı, Yaz Meyveli, Kış Meyveli)
 2. Meyve Çeşitleri( Elma, Armut, Muz, Üzüm, Mandalina, Erik)
 3. İçecek Çeşitleri ( Gazlı İçeçekler Paket Meyve Suları)
 4. Z.Yağlı Çeşitleri ( Yaprak Sarma, Barbunya, Biber Dolması)
 5. Kuruyemiş ve Kuru Meyve Çeşitleri ( Ceviz içi , Fındık, Badem, Fıstık, K.Üzüm. K.Kayısı)
 6. Börek ve Poğça Çeşitleri. ( Sade Poğaça, Peynirli Poğaça, Kıymalı Poğaça, Peynirli Tepsi Böreği, Kol Böreği çeşitleri)
 7. Kuruluşa 2-6 yaş grubu altında bebek gelmesi durumunda; bebek mamaları ve ek gıdalarla beslendiğinden bu yaş grubunda bulunanlar mevcutlarda gösterilmeyecek ve

firmaya bu yaş grubu için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

12         6-   Ramazan  ayında  iftarlarda  Pide,   Hurma,  Zeytin,   Peynir,  Bal-Tereyağ   firma

tarafından ek ücret talep edilmeksizin verilecektir. Sahurlarda içecek hariç 6 çeşit verilecektir. Normal yemek saatlerinin dışına denk gelen iftar ve sahur vakitlerinde firma kuruluşta personel bulunduracaktır.

7- Malzemeli yemek alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin açıklanmasının daha nesnel koşullar altında yapılmasının sağlanması amacıyla, Hizmet alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan ve 07.06.2014 tarih ve 29023 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan değişikliklere göre, malzemeli yemek alımı ihalelerinde idarelerin iki haftalık menü düzenlemesi yapmaları zorunlu hale getirilmiş olup örnek iki haftalık menü aşağıda yer almaktadır.

 

ÖRNEK MENÜ

 

 

Tarih

Sabah Kahvaltısı

Kuşluk (Ara

Öğle Yemeği

İkindi Beslenme

Akşam Yemeği

Gece Beslenmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

Öğün)

 

(Ara Öğün)

 

(Ara Öğün)

 

 

 

 

 

1.Gün

 

Paket Süt

 

Kaşar Peyniri Haşlanmış

Yumurta

Peynirli Poğaça

Ekmek ve Su

 

 

 

Muz

Paket Yoğurt

K.

Mercimek Çorbası

Balık

 

Marul Salata

 

Ekmek Kadayıf

Ekmek ve Su

 

 

 

Rus Salatası

Paket Bitkisel Çay

Şehriye Çorbası

 

İzmir Köfte

Bulgur Pilavı Semizotu Salata

 

Ekmek ve Su

 

 

 

Paket Süt

Sade Bisküvi

 

 

 

 

 

2.Gün

 

Paket Süt

 

Beyaz Peynir

 

Paket Bal

Paket Tereyağı Ekmek ve Su

 

 

 

Paket Çokokrem

Ekmek

Domates Çorbası

 

Tavuk But

Karışık Hoşaf

Baklava

 

Ekmek ve Su

 

 

 

Paket Ayran

Patates Kızartma

Sebze Çorbası (Yaz)

Etli Taze Fasulye Şehriyeli

Prinç Pilavı

Paket Yoğurt

 

Ekmek ve Su

 

 

 

Paket Süt Muz

 

 

 

 

3.Gün

Paket Süt Omlet

Paket Reçel

Zeytin Ekmek ve Su

 

 

Peynirli Poğça

 

Kivi

Ezogelin Çorba

Kadıbudu Köfte

Sade Pirinç Pilavı

Paket Ayran Ekmek ve Su

 

 

Paket Meyve Suyu

 

Peynirli Tepsi Böreği

Mantı /Açık Yoğurt Kırmızı Mercimek Çorbası Z.Yağlı Biber Dolması Kabak Tatlısı

Ekmek ve Su

 

 

Paket Çokokrem

 

Paket Süt

 

 

 

 

4.Gün

Paket Süt

Beyaz Peynir Sucuklu Yumurta

Zeytin Ekmek ve Su

 

 

Paket Ayran Sade Poğça

Yayla Çorbası Çoban Kavurma Z.Yağlı Kereviz

Kadayıf Ekmek ve Su

 

 

Paket Meyve Suyu

Mantar Kurabiye

Bahçevan Çorbası Kıymalı Ispanak Peynirli Börek

Kuru Üzüm Kompostosu Ekmek ve Su

 

 

Paket Süt Armut

5.Gün

Paket Süt

 

Toygar Çorbası

 

Kırmızı Mercimek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

Krem Paket Peynir

 

Paket

 

 

Kabak Dolması

 

 

Paket Bitkisel Çay

Çorbası

 

 

Paket Süt

 

Meyva Suyu

Kuru Köfte

 

Karışık

 

 

 

 

 

Zeytin

Kuruyemi ş

(Leblebi-

Fırın Makarna

Patates Salatası

Patlıcanlı Pirinç Pilavı

 

Elma

 

Üzüm)

 

 

Kıymalı Yumurta

Açık Yoğurt

Karnabahar Graten

Ekmek ve Su

Ekmek ve Su

Ekmek ve Su

 

 

 

 

6. Gün

Paket Meyve Suyu Haşlanmış Yumurta Peynirli Tepsi Böreği

Salatalık Ekmek ve Su

 

 

Portakal

Sade Bisküvi

Ezogelin Çorbası

Kavurma Cacık

Kalburabastı

Ekmek ve Su

 

 

Paket Bitkisel Çay Patatesli Poğça

Düğün Çorbası Z.Yağlı Enginar

Sebzeli Pilav

Karışık Salata Ekmek ve Su

 

 

Paket Süt

Manda- lina

 

 

 

 

 

7. Gün

Paket Bitkisel Çay

Beyaz Peynir

 

Paket Reçel

Paket Tereyağı

 

Ekmek ve Su

 

 

 

Sade Kek Elma

Toga Çorbası

Mantı / Açık Yoğurt

Z.Yağlı Pırasa Karışık Hoşaf

 

Ekmek ve Su

 

 

Paket Meyve Suyu

 

Peynirli Puf Böreği

Ezogelin Çorbası Tavuk Izgara/Patat es Pure İrmik Hevlası

Açık Yoğurt Ekmek ve Su

 

 

 

Paket Süt

 

Sade Bisküvi

 

 

 

 

8. Gün

Paket Süt

Paket Çokokrem Beyaz Peynir

 

Sucuklu Yumurta Ekmek ve Su

 

 

Kivi

 

Sade Kek

Sebzeli Kış Çorbası

Tavuk Yahni

Bulgur Pilavı Vişne

Kompostosu Ekmek ve Su

 

 

Paket Meyve Suyu

Meyveli Tart

Sebze Çorbası

Balık

 

Turp Salata

Tahin Helvası Ekmek ve Su

 

 

Paket Süt Muz

 

9. Gün

Paket Süt Domates

 

 

 

Paket

Yeşil Mercimek Çorbası Etli Taze

 

 

 

Paket Süt

Karnabahar Kızartma

Kıymalı

 

 

 

Elma

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

Mayalı Poğça

Beyaz Peyniri

Ekmek ve Su

Bitkisel Çay Patates Salatası

Fasulye

 

Sütlaç

Gazlı Meyveli İçecek Ekmek ve Su

 

 

Mantar Kurabiye

Makarna Un Çorbası

Yoğrut

 

Ekmek ve Su

 

 

Üzümlü Kek

 

 

 

 

 

10.Gün

 

Paket Süt

 

Bal

Haşlanmış Yumurta

Y.Zeytin Ekmek ve Su

 

Hamburg er Köfte

 

 

 

Ekmek

Domates Çorbası

Tavuk Izgara Bulgur Pilavı

Paket Ayran

 

Ekmek ve Su

 

 

 

Paket Bitkisel Çay Makarna Salata

Kırmızı Mercimek Çorbası

Etli Lahana Sarma

Sade Pirinç Pilavı Tavuk Göğsü

Ekmek ve Su

 

 

 

Paket Süt Muz

 

 

 

 

 

11.Gün

Paket Meyve Suyu

 

Menemen

 

Paket Krem Peynir

Zeytin Ekmek ve Su

 

 

 

Paket Süt

 

Cevizli Kurabiye

Tarhana Çorbası Kuru Köfte/ Patates Kızartması

Açık Yoğurt

 

Kabak Mücver

Ekmek ve Su

 

 

Paket Meyve Suyu

 

Sade Bisküvi

Ezogelin Çorba

 

Et Sote

 

Salçalı Makarna Yğurtlu Havuç Salata Ekmek ve Su

 

 

 

Paket Süt

 

Peynirli Poğça

 

 

 

 

12. Gün

Paket Süt

Kaşar Peyniri

Salam

Peynirli Börek

Ekmek ve Su

 

 

Üzümlü Kek

Armut

Patates Ezme Çorba Etli Kuru Fasulye Bulgur Pilavı Çoban Salata

Ekmek ve Su

Karışık Hoşav

 

 

Kıymalı Börek

Mantar Çorbası

Etli Mevsim Türlü Peynirli Tepsiböreği

Muz

Ekmek ve Su

 

 

Paket Süt Elma

 

 

 

13.Gün

Paket Bitkisel Çay Kıymalı Yumurta

Siyah Zeytin

 

Domates

 

 

Paket Ayran Sade Kurabiye

Ezogelin Çorba Hasanpaşa Köfte Şehriyeli Pirinç Pilavı Yoğurtlu Havuç

 

 

Süt

 

Rus Salatası

Un Çorbası

 

Z. Kereviz

Bulgur Pilavı

Muhallebi

 

 

Ayva Sütlaç

 

 

 

 

Ekmek ve Su

 

Salata Ekmek ve Su

 

 

Ekmek ve Su

 

 

 

 

 

14.Gün

Paket Süt

 

Sosis

Paket Krem Peynir Sucuklu Yumurta Ekmek ve Su

 

 

Paket Ayran Peynirli Poğça

Mercimek Çorbası

Balık

Ispanak Graten

Baklava Ekmek ve Su

Paket Meyve Suyu

 

 

Peynirli Puf Böreği

Şehriye Çorbası Patlıcan Musakka Sade Prinç Pilavı

Cacık Ekmek ve Su

 

 

Paket Süt

Sade Büsküvi

 

düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

05.04.2016 tarihinde yapılan ihaleye 8 isteklinin katıldığı, idare tarafından Acb Gıda Tem. ve Bakım Med. Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin işletme kayıt  belgesi sunmadığı gerekçesiyle, Uğur Hazır Yem. Ür. Paz. ve Tem. İşl. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin İdari Şartname’nin 47.1’inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle, Sur Kurumsal Hiz. Ltd. Şti.nin teklifinin işletme kayıt belgesi uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, 492.845,97 TL olarak belirlenen sınır değerin altında geçerli teklif sunan 4 istekliden tekliflerine ilişkin olarak aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği ve söz konusu 4 isteklinin de aşırı düşük teklif açıklamasında bulunduğu, idare tarafından Hanedan Kurumsal Hiz. Gıda Yem. Tem. İnş. Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin açıklamasının reddedildiği, diğer 3 isteklinin açıklamalarının uygun bulunduğu ve ihalenin Üstünler Gıda Yemekhane ve Tem. Hiz. Turz. İnş. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Doyaş Yem. Gıda ve Serv. Hiz. San. Tic. A.Ş.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

İdare tarafından ihale üzerinde bırakılan Üstünler Gıda Yemekhane ve Tem. Hiz. Turz. İnş. Tic. Ltd. Şti.ye gönderilen 06.04.2016 tarihli ve 619 sayılı aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısında “2016/60972 İKN ihalemize iştirak etmiş Doyaş Yemek Gıda ve Servis Hiz.

16San. Tic. A.Ş.nin 05.04.2016 tarihli düşük fiyat teklif açıklaması talebine istinaden 06.04.2016 tarihinde 492 sayılı kayıt ile idaremiz ihale komisyon başkanlığına Örnek  menü

ile Gıda Rasyonu arasındaki farklılığa istinaden başvuruda bulunulmuştur. Firmanız dahil İdari Şartname’nin 33.2 maddesi gereğince düşük fiyat açıklama izahatının yapılabilmesi için ilgili firma başvurusu üzerine şu noksanlıklar tespit edilmiş ve firmanızca yapılacak düşük fiyat açıklamalarının sağlıklı ve gıda rasyonuna uygunluğunun olması amacı ile aşağıdaki örnek menüde de yazılı ürünlerin muadilleri üzerinden açıklama yapılması hususunda;

Gereğini rica ederim.

Örnek menü                                               Muadil Yemekler

 

Sabah Kahvaltısı

Zeytin                                                           Siyah Zeytin

Peynirli Börek                                            Peynirli Muska Böreği

 

Ara Öğün

Sade Poğaça                                            Mayalı Poğaça

 

 

Karışık Kuruyemiş( Leblebi-Üzüm)            İncir Dolması Kıymalı Börek      Kıymalı Yufka Böreği

 

Öğlen Yemeği

 

Balık                                                           Balık Izgara

Ekmek Kadayıfı                                        Ekmek Kadayıfı ( Kaymaklı)

Tavuk Bud                                                Tavuk Fırında

Toygar Çorbası                                       Toga Çorbası

Kavurma                                                      Çoban Kavurma

Kuru Köfte / Patates Kızartması               Izgara Köfte Akşam Yemeği

Şehriye Çorba                                         Terbiyeli Şehriye Çorbası

Peynirli Börek                                           Peynirli Tepsi Böreği

Kuru Köfte                                                Izgara Köfte

Sebze Çorbası                                        Sebze Çorbası(Yaz)

Balık                                                           Balık Izgara

Kıymalı Makarna                                     Kıymalı Soslu Spagetti

Et Sote                                                     Tas Kebabı

Salçalı Makarna                                      Soslu Makarna

Etli Mevsim Türl                                       Kış Türlüsü” ifadelerine yer verilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamasının Teknik Şartname’de yer alan iki haftalık örnek yemek menüsü ile özel gün menüsüne göre yapıldığı ve bu menülerde yer alan yemeklerin içerikleri (gramaj tablosu) ile çiğ girdi miktarlarının belirtildiği, işçilik giderinin hesaplandığı, ana çiğ girdi, işçilik ve yardımcı gider oranlarının belirtildiği malzemeli yemek sunumu hesap cetvelinin ve açıklamasına ilişkin tevsik edici belgelerin sunulduğu görülmüştür.

 

Sunulan malzemeli yemek sunumu hesap cetvelinde ana çiğ girdi oranının 0,679774, 17işçilik oranının 0,253975 ve yardımcı gider oranının 0,066251 olduğu ve (ana çiğ girdi maliyeti + işçilik maliyeti) / toplam teklif tutarı oranının 0,933749 olarak hesaplandığı, bu itibarla Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan açıklamaları çerçevesinde yardımcı girdiler olarak değerlendirilen yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve  tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurlar için açıklama sunulmasına gerek olmadığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin iddiaları çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin idareye sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde;

 

 1. İşçilik giderine ilişkin olarak işin süresi boyunca 1 aşçı, 1 aşçı yardımcısı, 2 servis elemanı, 1 gıda teknikeri ve 1 sorumlu yönetici olmak üzere toplam 6 personel için  KİK İşçilik Hesaplama Modülü üzerinden hesaplama yapıldığı ve çıktılarının sunulduğu,

 

 

personelin tamamına asgari ücret ödenmesinin öngörüldüğü ve toplam 75 gün ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışmasına ilişkin hesaplama yapıldığı, ayrıca personel başına 9,00 TL üzerinden aylık 26 gün yol gideri hesaplandığı, yemek gideri ayni olarak verileceğinden yemek giderine ilişkin hesaplamanın ana çiğ girdi maliyetlerine eklendiği, giyim giderine de işçilik hesaplamasında yer verildiği ve söz konusu gideri tevsik etmek üzere ilgili SMMM tarafından düzenlenen 08.04.2016 tarihli maliyet satış tutarı tespit tutanağının (Ek-O.7) sunulduğu görülmüş olup İdari Şartname'nin 25’inci maddesinde belirtilen 5 adet personele ilaveten 1 adet sorumlu yöneticinin maliyetine, ulusal bayram ve resmi tatil günleri çalışması ücreti ile personel giyim, yemek ve yol maliyetlerine yer verildiği anlaşıldığından başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

 1. Açıklama kapsamında üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifine yer verilmediği, toptancı hali fiyatlarının kullanılmadığı, çeşitli ticaret borsası fiyatları ile maliyet satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) sunulmak suretiyle kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin fiyatların kullanıldığı görüldüğünden başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

 1. Yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının ihale tarihi itibariyle yürürlükten bulunan mevzuat hükümlerine göre yapıldığı anlaşıldığından başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

 1. Yukarıda açıklandığı üzere ana çiğ girdi, işçilik ve yardımcı gider oranlarının mevzuata uygun olarak hesaplandığı ve hesaplamada her hangi bir hata bulunmadığı, malzemeli yemek sunumu hesap cetveli ve maliyet tablolarında bulunan malzeme birim fiyatları ile tevsik edici belgelerdeki birim fiyatların birbiri ile örtüştüğü anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan tevsik edici belge olarak çeşitli ticaret odası fiyatlarının kullanıldığı görülmekle birlikte alabalık, badem, beyaz lahana, çam fıstığı, çarliston biber, çilek, dolmalık biber, domates salçası, vs. gibi bir takım çiğ girdi maliyetlerine ilişkin olarak Balıkesir, Sivas, Erzurum,           Manisa,   Muğla,   Kırklareli,   Nazilli   ve   Ödemiş   Ticaret   Borsalarının    aylık bültenlerinin kullanıldığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.4’üncü maddesinde yer alan “Ticaret Borsası Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 18/5/2004 tarihli 18ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun  51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.” açıklaması çerçevesinde ticaret borsası fiyatlarının ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatına ilişkin olması gerektiği, ancak yapılan değerlendirmede herhangi bir ürüne ait aylık ortalama fiyatın söz  konusu ürünün  o ay  içerisinde  gerçekleşen en  düşük ortalama  fiyatının   altında

olamayacağı anlaşıldığından yapılan açıklamanın uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

 1. Üretimi gerçekleştirilecek yemek, kahvaltı, ara öğün ve özel gün menülerinin ve menülerdeki gramajların, Gıda Rasyoları tablosunda belirtilen yaş grupları esas alınarak yapıldığı, öte yandan yüklenici tarafından kullanılan girdilerin Teknik Şartname’ye uygun olmasının zorunlu olduğu ve gıda maddelerinin özelliklerine ilişkin (prinç baldo,  beyaz peynir yağlı vs.) kontrolün sözleşmenin uygulanması aşamasında kontrol teşkilatı ve muayene kabul komisyonu tarafından gerçekleştirileceği anlaşıldığından başvuru sahibinin konuya

 

 

ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

 1. Teknik Şartname'de belirtilen yemek menülerindeki paket süt, paket yoğurt, paket bal, reçel vb. ürünlerle ilgili olarak gıda rasyoları tablosunda yer alan  gramajlara uygun paketli ürünlere ilişkin açıklama yapıldığı tespit edildiğinden başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

 1. Enginar, maydanoz, dereotu, kıvırcık, marul gibi ürünlere ilişkin olarak kilogram cinsi üzerinden açıklama yapıldığı anlaşıldığından başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

 1. İlgili meslek mensubu tarafından tanzim edilen maliyet ve satış tutarı tespit tutanaklarının standart forma uygun olarak düzenlediği, ihale konusu işte kullanılması öngörülen mal miktarının yarısından fazla alım yapıldığı, ürün kalemlerine ait birimlerin belirtildiği, meslek mensubu ve isteklinin kaşe ve imzalarının bulunduğu görülmüştür.

 

Öte yandan yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde Ek-O.7 numaralı tutanağın son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi gerektiği anlaşılmış olup ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan söz konusu tutanakta geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak “2016 yılı (4) Dönemi” ibaresine yer verildiği, ilgili tutanağın düzenlendiği tarihin 08.04.2016 olduğu göz önünde bulundurulduğunda anılan dönemin yanlış olarak yazıldığı anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu maliyet satış tutarı tespit tutanağının son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenip düzenlenmediğinin ortaya çıkarılması için idare tarafından belgeyi düzenleyen meslek mensubu ile gerekli yazışmaların yapılması ve son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmemiş olması halinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak alınan 15.06.2016 tarihli ve 2016/UH.I-1595 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında ihale üzerinde bırakılan isteklinin 19teklifinin        değerlendirilme           dışı        bırakılmasına                      karar                       verildiğinden                   idarece    yukarıda bahsedilen  hususa  ilişin  olarak  herhangi  bir  işlem  tesis  edilmesine  gerek      bulunmadığı

anlaşılmıştır.

 

 1. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

Başvuru sahibi Doyaş Yem. Gıda ve Serv. Hiz. San. Tic. A.Ş. taraftan çiğ girdi maliyetlerini tevsik etmek üzere sunulan ticaret borsası fiyatları incelendiğinde ayçiçek yağı, ayran, beyaz lahana, beyaz peynir, krem paket peynir, buğday, bulgur, kayısı vs. gibi bir takım çiğ girdi maliyetlerine ilişkin olarak çeşitli ticaret borsalarının aylık bültenlerinin kullanıldığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.4’üncü maddesinde yer alan “Ticaret Borsası Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı  Türkiye  Odalar  ve  Borsalar  Birliği  ile  Odalar  ve  Borsalar  Kanununun  51      inci

 

 

maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.” açıklaması çerçevesinde ticaret borsası fiyatlarının ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatına ilişkin olması gerektiği, ancak yapılan değerlendirmede herhangi bir ürüne ait aylık ortalama fiyatın söz konusu ürünün o ay içerisinde gerçekleşen en düşük ortalama fiyatının altında olamayacağı anlaşıldığından yapılan açıklamanın uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Polat Lezzet Gıda San. ve Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde malzemeli yemek sunumu hesap cetvelinin 14 günlük giderler üzerinden hazırlandığı, işçilik giderine ilişkin maliyetin 14 gün üzerinden hazırlandığı ve işçilik hesaplamasında ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışmasına, sorumlu personele ve giyim giderine yer verilmediği, ayran, bitkisel çay, fanta, yedigün, kabartma tozu, mantı, kaymak, ketçap, sirke vs. gibi bir takım ürünlerin maliyetlerini tevsik etmek üzere toplam 17 adet alış faturası sunulduğu, yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde alış faturası ile açıklama yapılamayacağı anlaşılmış olup yapılan tespitler çerçevesinde anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Öte yandan başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak alınan 15.06.2016 tarihli ve 2016/UH.I-1595 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında Polat Lezzet Gıda San. ve Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesine karar verildiğinden idarece yukarıda bahsedilen hususa ilişin olarak herhangi bir işlem tesis edilmesine gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine, Oybirliği ile karar verildi.

 

]]>
Personel çalıştırmasına dayalı olamayan yemek hizmetinde personel gideri nasıl hesaplanmalı?https://www.asiridusuk.com/personel-calistirmasina-dayali-olamayan-yemek-hizmetinde-personel-gideri-nasil-hesaplanmali.htmlPersonel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında işçilik gideri olarak EKAP işçilik hesaplama modülü üzerinden mi işçilik hesaplanmalı yoksa asgari ücret mi hesaplanmalı ...

PERSONEL ÇALIŞTIRMASINA DAYALI OLAMAYAN YEMEK HİZMETİNDE PERSONEL GİDERİ NASIL HESAPLANMALI ?

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında işçilik gideri olarak EKAP işçilik hesaplama modülü üzerinden mi işçilik hesaplanmalı yoksa asgari ücret mi hesaplanmalı. İdareler genellikle Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımları ile Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarını birbirine karıştırarak EKAP işçilik modülünün kullanılmasını istemekte ve bunu aşırı düşük sorgusunda eleme sebebi olarak kullanmaktadır.

Oysaki aşağıda belirtilen hükümler uyarınca Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında birim fiyat cetvelinde personelle ilgili satır açılmayıp teklif gidere dahil edildiği görülmektedir.

Danıştay 13. Dairenin verdiği 2013/1807 E. , 2013/2840 K. karar da ;

Bu durum karşısında; fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen uyuşmazlığa konu ihalede, istekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasına yapılan açıklamalarda personel gideri için asgari işçilik ücretinin altında bir maliyet hesaplanmaması gerekmekle birlikte, asgari işçilik ücretinin dönemsel değişikliklerine ilişkin yukarıda aktarılan belirsizlik karşısında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin personel gideri hesaplanmasında ihale tarihinin içinde bulunduğu dönemde geçerli olan asgari işçilik ücretine dayalı olarak açıklamada bulunmasının mevzuata aykırılık taşımadığının kabulü gerekmektedir. Denmektedir. 

Buradan da anlaşılacağı gibi aşırı düşük sorgulamalarda asgari ücret tutarı 1273,50 TL üzerinden hesaplanması gerekmektedir. EKAP işçilik hesaplama modülündeki 1560,04 TL tutarı Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları için geçerlidir. Kamu ihale genel tebliğinin ;

78.3. (Değişik:12/06/2015-29384 R.G./6. md.) Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirtilmesi halinde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir.

Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi 

79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.

79.3.5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır.

]]>
HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİhttps://www.asiridusuk.com/hizmet-alimi-ihaleleri-uygulama-yonetmeligi.html ...
]]>
Matrah sorgulamasında sorgu nasıl yapılırhttps://www.asiridusuk.com/matrah-sorgulamasinda-sorgu-nasil-yapilir.htmlKAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No : 39 Karar Tarihi : 03.06.2015 Karar No : 2015/UH.II-1555 ...

KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No : 39 Karar Tarihi : 03.06.2015 Karar No : 2015/UH.II-1555

1

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

BAŞVURU SAHİBİ:

Aydın Mat Tasarım Proje İnş. Taah. Nak. Bil. İşl. Tic. Ltd. Şti.,

Kurtuluş Mah. Kıbrıs Cad. No: 35/B AYDIN

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı,

Kepez Mevkii 09010 AYDIN

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/26603 İhale Kayıt Numaralı “ADÜ Derslikler ve İdari Birimler 3 Kısım İnşaatı Projeleri Yaptırılması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı tarafından 08.04.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “ADÜ Derslikler ve İdari Birimler 3 Kısım İnşaatı Projeleri Yaptırılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Aydın Mat Tasarım Proje İnş. Taah. Nak. Bil. İşl. Tic. Ltd. Şti.nin 24.04.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.05.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.05.2015 tarih ve 40501 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.05.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2015/1236 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

Başvuru konusu ihaleye kendileri ile başka bir isteklinin de eşit teklifi vermeleri nedeniyle, ihale komisyonu tarafından 09.04.2015 tarihinde kendilerine tebliğ edilen 215-2/216 sayılı yazı ile İdari Şartname’nin 35.2’nci maddesinde belirtilen belgelerin istendiği, bu yazıya istinaden kendileri tarafından İdari Şartname’nin 35.2’nci, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 70’inci maddesine istinaden Yönetmelik’in 63’üncü maddesinin (a) bendinde belirtilen “vergi matrahın/mali zararın net satışlar tutarına oranının büyüklüğünün” belirlenebilmesi için gerekli belgelerin idareye sunulduğu, ancak ihale komisyonunun tüm belgeleri eksiksiz teslim eden eşit teklif sahibi diğer isteklinin teklifini ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlediği, aynı maddenin (a) bendi dışında diğer bentlerde sayılan belgeleri teslim etmedikleri gerekçesiyle kendilerinin teklifini ihale aşamasında istenilen belgeleri var/yok belgesi gibi değerlendirerek ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmesine oy çokluğu ile karar verildiği,

İhale komisyonu tarafından anılan Yönetmelik’in 63’üncü maddesinin uygulanmasında yorum hatasına düşüldüğü, Tebliğ’in 70.1.1’inci maddesine istinaden değerlendirmede EKAP KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No :2015/036 Gündem No : 39 Karar Tarihi : 03.06.2015 Karar No : 2015/UH.II-1555

2

üzerinde bulunan bilgilerin esas alınacağı için isteklilerden yazı ile bu belgelerin istenmesine bile gerek bulunmadığı ancak yine de Yönetmelik’in 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden değerlendirme yapılması için gerekli belgelerin gönderildiği, Yönetmelik’in 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen KİK028.0/H standart formunun sunulmamasının Tebliğ’in 70.2’nci maddesi uyarınca EKAP üzerindeki bilgiler dikkate alınacağı açıklamasına göre sunulmasına gerek bulunmadığı ve değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olamayacağı, diğer bentlerde belirtilen belgelerinde mevzuata göre istenmesinin mümkün olmadığı ve bunların sunulmamasının eksiklik olarak değerlendirilemeyeceği ve gönderilmesine dahi gerek bulunmadığı,

İhale komisyonunca alınan bu kararın yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu, eşitliğin bozulmaması durumunda sonraki kritere göre işlem tesis edilmesi gerektiği, vergi matrahının/net zararın net satışlar oranına büyüklüğüne ilişkin verilerin araştırılması neticesinde vergi matrahı/net satışlar oranının diğer eşit teklif sahibi isteklinin oranından büyük olduğu, bu tespitin ihale komisyonunun mali üyesi tarafından ihale komisyonun kararında da yapıldığı, tüm bu nedenlerle ihalenin kendi uhdelerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin eşit olması” başlıklı 63’üncü maddesinde “(1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde;

 1. a) Vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına oranının büyüklüğü,
 2. b) İsteklinin ve istekli tarafından söz konusu ihalede tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağının, ihale ilan/davet tarihi itibariyle yüklenimlerinde bulunan ve Kanuna göre sözleşmeye bağlanmış olan hizmet işlerine ait sözleşme tutarları toplamının düşüklüğü,
 3. c) İsteklinin korumalı iş yerine sahip olması,

ç) Faaliyet süresinin uzunluğu,

kriterleri, sırayla dikkate alınır. Buna göre, üst sırada belirtilen kritere göre eşitliğin bozulmaması durumunda sonraki kritere başvurulur.

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde, tekliflerin birbirine eşit olması durumunda fiyat teklifi düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda, idari şartnamede yer alan fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

(3) Birinci fıkranın (a) bendindeki kriter, işletme hesabı esasına göre defter tutan istekliler için vergi matrahı/mali zararın gayrisafi satış hasılatı tutarına oranı şeklinde uygulanacak, aynı fıkranın (b) bendine göre yapılacak değerlendirmede KİK028.0/H nolu standart forma göre düzenlenecek yazılı beyan esas alınacaktır.”hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin eşit olması” başlıklı 70’inci maddesinde “70.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, en düşük geçerli teklifin birden fazla istekli tarafından verilmesi durumunda; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, Hizmet Alımı İhaleleri KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No :2015/036 Gündem No : 39 Karar Tarihi : 03.06.2015 Karar No : 2015/UH.II-1555

3

Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinde belirtilen kriterler sırayla dikkate alınır. Buna göre, üst sırada belirtilen kritere göre eşitliğin bozulmaması durumunda sonraki kritere geçilir. Ortak girişimler için yapılacak değerlendirmede pilot veya koordinatör ortağın durumu esas alınır.

70.1.1. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre idare tarafından yapılacak değerlendirmede, istekliye ait ihale tarihinden önceki son gelir/kurumlar vergisi beyannamesindeki vergi matrahı/mali zarar tutarı ile bu beyanname ekindeki gelir tablosunda yer verilen net satışlar tutarına (işletme hesabı esasına göre defter tutan istekliler için beyannamede yer alan performans bilgileri tablosundaki gayrisafi hasılat tutarına) ilişkin EKAP üzerinde bulunan bilgiler esas alınır. Ancak ihale tarihinin yılın ilk dört ayında olması durumunda, değerlendirme yapılırken iki önceki yıla ait bilgiler üzerinden değerlendirme yapılır.

70.1.2. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan kriterin değerlendirilmesinde isteklinin ve istekli tarafından söz konusu ihalede tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağın ilan/davet tarihi itibariyle yüklenimlerinde bulunan hizmet işlerinin toplam tutarına (varsa iş artışları hariç) dair yazılı beyanı esas alınır. Söz konusu yazılı beyan KİK028.0/H numaralı standart forma göre düzenlenecek olup, beyan edilen hususların idarece EKAP üzerinden teyidi yapılır.

70.1.3. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kriterin değerlendirilmesinde ilgili mevzuatınca düzenlenmiş olan korumalı iş yeri statüsü belgesi esas alınır.

70.1.4. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine göre yapılacak değerlendirmede gerçek kişi istekliler için ticari işletme tescil tarihini, tüzel kişi istekliler için ise şirket kuruluş sözleşmesinin tescil tarihini gösteren ticaret sicil gazetesi nüshası/nüshaları veya ticaret sicil müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler esas alınır.

70.2. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre yapılan değerlendirme sonucunda eşitliğin bozulmaması halinde, teklifi eşit olan isteklilere, 70.1.2 nci maddesinde belirtilen yazılı beyan ve varsa 70.1.3 üncü maddesinde belirtilen belgeyi sunmaları için 3 (üç) iş günü süre tanınır. 70.1.2 nci maddesinde belirtilen yazılı beyanın sunulmaması halinde istekliye ait EKAP üzerinde bulunan bilgiler dikkate alınır.” açıklaması,

Diğer taraftan 26.03.2015 tarihinde Kurum’un internet sitesinde “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde esas alınacak olan ilk kriter “Vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına oranının büyüklüğü” olarak belirlenmiştir.

Konuya ilişkin olarak, 11/02/2015 tarih ve 2015/DK.D-31 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı ile “İsteklilerin ilgili takvim yılı/hesap dönemine ait olarak kanuni süresi içerisindeki KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No :39 Karar Tarihi : 03.06.2015 Karar No : 2015/UH.II-1555

4

“son gelir/kurumlar vergisi beyanname” lerindeki vergi matrahı tutarı ile bu beyanname eki gelir tablosunda yer alan net satışlar tutarının “dikkate alınması gereken değerler” olarak kabul edilmesi, dolayısıyla kanuni süresi dolduktan sonra düzeltme beyannamesi adı altında verilen beyannamelerin ve eklerinin dikkate alınmaması gerektiğine” karar verilmiştir.

Bu doğrultuda, Elektronik Kamu Alımları Platformunda (EKAP) yer alan “Vergi Matrahı Sorgulama” menüsünde anılan Kurul Kararı çerçevesinde gerekli güncellemeler yapılmış olup, 22/02/2015 tarihi itibarıyla idareler tarafından EKAP üzerinden yapılan sorgulamaların sonucunda isteklilerin ilgili takvim yılı/hesap dönemine ait olarak kanuni süresi içerisindeki son gelir/kurumlar vergisi beyannamelerindeki vergi matrahı tutarı ile bu beyanname eki gelir tablosunda yer alan net satışlar tutarları gösterilmeye başlanmıştır.

Bununla birlikte, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 25/03/2014 ve 24/04/2014 tarihli sirkülerler ile gelir ve kurumlar vergisi beyanname verilme süreleri uzatıldığından, EKAP’ta yer alan “Vergi Matrahı Sorgulama” menüsünde yapılan sorgulamalarda uzatılan süreler esas alınarak sonuçların gösterilmesi şeklindeki uygulama devreye alınmıştır.

Uzatılan süreler de dahil olmak üzere kanuni süresi içerisinde beyannamenin verilmediği hallerde, isteklilerin ilgili takvim yılı/hesap dönemine ait olarak kanuni süresi dolduktan sonra vermiş oldukları ilk beyannamelerindeki vergi matrahı tutarı ile bu beyanname eki gelir tablosunda yer alan net satışlar tutarları dikkate alınması gereken değerler olarak kabul edilerek buna ilişkin bilgiler gösterilmektedir.

Mücbir sebep halinden yararlandığını belirten isteklilere ilişkin bilgilerin ise ilgili vergi dairesinden temin edilmesi/kontrol edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.” açıklaması bulunmaktadır.

İdari Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.”düzenlemesi,

“Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesinde“35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır

35.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen kriterler sırasıyla dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Buna göre, üst sırada belirtilen kritere göre eşitliğin bozulmaması durumunda sonraki kritere başvurulur.

35.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.4. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi yer almaktadır. KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No : 39 Karar Tarihi : 03.06.2015Karar No : 2015/UH.II-1555

5

Başvuru konusu ihalenin “Adü Derslikler ve İdari Birimler 3 Kısım İnşaatı Projeleri Yaptırılması İşi” olduğu, 31 adet ihale dokümanının alındığı, 15 adet isteklinin söz konusu ihaleye teklif verdiği, mevcut ihale dokümanı çerçevesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirleneceği ve sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin tekliflerinin açıklama istenilmeksizin reddedileceği anlaşılmıştır.

İhale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme çerçevesinde sınır değerin üzerinde en düşük teklifi veren Aydın-Mat Tasarım Prj. İnş. Taah. Nak. Bil. İşl. Tic. Ltd. Şti. ve Nefha İnşaat Taahhüt ve Tic. San. Ltd. Şti.den 08.04.2015 tarihli 216 ve 217 sayılı yazılar ile“Üniversitemizde 2015/26603 ihale kayıt nolu, açık ihale usulü ile 08/04/2015 tarihinde ihale edilen “ADÜ Derslikler ve İdari Bilimler 3. Kısım İnşaatı Projeleri Yaptırılması İşi”‘ nde komisyonumuz ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verildiği tespit edilmiştir. Şirketinizin idari şartnamemizde belirtilen madde 35’ in 35.2 şıkkında belirtilen belgelerin en geç 5 iş günü içerisinde (13.04.2015 pazartesi gününe kadar) tarafımıza iletilmesini rica ederim.” denilerek İdari Şartname’nin 35.2’nci maddesinde belirtilen belgeleri istediği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi Aydın-Mat Tasarım Prj. İnş. Taah. Nak. Bil. İşl. Tic. Ltd. Şti. tarafından 10.04.2015 tarihli üst yazı ile İdari Şartname’nin 35.2’nci maddesine istinaden Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin eşit olması” başlıklı 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen belgelerin sunulduğu, diğer eşit teklif sahibi istekli Nefha İnşaat Taahhüt ve Tic. San. Ltd. Şti. tarafından da aynı yazıya istinaden anılan Yönetmeliği’n “Tekliflerin eşit olması” başlıklı 63’üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tüm bentlere ilişkin belgelerin sunulduğu anlaşılmıştır.

İhale komisyonunca yapılan değerlendirme neticesinde tüm bentlere ilişkin belgelerini eksiksiz teslim eden Nefha İnşaat Taahhüt ve Tic. San. Ltd. Şti. teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, sadece (a) bendine ilişkin belge sunan ve bu nedenle istenilen belgeleri eksik teslim ettiği tespit edilen Aydın-Mat Tasarım Prj. İnş. Taah. Nak. Bil. İşl. Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmesine oyçokluğu ile 16.04.2015 tarihli ihale komisyonu kararıyla karar verildiği tespit edilmiştir.

Diğer taraftan ihale komisyonunun mali üyesinin ise belirleyici kriter olarak İdari Şartname’nin 35.2’nci ve anılan Yönetmelik’in 63’üncü maddesi gereğince (a) bendi olması gerektiğini, Tebliğ uyarınca belgelerin sırasıyla değerlendirilmesi gerektiği, bu nedenle (a) bendine dayanılarak yapılan hesaba göre ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak Aydın-Mat Tasarım Prj. İnş. Taah. Nak. Bil. İşl. Tic. Ltd. Şti.nin belirlenmesi mütalaasını ihale komisyon kararına şerh düştüğü tespit edilmiştir.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve mevcut ihale dokümanı düzenlemeleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeye göre, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen kriterler sırasıyla dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirleneceği ve üst sırada belirtilen kritere göre eşitliğin bozulmaması durumunda sonraki kritere başvurulacağının düzenlendiği anlaşılmış olup, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 70.1.1’inci maddesi uyarınca Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre idare tarafından yapılacak değerlendirmede, istekliye ait ihale tarihinden önceki son gelir/kurumlar vergisi beyannamesindeki vergi matrahı/mali zarar tutarı ile bu beyanname ekindeki gelir tablosunda yer verilen net satışlar tutarına (işletme hesabı esasına göre defter tutan istekliler için beyannamede yer alan performans bilgileri tablosundaki gayrisafi hasılat tutarına) ilişkin KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No :2015/036 Gündem No : 39 Karar Tarihi : 03.06.2015 Karar No : 2015/UH.II-1555

6

EKAP üzerinde bulunan bilgiler esas alınacağı, ancak ihale tarihinin yılın ilk dört ayında olması durumunda, değerlendirme yapılırken iki önceki yıla ait bilgiler üzerinden değerlendirme yapılabileceği açıklanmış olup, bu itibarla ihale komisyonunca EKAP üzerinde bulunan bilgiler esas alınarak değerlendirme yapılması gerektiği ve bu nedenle Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine ilişkin yapılacak değerlendirme için isteklilerden belge talep edilmesine gerek bile bulunmadığı, tüm bu nedenlerle ihale komisyonu tarafından yapılan teklif değerlendirme işleminin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, eşit teklif sahibi istekliler için ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesine ilişkin yukarıda yapılan açıklamalar dikkate alınarak tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi. Mahmut GÜRSES

Başkan

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

]]>
Yemek Aşırı Düşük Kararı - 2https://www.asiridusuk.com/yemek-asiri-dusuk-karari-2.htmlYemek aşırı düşük savunması hazırlanırken kamu ihale kurumunun dikkat ettiği ve elenmeye sebep olan hatalara örnek olan, kamu ihale kurumu kurul kararı ...

 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Sur Kurumsal Hiz. Ltd. Şti.,

Emniyetevler Mah. Pehlivan Sokak No: 5/14 Kağıthane/İSTANBUL

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Göztepe Semiha Şakir Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü,

Merdivenköy Mahallesi Şair Arşi Caddesi No: 58 34732 Kadıköy/İSTANBUL

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/60972 İhale Kayıt Numaralı “Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtım ve Servis” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Göztepe Semiha Şakir Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü tarafından 05.04.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtım ve Servis” ihalesine ilişkin olarak Sur Kurumsal Hiz. Ltd. Şti.nin 22.04.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 06.05.2016 tarih ve 28013 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.05.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2016/1125 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1

 1. İdare tarafından sunmuş oldukları işletme kayıt belgesinin faaliyet konusunun

“toplu tüketim işletmeleri” olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak “toplu tüketim işletmeleri” ibaresinin her türlü yemekhane hizmetlerini kapsadığı ve idare mutfağının kullanılması suretiyle yemek üreten ve dışarı taşıma hizmeti sunmayan tüm firmaların işletme kayıt belgelerinde söz konusu ibarenin yazılmasının zorunlu olduğu ve bu durumun isteklinin tercihine bağlı olmadığı, söz konusu ibarenin taşımalı yemek hizmet alımlarında kullanılamayacağı, başvuruya konu ihalenin idarenin mutfağında gerçekleştirileceği göz önünde bulundurulduğunda idarece tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı,

 

 1. Aşırı düşük teklif açıklaması sunan istekliler tarafından;

 

 1. “Paket süt” için yapılan açıklamanın 200 gramlık paket süt üzerinden değil 1 kilogramlık paket süt üzerinden yapıldığı, ayrıca EK O-7 formunda gram ya da kilogram üzerinden değil litre üzerinden hesaplama yapıldığı,

 

 1. 2-6 yaş grubu ve 13+ yaş grubu için verilecek “kaşar peyniri”nin Gıda Malzemelerinin Özellikleri listesinde yer alan tanımına uygun olarak açıklama yapılmadığı, “1-1,5 kilogram paket yağlı kaşar peyniri” şeklinde değil 1 kilogram kaşar peyniri şeklinde açıklama yapıldığı,

 

 1. “Paket bal” için yapılan açıklamanın 25 gramlık paket bal üzerinden değil 1 kilogramlık paket bal üzerinden yapıldığı,

 

 1. “Paket tereyağ” için yapılan açıklamanın 15 gramlık paket tereyağ üzerinden  değil 1 kilogramlık paket tereyağ üzerinden yapıldığı,

 

 1. “Paket reçel” için yapılan açıklamanın 25 gramlık paket reçel üzerinden değil 1 kilogramlık paket reçel üzerinden yapıldığı,

 

 1. 2-6 yaş grubu için 20 gram, 13+ yaş grubu için 25 gram olarak kullanılması gereken “paket krem peynir” ve “paket çokokrem” için yapılan açıklamanın 20 ve 25 gramlık paket krem peynir ve paket çokokrem üzerinden değil 1 kilogramlık paket krem peynir ve paket çokokrem üzerinden yapıldığı,

 

 1. “Paket meyve suyu” için açıklama yapılırken paket meyve suyu 250 ml. şeklinde değil paket meyve suyu şeklinde belirtildiği, 250 ml. ve adet ibarelerine yer verilmediği,

 

 1. 2-6 yaş grubu için 150 gram, 13+ yaş grubu için 200 gram olarak kullanılması gereken “paket ayran” için yapılan açıklamanın 150 ve 200 gramlık paket ayran üzerinden değil 1 kilogramlık paket ayran üzerinden yapıldığı,

 

ı) 2-6 yaş grubu için 20 gram, 13+ yaş grubu için 30 gram olarak kullanılması gereken “zeytin” için Gıda Malzemelerinin Özellikleri listesinde yer alan tanımına uygun olarak açıklama yapılmadığı, “siyah zeytin 365 kalibre” şeklinde değil “siyah zeytin  kilogram” olarak açıklama yapıldığı,

2

 1. 0-6 yaş grubu için 200 gram, 13+ yaş grubu için 125 gram olarak kullanılması

gereken “ekmek” için “poşetli ekmek 50 gram” şeklinde değil “ekmek” şeklinde açıklama yapıldığı,

 

 1. “Salam” için açıklama yapılırken “%100 dana salam şeklinde değil “salam” şeklinde açıklama yapıldığı,

 

 1. “Yoğurt” için açıklama yapılırken “paket yoğurt 200 gr.” şeklinde değil “yoğurt” şeklinde açıklama yapıldığı,

 

 • Ayçiçek yağı ve zeytinyağı için Gıda Malzemelerinin Özellikleri listesinde kilogram üzerinden getirileceğinin belirtilmesine karşın litre veya dökme fiyatı üzerinden açıklama yapıldığı, oysaki 1 litre yağın 0,910 kilograma tekabül ettiği,
 • “Beyaz peynir” için açıklama yapılırken birinci sınıf ve yağlı olma özellikleri göz ardı edilerek “beyaz peynir” ibaresine yer verilerek açıklama yapıldığı,

 

 • “Pirinç” için yapılan açıklamanın baldo pirinç üzerinden yapılmadığı,

 

 • Tavuk yemeklerinde kullanılacak tavuğun Gıda Malzemelerinin Özellikleri listesinde yer alan tanıma uygun açıklanmadığı,

 

ö) Katlara su servisinin 19 litrelik damacana suyu ile yapılacağı ve ihaledeki toplam öğün sayısı göz önünde bulundurulduğunda en az 70.735 adet pet bardak su hesaplaması yapılması gerekirken söz konusu hesaplamanın yapılmadığı, EK-O.7 tutanağında söz konusu tutarın en az yarısına tekabül eden 35.368 adet pet bardak su alımının gösterilmediği, 19 litrelik damacana su giderine ilişkin tevsik edici bir belge sunulmadığı,

 

 1. Kilogram olarak belirtilen limon, maydanoz ve yumurta fiyatlarının yanlış hesaplandığı,

 

 1. “Toz şeker” için Gıda Malzemelerinin Özellikleri listesinde yer alan tanıma uygun açıklama yapılmadığı,

 

 1. “Malzemeli Yemek Sunum Hesap Cetveli”ndeki işçilik giderinin yanlış hesaplandığı, 1 aşçı, 1 aşçı yardımcısı, 1 gıda teknikeri, 2 servis elemanı için ulusal bayram ve genel tatil günleri (62,5 gün) ile yemek ve yol (brüt 9,00 TL) gideri dahil işçilik maliyeti hesaplanmadığı, giyim giderine yer verilmediği,

 

ş) Örnek yemek menüsünün 14 gün ve ihale süresinin 245 gün olduğu göz önünde bulundurulduğunda örnek yemek menü döngüsünün toplam 17,5 kez olacağı ve çiğ girdi miktarlarının buna göre hesaplanması gerektiği, ancak açıklamalarda çiğ girdi miktarlarının yanlış hesaplandığı,

 

 1. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.2 ve 79.2.2.3’üncü maddeleri kapsamında sunulan tevsik edici belgelerin ilan ile ihale tarihi arasında olmadığı ve bu itibarla anılan 3isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

 1. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “…İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:…

Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;…

3) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,…

5) İhale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler,…

8) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,…

İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir…” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sözleşmenin yürütülmesi aşamasındaki mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler” başlıklı 30’uncu maddesinde “(1) Ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen, ancak sözleşmenin yürütülmesi aşamasında işin yerine getirilmesi için gerekli olduğu öngörülen mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler teknik şartnamede yer alır. Bu düzenlemelerde, işin niteliği ile bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri esas alınır. Bu yükümlülüklere ilişkin olarak yüklenici tarafından hangi belgelerin idareye sunulması      gerektiğinin      teknik      şartnamede      açıkça      düzenlenmesi      zorunludur.

(2) Bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca idarelerce belirlenmesi zorunlu olan mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ve bu kapsamda istenecek belgelere teknik şartnamede yer verilemez.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İstenecek belgeler” başlıklı 65’inci maddesinde “65.1. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinde; idareler tarafından ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere hangi belgelerin istenilmesinin zorunlu olduğu ve hangi belgelerin istenemeyeceği belirtilmiştir. Bunun dışında kalan hallerde, idarelerce ilanda ve dokümanda belirtilmek kaydıyla, anılan maddede yer verilen belgelerden gerekli görülenler ile makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler, kapasite raporu ve kalite ve standarda ilişkin belgelerin ihale konusu işin niteliği dikkate alınarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve bu Tebliğde yapılan açıklamalar doğrultusunda istenilmesi mümkün bulunmaktadır. Hizmet alımı ihalelerinde istenilecek belgeler, hizmet alımının yaklaşık maliyet değerine göre belirlenmiş olup (Ek-H.1)’de yer alan tabloda gösterilmiştir.” açıklaması yer 4almaktadır.

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adının “Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtım ve Servis” olarak belirtildiği, miktarı ve türüne ise Şartname ekinde,

 

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

2-6 Yaş Grubu Sabah Kahvaltısı

Öğün

17.640

2

2-6 Yaş Grubu Öğlen Yemeği

Öğün

17.640

3

2-6 Yaş Grubu Akşam Yemeği

Öğün

17.640

4

2-6 Yaş Grubu Ara Öğün

Öğün

52.920

5

Özel Gün Menüsü

Öğün

1.152

6

13+ Yaş Grubu Sabah Kahvaltısı

Öğün

6.125

7

13+ Yaş Grubu Öğlen Yemeği

Öğün

8.750

8

13+ Yaş Grubu Akşam Yemeği

Öğün

2.940

 

 

şeklinde yer verildiği, anılan Şartname’nin 19’uncu maddesinde teklif ve sözleşme türünün birim fiyat teklif ve sözleşme olacağının belirtildiği görülmüştür.

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’inci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:…

h)

İstekliler adına düzenlenmiş Gıda Üretim İzin Belgesi veya İşletme Kayıt Belgesi

 1. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
  1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a), (b) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kuruluş Mutfağında, Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı ve Servis Hizmeti Alımında Uygulanacak Teknik Şartname’nin “İşin Konusu” başlıklı 1’inci maddesinde “Bu işin konusu; kuruluş mutfağında yemek pişirme yoluyla mamul yemek alımı, dağıtımı ve servis hizmetleridir.” düzenlemesine,

 

Aynı Şartname’nin “İşin Tanımı” başlıklı 2’nci maddesinde “…Diyet Yemekleri… Diyet yemeği yiyenlerin yemek servisleri izotermik tepsiler ile yapılacak ve her tepside

isim yazılı etiket bulunacak, firma tarafından idarenin belirteceği yemekhanelere götürülerek ilgili kişiye servis edilecektir…

 • Pişirme

1- Kahvaltı ve yemeklerin pişirilmesi, firma veya tercihen kuruluş mutfaklarında gerçekleştirilecektir…

 • Taşıma
  1. Pişirilen yemekler, yemekhaneler ve kat mutfaklarına; ısıyı uzun süre muhafaza eden dökülmeyi önleyecek şekilde, thermoboxlar veya ısı üreten kapalı arabalarla, çelik kaplarda firma personeli tarafından taşınacaktır. Bu malzemeler, firma tarafından temin 5edilecektir. Yiyeceklerin taşınmasında kapak, strech, alüminyum folyo gibi gereçler mutlaka kullanılacaktır.
  2. Yemek nakli esnasında yemeklerin kalite ve görüntüsünde bozulmalara sebep olunmayacaktır.
 • Dağıtım:
 1. Yemekler ısıtmalı yemek arabalarında, uygun ısıda, sağlığa uygun koşullarda servis yapılacaktır.
 2. Yemekler, kuruluşta bulunan firmaya ait ısıtma kabı içerisinde muhafaza edilecek olup, firma tarafından görevlendirilen servis elemanları yemekhane ve katlardaki yemek dağıtımını bizzat yapacaklardır. Yemek servisleri ve yemekhane düzeni, temizliği yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Yemekler servis alanlarına firma tarafından yemek arabalarıyla üstü kapalı olarak temiz bir şekilde götürülecektir. Yemekler uygun ısısında dağıtılacaktır.
 3. Yemekhanelerde idarece gerekli görüldüğü hallerde masalara servis yapılacaktır…
 1. Kahvaltı, ara öğünler ile öğle ve akşam yemekleri, yemek saatinden önce dağıtıma hazır şekilde bulundurulacaktır.

 

 1. Pişmiş yemekler; muayene komisyonunun kontrolü sonrası veya hafta sonları ve resmi tatillerde nöbetçi amirleri tarafından verilen “uygundur” onayından sonra servise sunulacaktır.” düzenlemesine,

 

Anılan Şartname’nin “Genel Hususlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “…9- Firmaya ait işyerinden hazırlanıp getirilecek kahvaltı ve yemekler veya hazır yiyecekler de kuruluş diyetisyenleri veya idarenin görevlendireceği personel tarafından denetlenecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

05.04.2016 tarihinde yapılan ihaleye 8 isteklinin katıldığı, idare tarafından Acb Gıda Tem. ve Bakım Med. Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin işletme kayıt  belgesi sunmadığı gerekçesiyle, Uğur Hazır Yem. Ür. Paz. ve Tem. İşl. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin İdari Şartname’nin 47.1’inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle, başvuru sahibi Sur Kurumsal Hiz. Ltd. Şti.nin teklifinin işletme kayıt belgesi uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, 492.845,97 TL olarak belirlenen sınır değerin altında geçerli teklif sunan 4 istekliden tekliflerine ilişkin olarak aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği ve söz konusu 4 isteklinin de aşırı düşük teklif açıklamasında bulunduğu, idare tarafından Hanedan Kurumsal Hiz. Gıda Yem. Tem. İnş. Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin açıklamasının reddedildiği, diğer 3 isteklinin açıklamalarının uygun bulunduğu ve ihalenin Üstünler Gıda Yemekhane ve Tem. Hiz. Turz. İnş. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Doyaş Yem. Gıda ve Serv. Hiz. San. Tic. A.Ş.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibi tarafından idareye Sarıyer Kaymakamlığı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ilk veriliş tarihi 15.02.2016 olarak düzenlenen TR-34-K- 122755 kayıt numaralı “İşletme Kayıt Belgesi”nin sunulduğu, belge üzerinde işletmenin ticaret unvanının Sur Kurumsal Hiz. Ltd. Şti. olarak, işletmenin faaliyet  konusunun  ise “Toplu Tüketim İşletmeleri” olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan söz konusu belgenin ihale konusu iş kapsamında kullanılıp kullanılamayacağını tespit etmek üzere T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne yazılan 18.05.2016 tarihli ve 9708 sayılı yazı ile 6“2016/60972 İhale Kayıt Numaralı “Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtım ve Servis” işiyle ilgili Kurumumuza yapılan başvuruya ilişkin olarak yapılan incelemede, aşağıda belirtilen bilgiye ihtiyaç duyulmuştur.

İtirazen şikâyet konusu edilen ihaleye konu alımın “Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtım ve Servis” olduğu anlaşılmıştır.

Yazımız ekinde isteklilerin sunduğu işletme kayıt belgeleri yer almakta olup, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde söz konusu isteklilerin sundukları belgelerde belirtilen faaliyet konularının, yukarıda belirtilen ihale konusu iş kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin bildirilmesi” istenmiştir.

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Kuruma gönderilen 27.05.2016 tarihli ve 17975 sayılı cevabi yazıda “Bilindiği üzere 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” kapsamında yayımlanan, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik (R.G: 17.12.2011-28145 / Ek- 14 ) ile gıda işletmelerin kayıt ve onay işlemlerine dair usul ve esaslar ile gıda   işletmelerinin faaliyet konuları da belirlenmiştir.

Yine Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelikler (R.G: 10.01.2013-28524 / Ek-14 ve R.G:07.01.2014- 28875 / Ek-14 ) ile kayıt kapsamındaki gıda işletmelerinin faaliyet konuları yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemelerde, ilgi yazıda bahsi geçen “Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtım ve Servis" şeklinde bir faaliyet yer almamaktadır. Ancak Yönetmeliklerde yer alan faaliyetler ve alt faaliyetleri değerlendirildiğinde hizmetin, “Hazır yemek, tabldot yemek üretimi" başlığı altında değerlendirilmesinin uygun olacağı görülmektedir.

Bu bağlamda, ilgi yazınız ve ekinde yer alan ve Bakanlığımızca düzenlenmiş İşletme Kayıt Belgeleri için Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) nde yapılan incelemede; TR-34-K- 027015,  TR-34-K-051185,  TR-67-K-005705,  TR-34-K-012484  ve  TR-39-K-000033     kayıt

numaralı belgelerin "Hazır yemek, tabldot yemek üretimi" faaliyetini kapsadığı ve bu kayıt numaralı belgelerin düzenlendiği gıda işletmelerinin, yazınızda belirtilen "Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtım ve Servis" i yerine getirmesi Bakanlığımızca uygun bulunmaktadır.

Ancak TR-34-K-122755 numaralı kayıt belgesi, Toplu Tüketim İşletmeleri (Her Türlü Yemekhane) faaliyetini kapsamakta olup; yemeğin yapıldığı yerde tüketilmesi gerektiği için dağıtımı ve servisi için uygun bulunmamaktadır. Ayrıca TR-61-K-003350 kayıt numaralı belgenin faaliyet alanı Gıda Üretimi (Diğer gıda üreten işyerleri) olup; “Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtım ve Servis" için uygun bulunmamaktadır.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Kuruma gönderilen aktarılan yazı çerçevesinde başvuru sahibi tarafından  sunulan işletme kayıt belgesinin ihale konusu iş kapsamında kullanılamayacağı anlaşıldığından idarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık olmadığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

 1. Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci 7maddesinde “…İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

 1. İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
 2. Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
 3. Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi   amacıyla   sınır   değerler   ve   sorgulama   kriterleri belirlemeye,   ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca  yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede  öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır…” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “… (1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

 1. Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.
 1. Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;
  1. Verilen hizmetin ekonomik olması,
  2. Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
  3. Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 1. İhale, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırır.
 2. Aşırı düşük teklif sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerin teklifi açıklama istenmeksizin reddedilir.
 1. Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına eşit veya bu değerin üzerinde olan ihalelerde, ikinci fıkranın (a) bendinin kullanılması zorunludur.
 2. Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan, açık ihale, belli istekliler arasında ihale veya Kanunun 21 nci maddesinin (b), (c) ve (f) bentleri gereğince pazarlık usulü ile yapılan personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde, ikinci fıkranın (a), (b) veya (c) bendindeki seçeneklerden birinin 8kullanılması zorunludur.
 3. Aşağıdaki işlerin ihalelerinde ikinci fıkranın (b) bendinin kullanılması zorunludur.
 1. Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan ve Kanunun 21 nci maddesinin (a), (d) ve (e) bentleri gereğince pazarlık  usulü ile yapılan personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihaleleri.
 2. Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri.
 3. Kurum tarafından yayımlanan aşırı düşük teklif sorgulaması yapılamayacak alımlar listesinde yer alan işlerin ihaleleri…” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.1.  Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ihale konusu işte çalıştırılacak  personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu hizmetlerdir.

78.3. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirtilmesi halinde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir.

78.15. Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir. Bu şekilde verilen tekliflerin değerlendirilmesinde ise tekliflerin söz konusu ayni ödemeleri de içerdiği kabul edilerek değerlendirmeler buna göre yapılacaktır.

78.18. Yemek ve yol gibi ihtiyaçların isteklilerce karşılanmasının öngörülmediği durumlarda ise idari şartnamelerde bunlara ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmayacak ve sözleşmenin uygulanması sırasında yükleniciden çalışanlara ait bu tür giderleri karşılaması istenmeyecektir.

78.21. Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek, teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.” açıklaması,

 

Anılan Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.

 1. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin 9değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
  1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.
  2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.
   1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli

görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi   gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren  kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

 1. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.
 2. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi 10oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.
 3. Ticaret Borsası Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.
 4. Toptancı Hal Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca faaliyet  gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.
 5. Özel veya Münhasır Hak Sahibi Kuruluşların Uyguladığı Fiyatlar: İlgili mevzuatı uyarınca, belirli mal veya hizmetlerin kamuya sunulması konusunda lehine sınırlama bulunan kuruluşların tedarikçisi oldukları mallar veya sunucusu oldukları hizmetler için uyguladıkları fiyatlar ile açıklama yapılabilir.
 6. İsteklinin Kendi Ürettiği, Aldığı veya Sattığı Mallara İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre aşırı düşük teklif açıklamasına konu mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) ile açıklama yapılabilir.

Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması ve isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmış olması gerekir.

Satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması ve malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması gerekir.

İsteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) sunulmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, (Ek ibare: 12/06/2015-29384 R.G./3. md.) SM, YMM, SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile de belgelendirme yapılabilir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren  kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir…

79.2.2.8.İsteklinin Ortağı Olduğu Tüzel Kişiye Ait İşletmeden Mal Çekmesiyle Oluşan Emsal Bedel: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satın alması durumunda söz konusu malın emsal bedeli ile değerlenmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır. Bu durumda, Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan   emsal        bedeli  gösteren        ve                              istekliyle   tam         tasdik   sözleşmesi                  yapan                       veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından hazırlanarak 11imzalanan ve kaşelenen beyanın verilmesi yeterlidir. Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen  özel  kaşe  kullanılmak  suretiyle yapılabileceği  gibi,   bu  kaşe  dışında       meslek

mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

 1. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır”
 2. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi  esas alınır.

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname  dönemi  “Ekim-Kasım-Aralık  2013”,  15.7.2014  tarihinde  açık  ihale  usulü  ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.

79.2.6. Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtilir.

Bu ihalelerde; teklifi aşırı düşük bulunan istekli öncelikle “ana çiğ girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelini (Ek- H.4) hazırlayarak açıklaması kapsamında sunar. Açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi  için “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den çok olmaması gerekir. Oran belirtmeyen veya belirttiği oran 0,80’den az veya 0,95’den çok olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Ana çiğ girdi ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdiler anlaşılır. Bu çerçevede, isteklinin beyan ettiği orana uygun teklif sunması durumunda,  yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurlar “yardımcı girdiler” başlığında değerlendirilir ve bu unsurlar için açıklama sunulması gerekmez.

Örneğin; 1.000 öğün yemek alımı için çıkılan bir ihalede, birim fiyat olarak 5 TL teklif veren bir isteklinin, 5.000 TL olan toplam teklif bedelinin aşırı düşük olarak değerlendirilmesi ve istekli tarafından sunulan Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,90 olarak belirtilmesi halinde, teklifin 4.500 TL’sinin ana çiğ girdi ile işçilik toplamını içerdiği kabul edilir ve isteklinin sadece bu kısma ilişkin açıklama yapması gerekir. Teklifin 500 TL’lik kısmının ise yardımcı giderlere ilişkin olduğu kabul edildiğinden, bu kısma ilişkin açıklama yapılması gerekmemektedir.

Malzemeli yemek alımı ihalelerinde, ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri kullanılamaz. Ancak 79.2.2 nci maddede yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabilir.

 1. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki

12düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.

 1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.

9.3.2. 79.2.2 nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir…” açıklamaları yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dâhildir.

 1. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
 2. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:
  1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Aşağıda yer alan ve Gıda Rasyonundaki gramajlara göre oluşturulacak yemek maliyetleri üzerinden;

2-6 Yaş Sabah Kahvaltısı17.640 adet 2-6 Yaş Öğlen Yemeği 17.640 adet

2-6 Yaş Akşam Yemeği 17.640 adet

2-6 Yaş Ara Öğün 52.620 adet Özel Gün Menüsü 1.152 adet

13+ Yaş Sabah Kahvaltısı 6.125 adet

13+ Yaş Öğlen Yemeği 8.750 adet

13+ Yaş Akşam Yemeği 2.940 adet olmak üzere toplam 124.807 adet yemek teklif fiyata dahildir.

Yılbaşı, bayram, davet, toplu yapılan doğum günleri vs. gibi özel günlerde ayda 1 (bir) defa olmak üzere (144) kişinin yararlanacağı, teknik şartnamenin 2 nci maddesinde yer alan tablodan veya gıda rasyonundan seçilerek 6 çeşitten oluşturulacak “Özel Gün Menüsü” teklif fiyata dâhildir.

 1. Yemek ve yol giderleri:

Yemeklerin kuruluşta pişirildiği ve bu hizmetin sunulması işiyle ilgili olarak aylık (26) gün üzerinden fiilen çalışan personelin tüm mesaisini kuruluşta geçirdiği hallerde, hizmetin sunulmasıyla görevli;

(1) Aşçı,

(1) Aşçı Yardımcısı,

 1. Gıda Teknikeri
 2. Servis Elemanının işçilik giderleri [(işçi ücreti, sigorta prim giderleri, yemek, yol, giyim, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma (62.5 gün)] teklif fiyata dahildir.

Kuruluş mutfağında çalışacak personele yemek bedeli ayni olarak verilecek olup, yol 13bedeli olarak aylık (26) gün üzerinden fiilen çalışan personele günlük brüt 9,00 TL yol bedeli verilecek olup teklif fiyata dahildir. Fiilen işe gelinmeyen günlerde yol ücreti kesilecek olup ayrıca bordroda gösterilecektir.

Teknik Şartnamenin Genel Hususlar başlıklı kısmının 27 nci maddesinde belirtilen giyecek yüklenici firma tarafından personele ayni olarak verilecektir.

 1. Malzeme giderleri:

Hizmetin yürütülmesi sırasında kuruluş mutfağında firma tarafından karşılanacak 2 adet Dondurucu

1 adet Servis Aracı ( Tepsi arabası) 1 adet Ev Tipi Fırın

4 adet Su Sebili

1 adet Narenciye Sıkacağı telif fiyata dahildir.

 1. Diğer giderler:

İçme suyu, yemeğin özelliğine göre ketçap, mayonez, limon, sirke, çeşitli baharatlar, temizlik malzemeleri, plastik çöp torbası, bebek, yaşlı, hasta veya diyetlilerin yiyeceklerinin hazırlanması amacıyla oluşturulan özel beslenme birimi için süt, pirinç unu, sebze, meyve, et, LPG dolum masrafları, yemek numunelerinin mikrobiyolojik analizi, yemek imalatı servis ve temizliği, kullanılacak malzeme ve iş kazasına ilişkin personelin eğitimi, idarenin demirbaşında bulunan ve yüklenici firmaya teslim edilecek her türlü ekipmanın bakım ve onarımı, yüklenici firma tarafından temin edilecek makine ve teçhizat, ilaçlama, yemeğin yapımında kullanılacak elektrik, su, doğalgaz ile nakliye, ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri ve Kamu İhale Kurum payı teklif fiyata dahildir.

 1. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.
 2. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Kısa   vadeli   sigorta   prim   oranı,   sigortalının   rime   esas   kazancının   %2  'dir.”

düzenlemesine,

 

Kuruluş Mutfağında, Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı ve Servis Hizmeti Alımında Uygulanacak Teknik Şartname’nin “Genel Hususlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “…21- Firma 27/8/2004 tarih ve 25566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 18/06/2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişik 29 uncu maddesinin birinci   fıkrasının

(a) bendinde belirtilen “Gıda üreten ve altmış beygir gücünün üzerinde motor gücü bulunan veya on ve üzerinde işçi çalıştıran veya su ürünlerini işleyen veya hazır yemek üreten iş yerleri veya yemek fabrikaları veya her türlü gıda katkı karışımları üreten iş yerlerinde; en az dört yıllık lisans eğitimi almış ziraat, gıda, kimya mühendisleri, veteriner hekimler, kimyagerler, su ürünleri mühendisleri, balıkçılık teknolojisi mühendisleri ve biyologlar ile gıda bilimi konusunda en az yüksek lisans yapmış diğer meslek gruplarına mensup kişilerin eğitim dallarına ve üretimin niteliğine göre sorumlu yönetici olarak istihdam edilmeleri her bir iş yeri için zorunludur. En az dört yıllık lisans eğitimi almış Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunları yemek fabrikasında her bir iş yeri için sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilirler." hükmüne uymak zorundadır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Teknik Şartname’nin “İşin Tanımı” başlıklı 2’nci maddesinde “A- Yemek Çeşitleri ve Öğün Sayıları: Göztepe Semiha Şakir Çocuk Evleri Sitesi mutfağında 1 (bir) adet kahvaltı, 141 (bir) adet öğle, 1 (bir) adet akşam yemeği ile ara öğünlerin (kuşluk, ikindi, gece) kuruluş mutfağında pişirilmesi, servisi ve servis sonrası hizmetlerinin yürütülmesi işidir. Öğünler    ve

örnek yemek çeşitleri aşağıdaki tablolarda belirtilen sayıda uygulanacaktır.

 

BİRİNCİ KAP YEMEKLER

İKİNCİ

KAP YEMEKLER

ÜÇÜNCÜ KAP YEMEKLER

ET YEMEKLERİ

ETLİ SEBZE YEMEKLERİ

Çoban Kavurma

Yumurtalı Ispanak

Kırmızı Mercimek Çorba

Meyve Çeşitleri

Et Sote

Etli Taze Fasulye

Ezogelin Çorba

Yoğurt

Bahçıvan Kebabı (Yaz)

Menemen

Düğün Çorba

Cacık

Tas Kebabı

Etli Biber Dolma

Yayla Çorba

Sütlaç

Orman Kebabı

Kıymalı Pırasa

Domates(Şafak) Çorba

Muhallebi

 

 

 

15

 

Haşlama Tavuk

Kıymalı Patates

Sebze Çorba(kış)

Şekerpare

Fırın Köfte

Yaz Türlüsü

Terbiyeli Şehriye Çorba

Baklava

Tavuk Yahni

Patlıcan Kebabı

Un Çorbası

Fasulye Piyazı

Fırında Koyun

Kıymalı Ispanak

Kıymalı Yufka Böreği

Mercimek Piyazı

Terbiyeli Köfte

Patlıcan Dolması

Peynirli Milföy Börek

Kabak Tatlısı

Sebzeli Köfte

Kıymalı Bezelye

Talaş Böreği

Kadayıf

İzmir Köfte

Karnıyarık

Peynirli Tepsi Böreği

Çoban Salata

Dalyan Köfte

Patlıcan Musakka

Ispanaklı Yufka Böreği

Havuç Salata

Çiftlik Köfte

Kereviz Dolması

Karnabahar Graten

Marul Salata

Ekşili Köfte

Kış Türlüsü

Zeytinyağlı Taze Fasulye

Karnabahar Salata

Kadınbudu Köfte

Kıymalı Kapuska

İmam Bayıldı

Taze Kayısı Kompostosu

Balık Çeşitleri

Kabak Musakka

Karışık Kızartma(Yaz)

Ayva Komposto

Kuzu/Koyun Haşlama

Etli Kuru Fasulye

Zeytinyağlı Pırasa

Elma Komposto

Rosto (Püreli)

Etli Nohut

Patlıcanlı Pilav

Patates Salatası

 

Etli Bamya

Şehriyeli Pirinç Pilavı

Aşure

 

Kıymalı Yeşil Mercimek

Meyhane Pilavı

Güllaç

 

 

Nohutlu Bulgur Pilavı

 

 

 

Domatesli Piriç Pilavı

 

 

 

Özbek Pilavı

 

 

 

Mercimekli Bulgur Pilavı

 

 

 

Peynirli Makarna

 

 

 

Fırın Makarna

 

 

 

Soslu Makarna

 

 

 

Zeyinyağlı Bakla

 

 

 

 

 

İÇEÇEKLER

KAHVALTI

ARA ÖĞÜN

Çay

Siyah Zeytin

Kek Çeşitleri

Paket Süt

Yeşil Zeytin

Bisküvi Çeşitleri

Gazlı Meyveli İçecekler (Şişe)

Tahin Helva

Tuzlu Krakerler

Hazır Meyve Suyu (Kutu)

Tuzsuz Peynir

Hamburger Köfte

Kola (Kutu)

Beyaz Peynir

Börek Çeşitleri

Hazır Meyve Suyu (Açık)

Kaşar Peyniri

Patates Kızartma

Paket Ayran

Tulum Peyniri

Poğça Çeşitleri

Bitkisel Çaylar

Çökelek (Lor) Peyniri

 

Sup

Paket Bitkisel Çaylar

Kakaolu Fındık Kreması

Meyve Çeşitleri

Maden Suyu

Yumurta

Tatlı Çeşitleri

Granül Kahve

Omlet Çeşitleri

Kısır

Taze Sıkılmış Meyve Suyu

Kahvaltılık Tereyağ-Paket Reçel

Çeşitli Çikolatalar

             

 

 

Kefir

Patates Kızartma

Çeşitli Gofretler

Salep

Domates

Kurabiye Çeşitleri

Sıcak Çikolata

Salatalık

Tahin-Pekmez

Yarım Yağlı Süt

Sucuk

Beyaz Peynir

 

Salam

Kaşar Peyniri

Yoğurt

Sosis

Krep (Sebzeli/Peynirli vs)

Meyveli Yoğurt

Çılbır

Gözleme

Yoğurt

Tahin-Pekmez

Yaş Pasta

 

Dil Peynir

Nişasta Peltesi

 

Burgu Peynir

Kuruyemiş Çeşitleri

 

Kahvaltılık Tereyağ-Paket Bal

Kuru Meyve Çeşitleri

 

Çorba

 

 

Meyve Çeşitleri

 

 

Söğüş (Domates+Salatalık)

 

 

Söğüş Yeşillik

 

 

Beyaz Krem Peynir

 

 

Zeytin Çeşitleri

 

 

Üçgen Krem Peynir

 

 

Simit Çeşitleri

 

 

Poğaça Çeşitleri

 

 

Gözleme

 

 

Yaş grubu

Kahvaltı

Öğlen Yemeği

Akşam Yemeği

Ara öğün

Toplam

2–6

1

1

1

3

6

13+ yaş ( Personel)

1

1

1

 

3

Nöbetçi personel (13+yaş)

1

1

1

 

3

 

Yukarıda belirtilen her bir madde ayrı bir kap yiyeceğe örnek teşkil etmektedir.

 

16         İdare  tarafından  hazırlanacak  aylık  yemek  listeleri;  yukarıda  belirtilen çeşitlerden

veya Gıda Rasyonunda yer alan benzerlerinden seçilerek oluşturulacaktır. Kahvaltı, yemek ve ara öğünler aşağıda ifade edildiği şekilde olacaktır.

Yemeklerde kullanılan tüm malzemeler ekte sunulan Gıda Evsaf Şartnamesine uygun, HACCP, TSE, ISO 9001-2008 ve Türk Gıda Kodeksine uygun 1. sınıf tanınmış marka malzemeler olacaktır. Öğle ve akşam öğün mönüleri farklı olacak, akşam yemekleri öğleden sonra pişirilecektir.

Yemekhanelerde su servisi Kahvaltı, Öğle ve Akşam yemeklerinde kapalı ambalajlı pet bardak sular ile yapılacaktır. Katlarda su servisi 19 litrelik damacana doğal kaynak suyu ile yapılacaktır. Damacana sular için su sebillerinin yanında tek kullanımlık pet bardak bulundurulacaktır. Damacanalara uygun su sebilleri, damacanalar ve pet bardaklar firma tarafından temin edilecektir.

Normal yemeklere uygulanacak gramajlar, ekte verilen gramaj tablolarına göre olmalıdır. Bu listelerde gösterilen et, sebze, meyve vb. yiyecekler işlem gördükten sonra bir porsiyona girecek NET ağırlıklardır. Listede ismi olmayan yemekler Diyetisyen tarafından benzer yemeklerdeki gramajlar göz önüne alınarak standartlaştırılacak ve uygulamalar buna göre yapılacaktır.

Öğle ve akşam yemekleri tepsilerde, porselen tabaklarda servis edilecektir. Çatal, kaşık, bıçak, pet bardakta kapalı su servis edilecektir.

Tüm menülerde ve yemek tariflerinde Diyetisyenin isteği doğrultusunda değişiklik yapılabilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 1. Özel Gün Menüsü:

Özel gün menüsü İdare veya Diyetisyen tarafından yukarıdaki tablodan veya Gıda Rasyonunda belirlenecek 6 çeşitten istenildiği takdirde ayda 1 defa olmak üzere özel günlerde verilebilecektir.

Örnek Özel Gün Menüsü;

 1. Pasta Çeşitleri ( Çikolatalı, Yaz Meyveli, Kış Meyveli)
 2. Meyve Çeşitleri( Elma, Armut, Muz, Üzüm, Mandalina, Erik)
 3. İçecek Çeşitleri ( Gazlı İçeçekler Paket Meyve Suları)
 4. Z.Yağlı Çeşitleri ( Yaprak Sarma, Barbunya, Biber Dolması)
 5. Kuruyemiş ve Kuru Meyve Çeşitleri ( Ceviz içi , Fındık, Badem, Fıstık, K.Üzüm. K.Kayısı)
 6. Börek ve Poğça Çeşitleri. ( Sade Poğaça, Peynirli Poğaça, Kıymalı Poğaça, Peynirli Tepsi Böreği, Kol Böreği çeşitleri)
 1. Kuruluşa 2-6 yaş grubu altında bebek gelmesi durumunda; bebek mamaları ve ek gıdalarla beslendiğinden bu yaş grubunda bulunanlar mevcutlarda gösterilmeyecek ve firmaya bu yaş grubu için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
 2. Ramazan ayında iftarlarda Pide, Hurma, Zeytin, Peynir, Bal-Tereyağ firma tarafından ek ücret talep edilmeksizin verilecektir. Sahurlarda içecek hariç 6 çeşit verilecektir. Normal yemek saatlerinin dışına denk gelen iftar ve sahur vakitlerinde firma kuruluşta personel bulunduracaktır.
 3. Malzemeli yemek alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin açıklanmasının daha nesnel koşullar altında yapılmasının sağlanması amacıyla, Hizmet alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan ve 07.06.2014 tarih ve 29023 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan değişikliklere göre, malzemeli yemek alımı ihalelerinde idarelerin iki haftalık menü düzenlemesi yapmaları zorunlu hale getirilmiş olup örnek iki haftalık menü aşağıda yer almaktadır.

 

ÖRNEK MENÜ

 

 

 

Tarih

Sabah Kahvaltısı

Kuşluk (Ara Öğün)

 

Öğle Yemeği

İkindi Beslenme (Ara Öğün)

Akşam Yemeği

Gece Beslenmesi (Ara Öğün)

 

 

 

 

1.Gün

Paket Süt

Kaşar Peyniri Haşlanmış

Yumurta

Peynirli Poğaça

 

 

Muz

Paket Yoğurt

K. Mercimek Çorbası

Balık

 

Marul Salata

 

Ekmek Kadayıf

 

 

Rus Salatası

Paket Bitkisel Çay

Şehriye Çorbası

İzmir Köfte

Bulgur Pilavı

Semizotu Salata

 

 

Paket Süt

Sade Bisküvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

Ekmek ve Su

 

 

Ekmek ve Su

 

 

Ekmek ve Su

 

 

 

 

 

 

2.Gün

 

Paket Süt

 

Beyaz Peynir

 

Paket Bal

Paket Tereyağı Ekmek ve Su

 

 

 

Paket Çokokrem

Ekmek

Domates Çorbası

Tavuk But Karışık Hoşaf Baklava Ekmek ve Su

 

 

 

Paket Ayran

Patates Kızartma

Sebze Çorbası (Yaz)

Etli Taze Fasulye Şehriyeli

Prinç Pilavı

Paket Yoğurt

 

Ekmek ve Su

 

 

 

Paket Süt Muz

 

 

 

 

3.Gün

Paket Süt Omlet

Paket Reçel

Zeytin Ekmek ve Su

 

 

Peynirli Poğça

 

Kivi

Ezogelin Çorba

Kadıbudu Köfte

Sade Pirinç Pilavı

Paket Ayran Ekmek ve Su

 

 

Paket Meyve Suyu

 

Peynirli Tepsi Böreği

Mantı /Açık Yoğurt Kırmızı Mercimek Çorbası Z.Yağlı Biber Dolması Kabak Tatlısı

Ekmek ve Su

 

 

Paket Çokokrem

 

Paket Süt

 

 

 

 

4.Gün

Paket Süt

Beyaz Peynir Sucuklu Yumurta

Zeytin Ekmek ve Su

 

 

Paket Ayran Sade Poğça

Yayla Çorbası

Çoban Kavurma Z.Yağlı Kereviz

Kadayıf Ekmek ve Su

 

 

Paket Meyve Suyu

Mantar Kurabiye

Bahçevan Çorbası Kıymalı Ispanak Peynirli Börek

Kuru Üzüm Kompostosu Ekmek ve Su

 

 

Paket Süt Armut

 

 

 

 

 

 

5.Gün

 

Paket Süt

 

 

Krem Paket Peynir

 

 

 

Zeytin

 

 

Kıymalı Yumurta

 

 

 

Paket Meyva Suyu

 

Karışık Kuruyemi ş

(Leblebi- Üzüm)

Toygar Çorbası

 

Kabak Dolması

 

 

Fırın Makarna

 

 

Açık Yoğurt

 

 

 

 

Paket Bitkisel Çay

 

 

Patates Salatası

Kırmızı Mercimek Çorbası

 

Kuru Köfte

 

 

 

Patlıcanlı Pirinç Pilavı

 

Karnabahar Graten

 

 

 

 

Paket Süt

 

 

 

Elma

 

 

19

 

 

Ekmek ve Su

 

Ekmek ve Su

 

Ekmek ve Su

 

 

 

 

 

6. Gün

Paket Meyve Suyu Haşlanmış Yumurta Peynirli Tepsi Böreği

Salatalık Ekmek ve Su

 

 

Portakal

Sade Bisküvi

Ezogelin Çorbası

Kavurma Cacık

Kalburabastı

Ekmek ve Su

 

 

Paket Bitkisel Çay Patatesli Poğça

Düğün Çorbası Z.Yağlı Enginar

Sebzeli Pilav

Karışık Salata Ekmek ve Su

 

 

Paket Süt

Manda- lina

 

 

 

 

 

7. Gün

Paket Bitkisel Çay

Beyaz Peynir

 

Paket Reçel

Paket Tereyağı

 

Ekmek ve Su

 

 

 

Sade Kek Elma

Toga Çorbası

 

Mantı / Açık Yoğurt

 

Z.Yağlı Pırasa Karışık Hoşaf

Ekmek ve Su

 

 

Paket Meyve Suyu

 

Peynirli Puf Böreği

Ezogelin Çorbası Tavuk Izgara/Patat es Pure İrmik Hevlası

Açık Yoğurt Ekmek ve Su

 

 

 

Paket Süt

 

Sade Bisküvi

 

 

 

 

8. Gün

Paket Süt

Paket Çokokrem Beyaz Peynir

 

Sucuklu Yumurta Ekmek ve Su

 

 

Kivi

 

Sade Kek

Sebzeli Kış Çorbası

Tavuk Yahni

 

Bulgur Pilavı

Vişne Kompostosu Ekmek ve Su

 

 

Paket Meyve Suyu

Meyveli Tart

Sebze Çorbası

Balık

 

Turp Salata

Tahin Helvası Ekmek ve Su

 

 

Paket Süt Muz

 

 

 

 

9.

Gün

 

Paket Süt

 

 

 

Paket Bitkisel Çay Patates Salatası

Yeşil Mercimek Çorbası

 

 

 

 

Paket Süt

 

Mantar Kurabiye

Karnabahar Kızartma

 

 

 

 

Elma

 

Üzümlü Kek

 

Domates

 

Mayalı Poğça

Etli Taze Fasulye

 

Sütlaç

Kıymalı Makarna

 

Un Çorbası

Beyaz Peyniri

Gazlı Meyveli İçecek

Yoğrut

Ekmek ve Su

Ekmek ve Su

Ekmek ve Su

 

 

10.Gün

 

Paket Süt

 

Bal

 

Hamburg er Köfte

Domates Çorbası

 

Tavuk Izgara

 

 

 

Paket Bitkisel Çay

Kırmızı Mercimek Çorbası

Etli Lahana Sarma

 

 

 

Paket Süt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

Haşlanmış Yumurta

Y.Zeytin Ekmek ve Su

 

Ekmek

Bulgur Pilavı Paket Ayran

Ekmek ve Su

Makarna Salata

Sade Pirinç Pilavı Tavuk Göğsü

Ekmek ve Su

Muz

 

 

 

 

 

11.Gün

Paket Meyve Suyu

 

Menemen

 

Paket Krem Peynir

Zeytin Ekmek ve Su

 

 

 

Paket Süt

 

Cevizli Kurabiye

Tarhana Çorbası Kuru Köfte/ Patates Kızartması

Açık Yoğurt

 

Kabak Mücver

Ekmek ve Su

 

 

Paket Meyve Suyu

 

Sade Bisküvi

Ezogelin Çorba

 

Et Sote

 

Salçalı Makarna Yğurtlu Havuç Salata Ekmek ve Su

 

 

 

Paket Süt

 

Peynirli Poğça

 

 

 

12.

Gün

Paket Süt

Kaşar Peyniri

Salam

Peynirli Börek

Ekmek ve Su

 

 

Üzümlü Kek

Armut

Patates Ezme Çorba

Etli Kuru Fasulye

Bulgur Pilavı

Çoban Salata Ekmek ve Su

Karışık Hoşav

 

 

Kıymalı Börek

Mantar Çorbası

Etli Mevsim Türlü Peynirli Tepsiböreği

Muz

Ekmek ve Su

 

 

Paket Süt Elma

 

 

 

 

13.Gün

Paket Bitkisel Çay Kıymalı Yumurta

Siyah Zeytin

Domates Ekmek ve Su

 

 

Paket Ayran Sade Kurabiye

Ezogelin Çorba Hasanpaşa Köfte Şehriyeli Pirinç Pilavı Yoğurtlu Havuç Salata Ekmek ve Su

 

 

Süt

 

Rus Salatası

Un Çorbası

 

Z. Kereviz

Bulgur Pilavı

Muhallebi Ekmek ve Su

 

 

Ayva Sütlaç

 

 

 

 

14.Gün

Paket Süt

 

Sosis

Paket Krem Peynir Sucuklu Yumurta Ekmek ve Su

 

 

Paket Ayran Peynirli Poğça

Mercimek Çorbası

Balık

Ispanak Graten

Baklava Ekmek ve Su

Paket Meyve Suyu

 

 

Peynirli Puf Böreği

Şehriye Çorbası Patlıcan Musakka Sade Prinç Pilavı

Cacık Ekmek ve Su

 

 

Paket Süt

Sade Büsküvi

 

düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

İdare tarafından sınır değerin altında teklif sunan isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısında “2016/60972 İKN ihalemize iştirak etmiş Doyaş Yemek Gıda ve Servis Hiz. San. Tic. A.Ş.nin 05.04.2016 tarihli düşük fiyat teklif açıklaması talebine istinaden 06.04.2016 tarihinde 492 sayılı kayıt ile idaremiz ihale komisyon başkanlığına Örnek menü ile Gıda Rasyonu arasındaki farklılığa istinaden başvuruda bulunulmuştur. Firmanız dahil İdari Şartname’nin 33.2 maddesi gereğince düşük fiyat açıklama izahatının yapılabilmesi için ilgili firma başvurusu üzerine şu noksanlıklar tespit edilmiş ve firmanızca yapılacak düşük fiyat açıklamalarının sağlıklı ve gıda rasyonuna uygunluğunun olması amacı ile aşağıdaki örnek menüde de yazılı ürünlerin muadilleri üzerinden açıklama yapılması hususunda;

Gereğini rica ederim.

Örnek menü                                               Muadil Yemekler

 

Sabah Kahvaltısı

Zeytin                                                           Siyah Zeytin

Peynirli Börek                                           Peynirli Muska Böreği

 

Ara Öğün

Sade Poğaça                                            Mayalı Poğaça Karışık Kuruyemiş( Leblebi-Üzüm)                                         İncir Dolması Kıymalı Börek      Kıymalı Yufka Böreği

 

Öğlen Yemeği

 

Balık                                                           Balık Izgara

Ekmek Kadayıfı                                       Ekmek Kadayıfı ( Kaymaklı)

Tavuk Bud                                               Tavuk Fırında

Toygar Çorbası                                       Toga Çorbası

Kavurma                                                      Çoban Kavurma

Kuru Köfte / Patates Kızartması             Izgara Köfte

 

Akşam Yemeği

Şehriye Çorba                                         Terbiyeli Şehriye Çorbası

Peynirli Börek                                          Peynirli Tepsi Böreği

Kuru Köfte                                               Izgara Köfte

Sebze Çorbası                                        Sebze Çorbası(Yaz)

Balık                                                           Balık Izgara

Kıymalı Makarna                                     Kıymalı Soslu Spagetti

Et Sote                                                    Tas Kebabı

Salçalı Makarna                                      Soslu Makarna

Etli Mevsim Türl                                      Kış Türlüsü” ifadelerine yer verilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan Üstünler Gıda Yemekhane ve Tem. Hiz. Turz. İnş. Tic. Ltd.

Şti.nin idareye sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde;

 

Malzemeli yemek  sunumu hesap  cetvelinde  ana çiğ  girdi  oranının  0,679774, işçilik oranının 0,253975 ve yardımcı gider oranının 0,066251 olduğu ve (ana çiğ girdi maliyeti + işçilik maliyeti) / toplam teklif tutarı oranının 0,933749 olarak hesaplandığı, örnek yemek menülerinde çiğ girdi miktarlarının tam olarak hesaplandığı,

 

İşçilik giderine ilişkin olarak işin süresi boyunca 1 aşçı, 1 aşçı yardımcısı, 2 servis elemanı, 1 gıda teknikeri ve 1 sorumlu yönetici olmak üzere toplam 6 personel için  KİK İşçilik Hesaplama Modülü üzerinden hesaplama yapıldığı ve çıktılarının sunulduğu,  toplam 75 gün ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışmasına ilişkin hesaplama yapıldığı, ayrıca personel başına 9,00 TL üzerinden aylık 26 gün yol gideri hesaplandığı, yemek gideri ayni olarak verileceğinden yemek giderine ilişkin hesaplamanın ana çiğ girdi maliyetlerine eklendiği, giyim giderine de işçilik hesaplamasında yer verildiği ve söz konusu gideri tevsik etmek üzere ilgili SMMM tarafından düzenlenen 08.04.2016 tarihli maliyet satış tutarı tespit tutanağının (Ek-O.7) sunulduğu görülmüş olup İdari Şartname'nin 25’inci maddesinde belirtilen 5 adet personele ilaveten 1 adet sorumlu yöneticinin maliyetine, ulusal bayram ve resmi tatil günleri çalışması ücreti ile personel giyim, yemek ve yol maliyetlerine yer verildiği,

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde yer alan paket süt, kaşar peyniri, paket bal, paket tereyağ, paket reçel, paket krem peynir, paket çokokrem, paket meyve suyu, paket ayran, poşetli ekmek 50 gram, salam, paket yoğurt 200 gr., ayçiçek yağı ve zeytinyağı, limon, maydanoz, yumurta ve damacana su gibi giderlere ilişkin yapılan açıklamanın ihale dokümanına, gıda rasyonuna ve mevzuata uygun olduğu, paketli ürünlere ilişkin olarak dokümanda belirtilen gramajda ve paketli olacak şekilde açıklama yapıldığı,

 

Açıklama kapsamında tevsik edici belge olarak başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde belirttiği gibi Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.2 ve79.2.2.3’üncü maddeleri kapsamında belge sunulmadığı, açıklamanın çeşitli ticaret borsası fiyatları ve maliyet satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) sunulmak suretiyle tevsik edildiği,

 

Diğer taraftan başvuru sahibince çeşitli ana çiğ girdilerin Gıda Malzemelerinin Özellikleri listesinde yer alan tanımına uygun olarak (örneğin “siyah zeytin 365 kalibre”) açıklama yapılmadığı iddia edilmekteyse de söz konusu hususun aşırı düşük teklif 22sorgulaması aşamasında değil sözleşmenin uygulanması aşamasında kontrol teşkilatı ve muayene kabul komisyonu tarafından kontrol edileceği anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiaları  çerçevesinde  ihale  üzerinde  bırakılan  isteklinin  aşırı  düşük  teklif  açıklamasında

mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Doyaş Yem. Gıda ve Serv. Hiz. San. Tic. A.Ş.nin idareye sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde;

 

Malzemeli yemek sunumu hesap cetvelinde ana çiğ girdi oranının 0,5196794, işçilik oranının 0,4159672 ve yardımcı gider oranının 0,0643534 olduğu ve (ana çiğ girdi maliyeti + işçilik maliyeti) / toplam teklif tutarı oranının 0,9356466 olarak hesaplandığı, örnek yemek menülerinde çiğ girdi miktarlarının tam olarak hesaplandığı,

 

İşçilik giderine ilişkin olarak işin süresi boyunca 1 aşçı, 1 aşçı yardımcısı, 2 servis elemanı,  1  gıda teknikeri  ve  1 sorumlu  yönetici  olmak üzere  toplam  6 personel  için  KİK İşçilik Hesaplama Modülü üzerinden hesaplama yapıldığı ve çıktılarının sunulduğu, toplam 62,5 gün ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışmasına ilişkin hesaplama yapıldığı, ayrıca personel başına 9,00 TL üzerinden aylık 26 gün yol gideri hesaplandığı, yemek gideri ayni olarak verileceğinden yemek giderine ilişkin hesaplamanın ana çiğ girdi maliyetlerine eklendiği, giyim giderine de işçilik hesaplamasında yer verildiği ve söz konusu gideri tevsik etmek üzere ilgili SMMM tarafından düzenlenen maliyet satış tutarı tespit tutanağının (Ek- O.7) sunulduğu görülmüş olup İdari Şartname'nin 25’inci maddesinde belirtilen 5 adet personele ilaveten 1 adet sorumlu yöneticinin maliyetine, ulusal bayram ve resmi tatil günleri çalışması ücreti ile personel giyim, yemek ve yol maliyetlerine yer verildiği,

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde yer alan paket süt, kaşar peyniri, paket bal, paket tereyağ, paket reçel, paket krem peynir, paket çokokrem, paket meyve suyu, paket ayran, poşetli ekmek 50 gram, salam, paket yoğurt 200 gr., ayçiçek yağı ve zeytinyağı, limon, maydanoz, yumurta ve damacana su gibi giderlere ilişkin yapılan açıklamanın ihale dokümanına, gıda rasyonuna ve mevzuata uygun olduğu, paketli ürünlere ilişkin olarak dokümanda belirtilen gramajda ve paketli olacak şekilde açıklama yapıldığı,

 

Açıklama kapsamında tevsik edici belge olarak çeşitli ticaret borsası fiyatları ve maliyet satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) sunulduğu, başvuru sahibinin iddia ettiği Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.2 ve79.2.2.3’üncü maddeleri kapsamında sunulan  İstanbul Halk Ekmek Fabrikası fiyatlarının da ihaleden önceki son 12 ay içerisindeki fiyata ilişkin olduğu,

 

Diğer taraftan başvuru sahibince çeşitli ana çiğ girdilerin Gıda Malzemelerinin Özellikleri listesinde yer alan tanımına uygun olarak (örneğin “siyah zeytin 365 kalibre”) açıklama yapılmadığı iddia edilmekteyse de söz konusu hususun aşırı düşük teklif sorgulaması aşamasında değil sözleşmenin uygulanması aşamasında kontrol teşkilatı ve muayene kabul komisyonu tarafından kontrol edileceği anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiaları çerçevesinde Doyaş Yem. Gıda ve Serv. Hiz. San. Tic. A.Ş.nin aşırı düşük teklif açıklamasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Polat Lezzet Gıda San. ve Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif 23açıklaması incelendiğinde malzemeli yemek sunumu hesap cetvelinin 14 günlük giderler üzerinden hazırlandığı, işçilik giderine ilişkin maliyetin 14 gün üzerinden hazırlandığı ve işçilik hesaplamasında ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışmasına, sorumlu personele ve giyim giderine yer verilmediği, ayran, bitkisel çay, fanta, yedigün, kabartma tozu, mantı, kaymak, ketçap, sirke vs. gibi bir takım ürünlerin maliyetlerini tevsik etmek üzere toplam 17 adet alış faturası sunulduğu, yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde alış faturası ile açıklama yapılamayacağı tespit edilmiş olup yapılan tespitler çerçevesinde anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

 1. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

Başvuru sahibinin 1’inci iddiasının eşit muamelesi kapsamında yapılan incelemede ihale üzerinde bırakılan Üstünler Gıda Yemekhane ve Tem. Hiz. Turz. İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından idareye Trabzon Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ilk veriliş tarihi 25.09.2013 olarak düzenlenen TR-61-K-003350 kayıt numaralı “İşletme Kayıt Belgesi”nin sunulduğu, belge üzerinde işletmenin ticaret unvanının Üstünler Gıda Yemekhane ve Tem. Hiz. Turz. İnş. Tic. Ltd. Şti. olarak, işletmenin faaliyet konusunun ise  “Gıda Üretimi” olarak belirtildiği görülmüştür.

 

İnceleme kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne yazılan 18.05.2016 tarihli ve 9708 sayılı Kurum yazısına cevaben gönderilen 27.05.2016 tarihli ve 17975 sayılı cevabi yazıda “…Ancak TR-34-K-122755 numaralı kayıt belgesi, Toplu Tüketim İşletmeleri (Her Türlü Yemekhane) faaliyetini kapsamakta olup; yemeğin yapıldığı yerde tüketilmesi gerektiği için dağıtımı ve servisi için uygun bulunmamaktadır. Ayrıca TR-61-K-003350 kayıt numaralı belgenin faaliyet alanı Gıda Üretimi (Diğer gıda üreten işyerleri) olup; “Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtım ve Servis" için uygun bulunmamaktadır.” ifadelerine yer verilmiş olup bu doğrultuda ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından idareye sunulan işletme kayıt belgesinin ihale konusu iş kapsamında kullanılamayacağı anlaşıldığından anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan Üstünler Gıda Yemekhane ve Tem. Hiz. Turz. İnş. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması, Polat Lezzet Gıda San. ve Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

 

]]>
Hafriyat döküm ihalesi ile ilgili kik kararı https://www.asiridusuk.com/hafriyat-dokum-ihalesi-ile-ilgili-kik-karari.html2015/054 Gündem No: 35 Karar Tarihi: 16.09.2015 Karar No: 2015/UY.I-2533 Şikayetçi: Feza Taahhüt A.Ş. İhaleyi Yapan Daire: Karayolları Genel Müdürlüğü ...

Toplantı No: 2015/054 Gündem No: 35 Karar Tarihi: 16.09.2015 Karar No: 2015/UY.I-2533 Şikayetçi: Feza Taahhüt A.Ş. İhaleyi Yapan Daire: Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü Başvuru Tarih ve Sayısı: 18.08.2015 / 70739 Başvuruya Konu İhale: 2015/22213 İhale Kayıt Numaralı “Osmaniye-Nurdağı Yolu Km:15+000-52+126 Arası Toprak İşleri , Sanat Yapıları Ve Bsk lı Üstyapı İşleri Yapım İşi” İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: Karar:
TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan V. II. Başkan : Kazım ÖZKAN

Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

BAŞVURU SAHİBİ:

Feza Taahhüt  A.Ş.,

Mevlana Bulvarı Ege Plaza No:182/61 Balgat Çankaya/ANKARA

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü,

G.M.K Bulvarı 33220 Toroslar/MERSİN

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/22213İhale Kayıt Numaralı “Osmaniye-Nurdağı  Yolu Km:15+000-52+126  Arası Toprak İşleri , Sanat Yapıları ve Bsk lı Üstyapı İşleri  Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 14.04.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Osmaniye-Nurdağı  Yolu Km:15+000-52+126  Arası Toprak İşleri , Sanat Yapıları ve Bsk lı Üstyapı İşleri  Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Feza Taahhüt  A.Ş. nin 10.08.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.08.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.08.2015 tarih ve 70739 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.08.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2015/2129 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 31.07.2015 tarihinde tebliğ edilen kesinleşen ihale kararında, Osmaniye-Nurdağı  Yolu Km:15+000-52+126  Arası Toprak İşleri , Sanat Yapıları Ve Bsk lı Üstyapı İşleri  Yapım İşinin Denizler Akar. Mad. İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, firmalarınca yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli bulunmadığından bahisle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının bildirildiği,

1) Aşırı düşük savunmaları kapsamında yapılan analizlerde kullanılan yakıt (mazot) giderinin tevsiki için piyasadan alınan fiyat teklifine konu tutarın EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatından düşük olmasından ötürü savunmalarının reddedilmesinin Kamu İhale Genel Tebliği nin 45.1.13.1 nci maddesine aykırı olduğu, zira EPDK tarafından Osmaniye ili için düzenlenen akaryakıt bayi raporlarında belirtilen ve ihale ilan tarihi ile ihale tarihi (ihale tarihi hariç) arasında olan yayımlanan fiyatların dikkate alınması için aşırı düşük savunmasında kullanılan fiyatların EPDK tarafından yayımlanan fiyatların kullanılması halinde mümkün olduğu, oysa Tebliğ in 45.1.13 üncü maddesinde isteklilerin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler arasında, üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin de yer aldığı ve isteklilerin tekliflerine ilişkin olarak sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları açıklamaları kapsamında sunacaklarının düzenlendiği, kaldı ki, akaryakıt fiyat teklifinin piyasa koşullarında gerçeği yansıtıp yansıtmadığı yönünde, talep edilmesi halinde belgeyi düzenleyen mali müşavirden maliyet tespit tutanağının istenebileceği,

2) Aşırı düşük teklif açıklaması istenilen kalemler arasında özel ve birden fazla yani paçal iş kalemlerinin de yer aldığı, söz konusu kalemlere ilişkin analiz girdilerinin idare tarafından verilmeksizin aşırı düşük teklif açıklaması yapılmasının mümkün olmadığı, örneğin 6401/P iş kaleminin paçal bir iş kalemi olduğu, idarenin aşırı düşük teklif sorgulama yazısında, 6401/P=paçal iş kalemi, KGM/6405 (10 cm bitümlü sıcak temel tabakası)=alt iş kalemi (analiz) KGM/6400-1:Asfalt betonu aşınma tabakası malzemelerinin temini= analiz girdisi olarak nitelendirilmesi gerektiği, idarece mevzuata aykırı bir şekilde sunulan aşırı düşük açıklama yapılmasına dair yazının uygun belge ve bilgiler içermediği, Tebliğe uygun belge ve bilgiler sunulmamışken ve taraflarınca eldeki veriler üzerinden mevzuata uygun bir açıklama gerçekleştirilmişken, idarece, yapılan aşırı düşük açıklamasının reddedilmesinin uygun olmadığı, bu itibarla Tebliğ in 38 ve 45 nci maddeleri doğrultusunda, sıralı analiz girdileri tablosu ile açıklama istenilen ve istenilmeyen analiz girdilerinin yeniden belirlenmesi, söz konusu analizlerin paçal pozlara ilişkin olması nedeniyle açıklama istenilecek ve istenilmeyecek tüm analiz girdileri verilmek suretiyle aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden yeniden açıklama istenilmesi ve daha önce sunulan açıklamalar dikkate alınmaksızın değerlendirilmesi gerektiği,

3) 6401/P:Paçal iş kalemine ait (10 cm bitümlü sıcak temel tabakası, 7 cm asfalt betonu binder tabakası, 5 cm asfalt betonu aşınma tabakası yapılması) “kırılmış ve elenmiş taş ile”) alt iş kalemleri yönünden yapılan analizlerde, malzeme temini için alınan fiyat tekliflerine ilave olarak “KGM/4365:sarnıçlı vagon, tanker, kamyon ve roley tank gibi kaplarla taşınan bitümlü malzemenin depolanması, KGM/4358 katı bitümlü malzemenin sarnıç veya tanklarda emiş derecesine kadar ısıtılması (makine ile) ve KGM/4366 bitümlü malzemenin asfalt pompası ile bir kaptan bir kaba aktarılması” maliyet kalemlerine yer verilmediği gerekçesi ile açıklamalarının reddedilmesinin ihale mevzuatına aykırı olduğu,

6401/P:22 cm sıkışmış kalınlıkta ve elenmiş taş ile astarsız temel üzerine 1 m2 bitümlü sıcak karışım yapılması paçal iş kalemine ait verilen analizde; KGM/6405 iş kalemine ait analiz girdilerinde yer alan “KGM/6400-1: Asfalt betonu aşınma tabakası malzemelerinin temini” pozunun kendisine Mar-Taş İnş. Mad. San. Tic. Ltd. Şti.den mali müşavir onaylı fiyat teklifi almalarına rağmen KGM/6400-1 pozunun analiz girdileri olan “KGM/4365:Sarnıçlı vagon, tanker, kamyon ve roley tank gibi kaplarla taşınan bitümlü malzemenin depolanması, KGM/4358 katı bitümlü malzemenin sarnıç veya tanklarda emiş derecesine kadar ısıtılması (makine ile) ve KGM/4366 bitümlü malzemenin asfalt pompası ile bir kaptan bir kaba aktarılması” maliyetlerine ayrıca yer verilmediği gerekçesi ile savunmalarının reddedilmesinin uygun olmadığı, zira bahse konu fiyat teklifinde analiz girdisinin “asfalt betonu aşınma tabakası malzemelerinin temini” kendisine fiyat teklifi alındığı ve “KGM/4365-KGM/4358-KGM/4366” alt analiz girdileri aşınma tabakasının temini için gerekli olan bir maliyetin analize konu edilmesinin istenilmesinin mükerrer açıklama yapılmasına yol açacağı, kaldı ki konu ile ilgili fiyat teklifini veren firmanın teklif ettiği fiyatı, ilgili teknik şartname ve birim fiyat tariflerine göre oluşturduğunu açıkça beyan etmesine rağmen, idarenin teklife konu maliyet kaleminin içerisinde yer alan bir girdi maliyetine dair ayrıca açıklama veya maliyet öngörülmesinin istenmesinin aşırı düşük sorgulamanın ruhuna aykırılık teşkil edeceği,

KGM/6400-1 analiz girdisine dair yapılan açıklamaların KGM/6300 “Asfalt betonu binder tabakasının temini” ve KGM/6200-A “”Bitümlü sıcak karışımı temel malzemesi temini” içinde geçerli olduğu ve bu kalemler yönünden de savunmalarının uygun bulunmamasının mevzuata aykırı olduğu,

4) 6401/P:Paçal iş kalemine ait KGM/6405 (10 cm bitümlü sıcak temel tabakası) alt iş kalemi yönünden yapılan analizde, modifiye edici katkı malzemesi zati bedeline yer verilmemesi gerekçesi ile savunmalarının reddedilmesinin uygun olmadığı, KGM/6405 pozunda bahsedilen işlerin yapılabilmesi için bitümün modifiye edilmesi gerektiği ve modifiye edici katı malzemenin zati bedelinin birim fiyata dahil olan masraflar içinde olduğu halde böyle bir bedelin analiz girdilerinde bulunmaması sonucunda bu poza ait savunmanın uygun bulunmadığının görüldüğü,

KGM/6405-M-5 cm sıkışmış kalınlıkta 1 m2 asfalt betonu aşınma tabakası yapılması (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ve modifiye bitüm ile) (Tip1 ) pozuna dayanılarak, pozun kendisinde “modifiye bitüm ile” açıklamasının yer aldığı ve modifiye edici katı malzemenin zati bedelinin birim fiyat dahil olan masraflar içinde kabul edilmesi gerektiği,

bir diğer husus ise, İdarenin aşırı düşük teklif sorgulama yazısında 6401/P paçal iş kalemine ait “5 cm sıkışmış kalınlıkta 1 m2 asfalt betonu aşınma tabakası yapılması (kırılmış ve elenmiş sertaş ile) (Tip1 ) ifadesine yer verilmiş iken, bu ifadenin Karayolları Genel Müdürlüğündeki poz numarasının KGM/6405 olduğu, birim fiyat tarifinde (KGM/6405/M “5 cm sıkışmış kalınlıkta 1 m2 asfalt betonu aşınma tabakası yapılması (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ve modifiye bitüm ile) (Tip1 ), içeriği ve birim fiyatları farklı olan “KGM/6405/M” pozunun açıklanmasının istendiği,

5) 6100/P: paçal iş kalemine ait KGM/6100-3 “Plent-miks temel yapılması” alt iş kalemi olan KGM/6100-3 analiz girdileri ile 6401/P:paçal iş kalemine ait KGM/6210-A “10 cm sıkışmış kalınlıkta 1 m2 asfalt betonu bitümlü sıcak temel tabakası yapılması” alt iş kalemi olan KGM/6200-A analiz girdilerinde ortak olarak yer alan kalemlerin olmasına rağmen, KGM/6200-A analiz girdisi için alınan 3 TL ile KGM/6100-3 analiz girdisi için 20,19 TL maliyet öngörülmesinin çelişki olarak nitelendirildiği, ihtilafa konu iki iş kalemine ait girdi maliyetleri ve miktarlarının birbiri ile aynı olmadığı, fiyat teklifine konu olan KGM/6200-A analiz girdisinde 7 kalem var iken KGM/6100-3 analiz girdisinde 8 kalem mevcut olduğu, bahse konu 4 kalem dışında hiçbir kalemin birbiri ile benzeşmediği, aynı olan 4 kalem yönünden ise miktarların farklı olduğu, KGM/6200-A bitümlü sıcak karışım malzemelerinin temini pozu için Tebliğ in 45.1.13.1 nci maddesine uygun şekilde teklif alınan firmanın Ek-O.6 satış tutarı tespit tutanağına istinaden söz konusu kamu pozunu oluşturan ve Karayolları Genel Müdürlüğünce alt analizi yapılan toplam girdilerinin (nakliye dahil) tüm masrafları ile birlikte toplam maliyetlerini ihtiva edecek şekilde fiyat teklifi alındığına göre KGM/6100-3 Plent-miks temel yapılması (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) pozunun analizi sırasında KGM/6200-A bitümlü sıcak karışım malzemeleri için alınan fiyat teklifindeki tutarın mukayese edilmesinin bu yönü ile de mümkün olmadığı,

Yapılan açıklamalar çerçevesinde tekliflerinin aşırı düşük olmadığına karar verilmesini aksi takdirde aşırı düşük teklif sorgulamasının Tebliğ hükmüne uygun şekilde yeniden yapılmasına karar verilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 nci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği nin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45 nci maddesinde “45.1.2. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80 lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir.

45.1.2.1. İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80 lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir.

Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.

45.1.2.2. İhale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece (38.1) maddesine göre oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3 üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilecektir.

Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3 üne eşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir.

Tutarı, kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3 üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15 ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15 lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecektir.

Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3 ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılır. Herhangi bir analizdeki oranı %3 ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilecektir.

Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3 üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz.

45.1.2.3. İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden (45.1.2.1) maddesinde belirlediği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir.

İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir.

45.1.3.  İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;

a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,

b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.

Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalelerde istekli tarafından sunulacak hesap cetvelinde, sorgulamaya tabi tutulmayan iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının her biri için miktar ve birim fiyatların ayrı ayrı gösterilmesi zorunlu olmayıp, sorgulanmayan iş kalemlerinin tamamı için teklif edilen toplam bedelin gösterilmesi yeterlidir.

45.1.4. İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında;

a) Teklif birim fiyatlı işlerde; her bir iş kaleminin yapım şartlarına, tarif ve içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

b) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; iş kalemleri ve/veya iş gruplarının yapım şartlarına bağlı kalınarak, her iş kalemi/iş grubunun içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

(Ek-Y.2) de yer alan örneğe uygun analiz formatının isteklilere verilmesi, isteklilerin de tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda, yapacakları açıklamada sunacakları analizlerin verilen bu formata uygun olması gerekmektedir.

İdare tarafından bütün iş kalemleri/iş grupları için tek bir analiz formatı düzenlenebileceği gibi, iş kalemleri/iş gruplarının yapım şartlarına göre birden fazla analiz formatı da düzenlenebilir. Ancak bu durumda, idare ihale dokümanında hangi analiz formatının hangi iş kalemleri/iş grupları için kullanılacağını belirtmek zorundadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilmesi gerekmektedir. Ancak idarece niteliği gereği analiz formatı hazırlanamayan iş kalemlerine ilişkin isteklilerin açıklamaları kapsamında analiz sunmalarına gerek olmayıp, anılan iş kalemlerine ilişkin açıklamalar 45.1.13 maddesi uyarınca yapılabilir.

45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için 45.1.13 maddesinde belirtilen belgeleri sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.

45.1.6. Analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz numaralarını da belirtmek suretiyle liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak 45.1.13 maddesinde belirtilen belgeleri sunmalarına gerek bulunmamaktadır.

45.1.7. İstekliler tarafından, inşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait analiz sunulması yerine bu iş kalemi/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılması kabul edilecektir.

45.1.8. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir. Analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

45.1.9.  İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.

45.1.10.  İhale komisyonu, sınır değerin altındaki tekliflerin önemli bileşenlerini;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda istekliler tarafından yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır.

45.1.11. Yapım yönteminin ekonomik olması hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; kullanılan yapım yöntemi ve teknolojisinin sağlayacağı maliyet avantajının açıklanması gereklidir.

45.1.12.  Seçilen teknik çözümler, yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya yapım işinin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; belirtilen çözüm, avantajlı koşul ve özgünlük sayesinde elde edilen maliyet avantajı açıklanmalıdır.

45.1.13. Aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada, sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri,

b. Çimento ve demir ürünleri için ilan edilmiş üretici fiyat tarifeleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mal veya hizmetlere ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları,

e. Stoğunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları,

f. İdarece istenmesi durumunda yardımcı analizler v.b. dir.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları açıklamaları kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan bilgi ve belgelerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekliler tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir). Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen iş kalemlerinin üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklanması durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin analiz sunulması zorunlu değildir. Ayrıca, istekliler tarafından teklif kapsamındaki harita, kadastro ve proje işlerine ilişkin yapılacak açıklamalarda üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması yeterlidir.

45.1.13.1. Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80 inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80 inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

45.1.13.3. İsteklinin teklifine konu çimento veya demir ürünlerine ilişkin açıklamalarında çimento veya demir ürünleri üreticisinin ilan edilmiş fiyat tarifelerini kullanması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifeyi gösterir belgeyi sunması yeterlidir.

45.1.13.4. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilen fiyat tarifelerinde belirtilen fiyatları kullanması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifeyi gösterir belgeyi sunması yeterlidir. (Örnek: Orman Genel Müdürlüğüne bağlı işletmeler tarafından satılan ürünlere ilişkin ilan edilmiş fiyatlar vb.)

45.1.13.4.1. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tekliflerini kullanması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) düzenlenmiş fiyat teklifini sunması yeterlidir. (Örnek: Karayolları Genel Müdürlüğü, İl Özel İdareleri, Belediyeler vb.nin sattıkları kum, çakıl, kırmataş vb. mallara ilişkin verdikleri fiyat teklifleri.)

45.1.13.5 İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatı, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin asgari fiyatlara uygun olması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir. (Örnek: EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatları vb.)

45.1.13.6. Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu olan mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (EK.O.7) ile açıklama yapılabilir.

Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması ve isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmış olması gerekir.

Satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80 inin altında olmaması ve malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması gerekir.

İsteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı sunmasına gerek bulunmayıp, sadece söz konusu satışa ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, YMM, SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile de belgelendirme yapılabilecektir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

45.1.13.7. İstekliler tarafından yapılan açıklamada; malın ihale tarihi itibariyle stoklarda bulunduğunun belirtilmesi durumunda, stokta bulunan mala ilişkin “stok tespit tutanağı”nın (Ek-O.8) sunulması zorunludur. Stok tespit tutanağında ilgili malın ağırlıklı ortalama birim maliyeti gösterilecektir. İsteklilerce teklif edilen tutara ilişkin birim fiyatlar, stok tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olamaz. Ayrıca stoklarda olduğu belirtilen söz konusu malın miktarının, ihale konusu işte kullanılacağı belirtilen miktardan az olması halinde eksik kalan miktar için bu Tebliğdeki diğer açıklama yöntemlerine uygun olarak açıklama yapılması gereklidir.

45.1.13.8. İsteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satın alması durumunda söz konusu malın emsal bedeli ile değerlenmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır. Bu durumda, Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan emsal bedeli gösteren ve istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından hazırlanarak imzalanan ve kaşelenen beyanın verilmesi yeterlidir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

45.1.13.9.  İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak stok tespit tutanağı veya üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir.

45.1.13.10. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7 ve Ek-O.8 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır.

45.1.13.11.  Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7 ve Ek-O.8 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014″ tür.

45.1.13.13. İşletme hesabına göre defter tutuluyor olması durumunda; yukarıda belirtilen tutanaklar, işletme hesabı defteri ve işletme hesap özeti kayıtlarına göre düzenlenecektir.

45.1.14. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (45.1.3 – 45.1.13) maddelerine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları idarece tanımlanan yapım şartlarına uymayan veya teknik şartnameye aykırı hususlar içeren isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

45.1.16. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak istenen sürede açıklama yapmasına rağmen teklifi reddedilen isteklilerin açıklamalarının yeterli görülmeme nedenlerinin, sadece ilgili madde numaralarına atıf yapılmakla yetinilmeyerek hangi düzenlemeye aykırılık bulunduğu da belirtilmek suretiyle kesinleşen ihale kararının bildirilmesi zorunludur.

45.1.17. İhale süreci devam ederken çeşitli nedenlerle teklif geçerlik süresinin bitmesi ve 4734 sayılı Kanunun 32 nci maddesi uyarınca teklif geçerlik sürelerinin uzatılması yönündeki idare talebini kabul etmeyen isteklilerin bulunması durumunda; yeniden bir sınır değer tespit edilmeyecek ve idarece aşırı düşük teklif sorgulaması, tespit edilen ilk sınır değer dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Ancak; gerek idarece gerek Kurum veya mahkemeler tarafından alınan kararlar çerçevesinde, ihale tarihi itibari ile geçerli olan teklif sayısında değişiklik olması halinde aşırı düşük teklif sınır değerinin geçerli teklifler dikkate alınarak yeniden belirlenmesi gerekmektedir…” açıklaması yer almaktadır.

Başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, “2.1. İhale konusu işin

a) Adı:Osmaniye-Nurdağı Yolu Km:15+000-52+126 Arası Toprak İşleri , Sanat Yapıları ve BSK lı Üstyapı İşleri Yapım İşi” düzenlemesine,

Anılan Şartname nin  “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19 uncu maddesinde “19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Başvuru konusu ihaleye 35 isteklinin teklif verdiği, 08.05.2015 tarihli ihale komisyonu kararı ile 5 isteklinin belgelerindeki eksikliklerden dolayı değerlendirme dışı bırakıldığı, geçerli teklifler üzerinden hesaplanan sınır değerin altında kalan ve aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan Teyda İnş. Taah. San. Tic. A.Ş., Gül İnş. San. Tic. A.Ş.-Kumsal Pet. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ve Silahtaroğlu Yol Yapı ve Madencilik A.Ş. – Yaşar Hafriyat İnş. Taah. Nak. Oto. Turz. Akar. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının süresi içinde sorgulamaya cevap vermediği gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenen ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Feza Taahhüt A.Ş. üzerinde ihalenin bırakıldığı, Denizler Akar. Mad. İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, kesinleşen ihale kararının 08.05.2015 tarihinde EKAP üzerinden isteklilere bildirildiği,

KLV  İnşaat  A.Ş.nin 18.05.2015 tarihinde idareye yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 22.05.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, anılan istekli tarafından  27.05.2015 tarih ve 45163 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.05.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, itirazen şikâyet başvurusu üzerine yapılan inceleme neticesinde 10.07.2015 tarihli ve 2015/UY.I-1964 sayılı Kurul kararı ile,

“… Silahtaroğlu Yol Yapı ve Madencilik A.Ş. – Yaşar Hafriyat İnş. Taah. Nak. Oto. Turz. Akar. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve Tüsan Yapı Sanayi A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun un 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun un 54 üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verildiği,

10.07.2015 tarihli ve 2015/UY.I-1964 sayılı Kurul kararının İdareye tebliği üzerine, İdarece, anılan karar gereğince 2 isteklinin teklifinin de değerlendirme dışı bırakılarak geçerli teklifler üzerinden yeniden sınır değer hesabının yapıldığı,  Teyda İnş. Taah. San. Tic. A.Ş., Gül İnş. San. Tic. A.Ş.-Kumsal Pet. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ve Feza Taah. A.Ş.nin teklifinin sınır değerin altında kaldığı gerekçesi ile sorgulanmasına karar verildiği, Teyda İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. ve Gül İnş. San. Tic. A.Ş.-Kumsal Pet. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin 10.07.2015 tarihli ve 2015/UY.I-1964 sayılı düzeltici işlem kararından önceki 08.05.2015 tarihli ihale komisyonu kararı ile teklifleri sınır değerin altında kaldığından aşırı düşük teklif sorgulama yazısı gönderildiği ve süresi içinde cevap verilmediği gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bu nedenle anılan isteklilere bu aşamada aşırı düşük teklif sorgulama yazısı gönderilmediği, Feza Taah. A.Ş.nin aşırı düşük teklif savunmasının ise Kamu İhale Genel Tebliği nin 45 nci maddesine uygun olmadığı gerekçesi ile teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

30.07.2015 tarihli ihale komisyonu kararı ile fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenen ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Denizler Akar. Mad. İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde ihalenin bırakıldığı, KLV İnş. A.Ş.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, Anlaşılmıştır.

İdarece, başvuru sahibine 21.07.2015 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısında;

“14.04.2015 tarihinde saat 10.00 da ihalesi yapılan  2015/22213 İhale Kayıt Numaralı “Osmaniye-Nurdağı  Yolu Km:15+000-52+126  Arası Toprak İşleri , Sanat Yapıları Ve Bsk lı Üstyapı İşleri  Yapım İşi”ne vermiş olduğunuz teklif fiyatınız, Kamu İhale Kurulunun 2015/UY.I-1964 no lu kararı neticesinde yeniden yapılan değerlendirme sonucunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 38 nci maddesine göre ve Kamu İhale Genel Tebliği nin 45 nci maddesine göre (Aşırı düşük teklif değerlendirme) aşırı düşük olarak değerlendirilmiştir.

Bu nedenle İhale Komisyonuna sunulmak üzere;

1-Yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşulların Kamu İhale Genel Tebliği nin 45 nci maddesine göre Teknik şartname ve diğer ihale dokümanlarının da dikkate alınarak açıklanması,

2-Ekli listede gösterilen iş grubu pozlarının (Genel Tebliğin 45.1.2.2 maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan alt analiz girdileri ile açıklama istenilecek alt analiz girdileri pozların karşılarında belirtilmiştir.) nasıl hesaplandığının Kamu İhale Genel Tebliği nin 45 inci maddesi ile ihale dokümanında bulunan analiz formatlarına uygun olarak açıklanması gerekmektedir.

Açıklamalarınızı yazılı olarak belgelere dayalı ve maddeler halinde tarafınıza tebliğ tarihinden ………5 iş günü içinde yapmanız gerekmektedir.” ifadelerine yer verilerek, yazı ekinde açıklama istenilecek pozlar, açıklama istenilecek alt analiz girdileri ve açıklama istenilmeyecek alt analiz girdilerinin belirtildiği tablonun sunulduğu görülmüştür.

Başvuru sahibinin 27.07.2015 tarihli yazısı ile aşırı düşük teklif açıklamalarına yer verildiği, yazı ekinde ise analizlerde kullanılan rayiçler tablosu, iş kalemlerine ait analiz ve alt analizler, nakliye fiyat teklifleri,  malzeme (temel- alt temel- taş) fiyat teklifi, akaryakıt (mazot) fiyat teklifi, beton harcı fiyat teklifleri, çam kereste fiyat teklifi, Karayolları bitüm nakli mesafe tevsik belgesinin sunulduğu görülmüştür.

29.07.2015 tarihli İhale Komisyonu Kararı 2-EK te idarece,

“Yukarıda bilgileri bulunan ihale ile ilgili aşırı düşük hesaplaması yapılmış ve Feza Taahhüt Anonim Şirketi adlı istekliye toplam 5 poz üzerinden açıklama istenecek ve istenilmeyecek analiz girdileri de belirtilmek üzere ((640I/P: 22 Cm Sıkışmış Kalınlıkta, Kırılmış Ve Elenmiş Taş İle Astarsız Temel Üzerine 1 m2 Bitümlü Sıcak Karışım Yapılması, (10 Cm Bitümlü Sıcak Temel Tabakası, 7 Cm Asfalt Betonu Binder Tabakası, 5 Cm Asfalt Betonu Aşınma Tabakası Yapılması) (Kırılmış ve elenmiş taş ile) (Bitüm İdareden), 6100/P: Plent-miks alttemel ve/veya plent-miks temel yapılması. ; 2200/P: Her cins ve klastaki zeminde yarma ve yan ariyet kazısı [Gerektiğinde proje güzergahı boyunca patlatmaya engel teşkil edebilecek her türlü (yerleşim alanı, sera, boru hattı, askeri tesis v.s.) engel dikkate alınarak kırıcı aparatlı makine de kullanılarak] yapılması ve kullanılması; 17.002/P: Ocak taşı ile harçlı moloz taş inşaat; 16.122/P-l: Hendeklerin beton ile kaplanması (Beton tesisi ile)) Kamu İhale Genel Tebliğinin 45. Maddesine göre aşırı düşük sorgulaması yapılmıştır.

Sorgulamaya istekli tarafından cevap verilmiş olup bütün pozlara ait analiz ve yardımcı alt analizler sunulduğu görülmüştür.

Genel Tebliğ in 45 nci maddesinin alt bentlerinde;

….

hükümleri yer almaktadır.

Bu hükümler doğrultusunda istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan proforma faturalarda gerekli ibarelerin yazılarak yetkili olan meslek mensubu tarafından onaylandığı görülmüştür.

Ayrıca istekli tarafından sunulan analiz formatları incelendiğinde;

1- Kamu İhale Tebliği nin 45.1.13.5 nci maddesinde “İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatı, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin asgari fiyatlara uygun olması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir. (Örnek: EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatları vb.)” şeklinde bir belirleme yapılmıştır.

Firmanız tarafından açıklama istenilen iş kalemlerine yönelik düzenlenen analizler, yardımcı ve/veya alt analizlerde mazot girdisi fiyatı, işin ilan tarihi (10.03.2015) ile ihale tarihi (14.04.2015) tarihleri arasında EPDK tarafından Osmaniye İli için düzenlenen akaryakıt bayi raporlarındaki belirlenen fiyattan düşük olarak alındığından uygun görülmemiştir.

2- 6401/P : 22 Cm Sıkışmış Kalınlıkta, Kırılmış Ve Elenmiş Taş İle Astarsız Temel Üzerine 1 m2 Bitümlü Sıcak Karışım Yapılması, (10 Cm Bitümlü Sıcak Temel Tabakası, 7 Cm Asfalt Betonu Binder Tabakası. 5 Cm Asfalt Betonu Aşınma Tabakası Yapılması) (Kırılmış ve elenmiş taş ile) (Bitüm İdareden) Pozu;

a) Bu pozun analizleri incelendiğinde KGM/6405 pozuna ait alt analiz girdilerinde KGM/6400-l:AsfaIt betonu aşınma tabakası malzemelerinin temini pozu için MAR-TAŞ Inş. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. den mali müşavir onaylı fiyat aldığı ekli tekliften görülmüş olsa da Karayolları Genel Müdürlüğü Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplamalar, Bakım ve Trafik İşlerine ait Fiyat Analizleri Kitabında mevcut bahse konu iş kalemi alt analiz girdilerinin muhteviyatında KGM/4365: Sarnıçlı vagon, tanker, kamyon ve roley tank gibi kaplarla taşınan bitümlü malzemenin depolanması, KGM/4358 Katı bitümlü malzemenin sarnıç veya tanklarda emiş derecesine kadar ısıtılması (makine ile) ve KGM/4366 Bitümlil malzemenin asfalt pompası ile bir kaptan diğer kaba aktarılması işlerinin de bulunduğu söz konusu teklifte bu iş kalemlerinden bahsedilmediği gibi firmanız tarafından teşkil edilen analiz gidilerinde bu iş kalemlerine rastlanmaması

b) Bu pozun analizleri incelendiğinde KGM/6307 pozuna ait alt analiz girdilerinde KGM/6300: Asfalt betonu binder tabakası malzemelerinin temini pozu için MAR.-TAŞ İnş. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. den mali müşavir onaylı fiyat aldığı ekli tekliften görülmüş olsa da Karayolları Genel Müdürlüğü Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplamalar, Bakım ve Trafik İşlerine ait Fiyat Analizleri Kitabında mevcut bahse konu iş kalemi alt analiz girdilerinin muhteviyatında KGM/4365: Sarnıçlı vagon, tanker, kamyon ve roley tank gibi kaplarla taşınan bitümlü malzemenin depolanması, KGM/4358: Katı bitümlü malzemenin sarnıç veya tanklarda emiş derecesine kadar ısıtılması (makine ite) ve KGM/4366: Bitümlü malzemenin asfalt pompası ile bir kaptan diğer kaba aktarılması işlerinin de bulunduğu söz konusu teklifte bu iş kalemlerinden bahsedilmediği gibi firmanız tarafından teşkil edilen analiz girdilerinde bu iş kalemlerine rastlanmaması

c) Bu pozun analizleri incelendiğinde KGM/6210-A pozuna ait alt analiz girdilerinde KGM/6200-A: Bitümlü sıcak karşım temel malzemelerinin temini pozu için MAR-TAŞ lnş. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. den mali müşavir onaylı fiyat aldığı ekli tekliften görülmüş olsa da Karayolları Genel Müdürlüğü Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplamalar, Bakım ve Trafik İşlerine ait Fiyat Analizleri Kitabında mevcut bahse konu iş kalemi alt analiz girdilerinin muhteviyatında KGM/4365: Sarnıçlı vagon, tanker, kamyon ve roley tank gibi kaplarla taşınan bitümlü malzemenin depolanması, KGM/4358: Katı bitümlü malzemenin sarnıç veya tanklarda emiş derecesine kadar ısıtılması (makine ile) ve KGM/4366: Bitümlü malzemenin asfalt pompası ite bir kaptan diğer kaba aktarılması işlerinin de bulunduğu söz konusu teklifte bu iş kalemlerinden bahsedilmediği gibi firmanız tarafından teşkil edilen analiz girdilerinde bu iş kalemlerine rastlanmaması

d) Bu pozun analizinde mevcut KGM/6405 pozu girdileri EK-2.1 de sunulmuştur. Söz konusu ek incelendiğinde; KGM/6405 pozunda bahsedilen işlerin yapılabilmesi için bitümün modifiye edilmesi gerektiği ve modifiye edici katkı malzemesi zati bedelinin birim fiyata dahil olan masraflar içinde olduğu halde böyle bir bedelin analiz girdilerinde bulunmaması

sonucunda bu poza ait savunma uygun görülmemiştir.

e) 6100/P: Plent-miks Alttemel ve/veya Plent-miks Temel Yapılması Pozunun analizinde mevcut KGM/6100/3 Plent-miks Temel Yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) pozunun alt analiz girdileri EK-4.2 de sunulmuştur. Söz konusu ek incelendiğinde KGM/4101 pozu için 10,12 TL/ton, KGM/4102 pozu için 11,39 TL/TN, KGM/4105 pozu için 12,94 tl/ton ve KGM/4107 pozu için 13,7 tl/ton birim fiyat olarak belirtilmiştir. KGM/6401/P pozunun alt analiz girdilerinden olan KGM/6200-A Bitümlü Sıcak Karışım malzemelerinin temini pozunun alt analiz girdileri de yukarıda belirtilen pozlarla aynı olmasına  karşın EK-9 da 3,00 tl/tn teklif fiyat olarak belirtildiği, aynı iş kalemleri için farklı fiyatlar ile analiz girdisi teşkil edilmesi çelişkili durum oluşturmuştur….” gerekçesi ile başvuru sahibinin açıklamalarının yeterli bulunmadığına karar verilmiştir.

Başvuru sahibi tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının İdarenin uygun bulmama gerekçeleri ve yukarıda yer alan mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda,

1) İdarece başvuru sahibinin açıklamasının “1- Kamu İhale Tebliği nin 45.1.13.5 nci maddesinde “İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatı, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin  asgari fiyatlara uygun olması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında  (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir. (Örnek: EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatları vb.)” şeklinde bir belirleme yapılmıştır. Firmanız tarafından açıklama istenilen iş kalemlerine yönelik düzenlenen analizler, yardımcı ve/veya alt analizlerde mazot girdisi fiyatı, işin ilan tarihi (10.03.2015) ile ihale tarihi (14.04.2015) tarihleri arasında EPDK tarafından Osmaniye İli için düzenlenen akaryakıt bayi  raporlarındaki belirlenen fiyattan düşük olarak alındığından uygun görülmemiştir.” gerekçesi ile uygun bulunmaması hususunun incelenmesi neticesinde,

Başvuru sahibinin açıklama belgelerinde motorine (mazot) ilişkin olarak NG Petrolcülük Taah. Nak. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen meslek mensubu onaylı 25.07.2015 tarihli fiyat teklifi alındığı görülmüş olup, Tebliğ in 45.1.13.5 nci maddesi uyarınca asgari fiyatlara uygun olmadığı anlaşıldığından İdarece yapılan değerlendirmenin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

2) İdarece başvuru sahibinin açıklamasının “6401/P : 22 Cm Sıkışmış Kalınlıkta, Kırılmış Ve Elenmiş Taş İle Astarsız Temel Üzerine 1 m2 Bitümlü Sıcak Karışım Yapılması, (10 Cm Bitümlü Sıcak Temel Tabakası, 7 Cm Asfalt Betonu Binder Tabakası. 5 Cm Asfalt Betonu Aşınma Tabakası Yapılması) (Kırılmış ve elenmiş taş ile) (Bitüm İdareden) Pozun analizleri incelendiğinde KGM/6405 pozuna ait alt analiz girdilerinde KGM/6400-l:AsfaIt betonu aşınma tabakası malzemelerinin temini pozu için MAR-TAŞ Inş. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. den mali müşavir onaylı fiyat aldığı ekli tekliften görülmüş olsa da Karayolları Genel Müdürlüğü Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplamalar, Bakım ve Trafik İşlerine ait Fiyat Analizleri Kitabında mevcut bahse konu iş kalemi alt analiz girdilerinin muhteviyatında KGM/4365: Sarnıçlı vagon, tanker, kamyon ve roley tank gibi kaplarla taşınan  bitümlü malzemenin depolanması, KGM/4358 Katı bitümlü malzemenin sarnıç veya tanklarda emiş derecesine kadar ısıtılması (makine ile) ve KGM/4366 Bitümlil malzemenin asfalt pompası ile bir kaptan diğer kaba aktarılması işlerinin de bulunduğu söz konusu teklifte bu iş kalemlerinden bahsedilmediği gibi firmanız tarafından teşkil edilen analiz gidilerinde bu iş kalemlerine rastlanmaması” gerekçesi ile uygun bulunmaması hususunun incelenmesi neticesinde,

Başvuru sahibi tarafından açıklama istenen kalemlerden KGM/6401/P pozunun analizinde yer alan KGM/6405 nolu iş kaleminin alt analiz girdilerinden olan “AsfaIt betonu aşınma tabakası malzemelerinin temini (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)” (KGM/6400-1) iş kalemine ilişkin olarak Mar-Taş İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen meslek mensubu onaylı 25.07.2015 tarihli fiyat teklifi alındığı görülmüştür.

Söz konusu “AsfaIt betonu aşınma tabakası malzemelerinin teminine (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)” ilişkin pozun  (KGM/6400-1), Karayolları Genel Müdürlüğü nün birim fiyatlarında alt girdilerinin (KGM/4365: Sarnıçlı vagon, tanker, kamyon, ve roley tank gibi kaplarla taşınan bitümlü malzemenin depolanması, KGM/4358: Katı bitümlü malzemenin sarnıç veya tanklarda emiş derecesine kadar ısıtılması (makine ile), KGM:4366: Bitümlü malzemenin asfalt pompası ile bir kaptan diğer kaba aktarılması)  bulunduğu, ancak bu girdilere ilişkin gerek analiz olarak gerekse fiyat teklifinde ayrıntılı olarak açıklama yapılmadığı anlaşıldığından, İdarece, bu hususta yapılan değerlendirmenin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

3) İdarece başvuru sahibinin açıklamasının “6401/P : 22 Cm Sıkışmış Kalınlıkta, Kırılmış Ve Elenmiş Taş İle Astarsız Temel Üzerine 1 m2 Bitümlü Sıcak Karışım Yapılması, (10 Cm Bitümlü Sıcak Temel Tabakası, 7 Cm Asfalt Betonu Binder Tabakası. 5 Cm Asfalt Betonu Aşınma Tabakası Yapılması) (Kırılmış ve elenmiş taş ile) (Bitüm İdareden) Pozun analizleri incelendiğinde KGM/6307 pozuna ait alt analiz girdilerinde KGM/6300: Asfalt betonu binder tabakası malzemelerinin temini pozu için MAR.-TAŞ İnş. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. den mali müşavir onaylı fiyat aldığı ekli tekliften görülmüş olsa da Karayolları Genel Müdürlüğü Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplamalar, Bakım ve Trafik İşlerine ait Fiyat Analizleri Kitabında mevcut bahse konu iş kalemi alt analiz girdilerinin muhteviyatında KGM/4365: Sarnıçlı vagon, tanker, kamyon ve roley tank gibi kaplarla taşınan bitümlü  malzemenin depolanması, KGM/4358: Katı bitümlü malzemenin sarnıç veya tanklarda emiş derecesine kadar ısıtılması (makine ite) ve KGM/4366: Bitümlü malzemenin asfalt pompası ile bir kaptan diğer kaba aktarılması işlerinin de bulunduğu söz konusu teklifte bu iş kalemlerinden bahsedilmediği gibi firmanız tarafından teşkil edilen analiz girdilerinde bu iş kalemlerine rastlanmaması” gerekçesi ile uygun bulunmaması hususunun incelenmesi neticesinde,

Başvuru sahibi tarafından açıklama istenen kalemlerden KGM/6401/P pozunun analizinde yer alan KGM/6307 nolu iş kaleminin alt analiz girdilerinden olan “AsfaIt betonu binder tabakası malzemelerinin temini (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)” (KGM/6300) iş kalemine ilişkin olarak Mar-Taş İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen meslek mensubu onaylı 25.07.2015 tarihli fiyat teklifi alındığı görülmüştür.

Söz konusu “AsfaIt betonu binder tabakası malzemelerinin teminine (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)” ilişkin pozun  (KGM/6300), Karayolları Genel Müdürlüğü nün birim fiyatlarında alt girdilerinin (KGM/4365: Sarnıçlı vagon, tanker, kamyon, ve roley tank gibi kaplarla taşınan bitümlü malzemenin depolanması, KGM/4358: Katı bitümlü malzemenin sarnıç veya tanklarda emiş derecesine kadar ısıtılması (makine ile), KGM:4366: Bitümlü malzemenin asfalt pompası ile bir kaptan diğer kaba aktarılması)  bulunduğu, ancak bu girdilere ilişkin gerek analiz olarak gerekse fiyat teklifinde ayrıntılı olarak açıklama yapılmadığı anlaşıldığından, İdarece, açıklamanın uygun bulunmamasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

4) İdarece başvuru sahibinin açıklamasının “6401/P : 22 Cm Sıkışmış Kalınlıkta, Kırılmış Ve Elenmiş Taş İle Astarsız Temel Üzerine 1 m2 Bitümlü Sıcak Karışım Yapılması, (10 Cm Bitümlü Sıcak Temel Tabakası, 7 Cm Asfalt Betonu Binder Tabakası. 5 Cm Asfalt Betonu Aşınma Tabakası Yapılması) (Kırılmış ve elenmiş taş ile) (Bitüm İdareden) Pozun analizleri incelendiğinde KGM/6210-A pozuna ait alt analiz girdilerinde KGM/6200-A: Bitümlü sıcak karışım temel malzemelerinin temini pozu için MAR-TAŞ lnş. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. den mali müşavir onaylı fiyat aldığı ekli tekliften görülmüş olsa da Karayolları Genel Müdürlüğü Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplamalar, Bakım ve Trafik İşlerine ait Fiyat Analizleri Kitabında mevcut bahse konu iş kalemi alt analiz girdilerinin muhteviyatında KGM/4365: Sarnıçlı vagon, tanker, kamyon ve roley tank gibi kaplarla taşınan bitümlü malzemenin depolanması, KGM/4358: Katı bitümlü malzemenin sarnıç veya tanklarda emiş derecesine  kadar ısıtılması (makine ile) ve KGM/4366: Bitümlü malzemenin asfalt pompası ite bir kaptan diğer kaba aktarılması işlerinin de bulunduğu söz konusu teklifte bu iş kalemlerinden bahsedilmediği gibi firmanız tarafından teşkil edilen analiz girdilerinde bu iş kalemlerine rastlanmaması” gerekçesi ile uygun bulunmaması hususunun incelenmesi neticesinde,

Başvuru sahibi tarafından açıklama istenen kalemlerden KGM/6401/P pozunun analizinde yer alan KGM/6210-A nolu iş kaleminin alt analiz girdilerinden olan “Bitümlü sıcak karışım temel malzemelerinin temini (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (Tip-A)” (KGM/6200-A) iş kalemine ilişkin olarak Mar-Taş İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen meslek mensubu onaylı 25.07.2015 tarihli fiyat teklifi alındığı görülmüştür.

Söz konusu “Bitümlü sıcak karışım temel malzemelerinin teminine (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (Tip-A)” ilişkin pozun  (KGM/6200-A), Karayolları Genel Müdürlüğü nün birim fiyatlarında alt girdilerinin (KGM/4365: Sarnıçlı vagon, tanker, kamyon, ve roley tank gibi kaplarla taşınan bitümlü malzemenin depolanması, KGM/4358: Katı bitümlü malzemenin sarnıç veya tanklarda emiş derecesine kadar ısıtılması (makine ile), KGM:4366: Bitümlü malzemenin asfalt pompası ile bir kaptan diğer kaba aktarılması)  bulunduğu, ancak bu girdilere ilişkin gerek analiz olarak gerekse fiyat teklifinde ayrıntılı olarak açıklama yapılmadığı anlaşıldığından, İdarece, bu hususta yapılan değerlendirmenin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

5) İdarece başvuru sahibinin açıklamasının “KGM/6401/P pozunun analizinde mevcut KGM/6405 pozu girdileri EK-2.1 de sunulmuştur. Söz konusu ek incelendiğinde; KGM/6405 pozunda bahsedilen işlerin yapılabilmesi için bitümün modifiye edilmesi gerektiği ve modifiye edici katkı malzemesi zati bedelinin birim fiyata dahil olan masraflar içinde olduğu halde böyle bir bedelin analiz girdilerinde bulunmaması” gerekçesi ile uygun bulunmaması hususunun incelenmesi neticesinde,

İdarece KGM/6401/P pozunun birim fiyat tarifinin,

“6401/P          22 Cm Sıkışmış Kalınlıkta, Kırılmış Ve Elenmiş Taş İle Astarsız Temel Üzerine 1 m2 Bitümlü Sıcak Karışım Yapılması, (10 Cm Bitümlü Sıcak Temel Tabakası,  7 Cm Asfalt Betonu Binder Tabakası, 5 Cm Asfalt  Betonu Aşınma Tabakası Yapılması)  (Kırılmış ve elenmiş taş ile)  (Bitüm İdareden):

KTŞ. nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dahilinde, 10 cm bitümlü sıcak temel tabakası,  7 cm asfalt betonu binder, 5 cm asfalt betonu aşınma tabakası yapılması.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar :

Gerekli makine ve teçhizatın iş başında temini, montajı ve demontajı, taşın; çıkarılması, konkasöre verilecek ebatta kırılması, vasıtalara yüklenmesi, konkasöre taşınması, boşaltılması, konkasöre verilmesi, şartnamesinde belirtilen veya İdarece istenilen granülometriyi elde edecek şekilde konkasörle kırılması ve elenmesi, gerektiğinde ilave filler ve doğal kumun plentte temini, munzam elemeler ve granülometri ayarlama işlerinin yapılması, konkasör altının boşaltılması, agreganın vasıtalara yüklenmesi, plent sahasındaki depo yerine taşınması ve boşaltılması, depo yerinde taşıma vasıtalarına yüklenmesi, plent silosuna kadar taşınması, siloya boşaltılması, ısıtılması, kurutulması, elenerek gruplara ayrılması, karıştırıcıya verilmesi, buhar jeneratörü için gerekli suyun iş başında temini, bitümlü malzemenin rafineriden depo tankına kadar taşınması, taşıma dolayısıyla soğuyan bitümlü malzemenin emiş derecesine kadar ısıtılması, bitümlü malzemenin depo tankına aktarılması, depo tankında emiş derecesine kadar ısıtılması ve servis tankına taşınıp, aktarılması, depo ve servis tankında depolanması, tatbik derecesine kadar ısıtılması, miksere istenilen miktarda püskürtülmesi, bitümü modifiye edici katkı malzemesi zati badeli,  bitümü modifiye edici katkı malzemesinin plent sahasına nakli, özel plentte polimer modifiye bitüm (PMB) hazırlanması içim gerekli işler,  büyük plent ünitesinde polimer modifiye bitüm kullanılarak Asfalt betonu kaplama ve Bitümlü sıcak temel hazırlanması için gerekli ilave işler, agrega ve bitümlü malzemenin şartnamesine göre karıştırılması, kaplama yapılacak yol sathının ve kaplama anında ek yerlerinin süpürülmesi ve çıkan süprüntü malzemesinin vasıtalara yüklenmesi, taşınması ve depo yerinde boşaltılması, trafik işaretleme malzemelerinin serim yapılacak kesimde temini, işaretlemenin yapılması ve emniyet tedbirlerinin alınması, bitümlü yapıştırıcının (RS1, CRS1, CRS2) iş yerine taşınması, depolanması, distribütöre aktarılması, tatbik derecesine kadar distribütörde ısıtılması, distribütörle yola nakli ve bitümlü sıcak karışım tabakası serilecek platforma püskürtme borusu ile veya borunun yanaşmadığı yerlerde el ile püskürtülmesi, bitümlü sıcak karışımın taşıma vasıtalarına yüklenmesi, taşıma vasıtalarının sırası gelinceye kadar plentte ve serim yerinde bekletilmesi, serileceği yere taşınması, finişere boşaltılması, termal segregasyonun önlenmesi için gerekli tedbirler alınarak elektronik duyargalı finişerle serilmesi, tokmaklanması, demir merdaneli ve lastik tekerlekli silindirlerle sıkıştırılması, gerektiğinde ek yerlerinin ısıtılması, kesilmesi, kenarların ve ek yerlerinin tanzimi, geometrik standardın temini için aletli ölçmelerin yapılması, elektronik duyargalı finişer için yan baz hattının yerleştirilmesi, kot almaya yarayacak ayarlı ofset hattının teşkili, aplikasyon, nivelman vs. yapılması, taşıma kamyonlarının plentte bekletilmeleri, finişerle veya malzeme transfer aracı ile beraber çalışmaları ve sırası gelinceye kadar beklemelerinin karşılığı, araştırma ve teknik nezaret işlerinin yapılması suretiyle tabakanın teşkili, yüzey düzgünsüzlüğünün (Sürüş Konforu / Kalitesi) için “Yol Üstyapısı Performans Kriterleri ve Ödeme Koşulları Şartnamesi”nde belirtilen esaslar ve şartlar dahilinde, tüm giderleri yükleniciye ait olmak üzere profilometre ölçüm cihazıyla ölçümün yapılması ile aşağıda “Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç masrafları ile yüklenici karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar :

Yoktur.

Ölçü :

5 cm sıkışmış kalınlıktaki asfalt betonu aşınma tabakasının m2 cinsinden üst yüzey alanıdır.

NOT: İşin tamamlanıp Bitümlü Sıcak Karışım tabakalarının aşınma seviyesinde tamamlanmadığı durumlarda aşağıdaki hususlar (kesin hesap aşamasında) uygulanır:

-Binder seviyesinde tamamlanması halinde ölçülen binder yüzey alanının 1,03 e,

-Bitümlü Temel seviyesinde tamamlanması halinde ölçülen bitümlü temel yüzey alanının 1,05 e bölünmesi sonucu bulunan alan ödemeye esas alınır.

Ödeme :

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde, Poz 6401/P deki “22 Cm Sıkışmış Kalınlıkta, Kırılmış Ve Elenmiş Taş İle Astarsız Temel Üzerine 1 m2 Bitümlü Sıcak Karışım Yapılması, (10 Cm Bitümlü Sıcak Temel Tabakası,  7 Cm Asfalt Betonu Binder Tabakası, 5 Cm Asfalt  Betonu Aşınma Tabakası Yapılması)  (Kırılmış ve elenmiş taş ile)  (Bitüm İdareden) işi, yüklenici tarafından teklif edilen m2 teklif birim fiyatı üzerinden yapılır…” şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

İdarece hazırlanan birim fiyat tariflerinin incelenmesi neticesinde, KGM/6401/P pozunun birim fiyat tarifinde, katkı malzemesinin zati bedelinin var olduğu anlaşılmıştır.

KGM/6401/P pozunun analizinde yer alan KGM/6405 poz nolu iş kalemindeki işlerin yapılabilmesi için bitümün modifiye edilmesi gerektiği ve modifiye edici katkı malzemesinin zati bedelinin birim fiyata dahil olan masraflar içinde olduğu, ancak başvuru sahibinin savunmasında katkı malzemesinin zati bedeline analiz girdileri arasında ayrıca yer verilmediği, kaldı ki isteklinin şikayet dilekçesinde de söz konusu giderin aslında teklif fiyata dahil olduğunun kabul edildiği, oysa KGM/6405 pozuna ait birim fiyat, analiz ve yapım şartlarının incelenmesinde modifiye edici katkı malzemesinin bedelinin ayrıca ödeneceğinin belirtildiği anlaşılmış olup, İdarece yapılan değerlendirmede bir aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Netice itibariyle başvuru sahibinin açıklama istenen iş kalemlerinden KGM/6401/P pozuna ilişkin açıklamalarının, İdarece uygun görülmemesine ilişkin değerlendirmesinin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

6) İdarece başvuru sahibinin açıklamasının “6100/P: Plent-miks Alttemel ve/veya Plent-miks Temel Yapılması Pozunun analizinde mevcut KGM/6100/3 Plent-miks Temel Yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) pozunun alt analiz girdileri EK-4.2 de sunulmuştur. Söz konusu ek incelendiğinde KGM/4101 pozu için 10,12 TL/ton, KGM/4102 pozu için 11,39 TL/TN, KGM/4105 pozu için 12,94 tl/ton ve KGM/4107 pozu için 13,7 tl/ton birim fiyat olarak belirtilmiştir. KGM/6401/P pozunun alt analiz girdilerinden olan KGM/6200-A Bitümlü Sıcak Karışım malzemelerinin temini pozunun alt analiz girdileri de yukarıda belirtilen pozlarla aynı olmasına  karşın EK-9 da 3,00 tl/tn teklif fiyat olarak belirtildiği, aynı iş kalemleri için farklı fiyatlar ile analiz girdisi teşkil edilmesi çelişkili durum oluşturmuştur.” gerekçesi ile uygun bulunmaması hususunun incelenmesi neticesinde,

İdarece aşırı düşük açıklaması istenen 6100/P poz nolu iş kaleminin alt analizinde yer alan KGM/6100-3 poz nolu “Plent-miks temel yapılması (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)(T2)” pozunun alt analiz girdilerinde yer alan örneğin KGM/4101/B poz nolu “Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 37,5 mm (1 ½”) lik agrega hazırlanması” iş kaleminde, başvuru sahibinin açıklamasında KGM fiyatı olan 10,12 TL fiyat  teklif edildiği, KGM/4102/B pozu “Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 25 mm (1″) ve 19 mm (3/4″)lik agrega hazırlanması”  için 11,39 TL, KGM/4105/B pozu “Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 12,5 mm (½”) ve 9,5 mm (3/8″) lik agrega hazırlanması” için 12,94 TL ve KGM/4107/B pozu “Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 4,75 mm (no:4) ve daha küçük agrega hazırlanması” için 13,7 TL teklif edildiği,

Yine açıklama istenilen 6401/P poz nolu iş kaleminin analiz girdilerinden KGM/6210-A iş kaleminin alt analiz girdilerinden “Bitümlü sıcak karışım malzemelerinin temini Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)(Tip -A)” KGM/6200-A pozunun alt analiz girdilerinin de, yukarıda anılan pozlarla aynı olduğu ve söz konusu girdi için başvuru sahibi tarafından 3,00 TL fiyat teklifinde bulunulduğu görülmüştür.

Ancak başvuru sahibinin dördüncü iddiası kapsamında “Bitümlü sıcak karışım malzemelerinin temini (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (Tip -A)” ne ilişkin fiyat teklifi uygun bulunmadığından geçersiz fiyat teklifindeki tutarla başka bir analizde yer alan bir girdiye yönelik fiyat karşılaştırılması ile ilgili hukuki bir değerlendirme yapılmamıştır.

Diğer taraftan İdarece aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ekinde açıklama istenilecek iş kalemleri ve açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesinin verildiği, ayrıca doküman ekinde örnek analiz formatının da verildiği, açıklama istenilen iş kalemlerine ilişkin olarak birim fiyat tariflerinin yapıldığı, açıklama istenilen iş kalemlerine yönelik  genel fiyat analizlerinin hazırlandığı görülmüş olup, İdarece yapılan işlemlerde herhangi bir aykırılık bulunmadığı ve başvuru sahibinin bu yöndeki iddialarının  yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun un 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun un 54 üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Esasta Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

]]>
KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİhttps://www.asiridusuk.com/kamu-ihale-genel-tebligi.html ...
]]>
İşçilik hesaplama modülü kullanma sorunluluğuhttps://www.asiridusuk.com/iscilik-hesaplama-modulu-kullanma-sorunlulugu.htmlKAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No : 49 Karar Tarihi : 03.06.2015 Karar No : 2015/UH.II-1565 ...

İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ KULLANMA ZORUNLULUĞU

KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No : 49 Karar Tarihi : 03.06.2015 Karar No : 2015/UH.II-1565

1

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

BAŞVURU SAHİBİ:

Vaşa Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.- Desa Özel Güvenlik Koruma ve Eğit. Sist. Hizm. Tic. Ltd. Şti.- Al Grup Güvenlik Hizm. Ltd. Şti. Ortak Girişimi,

Çekirge Mah. Doburca Cad. Çizgi Sok. No: 5/C Kat: 2 Çekirge BURSA

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satın Alma ve İhale Daire Başkanlığı

Reşatbey Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/ADANA

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/14533 İhale Kayıt Numaralı “Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına Bağlı Tüm Birimlerin Korunması ve Güvenliğin Sağlanması İşi İçin Güvenlik Personeli Çalıştırılması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satın Alma ve İhale Daire Başkanlığı tarafından 26.03.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına Bağlı Tüm Birimlerin Korunması ve Güvenliğin Sağlanması İşi İçin Güvenlik Personeli Çalıştırılması” ihalesine ilişkin olarak Vaşa Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.- Desa Özel Güvenlik Koruma ve Eğit. Sist. Hizm. Tic. Ltd. Şti.- Al Grup Güvenlik Hizm. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin 22.04.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 11.05.2015 tarih ve 41073 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.05.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2015/1255 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idarece birim fiyat teklif cetvellerinde bulunan 2’nci ara toplam içerisindeki 1 ve 2 sıra numaralı iş kalemlerine ait teklif ettikleri birim fiyatların, asgari işçilik maliyetinin altında olması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, KİK işçilik hesaplama modülü kullanmadan, basiretli bir tacir gibi davranarak elle hesaplama yaptıkları, her ne kadar KİK işçilik hesaplama modülü ile yapılan hesaplama sonucu ile kendilerince yapılan hesaplama sonucu birbirinden farklı olsa da, kendi hesaplamaları sonucunda ulaşılan birim fiyat teklif cetvelindeki 2’nci ara toplam içerisinde yer alan 1 ve 2 sıra numaralı iş kalemlerine ait hesaplanan birim fiyatların, teklif edilmesi gerekli asgari işçilik tutarından daha az olmadığı, bu nedenle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı ve tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No : 49 Karar Tarihi :03.06.2015 Karar No : 2015/UH.II-1565

2

Şikayete konu ihaleye ilişkin olarak daha önce Ar Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmetleri Ticaret A.Ş. tarafından 07.04.2015 tarih ve 31830 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile ihale dokümanına yönelik iddialar ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş, 14.05.2015 tarih ve 2015/UH.II-1372 sayılı kurul kararı ile “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dâhil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “…

78.29. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır.

78.30. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

a) Asgari İşçilik Maliyeti: İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil), nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler ve işveren sigorta primlerinin toplam tutarı asgari işçilik maliyetini oluşturur.

b) İşçilikle Bağlantılı Ayni Giderler: İdari şartnamede işçi sayısıyla bağlantı olarak teklife dahil edilmesi öngörülen ayni giderler teklif bileşeni kabul edilir.

c) Hizmetin Yürütülmesine Yardımcı Unsurlar: İhale konusu hizmet işinin yürütülmesinde yardımcı nitelikte olan ve idari şartnamede belirtilen unsurlar teklif bileşeni kabul edilir.

ç) Giderleri ve Genel Giderler: İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri, silahlı atış eğitim gideri, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri, yaka kartı, önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlama gideri, toplu ulaşım kartı bedeli ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden; işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri için ise çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden, % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni olarak kabul edilir.” açıklaması yer almaktadır.

Aynı Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.3. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.

79.3.3. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No : 49 Karar Tarihi : 03.06.2015 Karar No :2015/UH.II-1565

3

maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur…” açıklamaları yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına Bağlı Tüm Birimlerin Korunması ve Güvenliğin Sağlanması İşi İçin Güvenlik Personeli Çalıştırılması…” düzenlemesi yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “…25.1. İlgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

-10 Adet Güvenlik Amiri için brüt asgari ücretin % 50 fazlası teklif fiyata dahildir.

– 36 Adet Güvenlik Şefi için brüt asgari ücretin % 30 fazlası teklif fiyata dahildir.

-798 Adet Güvenlik Personeli için brüt asgari ücretin % 20 fazlası teklif fiyata dahildir.

b) Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Yapılacak Olan Gün ve Çalışacak Personel Sayısı

– 10 Adet Güvenlik Amiri için 395,00 Gün Ulusal Bayram ve Genel Tatil İşçilik ücreti teklif fiyata dahildir.

– 36 Adet Güvenlik Şefi için 1.422,00 Gün Ulusal Bayram ve Genel Tatil İşçilik ücreti teklif fiyata dahildir.

– 798 Adet Güvenlik Personeli için 31.521,00 Gün Ulusal Bayram ve Genel Tatil İşçilik ücreti teklif fiyata dahildir.

25.3.2. Yemek ve yol giderleri:

– Dosya kapsamında tüm çalışanlar için aylık olmak üzere, her ayda 26 gün üzerinden brüt 13,00 TL/Gün yemek gideri nakden ödenecek ve bordroda gösterilecektir.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Diğer giderler:

-Teknik şartnamenin 17.2.- 17.2.1.-17.2.2- 17.2.3. maddelerinde detayları belirtilen personellere ait Giyimle ilgili giderler ile 17.3. maddesinde belirtilen Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler teklif fiyata dahildir.

-İhale konusu işle ilgili istenilen motosikletlere ait yakıt giderleri teklif fiyata dahildir.”düzenlemesi yer almaktadır.

İhale dokümanında yer alan birim fiyat teklif cetvelinin,

“… A1 B2
Sıra No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3 Miktarı Teklif Edilen4Birim Fiyat Tutarı
Birimi İşçi say. Ay/gün/saat
1 Güvenlik Amiri Çalıştırılması Ay 10 31
]]>
Yemek Aşırı Düşük Kararı - 3https://www.asiridusuk.com/yemek-asiri-dusuk-karari-3.htmlYemek aşırı düşük savunması hazırlanırken kamu ihale kurumunun dikkat ettiği ve elenmeye sebep olan hatalara örnek olan, kamu ihale kurumu kurul kararı, yemek aşırıdüşük nasıl hazırlanıra örnek karar. ...

 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Özseçkin Yemek Üretim Gıda San. İth. İhrc. ve Tic. Ltd. Şti., 167 Sokak No:40 İç Kapı No:Z-7 Bornova/İZMİR

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Bornova Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Kazımdirik Mahallesi Fevziçakmak Cad. No: 38 35040 Bornova/İZMİR

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/174464 İhale Kayıt Numaralı “Bornova Belediyesine Bağlı Kadın Konukevi ve Gençlik Merkezi Yemek Hizmeti Alımı İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bornova Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 15.01.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Bornova Belediyesine Bağlı Kadın Konukevi ve Gençlik Merkezi Yemek Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Özseçkin Yemek Üretim Gıda San. İth. İhrc. ve Tic. Ltd. Şti.nin 20.02.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.02.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 09.03.2015 tarih ve 22082 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.03.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2015/655-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 1. İhalenin Antor İnş. Taah. Mak. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, yaklaşık maliyetin 808.954,27 TL, sınır değerin 622.272,52 TL, anılan isteklinin teklifinin ise 613.604,60 TL olduğu, ihale komisyonunun, teklifi sınır değerin altında kalan  Antor İnş. Taah. Mak. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından verilen aşırı düşük teklif açıklamasını yeterli bulmasının yasal olmadığı, ihale komisyonunun hiçbir objektif gerekçe göstermeden aşırı düşük açıklamalarının yeterliliğine karar vermesinin mevzuata aykırı olduğu, ihale komisyonu tarafından aşırı düşük sorgulaması sonucunda verilen kararda tüm maddelere göre ayrıntılı inceleme yapıldığı belirtilmişse de, kararda somut tek bir açıklama ve objektif bir gerekçe bulunmadığı,

 

 1. İhale üzerinde bırakılan Antor İnş. Taah. Mak. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin “iş yeterlilik” belgesinin ilgili vergi dairelerinden sorgulanmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

 1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde, “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

 1. İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
 2. Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
 3. Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde, “(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

 1. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında olan isteklilerden açıklama isteneceğinin belirtilmesi halinde, sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir. Bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;
 1. Verilen hizmetin ekonomik olması,
 2. Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
 3. Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler geçerli teklif olarak belirlenir.

 1. İhale ilanında ve dokümanında ihalenin, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin sonuçlandırılacağının belirtilmesi halinde; ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılır. Ancak Kanunun 20 nci maddesi uyarınca belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde ve niteliği gereği aşırı düşük teklif sorgulaması yapılamayacağı Kurumca belirlenen konularda yapılacak alımlarda, ihalenin aşırı düşük teklif açıklaması istenmeksizin sonuçlandırılacağının ihale ilanında ve dokümanında belirtilmesi zorunludur.
 2. Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin  yarısına kadar olan ihalelerde, ihale ilanında ve dokümanında sınır değerin altında olan tekliflerin reddedileceğinin belirtilmesi halinde, sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri açıklama istenmeksizin reddedilir.” hükmü,

 

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…

 1. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.
  1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı satış tutarı  tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

 1. Ticaret Borsası Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

 

 1. Toptancı Hal Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

 

 

….

 1. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır”
 2. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci  maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.

 1. İşletme hesabına göre defter tutuluyor olması durumunda; yukarıda belirtilen tutanaklar, işletme hesabı defteri ve işletme hesap özeti kayıtlarına göre düzenlenir.
 2. Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtilir.

Bu ihalelerde; teklifi aşırı düşük bulunan istekli öncelikle “ana çiğ girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu  Hesap  Cetvelini (Ek- H.4) hazırlayarak açıklaması kapsamında sunar. Açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi için “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den çok olmaması gerekir. Oran belirtmeyen veya belirttiği oran 0,80’den az veya 0,95’den çok olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Ana çiğ girdi ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdiler anlaşılır. Bu çerçevede, isteklinin beyan ettiği orana uygun teklif sunması durumunda, yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurlar “yardımcı girdiler” başlığında değerlendirilir ve bu unsurlar için açıklama sunulması gerekmez.

Örneğin; 1.000 öğün yemek alımı için çıkılan bir ihalede, birim fiyat olarak 5 TL teklif veren bir isteklinin, 5.000 TL olan toplam teklif bedelinin aşırı düşük olarak değerlendirilmesi ve istekli tarafından sunulan Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,90 olarak belirtilmesi halinde, teklifin 4.500 TL’sinin ana çiğ girdi ile işçilik toplamını içerdiği kabul edilir ve isteklinin sadece bu kısma ilişkin açıklama yapması gerekir. Teklifin 500 TL’lik kısmının ise yardımcı giderlere ilişkin olduğu kabul edildiğinden, bu kısma ilişkin açıklama yapılması gerekmemektedir.

Malzemeli yemek alımı ihalelerinde, ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri kullanılamaz. Ancak 79.2.2 nci maddede yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabilir.

 1. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.

 

 

 1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.
 2. 79.2.2 nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir.

…” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde    “2.1.

İhale konusu hizmetin;

 1. Adı: Bornova Belediyesine bağlı kadın konukevi ve gençlik merkezi yemek hizmeti alımı işi
 2. Miktarı ve türü:

16700 adet sabah kah., 16700 adet Öğle Yem., 16700 adet Akşam Yem., 6680x2 Ara öğün, 60250 adet öğle yem., 5010 adet damacana su, 4008 adet kesme şeker., 2004 adet çay, 334

000 adet plastik bardak, 334 000 adet karton bardak, 334 000 adet çay kaşığı.

Günlük 50 Kişilik Sabah Kah.,50 kişilik Öğle Yem.,50 Kişilik Akşam Yem. ve 20 kişilik 1. Ara öğün ile 20 kişilik 2. Ara öğün; Gençlik Merk.’de, Üniversite öğrencilerine 01/02/2015 tarihinden itibaren 19/06/ 2015 – 21/092015 tarihleri arası hariç haftanın 7 günü 241 gün boyunca 250 kişilik öğle yem. Verecektir. Yüklenici, çay ve su ikramı için günde toplam 6 kg. kuru çay otu, 750 gr.’lık 12 paket kesme şeker, 1000’i plastik ve 1000’i karton olmak üzere günde 2000 adet bardak, 1000 adet tahta çay karıştırıcı ve 15 adet damacana su verecektir.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

 1. Yapılacağı yer: BORNOVA İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Sözleşme Tasarısı’nın 9’uncu maddesinde, işe başlama tarihi 01.02.2015, işin bitiş tarihi 31.12.2015 olarak belirlenmiştir.

 

İhaleye ait birim fiyat teklif cetveli aşağıdaki gibidir:

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif        Edilen4

Birim Fiyat

Tutarı

1

KADIN       KONUK       EVİ                    SABAH KAHVALTISI (50 KİŞİ X 334 GÜN)

adet

16.700

 

 

2

KADIN KONUK EVİ ÖĞLE  YEMEĞİ (50 KİŞİX334 GÜN)

adet

16.700

 

 

3

KADIN KONUK EVİ AKŞAM YEMEĞİ (50 KİŞİ X 334 GÜN)

adet

16.700

 

 

4

KADIN KONUK EVİ 1.ARA ÖĞÜN (20 KİŞİ X 334 GÜN)

adet

6.680

 

 

5

KADIN KONUK EVİ 2.ARA ÖĞÜN (20 KİŞİLİK X 334 GÜN)

adet

6.680

 

 

6

GENÇLİK MERKEZİ ÖĞLE YEMEĞİ (250 KİŞİ X 241 GÜN )

adet

60.250

 

 

7

DAMACANA SU (15 ADET X 334 GÜN)

adet

5.010

 

 

8

750  GR.PAKET  KESME  ŞEKER  (   12

adet

4.008

 

 

 

 

 

PAKET X 334 GÜN )

 

 

 

 

9

1  KG.KURU  ÇAY  OTU  (  6  PAKET X

334 GÜN )

adet

2.004

 

 

10

1 ADET PLASTİK BARDAK ( 1000  X 334 GÜN )

adet

334.000

 

 

11

1 ADET KARTON BARDAK ( 1000  X 334 GÜN )

adet

334.000

 

 

12

1 ADET TAHTA ÇAY KARIŞTIRICI ( 1000 X 334 GÜN )

adet

334.000

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.

Teklif fiyata dâhil olan giderler 25.3.1.

 1. Yüklenici, Kadın Konukevinde kalan misafirlere; Günlük 50 Kişilik Sabah Kahvaltısı, 50 kişilik Öğle Yemeği, 50 Kişilik Akşam Yemeği ve 20 kişilik 1. Ara öğün ile 20 kişilik 2. Ara öğün; Gençlik Merkezinde, Bornova İlçe sınırları içerisinde ikamet eden veya eğitim gören Üniversite öğrencilerine 01 Şubat 2015 tarihinden itibaren (01 Şubat Dahil) 19 Haziran 2015 – 21 Eylül 2015 tarihleri arası hariç haftanın 7 günü 241 gün boyunca 250 kişilik öğle yemeği verecektir Ayrıca Yüklenici, Kadın Konukevinde ve Gençlik Merkezinde çay ve su ikramı için günde toplam 6 kilo kuru çay otu, 750 gr. lık 12 paket kesme şeker, 1000’i plastik ve 1000’i karton olmak üzere günde 2000 adet bardak, 1000 adet tahta çay karıştırıcı ve 15 adet damacana su verecektir.

8) Yüklenici, 01 Şubat 2015 tarihinde işe başlamış olacağından, 31 Aralık 2015 tarihine kadar haftanın 7 günü Kadın Konukevinde Sabah Kahvaltısı, Öğle Yemeği, Akşam Yemeği ve 2 ara öğün; Gençlik Merkezinde 19 Haziran 2015 – 21 Eylül 2015 tarihleri arası hariç haftanın 7 günü 241 gün öğle yemeği getirmekle yükümlüdür. Ayrıca Kadın Konukevi ve Gençlik Merkezinde çay ve su ikramlarında bulunacağından, günde toplam 6 kilo kuru çay otu, 750 gr. lık oniki paket kesme şeker ile 1000’i plastik ve 1000’i karton olmak üzere 2000 adet bardağı ve 1000 adet tahta çay karıştırıcısı ile 15 adet damacana suyu her gün idareye teslim etmekle yükümlüdür.

 1. Yüklenici, Kadın Sığınma Evinde kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinde 1 bayan personeli çalıştıracaktır.
 2. Görevlendirilecek olan personelin maaşları, sosyal ve özlük hakları, sigorta vb. kanuni hak ve vecibelerin tamamından Yüklenici sorumludur.

 1. Yemeklerin pişirilmesi ile ilgili tüm iş ve işlemler yüklenicinin bünyesinde çalışacak olan gıda mühendisinin denetiminde yapılacaktır. Ayrıca idarece oluşturulacak kontrol teşkilatı da gerekli gördüğü takdirde yemek imalatının yapılacağı yerde günlük kontrol yapabileceklerdir.
 2. Kahvaltı, Ara Öğünler ve Yemekler, Gençlik Merkezi ve Kadın Konukevinde Haftalık Yemek Listesinde (Ek-1); bildirildiği şekilde olacaktır. İdarece bildirilen  yemek listesi kesinlikle değişmeyecektir. (Ancak İdare, gerekli gördüğü takdirde yemek listesinde değişiklikler yapabilir.) Yüklenici, Haftalık Yemek Listesi doğrultusunda ve gıda mühendisi nezaretinde yemekleri hazırlamakla yükümlüdür.

 

 

 1. Gençlik Merkezi ve Kadın Konukevinde yemek yenilecek tüm masalarda, yemek saatleri içerisinde ihtiyaç duyulan ekmek, tuz, biber ve peçete, her gün muntazam bir şekilde yüklenici tarafından bulundurulacaktır. Söz konusu ekmek, tuz, biber ve peçete teklif fiyata dahildir.
 2. Gençlik Merkezinde ve Kadın Konukevinde 19 litrelik 15 adet damacana içme suyu, yüklenici tarafından verilecek, damacanalar orijinal kapağıyla getirilecek ve kapaklar idare gözetiminde açılacaktır.
 3. Gençlik Merkezi ve Kadın Konukevinde Ekmek; yüklenici tarafından ekmek sepetleriyle, masalara gramaj listesinde belirtilen miktarda konulacaktır. Ekmekler bayat olmayacak, günlük olacaktır. Önceki günden kalan ekmekler dağıtılmayacaktır.
 4. Yemekler, idarece belirtilen saatte idarenin belirlediği noktalara getirilecek ve dağıtıma hazır halde bulundurulacaktır.
 5. Yemekler, yüklenici tarafından gıda mühendisi nezaretinde hazırlanacak, pişirilen yemeklerden alınacak numuneler idarece gerekli görülürse, kamu kuruluşlarının ya da işletmelerinin veya konusunda uzman akredite özel kurum ve kuruluş laboratuarlarında kontrol edilecektir. Her türlü laboratuar ücreti yüklenici tarafından karşılanacaktır.
 6. Yemek pişirmede, kahvaltıda ve ara öğünlerde kullanılan tüm gıda malzemeleri (Kırmızı, Beyaz Et, Gıda Malzemeleri, Kuru Sebze, Meyve v.b.) Türk Gıda Kodeksine ve/veya Türk Standartlarına uygun olacaktır.
 7. Yemek dağıtımında, 4 Numara Kepçe ve Kevgir kullanılarak yemek dağıtımı yapılacaktır. Yemek dağıtımında kullanılacak kepçe, kevgir, tabldot, çatal, kaşık, bıçak, sürahi, bardak vb.leri yüklenici tarafından temin edilecektir.
 8. Yemek verilen yerlerde dağıtılacak meyveler, cinsine göre çok iyi yıkanarak servise hazır halde idareye teslim edilecek ve /veya dağıtılacaktır.

C.KAHVALTI, ARA ÖĞÜN, YEMEK ÇEŞİTLERİ VE LİSTESİ:

Gençlik Merkezi’nde:

1.19 Haziran 2015 – 21 Eylül 2015 tarihleri arası hariç haftanın 7 günü 241 gün öğle yemeği 3 çeşit olarak verilecektir. Yemek çeşitleri Haftalık Yemek Listesinde (EK-1) belirlenmiştir.

 1. Yemeklerde uygulanacak gıda maddeleri miktarı, Yemek ve Gramaj Listesinde (EK-
 1. gösterilmiş olup, buna aynen uyulacaktır.
 1. Haftalık Yemek Listesinde olup, gramaj listesinde olmayan yemek malzemelerinin gramaj miktarı, taraflarca protokolle tespit edilecektir.

4.İdare menüde değişiklik yapma hakkına sahiptir. İdarenin izni olmadan menüde kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

Kadın Konukevi’nde:

 1. Sabah kahvaltısında verilecekler ile öğlen, akşam ve ara öğünlerde verilecekler Haftalık Yemek Listesinde (EK-1) belirlenmiştir.
 2. Kahvaltılarda, ara öğünlerde ve yemeklerde uygulanacak gıda maddeleri miktarı, Yemek ve Gramaj Listesinde (EK-2) gösterilmiş olup, buna aynen uyulacaktır.
 3. Haftalık Yemek Listesinde olup, gramaj listesinde olmayan yemek malzemelerinin gramaj miktarı, taraflarca protokolle tespit edilecektir.

4.İdare menüde değişiklik yapma hakkına sahiptir. İdarenin izni olmadan menüde kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır… “ düzenlemesi,

 

İdari Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde, “…33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu

 

 

kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

 1. Verilen hizmetin ekonomik olması,
 2. Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
 3. Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 inci maddede yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik Şartname ekinde 3’er aylık (Ocak-Şubat-Mart, Nisan-Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos-Eylül, Ekim-Kasım-Aralık) olmak üzere 7’şer günlük sabah kahvaltısı, 1’inci ara öğün, öğle yemeği, 2’nci ara öğün ve akşam yemeği örnek yemek menüsü ile gramaj listesine yer verildiği görülmüştür.

 

Başvuru konusu ihalede geçerli teklif sahibi 3 isteklinin bulunduğu, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.1’inci maddesinde yer alan “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı  olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.” açıklaması çerçevesinde sınır değerin 808.954,27 TL / 1,30 = 622.272,52 TL olarak tespit edildiği, bu tutarın altında teklif veren tek firma olan Antor İnş. Taah. Mak. Tem. Hiz. ve Ürünleri Gıda Maddeleri Tabldot Tarım Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti.nden 16.01.2014 tarihli yazı ile aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği, söz konusu yazıda “Yaklaşık maliyetimizin 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 nolu iş kalemlerindeki değerler sınır değerin altında kaldığından aşırı düşük sorgulaması yapılması gerekmektedir. Aşırı düşük sorgulamasında hizmet sürecinin, verilen hizmetin ve gerçekleştirme yönteminin nasıl ekonomik olduğu, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin hizmetin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, teklif edilen işin özgünlüğü, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine göre maliyet bileşenlerinin belgelendirilmek suretiyle  belgelerin yazımızın tebliğinden itibaren 3 iş günü içeresinde komisyonumuza sunulmasına karar verilmiştir.” ifadelerine yer verilerek, yazı içeriğinde sayılan iş kalemlerine ilişkin olarak anılan istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, Antor İnş. Taah. Mak. Tem. Hiz. ve Ürünleri Gıda Maddeleri Tabldot Tarım Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. nin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamasının idarece mevzuata uygun bulunarak 10.02.2015 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Özseçkin Yemek Üretim Gıda San. İth. İhrc. ve Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan Antor İnş. Taah. Mak. Tem. Hiz. ve Ürünleri Gıda Maddeleri Tabldot Tarım Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde, açıklaması kapsamında yer alan 21.01.2015 tarihli yazıda, “Açıklama dosyamız Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde (Ek -H.4) belirtilen  gider  kalemleri  ve  oranları  aynı  sıra  ile  hesaplanarak  maliyetlerimize      dahil

 

 

edilmiştir. Yapmış olduğumuz hesaplar sonucunda idarenize sunmuş olduğumuz teklif fiyatımızın aşırı düşük teklif olmadığı, sözleşme süresi içerisinde firmamızı ve idarenizi sıkıntıya sokmayacağı tespit edilmiştir.

Kamu ihale Genel Tebliğinin 79.2.6. maddesinde; "Ana çiğ girdi ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdiler anlaşılır. Bu çerçevede, isteklinin beyan ettiği orana uygun teklif sunması durumunda, yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurlar "yardımcı girdiler" başlığında değerlendirilir ve bu unsurlar için açıklama sunulması gerekmez" hükmü bulunmasına rağmen açıklama isteme yazınızda bulunan Yardımcı Girdiler için tahmini maliyet öngörülmüştür.

Hesaplarımıza dayanak olarak sunmuş olduğumuz belgeler; Kamu ihale Genel tebliğinin 79.2.2.4. Maddesi (İzmir Ticaret Borsası), 79.2.2.5. Maddesi (İzmir Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali) ve 79.2.6. Maddesinin son paragrafında bulunan; “Ancak 79.2.2 nci maddede yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabilir." hükmü gereği Fiyat Teklifi ile açıklama hazırlanmıştır. Aşırı Düşük Teklif Sorgulama (Açıklama) dosyamızın kabul edilerek ihale konusu hizmetin firmamız uhdesinde bırakılmasını emir ve müsaadelerinize arz ederiz“ ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, ana çiğ girdi, işçilik ve yardımcı gider oranlarının belirtildiği EK-H.4 nolu standart forma uygun malzemeli yemek sunumu hesap cetveli, satışlar tablosu, Bornova Belediyesi’ne Bağlı Kadın Konukevi 1 yıllık menü listesi (3’er ay 7’şer günlük sabah kahvaltısı, 1’inci ara öğün, öğle yemeği, 2’nci ara öğün ve akşam yemeği), Bornova Belediyesi’ne Bağlı  Gençlik Merkezi 1 Yıllık öğle yemeği listesi (3’er ay 7’şer günlük öğle yemeği), Günlük Mevcutlar Tablosu, menüde yer alan yemek türlerinin çiğ girdileri, gramaj ve toplam miktarlarının gösterildiği tablo ile birim fiyatları ile tutarlarının gösterildiği tablo, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze Halleri Şube Müdürlüğü’nden alınmış 25.07.2014 ve 25.11.2014 tarihli günlük bülten ücretleri, İzmir Ticaret Borsası Günlük Borsa Bülteni, 1 adet fiyat teklifi, personel maliyeti için KİK işçilik modülü çıktılarının yer aldığı belgelerin sunulduğu görülmüştür.

 

Sunulan hesap cetvelinde (ana çiğ girdi maliyeti + işçilik maliyeti) / toplam teklif tutarı oranının 0,84 (ana çiğ girdi oranı 0,53 + işçilik oranı 0,31) olarak belirtildiği, anılan isteklinin toplam teklif tutarının 613.604,60 TL olduğu birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinin incelenmesi neticesinde 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu iş kalemlerinin (1 Kadın Konuk Evi Sabah Kahvaltısı,2 Kadın Konul Evi Öğle Yemeği, Kadın Konuk Evi Akşam Yemeği, Kadın Konuk Evi 1.Ara Öğün, Kadın Konuk Evi 2.Ara Öğün, Gençlik Merkezi Öğle Yemeği) ana çiğ girdi ile işçilik toplamını içerdiği ve tutarının 551.981,60 TL olduğu, anılan tutarın

%84’ünün 463.664,54 TL’ye tekabül ettiği ve anılan isteklinin sadece bu kısma ilişkin açıklama yapması gerektiği, kural olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesi uyarınca teklifin kalan kısmının (551.981,60 - 463.664,54 = 88.317,06) ise yardımcı giderlere ilişkin olduğu kabul edilmekle birlikte şikayete konu ihalenin birim fiyat teklif cetvelinde “Damacana Su, 750 Gr Paket Kesme Şeker, 1kg Kuru Çay Otu, 1 Adet Plastik Bardak, 1 Adet Karton Bardak ve 1 Adet Tahta Çay Karıştırıcısı” için ayrı satır açıldığı ve ihale dokümanında

 

 

yer alan düzenlemelerden anılan kalemlerin yemeğin pişirilmesi ve sunulması için kullanılacak malzemeler olmadığının anlaşıldığı, her ne kadar anılan istekli tarafından açıklama isteme yazısında yardımcı girdilerin bulunduğu belirtilmişse de bu kalemler için birim fiyat teklif cetvelinde fiyat öngörüldüğü ve fiyat teklifi almak suretiyle açıklama yapıldığı tespit edilmiştir.

Diğer taraftan idarenin aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısında açıklama istenilen önemli teklif bileşenlerinin iş kalemi olarak belirtildiği, mevzuat gereği malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde önemli teklif bileşenlerinin iş kalemi bazında belirlenebileceğine yönelik düzenleme bulunmamakla birlikte anılan istekli tarafından sadece açıklama istenilen iş kalemlerin değil, tüm kalemlere ilişkin açıklama yapıldığı görülmüştür.

 

İdare tarafından önemli teklif bileşeni olarak belirlenip fiyatının açıklamasının istenildiği, kahvaltı, 1.Ara Öğün ve 2. Ara Öğün kalemlerine ilişkin örnek menüsünde adı geçen ve ana çiğ girdi olarak kabul edilmesi düşünülen çilek reçeli, süt, çay, şeftali suyu vb. girdiler ile damacana su, 750 gr paket kesme şeker, 1kg kuru çay otu, 1 adet plastik bardak, 1 adet karton bardak ve 1 adet tahta çay karıştırıcısı için bir adet fiyat teklifi ile açıklama yapıldığı,

 

Sunulan fiyat teklifi incelendiğinde, fiyat teklifi alınan firmanın okunmadığı ve belge üzerinde tarihin yer almadığı, fiyat teklifinin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Veli Fırtına tarafından imzalandığı ve kaşelendiği, fiyat teklifinin üzerinde satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulması durumunda mevzuat uyarınca bulunması gereken “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (19/01/2014) tarih ve (01) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ortalama birim maliyet tutarının %80’inin altında olmadığını beyan ederim” ifadesinin bulunduğu, açıklama ekinde 21.01.2014 tarihli Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Veli Fırtına’nın “anılan firma tarafından belirtilen gıda maddelerinin isteklinin son veya  bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapılmış olmaması sebebi ile kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyetsatış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) belgesi tanzim edilemediği, bahse konu gıda maddelerinin Kamu Kurum ve Kuruluşları, Ticaret Borsaları vb. kuruluşlar tarafından ilan edilen birim fiyatları bulunmadığından Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2’nci maddesinde yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığından, ilgili gıda maddelerine ilişkin fiyat teklifi sunulduğu” beyanın bulunduğu görülmüştür.

 

Ancak, Tebliğ’in 79.2.6’ncı maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen fiyat teklifi ile açıklama yapılması hususunun aynı Tebliğ’in 79.2.2’nci maddesinde yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşılması koşuluna bağlandığı, ayrıca fiyat teklifi ile açıklanan çilek reçeli, süt, çay, şeftali suyu gibi girdilerin diğer açıklama yöntemleri ile de kolayca açıklanabilecek girdiler olduğu göz önüne alındığında, isteklinin ana çiğ girdilerinin maliyet tevsiki için doğrudan fiyat teklifi sunmasının anılan hükme uygun olmadığı değerlendirilmiş olup, ihale üzerinde bırakılan isteklinin üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi ile yaptığı açıklamanın mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

 1. Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

 

Başvuru sahibinin iddiasına idareye yapılan şikâyet başvurusunda yer verilmediği görülmüştür.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin onuncu fıkrasında, “İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez.” hükmü yer almakta olup anılan hüküm uyarınca söz konusu iddiaların 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi uyarınca şekil yönünden reddine karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Antor İnş. Taah. Mak. Tem. Hiz. ve Ürünleri Gıda Maddeleri Tabldot Tarım Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut GÜRSES Başkan

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ Kurul Üyesi

 

 

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindeki birinci iddiası kapsamında Kurul çoğunluğunca, , Antor İnş. Taah. Mak. Tem. Hiz. ve Ürünleri Gıda Maddeleri Tabldot Tarım Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine ilişkin “Düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin birinci iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

Bornova Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Bornova Belediyesine Bağlı Kadın Konukevi ve Gençlik Merkezi Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 8’inci maddesi esas alınarak toplam 808.954,27 TL olarak hesaplandığı,

 

Bahse konu ihalede 8 adet ihale dokümanı satın alındığı, 15.01.2015 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 6 istekli tarafından teklif verildiği,

 

İdarece ihaleye ilişkin tekliflerin denetimine ilişkin yapılan inceleme uyarınca, bir isteklinin teklifinin “İdari Şartname’nin 7.1.h maddesinde istenilen gayrisıhhi müessese işyeri açma çalışma ruhsatı teklif dosyasında bulunmadığı” gerekçesi ile, bir isteklinin teklifinin “İdari Şartname’nin 7.1.h maddesinde yer alan “Yemeğin hazırlanacağı mutfak İzmir ili sınırları içinde olacaktır.” düzenlemesine uygun belge sunulmadığı” gerekçesi ile ve bir isteklinin teklifinin de “İdari Şartname’nin 7.1.h maddesinde istenilen gayrisıhhi müessese işyeri açma çalışma ruhsatı teklif dosyasında bulunmadığından, ayrıca sunulan kapasite raporunun ilk sayfasının sunulduğu ve diğer sayfaları sunulmadığı” gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılması sonrasında kalan 3 teklifin de geçerli teklif olarak kabul edildiği, bu tekliflere ilişkin teklif bedellerinin,

 

İsteklinin Adı

Teklif Bedeli (TL)

Antor İnşaat Taahhüt Makina Temizlik Hizmetleri ve Ürünleri Gıda Maddeleri Tabldot Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

613.604,60

Özseçkin Yemek Üretim Gıda San. İth. İhrc. ve Tic. Ltd. Şti.

648.276,00

Doğan Srt. Sosyal Hizmetler Temizlik Hizmetleri ve Ürünleri Gıda Maddeleri Yemek Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

698.042,00

 

Şeklinde verildiği,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.1’inci maddesinde yer alan “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.” açıklaması  çerçevesinde sınır değerin 808.954,27 TL / 1,30 = 622.272,52 TL olarak tespit edildiği, bu tutarın altında

 

 

teklif veren tek firma olan Antor İnş. Taah. Mak. Tem. Hiz. ve Ürünleri Gıda Maddeleri Tabldot Tarım Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti.’den aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği, Antor İnş. Taah. Mak. Tem. Hiz. ve Ürünleri Gıda Maddeleri Tabldot Tarım Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamasının idarece mevzuata uygun bulunarak 10.02.2015 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin  anılan istekli üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Özseçkin Yemek Üretim Gıda San. İth. İhrc. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlenerek ihalenin sonuçlandırıldığı,

 

Anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri (Değişik: 6/2/2014-6518/47 md.) değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde  teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 1. İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

 1. Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
 2. Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

(Değişik: 6/2/2014-6518/47 md.) gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/12 md.; Değişik fıkra: 6/2/2014-6518/47 md.) Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü yer almaktadır.

 

Bahse konu madde hükmünden, ihalede aşırı düşük sorgulama yapılacağının ihale dokümanında düzenmiş haline göre, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, ihaleye verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutacağı anlaşılmaktadır.

 

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “teklif fiyata dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. İhale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı  görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceğinden, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, ihalede aşırı düşük teklif açıklaması isteyerek ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmadığı,

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olmadığı, yaklaşık maliyetin büyük çoğunlukla yemek giderinden oluştuğu ihalede verilen teklifler yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete ve birbirlerine göre yakın olduğu ve en düşük teklifin bile diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, idarece, yemek kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin karara bağlanması yönünde gerçekleştirilen idari işlemlerin mevzuata uygun olmadığı,

 

Değerlendirilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle; başvuru sahibinin birinci iddiası kapsamında yemek alımı kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olmadığına ilişkin “Düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncem ile, bu iddiaya ilişkin Kurul çoğunluğunca alınan karara katılmıyorum.

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ Kurul Üyesi

]]>
Aşırı düşük savunma ile ilgili kararhttps://www.asiridusuk.com/asiri-dusuk-savunma-ile-ilgili-karar.html2015/158543 İhale Kayıt Numaralı “Taşımalı veya Kuruluş Mutfağında Malzeme Dahil Mamül Yemek Hizmeti Alım İşi” İhalesi ...
]]>
İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA UYGULAMA YÖNETMELİĞİhttps://www.asiridusuk.com/ihalelere-yonelik-basvurular-hakkinda-uygulama-yonetmeligi.html ...
]]>
Teklif mektubu standart forma uygunluğuhttps://www.asiridusuk.com/teklif-mektubu-standart-forma-uygunlugu.htmlKAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No : 34 Karar Tarihi : 03.06.2015 Karar No : 2015/UH.III-1552 ...

TEKLİF MEKTUBU STANDART FORMA UYGUNLUĞU

KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No : 34 Karar Tarihi : 03.06.2015 Karar No : 2015/UH.III-1552

1

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

BAŞVURU SAHİBİ:

Aks Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş.

VEKİLİ:

Av. Duygu KILIÇ ÇAYLI,

Eskişehir Yolu(Dumlupınar Bulvarı) Mustafa Kemal Mah. 2079 Sok. Via Green İş Merkezi No:2B/11 Kat:3 Çankaya/ANKARA

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,

Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı (Macunköy Lojmanları) A-1 Blok 06200 Yenimahalle/ANKARA

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/5360 İhale Kayıt Numaralı “İller Bankası Anonim Şirketi 24 Ay Süreli Personel Taşıma Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından 27.02.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İller Bankası Anonim Şirketi 24 Ay Süreli Personel Taşıma Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Aks Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş.nin 21.04.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.04.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 06.05.2015 tarih ve 39802 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.05.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2015/1207 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Tekliflerinin birim fiyat teklif mektubunun İdari Şartname’nin 5.1’inci maddesinin d bendinde belirtilen standart forma uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ancak söz konusu birim fiyat teklif mektubunun taşıması zorunlu hususların tamamını içerdiği, bu nedenle idarece tesis edilen işlemin yerinde olmadığı,

2) Teklifleri kapsamında sundukları iş deneyim belgesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesine uygun bulunmadığı ne var ki taraflarınca özel sektöre gerçekleştirdikleri bir hizmet işine ilişkin sözleşme ve faturaların sunulduğu, bahse konu belgelerin iş deneyim belgesi olarak kabul edilmemesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı iddialarına yer verilmiştir. KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No : 34 Karar Tarihi :03.06.2015 Karar No : 2015/UH.III-1552

2

 1. A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’üncü maddesinde “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

 1. a) Yazılı olması.
 2. b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.
 3. c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

 1. d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.
 2. e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

(4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

Yapılan incelemede, başvuru sahibi Aks Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş. tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunun 4’üncü maddesinde “Yukarıda yer alan elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum.”hususu yer aldığından, anılan teklif mektubunun ihale ilan tarihinde (27.02.2015) geçerli olan standart forma (KİK015.3/H- Birim Fiyat Teklif Mektubu) uygun olmadığı gerekçesiyle adı geçen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

İhale ilan tarihinde geçerli olan standart form (KİK015.3/H- Birim Fiyat Teklif Mektubu) ve Aks Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş. tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubu incelendiğinde, bahse konu standart formun dört maddeden oluştuğu ancak başvuru sahibi tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunun beş maddeden oluştuğu, teklif mektubunda standart forma ilave olarak yer verilen maddede tebligatın hangi şekilde alınacağına yönelik bir açıklamanın bulunduğu görülmüştür.

Bu yönüyle başvuruya konu teklif mektubunun standart forma uygun olmadığı anlaşılmakla birlikte, teklif mektubunun standart forma ilave olarak içerdiği 4’üncü maddenin teklif mektuplarındaki asli unsurları ihlâl eder nitelikte olmadığı, bu nedenle söz konusu teklif mektubunda beş maddeye yer verilmesinin adı geçen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No :2015/036 Gündem No : 34 Karar Tarihi : 03.06.2015 Karar No : 2015/UH.III-1552

3

bırakılmasını gerektirecek mahiyeti taşımadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde; ihale konusu hizmetin adının “İller Bankası Anonim Şirketi 24 Ay süreli Personel Taşıma Hizmet Alımı” olduğu, işin miktarı ve türünün “24 ay Süreli Personel Taşıma İşleri Hizmet Alımı işi olup, direk hatlarda 72 adet olmak üzere detayları idari şartname ekinde belirtilen diğer servislerle birlikte toplam 102 adet araç çalıştırılacaktır” şeklinde belirtildiği, anılan Şartname’nin 19’uncu maddesinde teklif ve sözleşme türünün birim fiyat teklif ve sözleşme olduğu, 20’nci maddesinde ise işin tamamı için teklif verileceği belirtilmiştir.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesi kapsamında “7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

 1. a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya
 2. b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri, sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Resmi Kurumlara veya özel sektöre yapılan her türlü personel veya öğrenci taşımacılığı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No : 34Karar Tarihi : 03.06.2015 Karar No : 2015/UH.III-1552

4

kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

….

(c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.

(ç) Sözleşmenin, iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda, tarafların işin bu şekilde tamamlandığı hususunda anlaştığını gösterir belgenin iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur.

(d) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belge tutarı tam olarak dikkate alınır. Kabulü, ihale ve son başvuru tarihi ile ilk ilan veya davet tarihi arasında yapılmış olan işler de bu kapsamda değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır.

(e) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir.

(f) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde varsa fiyat farkları ile KDV hariç olarak belirlenen tutarlar dikkate alınır. İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortakların iş ortaklığındaki hisse oranı esas alınarak iş deneyim tutarı hesaplanır. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyim tutarı, ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın belge tutarı esas alınarak hesaplanır…” hükmü yer almaktadır.

Başvuru sahibi Aks Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş. tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere sunulan belgeler incelendiğinde, Aks Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş. ile Köker Tur. Taş. ve İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti. arasında 24.02.2014 tarihinde imzalanmış olan “Tepe Holding’e bağlı kuruluşların ve Bilkent Cyber park yerleşkesinin personel taşıma” işine ait sözleşme sunulduğu, sözleşme konusu işin asıl işvereninin Tepe Holding A.Ş. olduğu, Aks KAMU İHALE KURULU KARARIToplantı No : 2015/036 Gündem No : 34 Karar Tarihi : 03.06.2015 Karar No :2015/UH.III-1552

5

Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş.nin alt yüklenici olarak sözleşme imzaladığı, sözleşmenin birim fiyat üzerinden bağıtlandığı, birim fiyatların sözleşmede gösterildiği, sözleşmenin süresinin 01.03.2014 – 31.12.2014 olarak belirtildiği, sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturaların dosya kapsamında bulunduğu, ihale işlem dosyası kapsamındaki sözleşme örneğinde; tarafların kaşeleri ve imzaları ile sözleşmenin aslının idarece görüldüğüne dair ibare bulunduğu, fatura örneklerinin üzerinde de aslının idarece görüldüğüne dair ibare bulunduğu anlaşılmıştır. Netice olarak, Aks Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş.nin iş deneyimini tevsik amacıyla sunduğu belgelerin incelenmesinden, ihale konusu işe uygun iş deneyimine sahip olunduğu, iş deneyimini tevsik etmek üzere sunulan belgelerin belge düzenleme koşullarına uygun olduğu ve bu nitelikte düzenlenen belgelerin Hizmet alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiği anlaşıldığından anılan isteklinin teklifinin idarece değerlendirilme dışı bırakılması mevzuata uygun bulunmamıştır.

 1. B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

Platform Tur. San. ve Tic. A.Ş.nin teklifi kapsamında sunduğu belgeler incelendiğinde; teklif mektubunun 4’üncü maddesinde “Yukarıda yer alan elektronik posta adresime ve faks numaramıza tebligat yapılmasını kabul etmiyoruz.” hususu yer aldığından, anılan teklif mektubunun ihale ilan tarihinde (27.02.2015) geçerli olan standart forma (KİK015.3/H- Birim Fiyat Teklif Mektubu) uygun olmadığı ve teklifi yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçeleriyle adı geçen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

İhale ilan tarihinde geçerli olan standart form (KİK015.3/H- Birim Fiyat Teklif Mektubu) ve söz konusu istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubu incelendiğinde, bahse konu standart formun dört maddeden oluştuğu ancak birim fiyat teklif mektubunun beş maddeden oluştuğu, teklif mektubunda standart forma ilave olarak yer verilen maddede tebligatın elektronik posta adresleri ve faks numaralarına yapılmasını kabul etmediklerinin belirtildiği görülmüştür.

Bu yönüyle başvuruya konu teklif mektubunun standart forma uygun olmadığı anlaşılmakla birlikte, teklif mektubunun standart forma ilave olarak içerdiği 4’üncü maddenin teklif mektuplarındaki asli unsurları ihlâl eder nitelikte olmadığı, bu nedenle söz konusu teklif mektubunda beş maddeye yer verilmesinin adı geçen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirecek mahiyeti taşımadığı anlaşıldığından Platform Tur. San. ve Tic. A.Ş.nin teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, bununla birlikte söz konusu isteklinin teklifi yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle de değerlendirme dışı bırakıldığından bu durumunun esasa etkili olmadığı neticesine varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Aks Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No : 34 Karar Tarihi : 03.06.2015 Karar No : 2015/UH.III-1552

6

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi. Mahmut GÜRSES

Başkan

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

]]>
Yemek Aşırı Düşük Kararı - 4https://www.asiridusuk.com/yemek-asiri-dusuk-karari-4.htmlYemek aşırı düşük savunması hazırlanırken kamu ihale kurumunun dikkat ettiği ve elenmeye sebep olan hatalara örnek olan, kamu ihale kurumu kurul kararı, yemek aşırıdüşük nasıl hazırlanıra örnek karar. ...

 

 TOP LAN T IYA KAT ILAN ÜYE LER :

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ

 

 BAŞVURU SAH İB İ:

Günay Yemek Hiz. Gıda Tem. İnş. Hay. Kuy. San. Dış Tic. Ltd. Şti. - Ant Pa Endüstriyel Yemekçilik Tem. Gıda Oto. İnş. Bil. ve Dan. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,

Kazım Özalp Mah. Kuleli Sokak No:81/10 Gaziosmanpaşa/ Çankaya/ANKARA

 

 İH A LEY İ YAPAN İD A RE :

Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi Başhekimliği, Osmanlı Mah. 12. Cad. Metropol Sok. 06930 Sincan/ANKARA

 

 BAŞVURUYA KONU İHA LE:

2014/153811 İhale Kayıt Numaralı “2015- 2016- 2017 Yılları Malzeme Dâhil  Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alım İşi İhalesi” İhalesi

 

 KURUM TARAFIN DA N YAP ILAN İNCE LEM E:

Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi Başhekimliği  tarafından 25.12.2014 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2015- 2016- 2017 Yılları Malzeme Dâhil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alım İşi İhalesi” ihalesine ilişkin olarak Günay Yemek Hiz. Gıda Tem. İnş. Hay. Kuy. San. Dış Tic. Ltd. Şti. - Ant Pa Endüstriyel Yemekçilik Tem. Gıda Oto. İnş. Bil. ve Dan. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 20.02.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.02.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 09.03.2015 tarih ve 22140 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.03.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2015/658 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 1. İhale üzerinde bırakılan istekli Ogtim İnşaat Turizm Med. Gıda Tem. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında idareye sunduğu çalışacak personele ilişkin ücret ve sgk primleri ile stopaj hesaplamalarında hata yaptığı, ayrıca personele ödenmesi öngörülen yılbaşı tatili ile resmi ve dini bayram tatillerine yönelik hesaplamalarında hatalı olduğu, dolayısıyla anılan isteklinin teklifinin değerlendirilme dışı  bırakılması gerektiği,

 

 1. İhale üzerinde kalan isteklinin çiğ girdi gramajlarını hatalı hesapladığı ayrıca ana çiğ girdi birim fiyatlarının aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında açıklamayı tevsik edebilmek amacıyla idareye sunulan belgelerde yer alan fiyatlar ile uyum sağlamadığı,

 

 

 1. İhale üzerinde kalan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında açıklamayı tevsik edebilmek amacıyla idareye sunulan toptancı hal fiyatları bülteninde kabak, salatalık, taze fasulye ve baklava birim fiyatlarının yer almadığı,

 

 1. İhale üzerinde kalan isteklinin normal kahvaltı ve diyet kahvaltı menülerinde yer alan söğüş için gerekli çiğ girdilerini ve bal ile reçelin yanında verilmesi gereken tereyağı girdisini hesaplamaya dâhil etmediği dolayısıyla teklif edilen tutar ile hesaplamaların birbiriyle paralellik göstermediği iddialarına yer verilmiştir.

 

 1. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

 1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği” başlıklı 12’nci maddesinde “(1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartname, sözleşme tasarısı ve teknik şartname ile gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.

 1. Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerin ön yeterlik dokümanında; adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir. Ayrıca, yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda adayın ihaleye davet edilmesinin öngörüldüğü hallerde, sıralama kriterleri ve puanlama yöntemi ile beşten az olmamak üzere listeye alınacak aday sayısı da ön yeterlik dokümanında belirtilir.
 2. İhale veya ön yeterlik dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz.”

hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.1.  Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ihale konusu işte çalıştırılacak  personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu hizmetlerdir.

 1. Malzemeli veya malzemesiz temizlik, malzemesiz yemek, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı olup, bu tebliğde personel çalıştırılmasına dayalı olan/olmayan hizmetler arasında sayılmayan işlerin personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı yukarıda yer verilen tanıma göre idarelerce değerlendirilecektir.
 2. Malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil  yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da makine ve ekipman ile araçlar ve/veya akaryakıtın yüklenici tarafından sağlanacağı çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler ile personel taşıma gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir. Ancak, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirlenmesi hallerde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir.
 3. Tekliflerin hazırlanmasında ve asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında, ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret dikkate alınacaktır.

 

 

 1. İdarelerce yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak, çalıştırılacak personel için brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası ücret belirlenebilecek; ancak “brüt asgari ücretin işverene maliyetinin (%) fazlası” şeklinde bir belirleme yapılmayacaktır. Tekliflerin eşit şartlarda değerlendirilmesi amacıyla, istekliler tarafından yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işveren paylarının hesabında bu hususlar dikkate alınmaz.
 2. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi, fazla çalışmalar için ise aynı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücret üzerinden; idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası öngörülmüş ise bu tutar üzerinden hesaplanacaktır. Bu durumda, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ile fazla çalışma yapılacak hallerde toplam fazla çalışma saati ihale dokümanında belirtilecektir.
 3. İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek ve yol maliyetlerinin istekli tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hallerde, bu maliyetlerin brüt tutarları dikkate alınacaktır.
 4. İsteklilerin tekliflerini ilgili mevzuatına göre idari şartnamede belirlenen kısa vadeli sigorta kolları prim oranını dikkate alarak hazırlamaları gerekmektedir.
 5. İhale konusu işin niteliği dikkate alınarak işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemleri hariç, birim fiyat teklif cetvelindeki işçilik kalemleri için (işçi x ay) üzerinden teklif alınması zorunludur. Ancak, işin başlama tarihi ile bitiş tarihi arasında, hafta tatili ve genel tatil günleri dahil 30 günden daha kısa süreli çalışma yapılması öngörülen aylar ile takvim yılına göre 29 veya 28 günden daha kısa süreli çalışma yapılması öngörülen Şubat ayı için (işçi x gün) üzerinden teklif alınacaktır.
 6. Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir. Her ay 30 gün olarak kabul edilecek ve bazı ayların 30 günden daha fazla ya da eksik günleri dikkate alınmayacaktır. İdari şartnamede 26 veya 22 olarak belirlenen aylık gün sayısı üzerinden hesaplama yapılacak ve 31 veya 28 gün olan aylardaki fiili gün sayısı dikkate alınmayacaktır. Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır.

Bununla birlikte, hafta tatili ve genel tatil günleri dahil 30 günden daha kısa süreli çalışma yapılması öngörülen aylar ile takvim yılına göre 28 veya 29 günden daha kısa süreli çalışma yapılması öngörülen Şubat ayı (artık gün/kıst ay) kapsamında çalışılacak toplam gün sayısı ile bu süre içerisinde yemek ve yol bedeli verilecek gün sayısının, idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilmesi gerekmektedir.

 1. İdari şartnamelerde ücret ile nakdi olarak ödenecek yemek ve yol gibi giderlerin net olarak ödeneceğine dair düzenleme yapılmayacaktır. İdari şartnamede yer alan bu bedellerin brüt olduğu belirtilmemiş olsa bile bu tutarlar brüt olarak kabul edilecek ve buna göre işlem yapılacaktır.
 2. Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak

 

 

karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir. Bu şekilde verilen tekliflerin değerlendirilmesinde ise tekliflerin söz konusu ayni ödemeleri de içerdiği kabul edilerek değerlendirmeler buna göre yapılacaktır.

 1. İdari şartnamede çalışacak personelin yemek veya yol maliyetinin idarenin yemekhanesinden veya personel servisinden karşılanacağı ve bedelinin yüklenicinin hakedişinden kesileceğine dair bir düzenleme yapılmışsa, yemek ve yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecektir. Bu durumda her bir personel için hakedişten kesilecek yemek veya yol bedelinin tutarı idari şartnamede gösterilecektir. Hakedişten kesilecek bu yemek veya yol bedelinin, idare personeli için öngörülen yemek veya yol bedelinde bir artış yapılsa bile değiştirilemeyeceği göz önünde bulundurularak, yemek ve yol bedelinin yıl içinde meydana gelecek artışları da kapsayacak şekilde tahmini bir bedel olarak belirlenmesi gerekecektir.
 2. Yol giderine ilişkin olarak personele mutat taşıt bileti verilmesi öngörülürse, yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecek ve eğer bu maliyet faturalandırılabiliyorsa KDV hariç hesaplanacaktır. Aylık bilet, abonman kartı ya da toplu olarak alınan bilet fiyatlarının günlük bilet fiyatlarından daha düşük olması halinde, günlük bilet fiyatı yerine bu fiyatlar dikkate alınarak hesaplama yapılacaktır.
 3. Yemek ve yol gibi ihtiyaçların isteklilerce karşılanmasının öngörülmediği durumlarda ise idari şartnamelerde bunlara ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmayacak ve sözleşmenin uygulanması sırasında yükleniciden çalışanlara ait bu tür giderleri karşılaması istenmeyecektir.

 1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dâhil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır.

 

 1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

 

 1. Asgari İşçilik Maliyeti: İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil), nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler  ve işveren sigorta primlerinin toplam tutarı asgari işçilik maliyetini oluşturur.

 

 1. İşçilikle Bağlantılı Ayni Giderler: İdari şartnamede işçi sayısıyla bağlantı olarak teklife dahil edilmesi öngörülen ayni giderler teklif bileşeni kabul edilir…” açıklaması,

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince (KDV hariç) vergi, her türlü ulaşım, sigorta, taşıma, resim ve harç isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil edilecektir.

 1. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları

 

 

karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

 1. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:
  1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

 

 1. Diyetisyen veya Gıda Mühendisi             1 Kişi İçin brüt asgari ücretin % 156 fazlası
 2. Aşçıbaşı                                                   1 Kişi için brüt asgari ücretin % 156 fazlası
 3. Aşçı                                                          5 Kişi için brüt asgari ücretin % 86 fazlası
 4. Aşçı Yardımcısı                                        4 Kişi için brüt asgari ücretin % 46 fazlası
 5. Şef Garson                                               1 Kişi için brüt asgari ücretin % 26 fazlası
 6. Garson                                                      14 Kişi için brüt asgari ücretin % 6 fazlası
 7. Bulaşıkçı ve Temizlikçi (Meydancı) toplam 8 Kişi için brüt asgari ücretin % 16 fazlası

 

Yılbaşı Tatili, Resmi ve Dini Bayram günlerinde (Toplam 43,5 gün ) Çalışacak Personel Sayısı 17  kişi olup;

 

 

 

dâhil)

 

Diyetisyen, Gıda Müh. veya Aşçıbaşı 1 Kişi asgari ücretin %156 fazlası (%6 SGP payı

 

Aşçı    3    Kişi    asgari    ücretin    %    86     fazlası     (%6     SGP     payı    dahil) Aşçı  Yardımcısı  2   Kişi   asgari   ücretin   %   46   fazlası   (%6   SGP   payı   dahil) Şef    Garson  1    Kişi    asgari    ücretin    %    26    fazlası    (%6    SGP    payı   dahil)

 

Garson     2     Kişi     asgari     ücretin     %     6     fazlası     (%6     SGP     payı     dahil)

Bulaşıkçı ve Temizlikçi (meydancı) 8 Kişi asgari ücretin % 16 fazlası (%6 SGP payı dahil)

 

 1. Yemek ve yol giderleri: Personelin yemekleri Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının genelgeleri doğrultusunda hastanede çıkan yemekten günlük 1 (bir) öğün ücretsiz olarak karşılanacaktır.

 

 

Çalışan personele yüklenici tarafından aylık 26 gün üzerinden gidiş ve geliş yol ücreti ödemesi zorunlu olup, yol ücreti günlük (gidiş ? geliş olmak üzere) 5,60 TL brüt olarak maaşlarına yansıtılacaktır.

 

Personelin çalışırken giyeceği kıyafetler Ek 5 belirtilmiştir. Yazlık ve  kışlık olmak üzere en az ikişer çift olacaktır.” düzenlemesi,

 

36 Aylık Malzeme Dâhil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetler İşi Teknik Şartnamesi’nin “Personel İle İlgili Hükümler” başlıklı bölümünde “…11-İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak en az işçilik ücreti:

 

 1. Diyetisyen veya Gıda Mühendisi 1 Kişi İçin brüt asgari ücretin % 156 fazlası
 2. Aşçıbaşı 1 kişi için brüt asgari ücretin %156 fazlası
 3. Aşçı 5 kişi için brüt asgari ücretin % 86 fazlası
 4. Aşçı Yardımcısı 4 kişi için brüt asgari ücretin % 46 fazlası
 5. Şef Garson için brüt asgari ücretin % 26 fazlası

 

 

 1. Garson,14 kişi için brüt asgari ücretin % 6 fazlası
 2. Bulaşıkçı ve Temizlikçi (Meydancı) toplam 8 kişi için asgari ücretin % 16 fazlası Yukarıdaki personele ödenecek giderler teklif fiyata dâhil edilecektir.

12- 01.01.2015 – 31.12.2017 TARİHLERİ ARASINDAKİ RESMİ TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMASI

01.01.2015 – 31.12.2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ RESMİ TATİL GÜNLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

 

TATİL GÜNÜNÜN İSMİ

 

SÜRE

 

AY

 

GÜN

ÇALIŞTIRILA CAK PERSONEL SAYISI

ÇALIŞTIRILACAK PERSONEL DAĞILIMI

YILBAŞI

1 GÜN

1 OCAK

PERŞEMBE

17

 • GIDA MÜHENDİSİ, DİYETİSYEN VEYA AŞÇIBAŞI ----------- 1 KİŞİ

- AŞÇI ---------------- 3 KİŞİ

 • AŞÇI YARD. ------ 2 KİŞİ
 • ŞEF GARSON ----- 1 KİŞİ

- GARSON ----------- 7 KİŞİ

 • BULAŞIKÇI ------- 2 KİŞİ
 • MEYDANCI ------- 1 KİŞİ

T O P L A M ------- 17 KİŞİ

ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI

1 GÜN

23 NİSAN

PERŞEMBE

17

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

1 GÜN

1 MAYIS

CUMA

17

ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

 

1 GÜN

 

19 MAYIS

 

SALI

17

RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ

1/2 GÜN

16

TEMMUZ

PERŞEMBE

17

 

RAMAZAN BAYRAMI

 

3 GÜN

17-18-19

TEMMUZ

CUMA – CUMARTESİ - PAZAR

17

ZAFER BAYRAMI

1 GÜN

30

AĞUSTOS

PAZAR

17

KURBAN BAYRAMI ARİFESİ

1/2 GÜN

23 EYLÜL

ÇARŞAMBA

17

KURBAN BAYRAMI

1. GÜN

24 EYLÜL

PERŞEMBE

17

KURBAN BAYRAMI

2. GÜN

25 EYLÜL

CUMA

17

KURBAN BAYRAMI

3. GÜN

26 EYLÜL

CUMARTESİ

17

KURBAN BAYRAMI

4. GÜN

27 EYLÜL

PAZAR

17

CUMHURİYET BAYRAMI

1,5 GÜN

28-29

EKİM

ÇARŞAMBA – PERŞEMBE

17

 

01.01.2016 – 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI RESMİ TATİL GÜNLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

 

 

TATİL GÜNÜNÜN İSMİ

 

SÜRE

 

AY

 

GÜN

ÇALIŞTIRILA CAK PERSONEL SAYISI

ÇALIŞTIRILACAK PERSONEL DAĞILIMI

YILBAŞI

1 GÜN

1 OCAK

CUMA

17

- GIDA MÜHENDİSİ,

ULUSAL EGEMENLİK

1 GÜN

23 NİSAN

CUMARTESİ

17

 

 

ve ÇOCUK BAYRAMI

 

 

 

 

DİYETİSYEN VEYA AŞÇIBAŞI ----------- 1 KİŞİ

- AŞÇI ---------------

 • 3 KİŞİ
 • AŞÇI YARD. ------ 2 KİŞİ
 • ŞEF GARSON ----
 • 1 KİŞİ

- GARSON ----------

 • 7 KİŞİ
 • BULAŞIKÇI ------- 2 KİŞİ
 • MEYDANCI ------- 1 KİŞİ

T O P L A M ------- 17 KİŞİ

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

1 GÜN

1 MAYIS

PAZAR

17

ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

 

1 GÜN

 

19 MAYIS

 

PERŞEMBE

17

RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ

1/2 GÜN

4 TEMMUZ

PAZARTESİ

17

 

RAMAZAN BAYRAMI

 

3 GÜN

5-6-7

TEMMUZ

SALI- ÇARŞAMBA - PERŞEMBE

17

ZAFER BAYRAMI

1 GÜN

30

AĞUSTOS

SALI

17

KURBAN BAYRAMI ARİFESİ

1/2 GÜN

11 EYLÜL

PAZAR

17

KURBAN BAYRAMI

1. GÜN

12 EYLÜL

PAZARTESİ

17

KURBAN BAYRAMI

2. GÜN

13 EYLÜL

SALI

17

KURBAN BAYRAMI

3. GÜN

14 EYLÜL

ÇARŞAMBA

17

KURBAN BAYRAMI

4. GÜN

15 EYLÜL

PERŞEMBE

17

CUMHURİYET BAYRAMI

1,5 GÜN

28-29

EKİM

CUMA - CUMARTESİ

17

 

01.01.2017 – 31.12.2017 TARİHLERİ ARASI RESMİ TATİL GÜNLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

 

 

TATİL GÜNÜNÜN İSMİ

 

SÜRE

 

AY

 

GÜN

ÇALIŞTIRILA CAK PERSONEL SAYISI

ÇALIŞTIRILACAK PERSONEL DAĞILIMI

YILBAŞI

1 GÜN

1 OCAK

PAZAR

17

 • GIDA MÜHENDİSİ, DİYETİSYEN VEYA AŞÇIBAŞI ----------- 1 KİŞİ

- AŞÇI ---------------

 • 3 KİŞİ
 • AŞÇI YARD. ------ 2 KİŞİ
 • ŞEF GARSON ----
 • 1 KİŞİ

- GARSON ----------

 • 7 KİŞİ
 • BULAŞIKÇI ------- 2 KİŞİ
 • MEYDANCI ------- 1 KİŞİ

ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI

1 GÜN

23 NİSAN

PAZAR

17

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

1 GÜN

1 MAYIS

PAZARTESİ

17

ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

 

1 GÜN

 

19 MAYIS

 

CUMA

17

RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ

1/2 GÜN

24

HAZİRAN

CUMARTESİ

17

 

RAMAZAN BAYRAMI

 

3 GÜN

25-26-27

HAZİRAN

PAZAR PAZARTESİ SALI

17

ZAFER BAYRAMI

1 GÜN

30

AĞUSTOS

ÇARŞAMBA

17

KURBAN BAYRAMI ARİFESİ

1/2 GÜN

31

AĞUSTOS

PERŞEMBE

17

 

 

KURBAN BAYRAMI

1. GÜN

1 EYLÜL

CUMA

17

T O P L A M ------- 17 KİŞİ

KURBAN BAYRAMI

2. GÜN

2 EYLÜL

CUMARTESİ

17

KURBAN BAYRAMI

3. GÜN

3 EYLÜL

PAZAR

17

KURBAN BAYRAMI

4. GÜN

4 EYLÜL

PAZARTESİ

17

CUMHURİYET BAYRAMI

1,5 GÜN

28-29

EKİM

CUMARTESİ PAZAR

17

 

“ şeklinde düzenleme yer almaktadır.

 

İtirazen şikâyete konu olan ihalede ihale dokümanı incelendiğinde resmi tatil günlerinde çalışacak personele ilişkin olarak İdari Şartname’de “Garson 2 Kişi”, “Bulaşıkçı ve Temizlikçi(meydancı) 8 kişi”, Teknik Şartname’de ise “Garson 7 Kişi”, “Bulaşıkçı 2 Kişi” ve “Meydancı 1 Kişi” istenildiği, dolayısıyla dokümanda yılbaşı tatili ile resmi ve dini bayram günlerinde çalışacak personele ilişkin olarak farklı düzenlemeler yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda anılan hüküm uyarınca ihale dokümanında teklif fiyata dâhil giderlerle ilgili bu hususta birbirinden farklı düzenleme yapılmasında mevzuata uyarlık bulunmamakla birlikte, Tip Sözleşme’nin 8’inci maddesi uyarınca ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralamasında İdari Şartname’nin Teknik Şartname’ye göre uygulama önceliğinin bulunduğu, yine de söz konusu düzenleme sebebiyle ihalede teklif  edilmesi gerekli işçilik maliyeti hesabının yapılmasında tereddüt yaşama varsayımı altında anılan Teknik Şartname’ye göre asgari işçilik maliyetinin 2.547.508,85 TL olacağı tespit edilmiştir.

 

Yapılan incelemede İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil giderler” başlıklı 25’inci maddesi çerçevesinde başvuru konusu ihalede asgari işçilik maliyetinin 2.548.515,87 TL olduğu tespit edilmiş olup başvuru sahibinin işçilik giderine yönelik teklif bedelinin 2.548.515,88 TL, aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan ve itirazen şikayete konu olan Ogtim İnşaat Turizm Med. Gıda Tem. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin işçilik giderine yönelik teklif bedelinin ise 2.644.720,88 TL olduğu tespit edilmiş olup, her iki isteklinin de asgari

işçilik maliyeti üzerinde teklif verdiği, dolayısıyla ihale üzerinde kalan istekli Ogtim İnşaat Turizm Med. Gıda Tem. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin olması gereken işçilik maliyetinden daha yüksek bir işçilik maliyeti hesapladığı, aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan diğer isteklilerden Özata Gıda Soğuk Hava Tesisleri Sosyal Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Danış Müt. Yem. Tem. Gıda Pet. Ürn. Otom. Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.-Ada Toplu Yemek Gıda Tem. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.-Alperen Müt. Otom. Sağ. Hizm. Yemek Ürt. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ve Aydeniz Yemek Tem. Güv. Teks. Bil. Med. ve Sağlık Hizm. A.Ş.-Öz Doğanay Yemek Oto İnş. Gıda Nak. San. Tic. Ltd. Şti.- Name Kurumsal Yemek Gıda Tem. Mad. İnş. Tur. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin de asgari işçilik maliyetinin üzerinde teklif verdiklerinin görüldüğü, ancak Mendika Gıda ve Yemek Paz. İnş. San. Tic. A.Ş.nin işçilik giderine yönelik teklif bedelinin 2.538.058,59 TL olduğu, dolayısıyla asgari işçilik maliyetinin altında teklif vermesi sebebiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, ancak idarenin anılan isteklinin teklifini aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bıraktığı görüldüğünden sonucu değiştiren bir durumun olmadığı anlaşılmış olup yapılan açıklamalara istinaden başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

 1. Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

 

 1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

 

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

 

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren  kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

 

 1. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

 

 

 1. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

 

 1. Ticaret Borsası Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

 

 1. Toptancı Hal Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

 

79.2.6. Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtilir.

 

Bu ihalelerde; teklifi aşırı düşük bulunan istekli öncelikle “ana çiğ girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu  Hesap  Cetvelini (Ek- H.4) hazırlayarak açıklaması kapsamında sunar. Açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi için “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den çok olmaması gerekir. Oran belirtmeyen veya belirttiği oran 0,80’den az veya 0,95’den çok olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

Ana çiğ girdi ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdiler anlaşılır. Bu çerçevede, isteklinin beyan ettiği orana uygun teklif sunması durumunda, yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurlar “yardımcı girdiler” başlığında değerlendirilir ve bu unsurlar için açıklama sunulması gerekmez.

 

Örneğin; 1.000 öğün yemek alımı için çıkılan bir ihalede, birim fiyat olarak 5 TL teklif veren bir isteklinin, 5.000 TL olan toplam teklif bedelinin aşırı düşük olarak değerlendirilmesi ve istekli tarafından sunulan Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,90 olarak belirtilmesi halinde, teklifin 4.500 TL’sinin ana çiğ girdi ile işçilik toplamını içerdiği kabul edilir ve isteklinin sadece bu kısma ilişkin açıklama yapması gerekir. Teklifin 500 TL’lik kısmının ise yardımcı giderlere ilişkin olduğu kabul edildiğinden, bu kısma ilişkin açıklama yapılması gerekmemektedir.

 

 

Malzemeli yemek alımı ihalelerinde, ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri kullanılamaz. Ancak 79.2.2 nci maddede yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabilir.

 

79.3.5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına  ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır.”  açıklaması yer almaktadır.

 

İhale üzerinde kalan isteklinin ana çiğ girdi gramajlarını hatalı hesapladığı iddiası çerçevesinde yapılan sınırlı inceleme de, anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında idareye sunmuş olduğu örnek menü ile Teknik Şartname’de yer alan ve aşırı düşük teklif açıklaması isteme yazısı ekinde isteklilere gönderilen örnek menünün  aynı olduğu tespit edilmiş olup Teknik Şartname’de yer alan örnek menüye uygun menü verildiği, idarece belirlenen gramajlara da uyulduğu görülmüştür.

 

Ayrıca başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan Ogtim İnşaat Turizm Med. Gıda Tem. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin açıklamayı tevsik edebilmek amacıyla idareye sunduğu belgelerde yer alan fiyatlar ile Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli’nde yer alan birim fiyatların birbiriyle uyum sağlamadığı yönündeki iddiası incelendiğinde ise, anılan isteklinin Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli’nde yer alan birim fiyatları tevsik amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Halinde Satılan Sebze ve Meyve Tahmini Asgari ve Azami Fiyat Listesinde yer alan ortalama birim fiyatlar ile Ankara Ticaret Borsası Günlük Bülteni’nde yer alan ortalama birim fiyatları esas aldığı, söz konusu belgelerde yer almayan ana çiğ girdiler için ise üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınmak suretiyle açıklamada bulunulduğu görülmüş, söz konusu belgelerde yer alan fiyatların Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli’nde yer alan rakamlarla aynı olduğu dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

 1. Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

 

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

 

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala  ilişkin  olması  halinde  mamul/malın  birim  fiyatının,  tutanakta  tespit    edilen

 

 

ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

 

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren  kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

 

 1. Ticaret Borsası Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

 

 1. Toptancı Hal Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

 

Malzemeli yemek alımı ihalelerinde, ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri kullanılamaz. Ancak 79.2.2 nci maddede yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabilir…” açıklaması yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan Ogtim İnşaat Turizm Med. Gıda Tem. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin idareye sunmuş olduğu Malzemeli Yemek

 

 

Sunumu Hesap Cetveli’nde salatalık, taze fasulye ve kabak ana çiğ girdilerinin fiyatının tevsikine yönelik olarak 15.07.2015 tarihli Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Halinde Satılan Sebze ve Meyve Tahmini Asgari ve Azami Fiyat Listesi’nin sunulduğu, anılan listenin yukarıda anılan Tebliğ’in 79.2.2.5.’inci maddesi hükmüne uygun olarak ihale tarihinden önceki son 12 aylık dönem (25.12.2013-25.12.2014) içindeki günlere ait fiyat listesi olduğu ve sırasıyla söz konusu ana çiğ girdiler için 0,80 TL, 2,25 TL ve 0,70 TL ortalama birim fiyatlar esas alınarak açıklamada bulunulduğu tespit edilmiştir.

 

Ayrıca Ogtim İnşaat Turizm Med. Gıda Tem. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunmuş olduğu belgeler incelendiğinde baklava ana çiğ girdisi için fiyat teklifi aldığı tespit edilmiştir. Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer alan açıklamalar dikkate alındığında malzemeli yemek alımı ihalelerinde, ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin kullanılamayacağı, ancak 79.2.2’nci maddede yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabileceği anlaşılmaktadır. Anılan isteklinin idareye sunmuş olduğu Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli’nde yer alan birim fiyatları tevsik amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Halinde Satılan Sebze ve Meyve Tahmini Asgari ve Azami Fiyat Listesi ile Ankara Ticaret Borsası Günlük Bülteni’nde yer alan birim fiyatların esas alındığı, söz konusu kurumların internet sayfaları üzerinden yapılan incelemede ise baklava ana çiğ girdisine ilişkin fiyat bilgisine ulaşılamadığından, anılan isteklinin baklava için fiyat teklifi alarak açıklama yapmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

 1. Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

36 Aylık Malzeme Dâhil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetler İşi Teknik Şartnamesi’nin “Mutfağın İşletilmesi İle İlgili Hükümler” başlıklı bölümünün 1’inci maddesinde “…Gece nöbeti tutanlara gece kahvaltısı verilecektir. Kahvaltılarda ekmek, şeker, çay veya süt dışında en fazla iki çeşit kahvaltılık verilir. Peynirle yumurta beraber verilmez. Kahvaltıda yağ olduğu zaman reçel veya bal ile birlikte verilip bir çeşit olarak kabul edilir. Normal Kahvaltı yanında standart olarak söğüş domates ve salatalık verilecek olup çeşit olarak kabul edilmeyecektir (1 Haziran – 31 Ekim Tarihleri Arası).” düzenlemesi yer almakta olup anılan Şartname’nin “Kahvaltılıklar” başlıklı bölümünde her kahvaltıda söğüş domates ve salatalık girdilerinin 50’şer gram verileceği görülmektedir.

 

Başvuru sahibinin, ihale üzerinde kalan isteklinin normal kahvaltı ve diyet kahvaltı menülerinde yer alan söğüş için gerekli çiğ girdileri teklif edilen tutara dâhil etmediği yönündeki iddiası incelenmiş olup anılan isteklinin domates için 23.509.200,00  gram, salatalık için de 23.509.200,00 gram, diyet kahvaltıda ise domates için 6.521.200,00 gram, salatalık için de yine 6.521.200,00 gram ana çiğ girdi kullanılması gerektiği hesabını yapmış olup, söz konusu miktarları da idareye sunmuş olduğu Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli’nde domates ve salatalık için hesaplanan sırasıyla toplam 67.889.850,00 gram ve 36.568,140,00 grama dâhil ettiği tespit edilmiştir.

 

Ayrıca başvuru sahibinin ihale üzerinde kalan istekli tarafından bal ve reçelin yanında verilmesi gereken tereyağı girdisini Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli’ne dâhil etmediği iddiası incelenmiş olup, yapılan incelemede anılan isteklinin kahvaltılarda istenilen “15 gram tereyağı poşet” ana çiğ girdisi için esas aldığı birim fiyatına da Malzemeli Yemek

 

 

Sunumu Hesap Cetveli’nde yer verildiği görülmüş, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

 1. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

Yapılan incelemede Aydeniz Yemek Tem. Güv. Teks. Bil. Med. ve Sağlık Hizm. A.Ş.-Öz Doğanay Yemek Oto İnş. Gıda Nak. San. Tic. Ltd. Şti.- Name Kurumsal Yemek Gıda Tem. Mad. İnş. Turz. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında idareye sunmuş olduğu örnek menü ile Teknik Şartname’de yer alan ve aşırı düşük teklif açıklaması isteme yazısı ekinde isteklilere gönderilen örnek menünün birbirinden farklı olduğu tespit edilmiştir. Teknik Şartname’de yer alan örnek menüye uygun menü verilmemesi durumunda idarece belirlenen gramajlara da uyulmayacağı, dolayısıyla anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, ancak zaten 13.02.2015 tarihli kesinleşen ihale komisyon kararında “Aydeniz Yemek (Pilot)- Ada Toplu Yemek (Özel) ve Name Yemek (Özel) İş Ortakılığı’nın açıklamasında toplam gramajlar yanlış hesaplandığından değerlendirme yapılamamıştır.” ifadesine yer  verildiği, dolayısıyla ihalenin sonucunu değiştirecek bir durumun oluşmadığı görülmüştür.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut GÜRSES Başkan

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ Kurul Üyesi

 

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindeki iddiaları kapsamında Kurul çoğunluğunca “İtirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel sekreterliği (Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi tarafından gerçekleştirilen “2015- 2016- 2017 Yılları Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin Y.İ.İ.U.Y. madde 10 esas alınarak toplam 19.527.096,08 TL olarak hesaplandığı,

 

Bahse konu ihalede 37 adet ihale dokümanı satın alındığı, 25.12.2014 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 19 istekli tarafından teklif verildiği,

 

İdarece ihaleye ilişkin tekliflerin denetimine ilişkin yapılan inceleme uyarınca, bir isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması sonrasında kalan 18 teklifin de geçerli teklif olarak kabul edildiği, bu tekliflere ilişkin teklif bedellerinin,

 

İsteklinin Adı

Teklif Bedeli (TL)

Ünisaş Gıda ve Tüketim Mad. Medikal ve Hizm. İşleri Tic. Ltd. Şti.

8.711.000,00

Dünya Tat Yemek İnş. Tur. Taş. Gıda İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

8.948.000,00

Dilkent Gıda İnş. ve Taah. San. Ltd. Şti.

9.328.600,00

Selina Gıda Mad.Tur. İnş. Taah. Tem. Yemekhane ve Güv. Hiz. Ltd. Şti.

9.480.000,00

Er-İs Gıda Güv. Tem. Eğitim Nak. İnş. Oto. Turz. San. Tic. Ltd. Şti.- Kasapoğulları Tarım Ürün. Nak. Hay. Tem. Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişim

 

9.549.300,00

Hakan Gümüş/Yemekçim Tabildot Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

9.755.500,00

Polimatik Temizleme San. Tic. Ltd. Şti.

9.873.800,00

A.G.V. Gıda Yemekçilik Tem. İnş. Taş. Turz. Tic. San. Ltd. Şti.

9.963.100,00

Doruk Toplu Yemek ve Org. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Ak-Er Toplu Yemek ve Tem. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

11.556.000,00

Ogtim İnşaat Turizm Med. Gıda Tem. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.

11.890.700,00

Günay Yemek Hizmetleri Gıda Temizlik İnşaat Hayvancılık Kuyumculuk San. Dış Tic. Ltd. Şti. – Ant-Pa End. Yem. Tem. Gıda Oto. İnş. Bil. ve  Dan. Tic. San. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

 

12.442.000,00

Mendika Gıda ve Yemek Paz. İnş. San. Tic. A.Ş.

12.617.500,00

Özata Gıda Soğuk Hava Tesisleri Sosyal Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13.324.000,00

Danış Müt. Yem. Tem. Gıda Pet. Ürn. Otom. Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.-Ada Toplu Yemek Gıda Tem. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.- Alperen Müt. Otom. Sağ. Hizm. Yemek Ürt. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

 

14.650.000,00

Aydeniz Yemek Tem. Güv. Teks. Bil. Med. ve Sağlık Hizm. A.Ş.-Öz Doğanay  Yemek  Oto   İnş.  Gıda  Nak.  San.  Tic.   Ltd.  Şti.-    Name

14.781.000,00

 

 

Kurumsal Yemek Gıda Tem. Mad. İnş. Turz. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

 

Rota Yemekçilik Tic. A.Ş.

15.020.900,00

Öz Gaziantep Lokantacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.

15.351.500,00

Fesleğen Tem. Bil. Yem. Gıd. Org. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.

16.129.000,00

 

Şeklinde verildiği,

 

Teklifi sınır değerin altında olan 14 istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, 13.02.2015 tarihli ihale komisyon kararında yapılan değerlendirme sonucunda Hasad Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Doruk Toplu Yemek ve Org. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Ak-Er Toplu Yemek ve Tem. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin istenen iş hacmi oranını karşılamadığı, Ünisaş Gıda ve Tüketim Mad. Medikal ve Hizm. İşleri Tic. Ltd. Şti., Dünya Tat Yemek İnş. Tur. Taş. Gıda İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., Dilkent Gıda İnş. ve Taah. San. Ltd. Şti., Selina Gıda Mad.Tur. İnş. Taah. Tem. Yemekhane ve Güv. Hiz. Ltd. Şti., Er-İs Gıda Güv. Tem. Eğitim Nak. İnş. Oto. Turz. San. Tic. Ltd. Şti.-Kasapoğulları Tarım Ürün. Nak. Hay. Tem., Hakan Gümüş/Yemekçim Tabildot Turz. San. ve Tic. Ltd.  Şti. Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişim, Polimatik Temizleme San. Tic. Ltd. Şti., A.G.V. Gıda Yemekçilik Tem. İnş. Taş. Turz. Tic. San. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmadığı gerekçe gösterilerek tekliflerinin değerlendirilme dışı bırakıldığı, aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan Danış Müt. Yem. Tem. Gıda Pet. Ürn. Otom. Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.-Ada Toplu Yemek Gıda Tem. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.-Alperen Müt. Otom. Sağ. Hizm. Yemek Ürt. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin açıklamasında girdilerle ilgili sunduğu belgelerde yer alan fiyatların açık olmadığı, Mendika Gıda ve Yemek Paz. İnş. San. Tic. A.Ş.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında yemek sayıları ile 3 yıldaki tekrar sayıları arasında farklılık olduğu, Aydeniz Yemek Tem. Güv. Teks. Bil. Med. ve Sağlık Hizm. A.Ş.-Öz Doğanay Yemek Oto İnş. Gıda Nak. San. Tic. Ltd. Şti.- Name Kurumsal Yemek Gıda Tem. Mad. İnş. Turz. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin ise açıklamasında toplam gramajların yanlış hesaplandığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir. İhalenin idarece açıklaması yeterli bulunan Ogtim İnşaat Turizm Med. Gıda Tem. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakıldığı, Günay Yemek Hizmetleri Gıda Temizlik İnşaat Hayvancılık Kuyumculuk San. Dış Tic. Ltd. Şti. – Ant-Pa End. Yem. Tem. Gıda Oto. İnş. Bil. ve Dan. Tic. San. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği,

 

Anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri (Değişik: 6/2/2014-6518/47 md.) değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde  teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 1. İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

 

 1. Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
 2. Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

(Değişik: 6/2/2014-6518/47 md.) gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/12 md.; Değişik fıkra: 6/2/2014-6518/47 md.) Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü yer almaktadır.

 

Bahse konu madde hükmünden, ihalede aşırı düşük sorgulama yapılacağının ihale dokümanında düzenmiş haline göre, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, ihaleye verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutacağı anlaşılmaktadır.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “teklif fiyata dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. İhale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı  görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceğinden, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, ihalede aşırı düşük teklif açıklaması isteyerek ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmadığı,

 

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olmadığı, yaklaşık maliyetin büyük çoğunlukla yemek giderinden oluştuğu ihalede verilen teklifler yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete ve birbirlerine göre yakın olduğu ve en düşük teklifin bile diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, idarece, yemek kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin karara bağlanması yönünde gerçekleştirilen idari işlemlerin mevzuata uygun olmadığı,

 

Değerlendirilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle; başvuru sahibinin iddiaları kapsamında yemek alımı kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olmadığına ilişkin “Düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncem ile, Kurul  çoğunluğunca alınan karara katılmıyorum.

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ Kurul Üyesi

]]>
ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİhttps://www.asiridusuk.com/elektronik-ihale-uygulama-yonetmeligi.html ...
]]>
Şirket bölünmesi ile ilgili iş deneyim kararıhttps://www.asiridusuk.com/sirket-bolunmesi-ile-ilgili-is-deneyim-karari.html2015/158543 İhale Kayıt Numaralı “Taşımalı veya Kuruluş Mutfağında Malzeme Dahil Mamül Yemek Hizmeti Alım İşi” İhalesi ...
]]>
Alt yüklenici ile iş deneyim belgesihttps://www.asiridusuk.com/alt-yuklenici-ile-is-deneyim-belgesi.htmlKAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No : 48 Karar Tarihi : 03.06.2015 Karar No : 2015/UM.II-1564 ...

ALT YÜKLENİCİ İLE İŞ DENEYİM BELGESİ

KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No : 48 Karar Tarihi : 03.06.2015 Karar No : 2015/UM.II-1564

1

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

BAŞVURU SAHİBİ:

Mavi Deniz Çevre Hizmetleri A.Ş.,

Bağdat Cad. Yeni Türkü Sokak No: 12 Güzelyalı/ Pendik/İSTANBUL

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Üsküdar Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü,

Mimar Sinan Mahallesi Hakimiyeti Milliye Caddesi No: 35 Üsküdar/İSTANBUL

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/11506 İhale Kayıt Numaralı “1 Adet Yolcu Gemisi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Üsküdar Belediye Başkanlığı, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 18.03.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “1 Adet Yolcu Gemisi” ihalesine ilişkin olarak Mavi Deniz Çevre Hizmetleri A.Ş.nin 17.04.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 27.04.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 05.05.2015 tarih ve 39467 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.05.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2015/1194 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, teklif zarfında alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi sunmadıkları gerekçesiyle idarece tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak alt yükleniciye yaptırılacak herhangi bir iş planlanmadığından anılan belgenin sunulmasına gerek olmadığı, idarece tekliflerine açıklık getirilmesine ilişkin istenilen 24.03.2015 tarihli yazıya verilen cevapta, işin kime yaptırılacağı değil nerede yaptırılacağı hususu belirtilmesine rağmen, idarenin ihale konusu geminin ve bazı parçalarının üretiminin yapılacağı yerleri, işin yaptırılacağı kişi imiş gibi yorumladığı ve teklif zarfında alt yüklenicilere ilişkin listenin de sunulmadığı gerekçesiyle tekliflerini değerlendirme dışı bıraktığı, buna göre idarece tesis edilen işlemin ve gerekçesinin yerinde olmadığı ve tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Alt yükleniciler” başlıklı 15’inci maddesinde İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.” hükmü, KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No : 48 Karar Tarihi : 03.06.2015 Karar No : 2015/UM.II-1564

2

Aynı Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’inci maddesinde “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz…”hükmü yer almaktadır.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

 1. g) Özel imalat: Piyasada hazır halde alınıp satılmayan, projelendirme veya bir talep üzerine üretimi yapılacak olan, özel ihtisas ve üretim tekniği gerektiren işleri,

ifade eder.” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’inci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

 1. g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.5.1. …

Özel imalat süreci gerektiren ihalelerde istekliler tarafından iş deneyim belgesi veya üretim kapasite raporundan birinin sunulması yeterlidir. İş ortaklığında ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından ortaklık oranlarına bakılmaksızın kapasite miktarına ilişkin yeterlik kriteri sağlanabilir.

Kapasite raporu sunacak istekliler; üretim kapasite miktarının gemi imalatı konusunda toplam en az 400 ton/yıl çelik işleme kapasitesine sahip olduğuna dair kapasite raporu verecektir.

Özel imalat süreci gerektiren ihalelerde istekliler tarafından iş deneyim belgesi veya üretim kapasite raporundan birinin sunulması yeterlidir.

…” düzenlemesi,

İdari Şartname’nin “Alt yükleniciler” başlıklı 17’nci maddesinde “…17.1. İstekliler, ihale konusu alım kapsamında alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklifleri ekinde vereceklerdir. İhalenin bu şekilde teklif veren istekli üzerinde bırakılması durumunda isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini İdarenin onayına sunması gerekir. Bu durumda alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı bir arada değerlendirildiğinde, ihale konusu alımın özel imalat süreci gerektiren bir mal alımı ihalesi olduğu, yüklenicinin ihale konusu yolcu gemisinin üretimi için alt yüklenici çalıştırabileceği, alt yüklenici çalıştırmayı düşünen isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesini teklif zarfları ile birlikte sunmaları gerektiği anlaşılmıştır. KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No :48 Karar Tarihi : 03.06.2015 Karar No : 2015/UM.II-1564

3

İdarece 24.03.2015 tarihli yazı ile başvuru sahibi istekliden teklifinde yer alan bazı hususlara açıklık getirilmesinin istenildiği, söz konusu yazıda isteklinin sunduğu kapasite raporuna göre bazı işlerin nasıl ve ne şekilde yapılacağının anlaşılamadığı, buna göre “1) a) Yolcu teknesi imalinde kullanılacak çelik levhaların su altı plazmalarda kesilmesi gerektiği, söz konusu işin nasıl nerede ve hangi imalathaneye yaptırılmasının planlandığı, b) Tekneyi oluşturan tüm postalar, boyuna elemanlar, profiller vs.’nin su delikleri, uç kesimleri vs. otomatik kesme/işleme tezgahlarında yapılması gerektiği, söz konusu imalatların, nasıl nerede ve hangi imalathaneye yaptırılmasının planlandığı, c) Gemide kullanılacak düz panellerin, panel hattında imal edilmesi gerektiği, söz konusu imalatların, nasıl nerede ve hangi tersanede yaptırılmasının planlandığı, d) Gemiyi oluşturan blok veya dilimler kapalı atölyelerde imal edildikten sonra, tersanenin kapalı ve çevreci Blok Raspa ve Boya holünde raspalanıp boya tatbiki yapılması gerektiği, söz konusu imalatların, nasıl nerede ve hangi tersanede yaptırılmasının planlandığı, e) Gemi kızaktan indikten sonra, iskelede gerekli korozyon tedbirleri alınacak ve işletmeden teyit alınarak işe başlanması gerektiği, söz konusu imalatların, nasıl nerede ve hangi tersanede yaptırılmasının planlandığı, 2) Deniz testlerinin nerede, ne şekilde ve hangi tersanede yapılmasının planlandığı, 3) Kapasite raporuna ait imalathanede gemi yapımında hangi işlerin yapılmasının planlandığı” hususlarının sorulduğu görülmüştür.

Buna göre idarenin başvuru sahibi istekliye yazılan bir yazıyla, istekli tarafından sunulan ve kapasite raporundan açıkça anlaşılamayan yolcu gemisinin alt imalatlarının nasıl ve ne şekilde yapılacağı hususlarını sorduğu anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi istekli ise söz konusu yazıya 26.03.2015 tarihli yazı ile cevap vermiştir. Anılan yazıda, idarece sorulan imalatların ve testlerin hangi imalathanede veya tersanede yapılacağı hususlarına cevap verildiği, teklif zarfı ile sunmuş oldukları kapasite raporuna ait imalathanede gemi yapımında hangi işleri yapmayı planladıkları hususlarına yer verildiği görülmüştür.

Bunun üzerine, başvuru sahibinin yukarıda belirtilen cevabından sonra, 09.04.2015 tarihli ihale komisyonu kararı ile, başvuru sahibi isteklinin teklif zarfında alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi sunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

Somut olayda yukarıda yer verilen ihale sürecini özetlemek gerekirse, başvuru sahibi isteklinin ihale konusu işte alt yüklenici çalıştırmayı planlamadığı, bu nedenle alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi de teklifi ile birlikte sunmadığı, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarenin, anılan istekliden sunulan kapasite raporundan anlaşılamayan hususlara ilişkin olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 37’nci maddesi kapsamında açıklama istediği, istekli tarafından verilen cevapta yolcu gemisinin alt imalatlarının ve testlerin hangi imalathanelerde veya tersanelerde yapılacağı hususlarının belirtildiği, bu defa isteklinin cevabında yer alan hususların idarece söz konusu imalatların farklı firmalara yaptırılacağı şeklinde yorumlandığı ve bu imalatların yapılacağı imalathane ve tersanelerin, alt yüklenicilere yaptırılması düşünülen işlere ait liste ile teklif zarfında sunulmadığı gerekçesiyle başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi isteklinin 26.03.2015 tarihli açıklama yazısı incelendiğinde; Teknik Şartname’de istenilen bazı imalatların hangi tersane ve imalathanelerde yapılacağı, isteklinin KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No : 48Karar Tarihi : 03.06.2015 Karar No : 2015/UM.II-1564

4

kendi imalathanesinde hangi imalatları yapacağı, deniz testlerinin hangi tersanede yapılacağı, korozyon tedbirlerinin alınacağı ve gemi imalatının yapılacağı tersanenin neresi olduğu hususlarının belirtildiği, buna göre anılan yazıdan ihale konusu geminin inşasında alt yüklenici çalıştırılacağı hususunun anlaşılamayacağı, söz konusu yazının geminin inşasında kullanılacak ve gemiyi oluşturacak malzemelerin üretileceği ve testlerin yapılacağı yerleri belirttiği görülmüştür.

Diğer bir deyişle, ihale konusu malın özel imalat konusu bir yolcu gemisi olduğu göz önüne alındığında, gemiyi oluşturacak tüm parçaların yüklenici tarafından üretilmesinin mümkün olmadığı, alt imalat kalemlerinin yüklenicinin sorumluluğu altında kendi imalathanesinde veya farklı tersanelerde ve atölyelerde üretilmek suretiyle, yine yüklenicinin sorumluluğu altında bir araya getirilerek alım konusu yolcu gemisinin üretilebileceği, söz konusu yolcu gemisinin meydana getirilebilmesi için farklı atölye ve tersanelerde alt imalat kalemlerinin üretilmesinin, ihale konusu işte alt yüklenici çalıştırılacağı anlamına gelmeyeceği anlaşılmıştır.

Diğer yandan, isteklilerin ihale konusu işte alt yüklenici çalıştırmayı düşünmedikleri ihalelerde, teklif zarfı içerisinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi sunma zorunluluğu bulunmadığından, idarenin başvuru sahibi isteklinin teklifini değerlendirme dışı bırakma işleminin ve gerekçesinin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Mavi Deniz Çevre Hizmetleri A.Ş.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi. Mahmut GÜRSES

Başkan

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

]]>
Yemek Aşırı Düşük Kararı - 5https://www.asiridusuk.com/yemek-asiri-dusuk-karari-5.htmlYemek aşırı düşük savunması hazırlanırken kamu ihale kurumunun dikkat ettiği ve elenmeye sebep olan hatalara örnek olan, kamu ihale kurumu kurul kararı, yemek aşırıdüşük nasıl hazırlanıra örnek karar. ...

 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Ferhat Hazır Yemek Güv. İnş. Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Erciş Yolu Üzeri Doğu Toptancılar Sitesi C Blok No: 28 Tuşba/ VAN

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Giresun Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,

Gaziler Mah. Prof. Ahmet Taner Kışlalı Cad. Güre Yerleşkesi Rektörlük Binası No: 48/1 28100 GİRESUN

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/144987 İhale Kayıt Numaralı “2015 Yılında Giresun Merkez-Keşap-Dereli -Bulancak- Piraziz (1. Grup), İlçelerinde Bulunan Birimlerimiz İçin Malzeme Dahil  Yemek Hazırlanması, Taşınması ve Servisi İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Giresun Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 09.12.2014 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2015 Yılında Giresun Merkez-Keşap-Dereli- Bulancak-Piraziz (1. Grup), İlçelerinde Bulunan Birimlerimiz İçin Malzeme Dahil Yemek Hazırlanması, Taşınması ve Servisi İşi” ihalesine ilişkin olarak Ferhat Hazır Yemek Güv. İnş. Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin 13.02.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.02.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.02.2015 tarih ve 15704 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.02.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2015/516 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 1. Sivas Ticaret Borsası ile yapılan görüşme neticesinde ayranın bültene 200 ml olarak işlenmediği bunun yerine bardak olarak belirtilip adet birimi üzerinden fiyatın yazıldığı, 200 ml’lik ayranların faturalandırılırken malın cinsi “Bardak ayran” olarak miktarı “Adet” olarak alınarak faturalandırıldığı, borsalara işlem görmesi için verilen faturalarda da bu ibareleri taşıdığından bültende yayınlanan bu tip ürünlerde de ayranın bardak olarak alındığı, “200 ml” ibaresinin yazılı olmaması nedeniyle aşırı düşük teklif açıklamasının yetersiz görülmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

 1. Ekmeğin aşırı düşük teklif açıklamasında hesaplama yapılırken ambalajsız olarak kilogram fiyatı üzerinden yapıldığı, ekmeğin ambalajsız olarak kiloluk ekmekler halinde alınmakta ve kişi başına 100 gr ekmek düşecek şekilde personel tarafından yemekhanede

 

 

ambalajlanacağı, ambalaj için kullanılan malzemenin yardımcı gider olduğu ve ana çiğ girdi maliyet hesabına ilave edilmediği,

 

 1. Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli’nde sözleşme giderleri için bir sütun mevcut bulunmadığından sözleşme gideri hesabı yapılmayacağı, yardımcı giderlerde gösterileceği öngörülen % 3’lük sözleşme ve genel giderin mevzuata göre hesaplanıp tekrar ilave edilmeyeceği, ilan tarihinde geçerli olan asgari ücretin 1.430,82 TL olduğu, % 3’lük sözleşme ve genel giderler düşüldüğünde 1.389,15 TL olacağı, toplam işçilik sözleşme gideri düşüldüğünde 361.177,86 TL olarak hesaplanacağı, Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde işçilik oranı 0,20 değil 0,19 alacağı, yardımcı giderlerin 0,09 değil 0,10 olacağı, (Ana Çiğ Girdi Maliyeti + İşçilik Maliyeti) / Toplam Teklif Tutarı=0,90 olarak bulunacağı ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesi ile uyumlu olacağı, işçiliğin % 3 sözleşme ve genel giderler düşülmeden hesaplanmış olmasının oranı etkilemediği ve aşırı düşük teklif açıklamasının uygun görülmeyip teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

 1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 1. İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
 2. Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
 3. Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede  öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükümleri bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük    tekliflerin    değerlendirilmesi”    başlıklı    79’uncu    maddesinde    “79.1.   Personel

 

 

çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.

 

 1. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

 1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

 

 1. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

 

 1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

 

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

 

 

 

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren  kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

 

 1. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

 

 1. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

 

 1. Ticaret Borsası Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

 

 1. Toptancı Hal Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

 

 1. Özel veya Münhasır Hak Sahibi Kuruluşların Uyguladığı Fiyatlar: İlgili mevzuatı uyarınca, belirli mal veya hizmetlerin kamuya sunulması konusunda lehine sınırlama bulunan kuruluşların tedarikçisi oldukları mallar veya sunucusu  oldukları hizmetler için uyguladıkları fiyatlar ile açıklama yapılabilir.

 

 1. İsteklinin Kendi Ürettiği, Aldığı veya Sattığı Mallara İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre aşırı düşük teklif açıklamasına konu mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) ile açıklama yapılabilir.

 

Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması ve isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmış olması gerekir.

 

 

Satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması ve malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması gerekir.

 

İsteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) sunulmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, YMM, SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile de belgelendirme yapılabilir.

 

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren  kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

 

 1. İsteklinin Ortağı Olduğu Tüzel Kişiye Ait İşletmeden Mal Çekmesiyle Oluşan Emsal Bedel: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satın alması durumunda söz konusu malın emsal bedeli ile değerlenmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır. Bu durumda, Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan emsal bedeli gösteren ve istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından hazırlanarak imzalanan ve kaşelenen beyanın verilmesi yeterlidir. Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

 

 1. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır”

 

 1. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci  maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

 

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.

 

 1. İşletme hesabına göre defter tutuluyor olması durumunda; yukarıda belirtilen tutanaklar, işletme hesabı defteri ve işletme hesap özeti kayıtlarına göre düzenlenir.

 

 1. Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtilir.

 

 

Bu ihalelerde; teklifi aşırı düşük bulunan istekli öncelikle “ana çiğ girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu  Hesap  Cetvelini (Ek- H.4) hazırlayarak açıklaması kapsamında sunar. Açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi için “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den çok olmaması gerekir. Oran belirtmeyen veya belirttiği oran 0,80’den az veya 0,95’den çok olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

Ana çiğ girdi ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdiler anlaşılır. Bu çerçevede, isteklinin beyan ettiği orana uygun teklif sunması durumunda,  yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurlar “yardımcı girdiler” başlığında değerlendirilir ve bu unsurlar için açıklama sunulması gerekmez.

 

Örneğin; 1.000 öğün yemek alımı için çıkılan bir ihalede, birim fiyat olarak 5 TL teklif veren bir isteklinin, 5.000 TL olan toplam teklif bedelinin aşırı düşük olarak değerlendirilmesi ve istekli tarafından sunulan Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,90 olarak belirtilmesi halinde, teklifin 4.500 TL’sinin ana çiğ girdi ile işçilik toplamını içerdiği kabul edilir ve isteklinin sadece bu kısma ilişkin açıklama yapması gerekir. Teklifin 500 TL’lik kısmının ise yardımcı giderlere ilişkin olduğu kabul edildiğinden, bu kısma ilişkin açıklama yapılması gerekmemektedir.

 

Malzemeli yemek alımı ihalelerinde, ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri kullanılamaz. Ancak 79.2.2 nci maddede yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabilir.

 

 1. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.

 

 1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.

 

 1. 79.2.2 nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir.

 

 1. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur.

 

 1. Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer

 

 

alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin  imzasını taşıması gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir.

 

 1. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır.” açıklamaları bulunmaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1.

İhale konusu hizmetin;

 1. Adı: 2015 Yılında Giresun Merkez-Keşap-Dereli-Bulancak-Piraziz (1. Grup), İlçelerinde Bulunan Birimlerimiz İçin Malzeme Dahil Yemek Hazırlanması, Taşınması ve Servisi İşi
 2. Miktarı ve türü: 1.Grup, Giresun Merkez-Keşap-Dereli-Bulancak-Piraziz'de toplam

320.000 öğün” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İdari Şartname’nin “Sınır Değer” başlıklı 33’üncü maddesinde, ihale komisyonunun verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplayacağı, teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama isteneceği düzenlenmiştir.

 

Teknik Şartname’de iki haftalık örnek menü ile menüde bulunan “Ayran” girdisi için “Hazır ambalajlı” ve “200 ml” şeklinde özelliklere yer verilmiştir. Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasında ayran girdisini Sivas Ticaret Borsa fiyatı ile açıkladığı tespit edilmiştir. Sivas Ticaret Borsasında ayranın “bardak ayran” şeklinde adlandırıldığı görülmüştür.

 

Yapılan inceleme kapsamında Sivas Ticaret Borsası’na yazılan 10.03.2015 tarihli yazı ile “Bardak Ayran” kaleminin gramajı ile ilgili bilgi istenilmiştir. Kurum kayıtlarına 30.03.2015 tarihinde alınan yazı ile bültende yer verilen “Bardak Ayran” kaleminin “200 ml” miktarınca ayran karşılığı olduğu ve bu yönüyle Teknik Şartname’deki tarife uygun olduğu anlaşılmış olup, idarenin işleminin yerinde olmadığı ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

 

 

 

 1. Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik Şartname’nin “Ekmek Evsafı” başlıklı maddesinde “1- Ekmekler kişi başı en az 100’er gram (dört dilim) olarak ambalajlanıp veya 50x2 = 100 gram Roll tipi ekmek olacak şekilde ambalajlanıp servise sunulacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

 

İstekliye gönderilen aşırı düşük teklif sorgulaması eki önemli teklif bileşenlerinde de “Bir öğün için menü, 4 çeşit yemek, 100 gram (en az dört dilim) ambalajlı ekmek ve 200 cc’lik ambalajlı sudan oluşacaktır.” ifadesi bulunmaktadır.

 

İsteklinin açıklamalarında “Ekmek” girdisi miktarının 320.000 öğün x 100 gram =

32.000 kg olarak hesaplandığı, Sivas Ticaret Borsası’nca yayımlanan Temmuz 2014 fiyatları ile tevsik edilen 2,35 TL birim fiyatın kullanıldığı görülmüştür. İhale komisyonunun 04.02.2015 tarihli kararında, “..yemek menüsü kapsamında yer alan 100 gram (en az dört dilim) ambalajlı ekmek için isteklinin Sivas Ticaret Borsasının Temmuz 2014 aylık bülteninin sayfa no 1 yararlanarak yaptığı fiyat açıklamasının yemek menüsü ve teknik şartnamede belirtilen ambalajlı olma şartını taşımadığı” gerekçesinin, açıklamanın uygun görülmeme gerekçeleri arasında sayıldığı anlaşılmıştır.

 

Yapılan incelemede, ekmeğin ambalajlı şekilde sunulması için hizmet alımında çalışacak personel tarafından ambalajlanmasında mevzuata aykırılık olmadığı, ambalaj giderinin ana çiğ girdi kabul edilmeyeceği ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesinde sayılan yardımcı giderler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, bu yönüyle idarenin söz konusu gerekçesinin yerinde olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

 1. Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Aşırı düşük teklif açıklama yazısında “2- İhale konusu iş ile ilgili Teknik Şartnamenin C- Özel Hükümler ve Şartlar başlığı altında 2. Maddesi hükmü gereği Yüklenicinin sorgulama istenilen grup itibari ile asgari çalıştırması gereken personel giderleri” açıklama istenilen teklif bileşenleri arasında sayılmıştır. Sözleşme Tasarısı’nın 9.1’inci maddesinde ise, “İşe başlama tarihi 02.01.2015; işi bitirme tarihi 31.12.2015” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Başvuru sahibi Ferhat Hazır Yemek Güv. İnş. Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti nin idareye sunduğu aşırı düşük teklif açıklamasında sunulan Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli’nde, Ana çiğ girdi oranının 0,71, İşçilik oranının 0,20, yardımcı giderler oranının 0,09 olarak yer aldığı, işçilik giderleri olarak;

 

7 ay için (1.430,82 TL x 30 işçi x 7 ay) üzerinden 300.472,20 TL,  eğitimin yapılmadığı (5 ay 7 günlük sürede ise 10 personel çalışması öngörüldüğü ve (1.430,82 TL x

10 personel x 5 ay = 71.541,00 TL) olmak üzere toplam 372.013,20 TL işçilik gideri hesaplandığı,  hesaplama  ile birlikte “Yapılan  hesaplama  neticesinde ulaşılan  birim fiyatlar

%3 sözleşme ve genel giderler dahil fiyatlardır” ifadesi bulunan 1 sayfalık işçilik hesaplama modülüne açıklamada yer verildiği anlaşılmıştır.

 

İhalenin “Malzeme dahil yemek hazırlanması, taşınması ve servisi” konulu hizmet alımı ihalesi olduğu, personel çalıştırılmasına dayalı olmadığı, bu yönüyle sözleşme giderlerinin ilgili mevzuatına göre hesaplanması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.5’inci maddesinde “79.3.5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır.” açıklamasına,

 

 

 

Anılan Tebliğ’in 79.2.6’ncı maddesinde de, “Ana çiğ girdi ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdiler anlaşılır. Bu çerçevede, isteklinin beyan ettiği orana uygun teklif sunması durumunda, yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurlar “yardımcı girdiler” başlığında değerlendirilir ve bu unsurlar için açıklama sunulması gerekmez.” açıklamasına yer verildiği, buna göre sözleşme giderleri ve genel giderlerin yardımcı girdiler kapsamında değerlendirileceğinde tereddüt bulunmadığı, bunlar için belgelerle açıklama sunulmasının zorunlu olmadığı, “damga vergisi”, “karar pulu” gibi giderlerin toplamının %3 tutarının çok altında kalacağı dikkate alındığında istekli tarafından %3 sözleşme gideri ve genel giderler dahil her personel için 1.430,82 TL birim fiyat hesaplanmasının ve işçilik tutarı hesaplamalarının bu birim fiyat üzerinden yapılmasının mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmış olup, idarenin bu gerekçe ile açıklamayı reddetmesinde isabet bulunmadığı ve başvuru sahibinin iddialarının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Ferhat Hazır Yemek Güv. İnş. Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut GÜRSES Başkan

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ Kurul Üyesi

 

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindeki iddiaları kapsamında Kurul çoğunluğunca, başvuru sahibi Ferhat Hazır Yemek Güv. İnş. Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine ilişkin “Düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

Giresun Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “2015 Yılında Giresun Merkez-Keşap-Dereli -Bulancak-Piraziz (1Grup), İlçelerinde Bulunan Birimlerimiz İçin Malzeme Dahil Yemek Hazırlanması, Taşınması Ve Servisi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin meslek odası fiyatları ve piyasa fiyatları esas alınarak toplam 2.426.368,00 TL olarak hesaplandığı,

 

Bahse konu ihalede 20 adet ihale dokümanı satın alındığı, 09.12.2014 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 16 istekli tarafından teklif verildiği,

 

İdarece ihaleye ilişkin tekliflerin denetimine ilişkin yapılan inceleme uyarınca, dört isteklinin tekliflerinin çeşitli gerekçeler üzerinden değerlendirme dışı bırakılması sonrasında kalan 12 teklifin de geçerli teklif olarak kabul edildiği, bu tekliflere ilişkin teklif bedellerinin,

 

İsteklinin Adı

Teklif Bedeli (TL)

Kölemenoğlu Gıda Mad. San. İnş. Taah. Turz. Nak. Hayv. Tem. Ltd. Sti.

1.692.800,00

Ferhat Hazır Yem. Güv.İnş. ve Tem. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.

1.865.600,00

Nesli Yemekçilik Gıda Tem. Tur. İns. Tic. Ltd. Şti.

1.884.800,00

Yetkin Temizlik Taşm. Yem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.

1.897.600,00

Mercan Gıd. Temz. Yem. Hizm. İnş. Turz. Nak. Tic. Ltd. Şti.- Pegasus Gıda Maddeleri Turz.İnş. Taahhüt İş Ortaklığı

1.897.600,00

EKER Yemek Tem. Hayv. Med. San. Tic. Ltd. Şti.

1.913.600,00

GEL-GÖR Yemek Temizlik İnş. Nak. Ltd. Şti.

1.913.600,00

AS KUR Mutfak Org.Gıda Bilg.Ltd. Şti.

1.970.656,00

Karakılıç Gıda Nak. Temizlik Day. Tük. Malları Orman Ürn. San. Tic. Ltd. Şti.

1.993.600,00

Gülaçtı Kardeşler Gıda İnşaat Turz. Teks. Ltd. Şti.

2.230.400,00

Rota Yemekçilik Ticaret Anonim Şirketi

2.393.600,00

Selina Gıda Mad. Turz. İnş. Taah. Temz. Yem. ve Güv. Hizm. Tic. Ltd. Şti.

2.464.000,00

 

Şeklinde verildiği,

 

İdarece aşırı düşük teklif sorgulaması için sınır değerin 1.866.436,92 TL olarak belirlendiği, bu bedelin altında teklif sunan Kölemenoğlu Gıda Mad. San. İnş. Taah. Turz. Nak. Hayv. Tem. Ltd. Sti. ile Ferhat Hazır Yem. Güv.İnş. ve Tem. Hizm. San. Tic. Ltd.

 

 

Şti.’nin aşırı düşük teklif sorgulamasına tâbi tutulduğu, iki istekli tarafından sunulan açıklamaların uygun görülmeyerek 04.02.2015 tarihli ihale komisyonu kararı uyarınca ihalenin sınır değerin hemen üstünde bulunan Nesli Yemekçilik Gıda Tem. Tur. İns. Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakıldığı,

 

Anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri (Değişik: 6/2/2014-6518/47 md.) değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde  teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 1. İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

 1. Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
 2. Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

(Değişik: 6/2/2014-6518/47 md.) gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/12 md.; Değişik fıkra: 6/2/2014-6518/47 md.) Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü yer almaktadır.

 

Bahse konu madde hükmünden, ihalede aşırı düşük sorgulama yapılacağının ihale dokümanında düzenmiş haline göre, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, ihaleye verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutacağı anlaşılmaktadır.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “teklif fiyata dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile

 

 

teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. İhale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı  görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceğinden, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, ihalede aşırı düşük teklif açıklaması isteyerek ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmadığı,

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olmadığı, yaklaşık maliyetin büyük çoğunlukla yemek giderinden oluştuğu ihalede verilen tekliflerin biri haricinde diğerleri yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete ve birbirlerine göre yakın olduğu ve en düşük teklifin bile diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, idarece, yemek kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin karara bağlanması yönünde gerçekleştirilen idari işlemlerin mevzuata uygun olmadığı,

 

Değerlendirilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle; başvuru sahibinin iddiaları kapsamında yemek alımı kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olmadığına ilişkin “Düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncem ile, Kurul  çoğunluğunca alınan karara katılmıyorum.

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ Kurul Üyesi

]]>
Yemek hizmeti alım ihalelerinde, ihale dokümanında , kullanılacak malzeme, gramaj vs. gibi konularda bilgi bulunmaması ihalenin iptalini gerektirir mi? https://www.asiridusuk.com/yemek-hizmeti-alim-ihalelerinde-ihale-dokumaninda-kullanilacak-malzeme-gramaj-vs-gibi-konularda-bilgi-bulunmamasi-ihalenin-iptalini-gerektirir-mi.html2013/119291 İhale Kayıt Numaralı “2013-2014 Öğretim Yılı Taşımalı İlkokul Ve Ortaokullara Hazır Öğle Yemeği Alımı Ve Servis İşi” İhalesiKurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: ...

Yemek hizmeti alım ihalelerinde, ihale dokümanında , kullanılacak malzeme, gramaj vs. gibi konularda bilgi bulunmaması ihalenin iptalini gerektirir mi?

Toplantı No : 2013/074
Gündem No : 19
Karar Tarihi : 20.11.2013
Karar No : 2013/UH.II-4324
Şikayetçi: 
İrfan Kırlı, A.MENDERES MAH. H. BÜKE CD. PAZARYERİ NO : 19 MANİSAİhaleyi Yapan Daire: 
Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık, Turan Mahallesi Hükümet Caddesi 01 17200 ÇANAKKALEBaşvuru Tarih ve Sayısı: 
11.10.2013 / 31839Başvuruya Konu İhale: 
2013/119291 İhale Kayıt Numaralı “2013-2014 Öğretim Yılı Taşımalı İlkokul Ve Ortaokullara Hazır Öğle Yemeği Alımı Ve Servis İşi” İhalesiKurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 
Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğütarafından 23.09.2013 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013-2014 Öğretim Yılı Taşımalı İlkokul ve Ortaokullara Hazır Öğle Yemeği Alımı ve Servis İşi” ihalesine ilişkin olarak İrfan Kırlı’nın 04.10.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.10.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.10.2013 tarih ve 31839 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.10.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.Başvuruya ilişkin olarak 2013/3654 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar: 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin karara bağlanmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İdari Şartname’nin 2.a maddesinde ihale konusu işin adının “2013-2014 Öğretim Yılı Taşımalı İlkokul ve Ortaokullara Hazır Öğle Yemeği Alımı ve Servis İşi”olarak ifade edildiği, zeyilname ile değişik birim fiyat teklif cetvelinde toplam yemek adedi sayısının 207680 olarak belirlendiği görülmüştür.

Yine İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Her türlü harç, damga, vergi, pul, nakliye tasdik vb giderler (kdv hariç)

            25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

            25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

            25.3.1. Her türlü harç, damga, vergi, pul, nakliye tasdik vb giderler (kdv hariç)

            25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

            25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

            İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

            İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.”hükmü yer almaktadır. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 59’uncu maddesinde de bu hükme paralel düzenleme yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.3. Malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da makine ve ekipman ile araçlar ve/veya akaryakıtın yüklenici tarafından sağlanacağı çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler ile personel taşıma gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir. Ancak, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirlenmesi hallerde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

Şikâyete konu ihalenin konusu, taşımalı ilkokul ve ortaokullara hazır öğle yemeği alımı ve servisi işidir. İdari Şartname’nin teklif fiyata dahil masrafları düzenleyen 25’inci maddesinde ve Teknik Şartname’de çalıştırılacak personelin sayısına ve niteliklerine ilişkin olarak herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Söz konusu düzenlemelerden ve anılan Tebliğ’de yer alan açıklamadan ihale konusu işin personel çalıştırmaya dayalı bir hizmet alımı işi olmadığı anlaşılmaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9’uncu maddesinde “…(1) Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde;

            a) Her bir iş kaleminin miktarını ve gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birimi, birim fiyatı ve bu fiyata dahil olan maliyetler ile varsa diğer unsurlar gösterilir.

            b) Birim fiyata dahil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili bütün unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderler öngörülmez.

            …

            (3) Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur. (Ek: 16/7/2011-27996 R.G./1 md.) Yüklenici için öngörülen kar tutarının bu cetvelde gösterilmesi zorunludur…”hükmü yer almaktadır.

İdarece yaklaşık maliyet hesap cetvelinde sadece, 2,54 TL olarak belirlenen yemek birim fiyatına yer verildiği, ayrıca firma kârı öngörülmediği görülmüştür.

Yukarıda yer verilen Yönetmelik hükmü uyarınca, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenen tutara en fazla % 20 oranında kâr eklenebileceğinden, yaklaşık maliyet hesap cetvelinde kâr oranına ilişkin olarak da ayrıca bir belirleme yapılmadığından başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak yapılan değerlendirmelerde, yaklaşık maliyetin % 20 oranında kâr içerdiğinin kabul edilmesi gerekmektedir.

Başvuruya konu ihalenin yaklaşık maliyetinin 527.507,20 TL olduğu dikkate alındığında kârsız yaklaşık maliyet tutarı 439.589,33 TL olarak hesaplanmıştır. Buna göre, teklifi bu tutarın altında olan isteklilerin teklifleri kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının altında kalmaktadır. Kamu İhale Kurulunun istikrar kazanmış kararları doğrultusunda, teklifi kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının altında olan ve 392.515,20 TL teklif veren Egemen Sancar, 394.592,00 TL teklif veren Doğan Haberveren, 400.822,40 TL teklif veren Soylukan Grup Tem. Ltd. Şti., 436.128,00 TL teklif veren Doğan SRT Sos. Hiz. Ltd. Şti., 439.243,20 TL teklif veren Eşsiz Tem. Ltd. Şti. ile 439.450,88 TL teklif veren Öz-Kandemir Tem. Ltd. Şti.nden, Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun şekilde aşırı düşük teklif açıklaması talep edilmesi gerekmektedir.

            Bununla birlikte, ihale dokümanı kapsamında, haftalık menülere yer verilmekle birlikte, menülerde yer alan yemeklerin gramaj listesinin bulunmadığı, yemeklerin yapımında kullanılacak malzemelere ve bu malzemelerin miktarlarına yer verilmediği görülmüştür. Bu bağlamda, söz konusu eksikliğin, idarece aşırı düşük teklif açıklamalarının objektif ve eşit muamele ilkesine uygun bir şekilde değerlendirilmesini olanaksız hale getireceği anlaşıldığından ihalenin iptalinin gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65′inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54′üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

Oyçokluğu ile karar verildi.

]]>
Kismi teklife açik olarak yapilan ihalelerde sözlesme yapilmamasihttps://www.asiridusuk.com/kismi-teklife-acik-olarak-yapilan-ihalelerde-sozlesme-yapilmamasi.htmlKanun Koyucu, teminatın gelir kaydedilmesi ve yasaklama yaptırımlarını öngörerek ihale üzerinde kalan isteklinin kamu ihale sözleşmesini yapmasını temin etmeyi amaçlamış olup ihale üzerinde bırakıldığı halde bir takım saiklerle sözleşme yapmaya yanaşmayan isteklilerin mevcudiyeti, bahis konusu edilen idari yaptırımların uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu yaptırımlar arasında yer alan teminatın gelir kaydı yaptırımı, 4734 sayılı Kanunun ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda hüküm altına alınan bir takım ihlallerin icra edilmesi halinde, istekli tarafından sunulan teminatın hazineye gelir kaydedilmesini sağlayarak isteklilerin iktisadi haklarına doğrudan etki eden bir yaptırım türüdür. ...

KİSMİ TEKLİFE  AÇİK OLARAK YAPİLAN  İHALELERDE  SÖZLESME YAPİLMAMASİ

Kısmi teklife açık olarak yapılan ihalelerde, bir veya birden fazla kısmın üzerinde bırakıldığı isteklilerin, kısımlar itibariyle ayrı ayrı akdedilecek sözleşmelerden bir kısmını akdetmeye yanaşmaması halinde; bu istekliler tarafından sunulan geçici teminatların tamamının mı yoksa o kısma/kısımlara isabet edecek bedelin mi gelir kaydedileceği hususunda tereddüde düşüldüğü idareler tarafından Kuruma bildirilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda, ihalelerin kısmi teklife açık olarak yapılıp yapılmaması hususunda emredici herhangi bir kurala yer verilmeyerek; bu husus idarelerin takdirine bırakılmıştır. İdarelerce bu yetkinin, 4734 sayılı Kanunda hüküm altına alınan rekabet, kaynakların etkin ve verimli kullanılması gibi temel ilkeler çerçevesinde; alımın konusu ve niteliği dikkate alınarak kullanılması gerekmektedir. Bununla birlikte kısmi teklife açık ihalelerde tekliflerin değerlendirilmesi hususunda Kamu İhale Genel  Tebliğinin 16.4’üncü maddesinde aday veya isteklinin yeterlik değerlendirmesinin, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılacağı ve isteklilerin teklif  verdiği kısımların toplam bedeli üzerinden geçici teminat sunacakları düzenlenmiştir.

 

Ayrıca, kısmi teklife açık olarak yapılan ihaleler sonucu imzalanacak sözleşmelere ilişkin olarak, anılan Tebliğin 16.4.3’üncü maddesinde “İşin tamamına veya bir kısmına teklif veren isteklinin teklif verdiği kısım veya kısımlardan birkaçı veya tamamı için ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesi söz konusu olduğunda, yapım işleri ihaleleri hariç, bu istekli ile tek bir sözleşme imzalanacaktır. Ancak, mal ve  hizmet alımlarında bir idareye bağlı birimlerin ihtiyaçlarının bir merkezden yapılan ihale ile karşılanması amacıyla kısmi teklife imkan verilen ihalelere münhasıran ve idari şartnamenin “Kısmi teklife ilişkin açıklamalar” başlığı altında idarece bu hususun düzenlenmiş olması1 kaydıyla her bir kısım için ayrı ayrı sözleşme imzalanabilecektir. Ayrı ayrı sözleşmeye bağlanacak her kısım için ayrı kesin teminat alınacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kanunun 44’üncü maddesinde; ihale üzerinde bırakılan isteklinin anılan Kanunun 42 ve 43’üncü maddelerine göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorunda olduğu; bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatının gelir kaydedileceği ayrıca aynı Kanunun 58’inci maddesi uyarınca üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, anılan Kanundan istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve

 

kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Kanun Koyucu, teminatın gelir kaydedilmesi ve yasaklama yaptırımlarını öngörerek ihale üzerinde kalan isteklinin kamu ihale sözleşmesini yapmasını temin etmeyi amaçlamış olup ihale üzerinde bırakıldığı halde bir takım saiklerle sözleşme yapmaya yanaşmayan isteklilerin mevcudiyeti, bahis konusu edilen idari yaptırımların uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu yaptırımlar arasında yer alan teminatın gelir kaydı yaptırımı, 4734 sayılı Kanunun ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda hüküm altına alınan bir takım ihlallerin icra edilmesi halinde, istekli tarafından sunulan teminatın hazineye gelir kaydedilmesini sağlayarak isteklilerin iktisadi haklarına doğrudan etki eden bir yaptırım türüdür.

 

Yukarıda belirtilen hüküm ve düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere; sözleşme yapmaya yanaşmayan isteklilerin geçici teminatlarının gelir kaydedilmesine yönelik genel bir düzenlemeye yer verilmekle birlikte; kısmi teklife açık ihalelerde kısımlar itibariyle ayrı sözleşme yapılmasının söz konusu olduğu hallerde, birden fazla kısmın üzerine ihale edilmesine karşın bu kısımlardan bir kısmına ilişkin sözleşmeleri yapmaya yanaşmayan isteklilerin teminatının ne şekilde kaydedileceğine yönelik herhangi bir hüküm veya düzenlemeye 4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatında yer verilmemektedir.

 

Bu noktada, idari yaptırım hukukuna hakim ilkelere başvurulması  gerekmektedir. Ceza Hukukunda suç ve cezalar için öngörülen bazı ilkeler, idari yaptırımlarda da uygulama alanı bulmaktadır. Bu ilkeler arasında yer alan orantılılık ilkesi uyarınca somut olayın özellikleri göz önünde tutularak yaptırımın türü ve miktarına karar verilmesi gerekmektedir.2 Bu belirleme yapılırken yine Ceza Hukukuna hakim olan ve idari yaptırımlarda da kati surette uygulama alanı bulan kanunilik ilkesine aykırı işlem tesis edilmemesi de gerekmektedir. Bu çerçevede; kısmi teklife açık ihalelerde ayrı ayrı sözleşme imzalanmasına karar verildiği hallerde, ayrı imzalanacak sözleşmeyi yapmaya yanaşmayan istekliler hakkında kısımlar itibariyle ayrı verilsin veya verilmesin sunulmuş olan geçici teminatın o kısma isabet eden miktarının gelir kaydedilmesi orantılılık ilkesinin bir lüzumu olarak ortaya çıkmaktadır. Aksi yönde teminatın tamamının gelir kaydedilmesinin, teminatının tamamı gelir kaydedilen istekli ile tek bir kısma teklif vererek sözleşme yapmaya yanaşmayan istekli arasında eşitlik ilkesine aykırı uygulama yapılması sonucunu doğuracaktır.

 

Yukarıda yer alan tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde,

 

 1. Kısmi teklife açık ihalelerden kısımlar itibariyle ayrı sözleşme yapılmasının söz konusu olduğu hallerde; birden fazla kısmın üzerine ihale edilmesine karşın  yapılması gereken sözleşmelerden bir kısmını yapmayan isteklilerin, sözleşmesi yapılmayan kısım(lar)a isabet eden geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi gerektiğine,

 

 1. Kararın, Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanmasına, Oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

]]>
Yemek Aşırı Düşük Kararı - 6https://www.asiridusuk.com/yemek-asiri-dusuk-karari-6.htmlYemek aşırı düşük savunması hazırlanırken kamu ihale kurumunun dikkat ettiği ve elenmeye sebep olan hatalara örnek olan, kamu ihale kurumu kurul kararı, yemek aşırıdüşük nasıl hazırlanıra örnek karar. ...

 

 TOP LAN T IYA KAT ILAN ÜYE LER :

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

 BAŞVURU SAH İB İ:

Şimal Yemek Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Çalı Sanayi Bölgesi Gri Cad. No:3 Nilüfer/BURSA

 

 İH A LEY İ YAPAN İD A RE :

Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,

Ömer Bey Mah. Bursa Asvaltı Cad. No:12 16940 Mudanya/BURSA

 

 BAŞVURUYA KONU İHA LE:

2015/72506 İhale Kayıt Numaralı “2015/2016 Eğitim Öğretim Yılında Taşımalı Kapsamında Olan İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerine Taşıma Merkezi Okullarımızda Öğle Yemeği Verilmesi İşi” İhalesi

 

 KURUM TARAFIN DA N YAP ILAN İNCE LEM E:

Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 05.08.2015 tarihinde açık  ihale usulü ile gerçekleştirilen “2015/2016 Eğitim Öğretim Yılında Taşımalı Kapsamında Olan İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerine Taşıma Merkezi Okullarımızda Öğle Yemeği Verilmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak Şimal Yemek Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nin 18.08.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 27.08.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.08.2015 tarih ve 73298 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.08.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2015/2213 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, söz konusu ihalede aşırı düşük teklif açıklaması sunan isteklilerin yapmış oldukları açıklamaların Kamu İhale Genel Tebliği'nin 79'uncu maddesine uygun olmadığı,

 • Ana çiğ girdi malzemelerinin, Tebliğ'in 79'uncu maddesine uygun hazırlanmadığı,
 • Aşırı düşük teklif açıklamasının anılan maddede istenilen Ek-H.4 tablosuna uygun olmadığı,
 • Ana çiğ maliyeti+İşçilik maliyetinin Tebliğ'in 79'uncu maddesine uygun olmadığı,

-Açıklamalarda proforma fatura ve fiyat teklifinin sunulduğu, ancak bunların sunulma gerekçeleri ve fiilen mümkün olmayan durumu izah eden herhangi bir resmi belgenin sunulmadığı,

 • Açıklamalar kapsamında sunulan Ticaret Borsası Fiyatları (sığır ve dana eti, pirinç, mercimek, bulgur, peynir, zeytin, ekmek, yoğurt, vb) Tebliğ'in 79'uncu maddesine uygun olmadığı,
 • Yemek reçetelerinin fiyatlandırılmasında ekmek için birim fiyatın Bursa Halk Ekmek'ten alınması gerekirken alınmadığı, buna ilişkin açıklamanın Tebliğ'in 79'uncu maddesine uygun olmadığı,

 

 

 • Toptancı Hal Fiyatlarının (domates, salatalık, maydanoz, semiz otu, nane, limon, dereotu vb) Tebliğ'in 79'uncu maddesine uygun olmadığı,
 • Açıklamalar kapsamındaki işçilik maliyetlerinin (Teknik Şartname'de personel sayısı belirtilmediğinden dolayı) 01 Mart 2014 tarih ve 28928 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair  Tebliğ'de belirtilen mevzuata uygun hesaplanmadığı,
 • Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında hazırlanan çiğ maliyet tablolarında virgülden sonra yuvarlama işlemlerinde aritmetik hata yapılarak toplam tutara yansıtılmasında hata yapıldığı,
 • Ana çiğ girdi maliyet tablolarında belirtilen fiyat listelerinin ihale tarihinden önceki son 12 ait olması gerekirken Tebliğ'in 79'uncu maddesine uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

 1. İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
 2. Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
 3. Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

(Değişik: 6/2/2014-6518/47 md.) gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde "(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

 1. (Değişik: 12/06/2015-29384 R.G./4. md.) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.
 1. Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;
  1. Verilen hizmetin ekonomik olması,
  2. Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
  3. Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

 

 1. İhale, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırır.
 2. Aşırı düşük teklif sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerin teklifi açıklama istenmeksizin reddedilir.
 1. (Değişik: 12/06/2015-29384 R.G./4. md.) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına eşit veya bu değerin üzerinde olan ihalelerde, ikinci fıkranın (a) bendinin kullanılması zorunludur.
 2. (Değişik: 12/06/2015-29384 R.G./ 4. md.) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan, açık ihale, belli istekliler arasında ihale veya Kanunun 21 nci maddesinin (b), (c) ve (f) bentleri gereğince pazarlık usulü ile yapılan personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde, ikinci fıkranın (a),

(b) veya (c) bendindeki seçeneklerden birinin kullanılması zorunludur...." hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.

 1. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
  1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.
  2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.
   1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında  olmaması,  bu  tespitin  (Ek-O.6)  formunda  yapılması,  fiyat  teklifi  üzerine    meslek

 

 

mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren  kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

 1. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.
 2. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.
 3. Ticaret Borsası Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.
 4. Toptancı Hal Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.
 5. Özel veya Münhasır Hak Sahibi Kuruluşların Uyguladığı Fiyatlar: İlgili mevzuatı uyarınca, belirli mal veya hizmetlerin kamuya sunulması konusunda lehine sınırlama bulunan kuruluşların tedarikçisi oldukları mallar veya sunucusu  oldukları hizmetler için uyguladıkları fiyatlar ile açıklama yapılabilir.

 1. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır”
 2. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci  maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

 

 

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.

79.2.6. Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtilir.

Bu ihalelerde; teklifi aşırı düşük bulunan istekli öncelikle “ana çiğ girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu  Hesap  Cetvelini (Ek- H.4) hazırlayarak açıklaması kapsamında sunar. Açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi için “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den çok olmaması gerekir. Oran belirtmeyen veya belirttiği oran 0,80’den az veya 0,95’den çok olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Ana çiğ girdi ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdiler anlaşılır. Bu çerçevede, isteklinin beyan ettiği orana uygun teklif sunması durumunda,  yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurlar “yardımcı girdiler” başlığında değerlendirilir ve bu unsurlar için açıklama sunulması gerekmez.

Örneğin; 1.000 öğün yemek alımı için çıkılan bir ihalede, birim fiyat olarak 5 TL teklif veren bir isteklinin, 5.000 TL olan toplam teklif bedelinin aşırı düşük olarak değerlendirilmesi ve istekli tarafından sunulan Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,90 olarak belirtilmesi halinde, teklifin 4.500 TL’sinin ana çiğ girdi ile işçilik toplamını içerdiği kabul edilir ve isteklinin sadece bu kısma ilişkin açıklama yapması gerekir. Teklifin 500 TL’lik kısmının ise yardımcı giderlere ilişkin olduğu kabul edildiğinden, bu kısma ilişkin açıklama yapılması gerekmemektedir.

Malzemeli yemek alımı ihalelerinde, ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri kullanılamaz. Ancak 79.2.2 nci maddede yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabilir.

 1. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.
  1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.
  2. 79.2.2 nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir.
  3. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur.
  4. Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer

 

 

alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir.

 1. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır.” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1.

İhale konusu hizmetin;

 1. Adı: 2015/2016 Eğitim Öğretim yılında taşımalı kapsamında olan İlkokul ve Ortaokul öğrencilerine taşıma merkezi okullarımızda öğle yemeği verilmesi işi
 2. Miktarı ve türü:

2015/2016 Eğitim Öğretim yılında Taşımalı sistemle taşınan 726 öğrenciye 178 iş günü malzeme dahil sıcak öğle yemeği hazırlanması dağıtımı ve sonrası hizmeti alımı işi.

 

Sıra no

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

Yemek hizmeti

Adet

129.228

 

düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’nci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, harç, resim ve benzeri personel giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dâhil edilecektir.

 1. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
 2. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir: 25.3.1.

 

Yüklenici tarafından, işin konusu iş için yemek hizmeti verilecek 11 taşıma merkezi okulda yemek hizmeti yapmak, öncesi ve sonrası temizlik işleri yapacak personel görevlendirmek zorundadır. Bu personelin maaş ve SGK vb.her türlü giderleri teklif fiyatına dâhildir. Yüklenici tarafından öğrencilere verilmek üzere yapılan yemeklerde meydana gelebilecek besin zehirlenmelerine karşı, yemek verilecek öğrenci sayısını kapsayacak şekilde Öğrenci başına en az 5.000 TL - en fazla 15.000 TL Mesul Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılacaktır. Öğrencilerin yedikleri yemekten zehirlenmeleri halinde tüm sorumluluk ve tedavi masrafları yükleniciye aittir.

 

 1. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.
 2. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

 

Yukarda aktarılan mevzuat hükümlerinden, malzemeli yemek hizmet  alımı ihalelerinde idarenin aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapması ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarını belirtmesi, teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin öncelikle “ana çiğ girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelini (Ek- H.4) hazırlayarak açıklaması kapsamında sunması, bu açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi için “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den fazla olmaması gerektiği, ana çiğ girdi ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdilerin anlaşılması gerektiği, buna göre yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurların “yardımcı girdiler” başlığında değerlendirileceği ve bu unsurlar için açıklama sunulmasına gerek olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin “Taşımalı sistemle taşınan 726 öğrenciye 178 iş günü malzeme dâhil sıcak öğle yemeği hazırlanması dağıtımı ve sonrası hizmeti alımı” işi olduğu, bahse konu ihaleye 4 isteklinin teklif verdiği, isteklilerden teklifi 303.685,80 TL sınır değerin altında kalan iki isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, her iki isteklinin de sunulan açıklamaları uygun bulunduğu ve ihalenin Tat Lokanta Dekorasyon Yemek Sanayi İnşaat Gıda Temizlik Genel Hizmet Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi üzerinde bırakıldığı, Anadolu Yemek Sanayi (Oğuzhan Kaymak) nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Teknik Şartname’de, yukarıda anılan Tebliğ hükmüne uygun olarak 4 haftalık örnek menü düzenlemesinin yapıldığı ve yemeklerde yer alan girdilerin gramajlarının belirtildiği gıda rasyonuna yer verildiği görülmüştür.

 

İdare tarafından Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası içerisinde yer alan, ihale üzerinde bırakılan Tat Lokanta Dekorasyon Yemek Sanayi İnşaat Gıda Temizlik Genel Hizmet Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde;

 

 • Söz konusu istekli tarafından Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinin (Ek- H.4) sunulduğu, sunulan cetvelin standart forma uygun olarak düzenlendiği, bu formda toplam ana çiğ girdi maliyeti, işçilik maliyeti ve yardımcı giderler oranının belirtildiği, bu oran toplamlarının bir (1) olduğu, anılan formda ana çiğ girdilerin toplam bedelinin  aylık 22.632,37 TL, işçilik bedelinin aylık 3.061,42 TL olarak belirtildiği, söz konusu teklife ait hesap cetvelinde, ana çiğ girdi miktarlarının ihale dokümanında yer  verilen gramaj listesindeki miktarlarla uyumlu olacak şekilde 4 haftalık menü için hesaplandığı,

 

-İşçilik gideri olarak aylık 3.061,42 TL öngörüldüğü, ihale dokümanında personel sayısı belirtilmediği, anılan istekli tarafından iş kapsamında 2 personelin çalıştırılacağının öngörüldüğü, buna ilişkin olarak KİK işçilik modülü üzerinden maliyet hesabının yapıldığı ve açıklamalar kapsamında modül çıktılarının sunulduğu,

 

 • Söz konusu istekli tarafından sunulan Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde belirtilen ana çiğ girdi maliyetlerinden; “patates, maydanoz, kuru soğan, pırasa, vişne, salatalık, üzüm, semizotu, armut, yeşilbiber, portakal, elma ve dolmabiber” için hal fiyatlarının bulunduğu listenin sunulduğu görülmüştür.

 

 

 

 • Ayrıca söz konusu hesap cetvelinde belirtilen ve yukarıda sayılan girdiler dışındaki ana çiğ girdi maliyetlerini tevsik etmek için farklı kişilerden alınmış fiyat tekliflerinin sunulduğu, sunulan fiyat tekliflerinin meslek mensubunca onaylanmadığı  ve üzerinde mevzuat gereği bulunması gereken ibarenin yer almadığı, diğer yandan Tebliğ’in 79.2.6’ncı maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen fiyat teklifi ile açıklama yapılması hususunun aynı Tebliğin 79.2.2’nci maddesinde yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşılması koşuluna bağlandığı, buna karşılık ihale üzerinde bırakılan isteklinin herhangi bir gerekçe ve bunu tevsik edici herhangi bir belgeye açıklamaları kapsamında yer vermediği görülmüş olup bu şekilde yapılan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Netice itibariyle ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı anlaşılmış olup teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği belirlenmiştir.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Anadolu Yemek Sanayi (Oğuzhan Kaymak) nin aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde;

 

 • Söz konusu istekli tarafından Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinin (Ek- H.4) sunulduğu, sunulan cetvelin standart forma uygun olarak düzenlendiği, bu formda toplam ana çiğ girdi maliyeti, işçilik maliyeti ve yardımcı giderler oranının belirtildiği, bu oran toplamlarının bir (1) olduğu,

 

 • İdarece, Teknik Şartname’de dört haftalık örnek menü ve çiğ maliyet girdilerine yer verildiği, söz konusu istekli tarafından örnek yemek menüsü doğrultusunda belirlenen yemek girdi ve gramajları ile Şartname'de yer alan girdi ve gramajlar arasında herhangi bir uyumsuzluğa rastlanılmadığı,

 

 • İşçilik gideri olarak toplam 52.406,9437 TL öngörüldüğü, ihale dokümanında personel sayısının belirtilmediği, anılan istekli tarafından iş kapsamında taşıma sırasında tam zamanlı 1 şoför çalıştırılacağının öngörüldüğü, söz konusu şoför ile ilgili KİK İşçilik Modülü üzerinden maliyet hesabının yapıldığı, ayrıca part time istihdam edilecek 1 sorumlu  yönetici, 1 aşçı, 1 aşçı yardımcısı, 1 bulaşıkçı, 11 servis personeli için günlük 2 saat üzerinden maliyet hesabının yapıldığı ve açıklamalar kapsamında işçilik modül çıktılarının sunulduğu, açıklamasında bir aykırılık bulunmadığı,

 

-Anılan istekli tarafından sunulan Ek-H.4 standart formda, ana çiğ girdi maliyetlerine ilişkin olarak Ankara Ticaret Borsası günlük bültenlerinde yer alan birim fiyatların kullanıldığının belirtildiği ve buna ilişkin olarak söz konusu listelerin açıklamalar kapsamında yer aldığı, yapılan açıklamaların Tebliğ’in 79.2.2.4’üncü maddesine uygun olduğu,

 

 • Açıklamalar kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Bursa Tarım A.Ş. Hikmet Şahin Kent Hali Hal Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş 24.07.2015 tarihli, yaş sebze ve meyve fiyatlarına ilişkin listenin sunulduğu, sunulan listenin Tebliğ’in 79.2.2.5’nci maddesinde yer alan “Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir

 

 

işlem gününe ait ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.” açıklamasına uygun olduğu,

 

 • Ekmek fiyatını tevsik etmek amacıyla Besaş Bursa Ekmek ve Besin San. ve Tic. A.Ş. tarafından düzenlenmiş açıklama yazısının sunulduğu, söz konusu açıklamanın Tebliğ’in 79.2.2.2’nci maddesinde yer alan “Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.” açıklamasına uygun olduğu,

 

 • Anılan istekli tarafından sunulan Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde (Ek- H.4) yer alan ana çiğ girdilere ilişkin hesaplamalarda, çiğ girdi maliyet tutarlarının hatalı hesaplanmaması amacıyla virgülden sonra 8 hane olarak gösterildiğinin açıklandığı, diğer bir ifade ile yuvarlama yapılmadığı ve bu kapsamda yapılan hesaplamaların doğru olduğu, dolayısıyla başvuru sahibinin “çiğ maliyet tablolarında virgülden sonra yuvarlama işlemlerinde aritmetik hata yapılarak toplam tutara yansıtılmasında hata  yapıldığı” iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmış olup açıklamaların bu yönüyle mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

 • Buna karşın, aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunulan 10.08.2015 tarihli yazıda, “…Bahse konu gıda maddelerinin Kamu Kurum Kuruluşları, Ticaret Borsaları, vb. kuruluşlar tarafından ilan edilen birim fiyatları da bulunmamaktadır. Bu nedenle Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2’nci maddesinde yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığından ilgili gıda maddelerine ilişkin fiyat teklifleri sunulmuştur.” şeklinde ifade edilerek; “Pezik, Çökelek Peyniri, Ayran Poşet 200 Gr., Yoğurt Poşet 200 Gr. için fiyat teklifi alındığının belirtildiği ve buna ilişkin olarak Marmara Yemek Organizasyon tarafından düzenlenmiş üzerinde meslek mensubunun kaşesi ve imzası bulunan 1 adet fiyat teklifinin sunulduğu,

 

Anılan Tebliğ’in yukarıda aktarılan 79.2.6’ncı maddesinde ana çiğ girdi ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdilerin anlaşılacağı açıklanmış olup, anılan maddeye göre 200 Gr poşet yoğurt ve 200 Gr Poşet Ayranın idare tarafından hazırlan menüye göre başlı başına bir yemek olduğu ve herhangi bir yemeğin pişirilmesinde ana çiğ girdi olarak kullanılmayacağı anlaşılmış olup, söz konusu Tebliğ’in aynı maddesinde yer alan “Malzemeli yemek alımı ihalelerinde, ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri kullanılamaz.” açıklamasına istinaden söz konusu iki ürünün üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınarak açıklanmasının mevzuata aykırı olmadığı, nitekim söz konusu isteklinin idarece hazırlanan menüde yer alan yemeklerde kullanılacak yoğurt fiyatını Ankara Ticaret Borsası fiyatlarını kullanarak açıkladığı dikkate alındığında söz konusu girdiler için alınan fiyat teklifinin bahsi geçen Tebliğ açıklamasına uygun  olduğu anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan pezik’in piyasada her kamu kurum veya kuruluşu ile ticaret borsalarında bulunmamasının muhtemel olduğu, her bölgeye göre farklı sebzelere pezik adı verildiği, Türk Dil Kurumu’nun resmi web sayfasında bile pazı ve pancar olmak üzere iki farklı sebze türü olarak tanımlandığı dikkate alındığında, sözkonusu Tebliğ’in 79.2.2’nci maddesinde sayılan diğer  yöntemlerle açıklama olanağı bulunamayacağı anlaşıldığından, söz konusu  girdi     için

 

 

fiyat teklifinin de aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılmasında mevzuata aykırılığın bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Ancak Yukarda aktarılan Tebliğ’in 79.2.6’ncı maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen fiyat teklifi ile açıklama yapılması hususunun aynı Tebliğin 79.2.2’nci maddesinde yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşılması koşuluna bağlandığı, buna karşılık söz konusu isteklinin “Bahse konu gıda maddelerinin Kamu Kurum Kuruluşları, Ticaret Borsaları, vb. kuruluşlar tarafından ilan edilen birim fiyatları da bulunmamaktadır.” şeklindeki  gerekçesini tevsik edici herhangi bir belgeye açıklamalar kapsamında yer verilmediği dikkate alındığında, bu gerekçeye dayanarak Çökelek Peynirine ilişkin fiyat teklifi ile yapılan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı bu nedenle söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği neticesine varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Tat Lokanta Dekorasyon Yemek Sanayi İnşaat Gıda Temizlik Genel Hizmet Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Anadolu Yemek Sanayi (Oğuzhan Kaymak) nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut GÜRSES Başkan

Ali Kemal AKKOÇ Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ Kurul Üyesi

Dr. Mehmet AKSOY Kurul Üyesi

 

 

 

EK GEREKÇE

 

 

İnceleme konusu ihalede;

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan iddiaların incelenmesi neticesinde, Kurul tarafından, Tat Lokanta Dekorasyon Yemek Sanayi İnşaat Gıda Temizlik Genel Hizmet Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Anadolu Yemek Sanayi (Oğuzhan Kaymak) nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği gerekçesiyle, “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Yapılan incelemede, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Anadolu Yemek Sanayi (Oğuzhan Kaymak) nin aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında,  sunulan 10.08.2015 tarihli yazıda, “…Bahse konu gıda maddelerinin Kamu Kurum Kuruluşları, Ticaret Borsaları, vb. kuruluşlar tarafından ilan edilen birim fiyatları da bulunmamaktadır. Bu nedenle Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2’nci maddesinde yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığından ilgili gıda maddelerine ilişkin fiyat teklifleri sunulmuştur.” şeklinde ifade edilerek; “Pezik, Çökelek Peyniri, Ayran Poşet 200 Gr., Yoğurt Poşet 200 Gr.” için fiyat teklifi alındığının belirtildiği ve buna ilişkin olarak Marmara Yemek Organizasyon tarafından düzenlenmiş üzerinde meslek mensubunun kaşesi ve imzası bulunan 1 adet fiyat teklifinin sunulduğu görülmüştür.

 

Kamu İhale GenelTebliğinin 79.2.6’ncı maddesinin beşinci fıkrasında  düzenlenen fiyat teklifi ile açıklama yapılması hususunun aynı Tebliğin 79.2.2’nci maddesinde yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşılması koşuluna bağlandığı, buna karşılık ihale üzerinde bırakılan isteklinin “Bahse konu gıda maddelerinin Kamu Kurum Kuruluşları, Ticaret Borsaları, vb. kuruluşlar tarafından ilan edilen birim fiyatları da bulunmamaktadır.” şeklindeki gerekçesini tevsik edici herhangi bir belgeye açıklamalar kapsamında yer verilmediği,

 

Diğer taraftan, fiyat teklifi ile açıklanan poşet ayran ve poşet yoğurt ile ilgili olarak Teknik Şartname’de “Yemek yapımında kullanılacak malzemenin evsafı” başlıklı bölümünde “Poşet Yoğurt: Yoğurtlar günlük olacaktır. Miktarı 200 gramdan az olmayacaktır. Sağlığa zararı olmayan 1 kez kullanılan plastik ya da karton kaplar içerisinde getirilecektir.

Poşet Ayran: Ayranlar günlük olacaktır. Sağlığa zararlı olmayan bir kez kullanılan plastik yada karton kaplar içinde getirilecektir. Miktarı 200 gramdan düşük olmayacaktır…” ifadelerine yer verilerek, anılan girdilerin 200 gr. olmasının kesinlik teşkil etmediği ve alt sınır olarak belirlendiği, söz konusu gıda maddeleri için 200 gramın üzerinde gramajlar ile de teklif verilebileceği anlaşılmış olup “Bahse konu gıda maddelerinin Kamu  Kurum Kuruluşları, Ticaret Borsaları, vb. kuruluşlar tarafından ilan edilen birim fiyatları da bulunmamaktadır.” gerekçesine dayanarak fiyat teklifi ile yapılan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı anlaşılmış olup, söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında bu hususunda yer alması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

 

Açıklanan nedenlerle, uyuşmazlık konusu ihalede, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin gerekçeler arasında, yukarıda belirtilen hususlarında yer alması gerektiği yönündeki düşüncemle, Kurul çoğunluğunca verilen düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki karara katılıyorum.

 

 

 

 

Ahmet ÖZBAKIR Kurul Üyesi

 

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindeki iddiaları kapsamında Kurul çoğunluğunca, Tat Lokanta Dekorasyon Yemek Sanayi İnşaat Gıda Temizlik Genel Hizmet Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ile Anadolu Yemek Sanayi (Oğuzhan Kaymak)’ın tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine ilişkin “Düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “2015/2016 Eğitim Öğretim Yılında Taşımalı Kapsamında Olan İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerine Taşıma Merkezi Okullarımızda Öğle Yemeği Verilmesi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin fiyat araştırması esas alınarak toplam 394.791,54 TL olarak hesaplandığı,

 

Bahse konu ihalede 12 adet ihale dokümanı satın alındığı, 05.08.2015 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 4 istekli tarafından teklif verildiği,

 

İdarece ihaleye ilişkin tekliflerin denetimine ilişkin yapılan inceleme uyarınca, 4 teklifin de geçerli teklif olarak kabul edildiği, bu tekliflere ilişkin teklif bedellerinin,

 

İsteklinin Adı

Teklif Bedeli (TL)

Tat Lokanta Dekorasyon Yemek Sanayi İnşaat Gıda Temizlik Genel Hizmet Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

257.163,72

Anadolu Yemek Sanayi (Oğuzhan Kaymak)

303.188,77

Şimal Yemek Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

304.182.83

Ada Öznur Yemek Temizlik Bilişim Turizm Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

311.439,48

 

Şeklinde verildiği,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.1’inci maddesi doğrultusunda ihaleye ait aşırı düşük teklif sınır değerinin 303.685,80 TL olduğu ve İdari Şartname’nin 33’üncü maddesi gereğince bu tutarın altında teklif vermiş olan iki istekliye ait tekliflerin aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiği ve açıklama istendiği, sunulan iki açıklamanın da uygun görülerek en düşük fiyat esasına göre değerlendirme yapıldığı ve 14.08.2015 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Tat Lokanta Dekorasyon Yemek Sanayi İnşaat Gıda Temizlik Genel Hizmet Sanayi Ve Ticaret Limited Şti.’nin üzerinde bırakılmasına, Anadolu Yemek Sanayi (Oğuzhan Kaymak)’ın teklifinin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak  belirlenmesine karar verildiği,

 

Anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

 

 

İhale komisyonu verilen teklifleri (Değişik: 6/2/2014-6518/47 md.) değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde  teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 1. İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
 2. Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
 3. Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

(Değişik: 6/2/2014-6518/47 md.) gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/12 md.; Değişik fıkra: 6/2/2014-6518/47 md.) Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü yer almaktadır.

 

Bahse konu madde hükmünden, ihalede aşırı düşük sorgulama yapılacağının ihale dokümanında düzenmiş haline göre, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, ihaleye verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutacağı anlaşılmaktadır.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “teklif fiyata dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. İhale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı  görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir.

 

 

Ayrıca, malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceğinden, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, ihalede aşırı düşük teklif açıklaması isteyerek ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmadığı,

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olmadığı, yaklaşık maliyetin büyük çoğunlukla yemek giderinden oluştuğu ihalede verilen tekliflerin hepsi yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete ve birbirlerine göre yakın olduğu ve en düşük teklifin bile diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, idarece yemek kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin karara bağlanması yönünde gerçekleştirilen idari işlemlerin mevzuata uygun olmadığı,

 

Değerlendirilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle; başvuru sahibinin iddiaları kapsamında yemek alımı kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olmadığı yönündeki düşüncem ile, Kurul çoğunluğu kararına katılmıyorum.

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ Kurul Üyesi

]]>
Yemek hizmet alım ihalesinde, teknik şartnamede ayrıntılandırılmayan ve yemek menüsünde bulunmayan, bir yemek cinsi için aşırı düşük açıklaması istene bilir mihttps://www.asiridusuk.com/yemek-hizmet-alim-ihalesinde-teknik-sartnamede-ayrintilandirilmayan-ve-yemek-menusunde-bulunmayan-bir-yemek-cinsi-icin-asiri-dusuk-aciklamasi-istene-bilir-mi.htmlBalıkesir Devlet Hastanesi Baştabipliği, Atatürk Mah. Turgutreis Cad. No: 1 10100 BALIKESİRBaşvuru Tarih ve Sayısı: ...

Yemek hizmet alım ihalesinde, teknik şartnamede ayrıntılandırılmayan ve yemek menüsünde bulunmayan, bir yemek cinsi için aşırı düşük açıklaması istene bilir mi?

Toplantı No : 2013/003
Gündem No : 7
Karar Tarihi : 10.01.2013
Karar No : 2013/UH.I-157
Şikayetçi: 
Pegasus Gıda Mad. Tur. İnş. Taah. Tem. Yem. Güv. Tic. Ltd. Şti. + Fer-ah Yemekhane Tem. Nak. İnş. Taah. Tur. Yaz. Serv. Hizm. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi , ÇARŞI MAH. DEREBOYU SOK. NO: 18 K: 6 TRABZONİhaleyi Yapan Daire: 
Balıkesir Devlet Hastanesi Baştabipliği, Atatürk Mah. Turgutreis Cad. No: 1 10100 BALIKESİRBaşvuru Tarih ve Sayısı: 
12.12.2012 / 41084Başvuruya Konu İhale: 
2012/124803 İhale Kayıt Numaralı “2013 Yılı Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım Ve Sonrası Hizmeti Alımı” İhalesiKurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 
            Balıkesir Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 15.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım Ve Sonrası Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Pegasus Gıda Mad. Tur. İnş. Taah. Tem. Yem. Güv. Tic. Ltd. Şti. ve Fer-Ah Yemekhane Tem. Nak. İnş. Taah. Tur. Yaz. Serv. Hizm. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin 28.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 29.11.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 12.12.2012 tarih ve 41084 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.Başvuruya ilişkin olarak 2012/4705 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar: 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idareye ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük açıklamasının,

1) Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine göre hazırlanmadığı düşüncesi,

2) İlgili firmanın idareye sunduğu proforma faturaların ilgili Tebliğe uygun olmadığı düşüncesi,

3) İdari Şartnamenin 25’inci maddesinde belirtilen elektrik, su ve doğalgaz giderlerinin öngörülüp öngörülmediği,

4) Teknik Şartnamenin 4.5’inci maddesinde belirtilen araç-gereçlerin maliyete yansıtılıp yansıtılmadığı,

5) İşçilik giderlerinin tam ve doğru olarak maliyete yansıtılıp yansıtılmadığı,

6) Mali sorumluluk sigorta poliçesinin alınıp alınmadığı ve maliyete dahil edilip edilmediği,

7) Kıyafet giderlerinin maliyete dahil edilip edilmediği,

8) Portör muayene giderlerinin maliyete dahil edilip edilmediği yönündeki iddiaları ile şikâyet başvurusunda bulunulduğu,

İdareye yapılan şikayet başvurusunda belirtilen hususlara ek olarak,

1) Sebze ve meyve proforma faturalarının yada tevsik edici belgelerin 2. kalite ürünlerin fiyatları olduğunun düşünüldüğü, ancak Teknik Şartnamede 1. sınıf malzeme istenildiği,

2) Demirbaş amortisman giderine ilişkin açıklamasında proforma fatura veya demirbaş defter yolunun kullanılmış olabileceği, bununla ilgili Ek-05 veya Ek-08 belgesinin bulunmadığı,

3) Teknik Şartnamenin 4.8’inci maddesinde açıkça yazılı salata bar gramajında eksik malzeme kullanıldığı,

4) Teknik Şartnamenin 5.3’üncü maddesinde ayrıntıları verilen malzemeler için herhangi bir gider öngörülmediği,

5) Teknik Şartnamenin 4.3.1’inci maddesindeki Toplum Ruh Sağlığı Merkezine yemek taşımak için herhangi bir araç öngörülmediği, dahası bu aracın bakım onarım ve yakıt masraflarının yansıtılmadığı iddia edilmektedir

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibi tarafından itirazen şikâyet dilekçesinde idareye ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük açıklamasının, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine göre hazırlanmadığı düşüncesi, ilgili firmanın idareye sunduğu, proforma faturaların ilgili Tebliğe uygun olmadığı düşüncesi, İdari Şartnamenin 25’inci maddesinde belirtilen elektrik, su ve doğalgaz giderlerinin öngörülüp görülmediği, Teknik Şartnamenin 4.5’inci maddesinde belirtilen araç-gereçlerin maliyete yansıtılıp yansıtılmadığı, işçilik giderlerinin tam ve doğru olarak maliyete yansıtılıp yansıtılmadığı, mali sorumluluk sigorta poliçesinin alınıp alınmadığı ve maliyete dahil edilip edilmediği, kıyafet giderlerinin maliyete dahil edilip edilmediği, Portör muayene giderlerinin maliyete dahil edilip edilmediği yönündeki iddiaları ile şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idareye yapılan şikâyet başvurusunda belirttiği hususlara ek olarak;

1) Sebze ve meyve proforma faturaların yada tevsik edici belgelerin 2. Kalite ürünlerin fiyatları olduğunun düşünüldüğü, ancak Teknik Şartnamede 1. sınıf malzeme istenildiği,

2) Demirbaş amortisman giderine ilişkin açıklamayı proforma fatura veya demirbaş defter yolunu kullanılmış olabileceği, bununla ilgili Ek-05 veya Ek-08 belgesinin bulunmadığı,

3) Teknik Şartnamenin 4.8’inci maddesinde açıkça yazılı salata bar gramajında eksik malzeme kullanıldığı,

4) Teknik Şartnamenin 5.3’üncü maddesinde ayrıntıları verilen malzemeler için herhangi bir gider öngörülmediği,

5) Teknik Şartnamenin 4.3.1’inci maddesindeki Toplum Ruh Sağlığı Merkezine yemek taşımak için herhangi bir araç öngörülmediği, dahası bu aracın bakım onarım ve yakıt masraflarının yansıtılmadığı konuların tekrar irdelenerek sonuca gidilmesinin talep edildiği,

Başvuru sahibi tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine uygun olmadığı yönündeki soyut iddiasının delillendirilmediği, başvurusunda yansıtılıp yansıtılmadığı, öngörülüp öngörülmediği, uygun olup olmadığı gibi ifadelere yer verildiği, bu yönüyle idareye yapılan şikayet başvurusunda belirtmiş olduğu hususların somut iddialara ve delillere dayandırılmadığı gerekçesiyle reddedilmesi gerektiği değerlendirilmekle birlikte ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine uygun olmadığı yönündeki soyut iddiasının itirazen şikayet başvurusunda yukarıda belirtildiği şekilde (5 madde halinde sıralanan hususlar) somutlaştırıldığı görüldüğünden ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük açıklamasının uygun olup olmadığı yönündeki inceleme ve değerlendirmenin bu hususlarla sınırlı olarak yapılması gerektiği belirlenmiştir.

9 isteklinin katıldığı ihalede idare tarafından geçerli teklif olarak değerlendirilen 6 isteklinin 4’ünden 7 gün için belirlenen kahvaltı, normal ve diyet yemek listesi gönderilmek suretiyle 19.10.2012 ve 22.10.2012 tarihli yazılarla belgeye dayalı olarak yazılı açıklama talep edildiği, Veysel Müt. Yem. Nak. Turz. İnş. Ltd. Şti. tarafından açıklamada bulunulmadığı ve bu gerekçeyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, açıklamada bulunan 3 isteklinin açıklamalarının uygun görüldüğü ve ihalenin bu isteklilerden en düşük teklifi veren Metropoli Gıda Teks. Tem. Hay. İnş. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, açıklamada bulunan isteklilerden ikinci düşük teklifi veren başvuru sahibinin teklifinin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği 12.11.2012 tarihli ihale komisyon kararı ve eklerinden anlaşılmıştır.

İncelenen ihalede Teknik Şartnamede 1 yıllık iş süresi boyunca haftanın 7 günü resmi ve dini bayramlar dahil tüm günlerde, her hasta ve refakatçisine sabah kahvaltısı, öğlen-akşam yemekleri, normal mesaiye gelen personele öğlen yemeği, nöbetçi personele sabah kahvaltısı, öğlen-akşam yemekleri ve gece kahvaltısı, ayrıca diyetli hasta ve personele verilecek diyet yemeğinden oluşan toplam 795 öğün yemekten,

420.000 öğün normal yemek cinsinin, tas kebabı, terbiyeli haşlama et, fırın tavuk, fırın köfte 4 adet en az 30 gr’lık, çiftlik köfte 7 adet en az 20’gr lık, terbiyeli köfte 7 adet, püreli dalyan köfte,  2 adet en az 80’grlık garnitürlü veya püreli kadın budu köfte, 4 adet en az 30gr’lık garnitürlü kuru köfte, 10 adet en az 10gr’lık kuşbaşı etli orman kebabı, çoban kavurma, et sote, patates püreli, rosto et, el basan tava, balık kızartma, şehriyeli güveç, sebzeli fırında tavuk,  bahçıvan kebabı, kıymalı yumurta, etli kuru fasulye, etli nohut, zeytinyağlı barbunya pilaki, konserve bamya etli, konserve bezelye etli, zeytinyağlı konserve taze fasulye, şehriyeli pirinç pilavı, pirinç pilavı, domatesli biberli bulgur pilavı, soslu makarna, peynirli makarna, fırın makarna, spagetti makarna, iç pilav, talaş böreği, peynirli börek, sigara böreği, peynirli kol böreği, ıspanaklı tepsi böreği, yaya çorba, ezogelin çorba, düğün çorbası, mercimek çorbası, kaşarlı domates çorbası, şehriye çorba, sebze çorbası, pirinç çorba, patates çorba, zeytinyağlı bakla, karışık salata yaz, kıymalı lahana dolması, barbunya taze, patates oturtma, etli biber dolma, etli lahana kapuska, yoğurtlu kıymalı ıspanak, yumurtalı ıspanak, etli bezelye konserve, patates salata, patlıcan musakka, yoğurtlu kabak dolma, kabak musakka, yoğurtlu kıymalı semiz otu, kıymalı karnabahar, yoğurtlu havuç karnabahar kızartma, kıymalı pırasa, menemen, etli taze fasulye, patlıcan karnı yarık, karışık yaz kızartması, zeytinyağlı taze fasulye, aşure, Kemalpaşa tatlısı, çeşitli meyve kompostoları, irmik helvası, sütlaç, pelte, kabak tatlısı, revani, keşkül, tahin helva, lokma tatlısı, kadayıf, kalbura bastı, tulumba tatlısı, zeytinyağlı pırasa, zeytinyağlı biber dolma, marul salatası, piyaz, cacık yoğurt veya ayran olduğu,

130.000 öğün diyet yemek cinsinin, pırasa, karnıbahar, patlıcan, kabak, taze fasulye, bamya, pilav, makarna, diyet kahvaltılıkları, muhallebi, tatlandırıcılı komposto, tatlandırıcılı pelte, sütlaç, muhallebi, domates çorba, şehriye çorba, pirinç çorba, yayla çorba, mercimek çorba, un çorba, kuru veya taze meyveden yapılmış çeşitli meyve kompostoları, salata yaz, salata kış, garnitür 1, garnitür 2 ve patates püresi olduğu,

ve 245.000 öğün kahvaltının da diyet ve normal kahvaltılıklar olduğu belirtilmiş ve söz konusu yemek cinslerinin girdileri ile bu girdilere ilişkin gramajların ne kadar olduğunun yanında kullanılacak ürünlerin standartlarına uygun belirlemenin teknik şartnamede ayrıntılı olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

İdare tarafından teklif bileşenlerine ilişkin olarak açıklama istenilen isteklilere gönderilen 22.10.2012 tarihli yazı ekinde yer alan ve Teknik Şartnamede belirtilen miktarlara uygun olarak maliyet analizi yapılması istenilen yemek listesinde yer alan yemek cinslerinin,

“Kahvaltı:

Pazartesi   : Çay, yumurta, reçel, yağ, domates, salatalık.

Salı            : Çay, peynir, reçel, zeytin, domates, salatalık.

Çarşamba  : Çay, peynir, yağ, bal, domates, salatalık.

Perşembe : Çay, peynir, reçel, zeytin, domates, salatalık.

Cuma        : Çay, yumurta, bal, yağ, domates, salatalık.

Cumartesi : Çay, peynir, reçel, zeytin, domates, salatalık.

Pazar         : Çay, peynir, reçel, zeytin, domates, salatalık.

Normal yemek:

Pazartesi   : Tavuk haşlama, bulgur pilavı, meyve.

Salı            : Etli kuru fasulye, pilav, cacık.

Çarşamba : Ezogelin çorba, dana rosto püre, irmik helvası.

Perşembe  :Etli taze fasulye, peynirli tepsi böreği, ayran.

Cuma        : Mercimek çorba, balık, tahin helva.

Cumartesi : Fırın köfte, soslu erişte, yoğurt.

Pazar         : Düğün çorba, karışık kızartma, revanı.

Diyet Yemek:

Pazartesi   : Fırın tavuk, şehriye çorba-pilav, salata-meyve, yoğurt.

Salı            : Izgara köfte, kuskus-sebze çorbası, salata-meyve, yoğurt.

Çarşamba : Tas kebabı, tarhana çorba-makarna, salata-meyve.

Perşembe : Izgara köfte, yayla çorba-kuskus, yoğurt, salata-meyve.

Cuma        : Dana Rosto, makarna-mantar çorba, sütlü tatlı-meyve, salata.

Cumartesi  : Fırın köfte, şehriye çorba-pilav, yoğurt, salata, meyve.

Pazar     : Fırın balık, sebze çorba-erişte, salata-meyve, yoğurt.” şeklinde olduğu görülmüştür

Ancak aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan isteklilerden Teknik Şartnamede verilecek yemek cinsi olarak belirlenmemiş öğün girdisi ve gramajına ilişkin olarak Teknik Şartnamede herhangi bir bilgi içermeyen tavuk haşlama, soslu erişte, ızgara köfte, kuskus, tarhana çorbası, mantar çorbası, erişte, fırın balık gibi yemek cinslerinin teklifin önemli bileşeni olarak belirlendiği ve bu yemekler için Teknik Şartnamede belirtilen gramajlara uygun olarak maliyet analizinin oluşturulmasının istenildiği tespit edilmiştir.

 

Teknik Şartnamede girdileri ve bu girdilere ilişkin olarak gramajları belli olmayan, dahası verilecek yemek cinsi içerisinde yer almayan yemek cinslerine ilişkin olarak isteklilerden açıklama istenilmesi bu yemek cinsleri için maliyet analizi yapılmak suretiyle birim fiyatlarının açıklanmasının mümkün olmayacağı, sunulan açıklamaların da girdi ve gramaj açısından uygun olup olmadığına ilişkin olarak ihale dokümanında bir veri bulunmadığından açıklama istenilen isteklilerden Teknik Şartnamede girdileri ve bu girdilere ilişkin gramajları belli olan yemek cinslerinden oluşturulan yemek listesi gönderilmek suretiyle yeniden açıklama istenilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan isteklilerin tamamından teknik şartnamede girdileri ve bu girdilere ilişkin gramajları belli olan yemek cinslerinden oluşturulan yemek listesi gönderilmek suretiyle yeniden açıklama istenilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

]]>
Aşırı düşük ve iş deneyimle ilgili kararhttps://www.asiridusuk.com/asiri-dusuk-ve-is-deneyimle-ilgili-karar.html ...
]]>
Yemek Aşırı Düşük Kararı - 7https://www.asiridusuk.com/yemek-asiri-dusuk-karari-7.htmlYemek aşırı düşük savunması hazırlanırken kamu ihale kurumunun dikkat ettiği ve elenmeye sebep olan hatalara örnek olan, kamu ihale kurumu kurul kararı, yemek aşırıdüşük nasıl hazırlanıra örnek karar. ...

 

 TOP LAN T IYA KAT ILAN ÜYE LER :

Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN

Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

 

 BAŞVURU SAH İB İ:

Şimal Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Çalı San. Bölgesi Gri Cad. No : 3 Nilüfer/BURSA

 

 İH A LEY İ YAPAN İD A RE :

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,

Yenigün Mah. Atatürk Cad. No:5 16110 Yenişehir/BURSA

 

 BAŞVURUYA KONU İHA LE:

2015/77917 İhale Kayıt Numaralı “2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Eğitim Kapsamında İlkokul-Ortaokul Öğrencilerine Sıcak Öğle Yemeği Hizmeti Alımı” İhalesi

 

 KURUM TARAFIN DA N YAP ILAN İNCE LEM E:

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 22.07.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Eğitim Kapsamında İlkokul-Ortaokul Öğrencilerine Sıcak Öğle Yemeği Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Şimal Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 06.08.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.08.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 12.08.2015 tarih ve 69030 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.08.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2015/2084 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 31.07.2015 tarihli kesinleşen ihale kararında şikayete konu ihalenin sınır değerin altında teklif veren firmaya bırakıldığının anlaşıldığı, aşırı düşük fiyat açıklaması veren firmaların açıklamalarının uygun olmadığı, şöyle ki;

 

 1. Aşırı düşük açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliği'nin 79'uncu maddesine uygun olmadığı,
 2. Ana çiğ girdi malzemelerinin, Tebliğ'in 79'uncu maddesine uygun olmadığı,
 3. Aşırı düşük fiyat açıklamasının Tebliğ'in 79'uncu maddesinde istenilen Ek-H.4 tablosuna uygun olmadığı,
 4. Aşırı düşük açıklamasının (Ana çiğ maliyeti+İşçilik maliyeti) Tebliğ'in 79'uncu maddesine uygun olmadığı,
 5. Aşırı düşük fiyat açıklamasında, proforma fatura ve fiyat teklifi sunulduğu, bunların sunulma gerekçeleri ve fiilen mümkün olmayan durumu izah eden herhangi bir  resmi belgenin sunulmadığı,

 

 

 1. Aşırı düşük fiyat açıklamasında, Ticaret Borsası Fiyatları (sığır ve dana eti, pirinç, mercimek, bulgur, peynir, zeytin, ekmek, yoğurt, vb) Tebliğ'in 79'uncu maddesine uygun olmadığı,
 2. Aşırı düşük fiyat açıklamasında, yemek reçetelerinin fiyatlandırılmasında ekmek için birim fiyatın Bursa Halk Ekmek'ten alınması gerekirken alınmadığı, Tebliğ'in 79'uncu maddesine uygun olmadığı,
 3. Aşırı düşük fiyat açıklamasında, Toptancı Hal Fiyatları (domates, salatalık, maydanoz, semiz otu, nane, limon, dereotu vb) Tebliğ'in 79'uncu maddesine uygun olmadığı,
 4. Aşırı düşük fiyat açıklaması, (Teknik Şartname'de personel sayısı belirtilmediğinden dolayı) 01 Mart 2014 tarih ve 28928 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'de istenilen, işçilik maliyetlerinin mevzuata uygun hesaplanmadığı,
 5. Aşırı düşük fiyat açıklaması kapsamında hazırladığı çiğ maliyet tablolarında virgülden sonra yuvarlama işlemlerinde aritmetik hata yapılarak  toplam  tutara yansıtılmasında hata yapıldığı,
 6. Aşırı düşük fiyat açıklaması kapsamında hazırladığı çiğ girdi maliyet tablolarında fiyat listelerinin ihale tarihinden önceki son 12 aya ait olması gerekirken Tebliğ'in 79'uncu maddesine uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

 1. İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
 2. Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
 3. Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

(Değişik: 6/2/2014-6518/47 md.) gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde "(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

 1. Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.
 1. Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte

 

 

önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

 1. Verilen hizmetin ekonomik olması,
 2. Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
 3. Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 1. İhale, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırır.
 2. Aşırı düşük teklif sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerin teklifi açıklama istenmeksizin reddedilir.
 1. Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına eşit veya bu değerin üzerinde olan ihalelerde, ikinci fıkranın (a) bendinin  kullanılması zorunludur.
 2. Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan, açık ihale, belli istekliler arasında ihale veya Kanunun 21 nci maddesinin (b), (c) ve (f) bentleri gereğince pazarlık usulü ile yapılan personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde, ikinci fıkranın (a), (b) veya (c) bendindeki seçeneklerden birinin kullanılması zorunludur...." hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.

 1. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
  1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.
  2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.
   1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması

 

 

halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren  kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

 1. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.
 2. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.
 3. Ticaret Borsası Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.
 4. Toptancı Hal Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.
 5. Özel veya Münhasır Hak Sahibi Kuruluşların Uyguladığı Fiyatlar: İlgili mevzuatı uyarınca, belirli mal veya hizmetlerin kamuya sunulması konusunda lehine sınırlama bulunan kuruluşların tedarikçisi oldukları mallar veya sunucusu  oldukları hizmetler için uyguladıkları fiyatlar ile açıklama yapılabilir.

 

 

 1. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır”
 2. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci  maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.

79.2.6. Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtilir.

Bu ihalelerde; teklifi aşırı düşük bulunan istekli öncelikle “ana çiğ girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu  Hesap  Cetvelini (Ek- H.4) hazırlayarak açıklaması kapsamında sunar. Açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi için “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den çok olmaması gerekir. Oran belirtmeyen veya belirttiği oran 0,80’den az veya 0,95’den çok olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Ana çiğ girdi ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdiler anlaşılır. Bu çerçevede, isteklinin beyan ettiği orana uygun teklif sunması durumunda,  yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurlar “yardımcı girdiler” başlığında değerlendirilir ve bu unsurlar için açıklama sunulması gerekmez.

Örneğin; 1.000 öğün yemek alımı için çıkılan bir ihalede, birim fiyat olarak 5 TL teklif veren bir isteklinin, 5.000 TL olan toplam teklif bedelinin aşırı düşük olarak değerlendirilmesi ve istekli tarafından sunulan Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,90 olarak belirtilmesi halinde, teklifin 4.500 TL’sinin ana çiğ girdi ile işçilik toplamını içerdiği kabul edilir ve isteklinin sadece bu kısma ilişkin açıklama yapması gerekir. Teklifin 500 TL’lik kısmının ise yardımcı giderlere ilişkin olduğu kabul edildiğinden, bu kısma ilişkin açıklama yapılması gerekmemektedir.

Malzemeli yemek alımı ihalelerinde, ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri kullanılamaz. Ancak 79.2.2 nci maddede yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabilir.

 1. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.
  1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.

 

 

 1. 79.2.2 nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir.
 2. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur.
 3. Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin  imzasını taşıması gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir.
 4. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

Başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde "2.1. İhale konusu hizmetin;

 1. Adı: 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Eğitim Kapsamında İlkokul-Ortaokul Öğrencilerine Sıcak Öğle Yemeği Hizmeti Alımı
 2. Miktarı ve türü:

Taşımalı sistem kapsamında 10 taşıma merkezi ilk ve ortaokula taşınanan 919 öğrenciye 178 iş günü (sıcak) öğle yemeği verilmesi

Taşıma Merkezi Okulun Adı

Yemek Verilecek Öğrenci Sayısı

Yemek Verilecek Gün Sayısı

Taşıma Merkezi Okulun Şehir Merkezine Uzaklığı

Akçeşme İlkokulu

76

178

MERKEZ

TOKİ Orhangazi Ortaokulu

95

178

MERKEZ

100.Yıl İlkokulu

80

178

MERKEZ

Koç Ortaokulu

93

178

MERKEZ

Köprühisar Atatürk İlk/Ortaokulu

155

178

15(KM)

Koyunhisar İlk/Ortaokulu

194

178

12(KM)

Orhaniye İlkokulu

104

178

10(KM)

Söylemiş Ortaokulu

70

178

7(KM)

Yolören İlk/Ortaokulu

46

178

15(KM)

Terziler İlkokulu

6

178

12(KM)

düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde "20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir." düzenlemesinin yer aldığı,

 

 

 

Sözleşme Tasarısı’nın 9’uncu maddesinde, işe başlama tarihinin 14.09.2015, işin bitiş tarihinin 10.06.2016 olarak belirlendiği,

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’nci  maddesinde "25.1.

a-İlgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri yükleniciye aittir.

b-Taşıma Merkezindeki yemekhanelerin temizliği ve yemek dağıtımı yükleniciye aittir.

 1. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
 2. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:
  1. Taşıma Merkezindeki yemekhanelerin temizliği ve yemek dağıtımı yükleniciye

 

aittir.

 

 

 1. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer

 

Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

 1. Bu madde boş bırakılmıştır." düzenlemesinin yer aldığı,

 

Teknik Şartname’de dört haftalık örnek menü ve çiğ maliyet girdilerine, gramajların yer aldığı gıda rasyonuna ve yemek yapımında kullanılacak malzemelerin evsafına yer verildiği,

 

Birim fiyat teklif cetvelinin ise

 

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ1

İhale kayıt  numarası :2015/77917

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Eğitim kapsamındaki İlkokul-Ortaokul Öğrencilerine Sıcak Öğle Yemeği Hizmeti Alımı (178 İş Günü - 919 Öğrenci)

adet

163.582

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

Yukarda aktarılan mevzuat hükümleri doğrultusunda, malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde idarenin aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapması ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarını belirtmesi, teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin  öncelikle  “ana  çiğ  girdi”,  “işçilik”  ve  “yardımcı  gider”  oranlarının belirtildiği

 

 

 

Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelini (Ek- H.4) hazırlayarak açıklaması kapsamında sunması, bu açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi için “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den çok olmaması gerektiği, ana çiğ girdi ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdilerin anlaşılması gerektiği, buna göre yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurların “yardımcı girdiler” başlığında değerlendirileceği ve bu unsurlar için açıklama sunulması gerekmediği anlaşılmaktadır.

 

Başvuru konusu ihaleye 6 isteklinin teklif verdiği, 1 isteklinin TSE:HYB belgesinin tarihi geçmiş olduğu gerekçesi ile teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Anadolu Yemek Sanayi (Oğuzhan Kaymak) ve Bursa Eray Yemek San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiği ve açıklama istendiği, her ikisinin de açıklamaları  kabul edilerek ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Anadolu Yemek Sanayi (Oğuzhan Kaymak) üzerinde ihalenin bırakıldığı, Bursa Eray Yemek San. Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin iddiaları çerçevesinde yapılan inceleme neticesinde, İdarece ihale işlem dosyasının eksik gönderildiği anlaşılmış olup, 25.08.2015 tarih ve 1866 sayılı yazımız ile aşırı düşük teklif sorgulama yazıları ve aşırı düşük teklif açıklamalarına ilişkin belgelerin eksiksiz olarak gönderilmesi istenmiş, idarenin 26.08.2015 tarih ve 8386675 sayılı yazısı ekinde gönderilen belgeler 27.08.2015 tarih ve 7311 sayı ile Kurum kayıtlarına alınmıştır.

 

İdare tarafından isteklilere gönderilen 23.07.2015 ve 27.07.2015 tarihli aşırı düşük teklif sorgulama yazılarında "22/07/2015 tarihinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan 2015/ 77917 EKAP No'lu Taşımalı sistem kapsamında 919 İlk/Ortaokul öğrencisine 178 işgünü sıcak öğle yemeği verilmesi ihalesinde …… ile teklifiniz aşırı düşük teklif olarak tespit edilmiş olup konu ile ilgili yazılı olarak açıklama ve örnek günlük yemek maliyet çizelgesinin hazırlanarak 3 iş günü içerisinde Komisyonumuza sunulması hususunda gereğini rica ederim.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

İdarece düzenlenen Teknik Şartname’de, yukarıda anılan Tebliğ hükmüne uygun olarak 4 haftalık örnek menü düzenlemesi yapıldığı ve anılan Şartname’de gramajların yer aldığı gıda rasyonuna ve yemek yapımında kullanılacak malzemelerin evsafına yer verildiği görülmüştür.

 

Bu kapsamda ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından Teknik Şartname’de yer alan 4 haftalık örnek menüye göre açıklama yapılırken, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Bursa Eray Yemek San. Tic. Ltd. Şti. tarafından iki haftalık (1 ve 2’nci hafta) örnek menüye ilişkin açıklama yapıldığı görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesinde, malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesinin yapılacağı ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarının belirtileceğinin düzenlendiği, buna göre İdarece Teknik Şartname’de, 4 haftalık örnek menü düzenlemesi yapıldığı, İdare’nin aşırı düşük teklif sorgulama  yazısında açıklamanın kaç haftaya  ilişkin olarak  yapılması  gerektiğine dair     bir

 

 

ayrıntıya yer verilmediği, bir istekli tarafından 4 haftalık menüye göre açıklama yapılırken, diğer istekli tarafından 2 haftalık menüye göre açıklama yapıldığı görülmüş olup, bu durumda aşırı düşük teklif açıklamalarının tekliflerin sağlıklı bir değerlendirmesinin yapılamayacağı anlaşılmıştır. Buna göre İdarece en az iki haftalık olmak üzere kaç haftalık menü üzerinden açıklama yapılması isteniyor ise, aşırı düşük teklif sorgulama yazısında bu hususun belirtilerek ve ekinde örnek menüye yer verilerek aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesi gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, İdarece, aşırı düşük teklif sorgulama yazısının yukarda yer verilen açıklamalar çerçevesinde yeniden düzenlenerek sorgulamanın yenilenmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Kazım ÖZKAN Başkan V.

II. Başkan

 

Ali Kemal AKKOÇ Kurul Üyesi

 

Ahmet ÖZBAKIR Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki ADLI Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY Kurul Üyesi

 

 

 

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindeki iddiaları kapsamında Kurul çoğunluğunca, Anadolu Yemek Sanayi (Oğuzhan Kaymak) ve Bursa Eray Yemek San. Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine ilişkin “Düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Eğitim Kapsamında İlkokul-Ortaokul Öğrencilerine Sıcak Öğle Yemeği Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin esas alınarak toplam 500.560,92 TL olarak hesaplandığı,

 

Bahse konu ihalede 11 adet ihale dokümanı satın alındığı, 22.07.2015 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 6 istekli tarafından teklif verildiği,

 

İdarece ihaleye ilişkin tekliflerin denetimine ilişkin yapılan inceleme uyarınca, bir isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması sonrasında kalan 5 teklifin de geçerli teklif olarak kabul edildiği, bu tekliflere ilişkin teklif bedellerinin,

 

İsteklinin Adı

Teklif Bedeli (TL)

OĞUZHAN KAYMAK -ANADOLU YEMEK SANAYİ

383.788,54

BURSA ERAY YEMEK GIDA TEMİZLİK  TAŞIMACILIK KANTİN İŞLETMECİLİĞİ UNLU MAMÜLLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 

384.417,70

ADA     ÖZNUR     YEMEK      TEMİZLİK      BİLİŞİM     TURİZM TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

384.487,61

ŞİMAL YEMEK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

(Başvuru sahibi)

431.856,48

GÜÇ-EL YEMEK SANAYİ ET VE ET ÜRÜNLERİ  SÜT ÜRÜNLERİ GIDA HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 

500.560,92

 

Şeklinde verildiği,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.1’inci maddesi doğrultusunda ihaleye ait aşırı düşük teklif sınır değerinin 384.487,61 TL olduğu ve bu tutarın altında teklif vermiş olan  üç istekliye ait tekliflerin İdari Şartname’nin 33’üncü maddesi gereğince Anadolu Yemek Sanayi (Oğuzhan Kaymak) ve Bursa Eray Yemek San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiği ve açıklama istendiği, her ikisinin de açıklamaları kabul edilerek ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Anadolu Yemek Sanayi (Oğuzhan Kaymak) üzerinde ihalenin bırakıldığı, Bursa Eray Yemek San. Tic. Ltd. Şti.’nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği,

 

 

komisyon kararı ile ihalenin Uğurlu Otomotiv İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi üzerinde bırakıldığı,

 

Anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri (Değişik: 6/2/2014-6518/47 md.) değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde  teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 1. İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
 2. Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
 3. Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

(Değişik: 6/2/2014-6518/47 md.) gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/12 md.; Değişik fıkra: 6/2/2014-6518/47 md.) Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü yer almaktadır.

 

Bahse konu madde hükmünden, ihalede aşırı düşük sorgulama yapılacağının ihale dokümanında düzenmiş haline göre, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, ihaleye verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutacağı anlaşılmaktadır.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “teklif fiyata dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. İhale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı  görülmektedir. Bu  durumda,  ihale  dokümanında  belirtilen  şartlara  uygun  olarak  hizmetin  ifası  için   her

 

 

isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceğinden, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, ihalede aşırı düşük teklif açıklaması isteyerek ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmadığı,

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olmadığı, yaklaşık maliyetin büyük çoğunlukla yemek giderinden oluştuğu ihalede verilen tekliflerin hepsi yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete ve birbirlerine göre yakın olduğu ve en düşük teklifin bile diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, idarece yemek kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin karara bağlanması yönünde gerçekleştirilen idari işlemlerin mevzuata uygun olmadığı,

 

Değerlendirilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle; başvuru sahibinin iddiaları kapsamında yemek alımı kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olmadığı yönündeki düşüncem ile, Kurul çoğunluğunca alınan karara katılmıyorum.

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ Kurul Üyesi

]]>
Teknik şartnameye, acil durulmada kendisinden istenen oranda yemeği hazır bulunduracağı, ancak bu yemekler servis yapılmadığı takdirde bedelinin ödenmeyeceği şeklinde hüküm konulabilir mihttps://www.asiridusuk.com/teknik-sartnameye-acil-durulmada-kendisinden-istenen-oranda-yemegi-hazir-bulunduracagi-ancak-bu-yemekler-servis-yapilmadigi-takdirde-bedelinin-odenmeyecegi-seklinde-hukum-konulabilir-mi.htmlKamu Hastane Birliği (Fatih) Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Balabanağa Mahallesi Büyük Reşitpaşa Caddesi No:12 İSTANBULBaşvuru Tarih ve Sayısı: ...

Teknik şartnameye, “acil durulmada kendisinden istenen oranda yemeği hazır bulunduracağı, ancak bu yemekler servis yapılmadığı takdirde bedelinin ödenmeyeceği” şeklinde hüküm konulabilir mi?

Toplantı No : 2013/073
Gündem No : 45
Karar Tarihi : 13.11.2013
Karar No : 2013/UH.II-4228
Şikayetçi: 
Aysan Yemek Taahhüt Elektronik San. Ve Tic. Ltd. Şti., YILDIRIM MAH. OĞUZ SOK. NO:1 D:2 İSTANBULİhaleyi Yapan Daire: 
Kamu Hastane Birliği (Fatih) Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Balabanağa Mahallesi Büyük Reşitpaşa Caddesi No:12 İSTANBULBaşvuru Tarih ve Sayısı: 
25.09.2013 / 30210Başvuruya Konu İhale: 
2013/100135 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım Ve Sonrası Hizmet Alımı” İhalesiKurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 
İstanbul Fatih Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği tarafından 11.09.2013tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Malzeme Dâhil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Aysan Yemek Taahhüt Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 05.09.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 06.09.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.09.2013tarih ve 30210sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.09.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.Başvuruya ilişkin olarak 2013/3449sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Teknik Şartname’nin 3.8′inci maddesinde hasta ve refakatçilere yemeğin disposible tabak, çatal, kaşık, bıçak v.b. ile birlikte servis edileceğinin düzenlendiği, buna karşın ne yemek servisinde kullanılacak disposible tabak, çatal, kaşık, bıçak v.b miktarına ne de anılan malzemenin miktarının hesaplanmasına esas teşkil edecek hasta ve refakatçi sayılarına ihale dokümanı kapsamında yer verilmediği, idarenin şikâyet başvurusuna verdiği cevapta anılan malzemenin miktarının ihale dokümanında belirtilen öğün sayıları üzerinden hesaplanabileceğinin belirtildiği; ancak ihale dokümanında belirtilen öğün sayılarının sadece hasta ve refakatçilerin değil, hastane personelinin yiyeceği öğün sayılarını da içerdiği, dolayısıyla hizmet işi kapsamında kullanılacak disposible tabak, çatal, kaşık, bıçak v.b miktarının net olarak belirlenemeyeceği, bu durumun da teklif fiyatının doğru bir şekilde hesaplanmasını engelleyeceği,

2) Teknik Şartname’nin 3.49′uncu maddesinde, yüklenicinin acil durumlarda kendisine verilen listenin %3′üne tekabül eden kısmını hazırlamaya, pişirmeye ve servis etmeye hazır bulunduracağı, fakat bunlar servis edilmedikçe yükleniciye ücret ödenmeyeceği hususlarının düzenlendiği, anılan düzenlemenin hizmeti sunacak yükleniciyi haksız olarak zarara uğratacağı ve teklif fiyatının hazırlanmasında belirsizlik oluşturacağı,

3) Teknik Şartname’nin 2.1.1′inci maddesinden ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak tüm personele yıllık eğitim verileceğinin anlaşıldığı, buna karşın bu eğitimin mesai saatleri içinde mi dışında mı olacağı, mesai saatleri dışında ise ne kadar süreli bir eğitim gerçekleştirileceği hususlarında ihale dokümanında bilgiye yer verilmediği, mesai dışında verilecek eğitimin personele fazla mesai ödenmesini gerekli kılacağı dikkate alındığında, ihale dokümanındaki anılan belirsizliğin tekliflerin sağlıklı bir şekilde hesaplanmasını engelleyeceği,

4) Teknik Şartname’nin 3.36′ncı maddesinde, hizmet işi kapsamında kontrol teşkilatının onayladığı şekilde temizlik ve hijyen için gerekli olan araç, gereç, ekipman, temizlik ve dezenfektan malzemelerinin temin edilmesinin, kullanılacak tüm deterjan, dezenfektan ve dezenfektan içeren temizleyicilerin Sağlık Bakanlığı izinli olmasının zorunlu kılındığı, buna karşın ihale dokümanında temizlik için kullanılacak araç gereç ve sarf malzemelerinin özelliklerine ve sayılarına yönelik bir düzenlemenin bulunmadığı, tüm isteklilerce eşit şartlarda teklif fiyatı hazırlanabilmesi için anılan bilgilerin ihale dokümanında verilmesi gerektiği,

5) Teknik Şartname’nin 5′inci maddesinde R1 diyetlerinin 3 öğününün 1 ara öğüne tekabül edeceğinin düzenlendiği, ancak ihale dokümanında ne kadar R1 diyet öğünü verileceğinin belirtilmediği, halbuki R1 diyet yemeği ile kahvaltı miktarlarının belirtilmiş ve ayrı ayrı kalemlerde teklif verilmesini teminen ihtiyaç listesine yazılmış olması gerektiği, neticede mevcut ihale dokümanı düzenlemesi ile sağlıklı teklif fiyatı hazırlanmasının mümkün olmadığı,

6) Teknik Şartname’nin 2.1.3′üncü maddesinde ihale konusu işte çalıştırılacak personele yüklenici tarafından verilmesi gereken kıyafetlerin belirtildiği, ancak anılan Şartname maddesinde sabo terlik, ayakkabı, çizme ve çorap gibi kıyafetler için birim olarak “adet” ibaresinin kullanıldığı, bahse konu türdeki kıyafetlerin genelde birimlerinin “çift” olduğu dikkate alındığında, Şartname düzenlemesinin tereddüde sebep olduğu,

7) İhale dokümanında hizmet işinde çalıştırılacak personelin yemek ihtiyacının kim tarafından karşılanacağına dair bir düzenlemenin bulunmadığı, bu durumun belirsizliğe sebep olduğu,

8) Teknik Şartname’nin 4.1′inci maddesinde hastane personeline verilecek normal yemeğin 4 çeşit (3 çeşit + salata veya çorba), hastalara ve refakatçilere verilecek normal yemeğin ise 3 çeşit olacağının düzenlendiği, bu düzenlemenin Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’ne aykırılık teşkil ettiği, kaldı ki anılan düzenlemenin mevzuata aykırı olmadığı düşünülse dahi, maliyet açısından hasta ve refakatçilere verilecek normal yemekten farklılık gösteren hastane personeline verilecek normal yemek için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılmış olması gerekirken açılmadığı, bu durumun kamu ihale mevzuatına aykırılık teşkil ettiği,

9) İhale dokümanında hizmet sunumunun tatil veya çalışma günleri gözetilmeksizin sürekli olduğu belirtilmekle birlikte resmi-dini bayram günlerinde kaç personel ile hizmet sunulacağının belirtilmediği, bu durumun önemli bir teklif bileşeni olan işçilik giderinin ihaleye katılan isteklilerce eşit şartlarda hesaplanmasını engelleyeceği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adının “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” olarak belirtildiği, hizmetin yürütüleceği yerlerin,

“1.’İNCİ KISIM:

 • Arnavutköy Devlet Hastanesi,
 • Bayrampaşa Devlet Hastanesi,
 • Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi,
 • Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve bu hastanelere bağlı ek hizmet binalarında…. 2.’iNCİ KISIM:
 • İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
 • Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve bu hastanelere bağlı ek hizmet binalarında …”şeklinde belirtildiği, miktarı ve

türüne ise Şartname ekinde,

1. KISIM (HASEKİ E.A.H., BAYRAMPAŞA D.H.,LÜTFİYE NURİ BURAT D.H. VE ARNAVUTKÖY D. HASTANELERİ İÇİN)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 NORMAL YEMEK ÖĞÜN 1.026.746
2 DİYET YEMEK ÖĞÜN 158.694
3 KAHVALTI ÖĞÜN 344.015
4 DİYET KAHVALTI ÖĞÜN 85.317
5 ARA ÖĞÜN ÖĞÜN 60.505
2. KISIM (İSTANBUL E.A.H, YEDİKULE G. H. VE G. CER. E.A.H. VE SÜLEYMANİYE K. D. Ç. H. EĞİT. VE ARAŞ. HASTANELERİ İÇİN)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 NORMAL YEMEK ÖĞÜN 1.159.000
2 DİYET YEMEK ÖĞÜN 258.400
3 KAHVALTI ÖĞÜN 372.600
4 DİYET KAHVALTI ÖĞÜN 129.675
5 ARA ÖĞÜN ÖĞÜN 118.571

şeklinde yer verildiği, 19’uncu maddesinde teklif ve sözleşme türünün birim fiyat teklif ve sözleşme olacağının belirtildiği, 20’nci maddesinden iki kısımdan oluşan ihalenin kısmi teklife açık olduğu,25.3.1’inci maddesinde “Alım konusu işin yürütülmesi esnasında katlanılan personel, sigorta, malzeme, doğalgaz, elektrik, su vb. tüm giderler teklif fiyata dahildir.” düzenlemesinin bulunduğu, Sözleşme Tasarısı’nın 9’uncu maddesinde, işe başlama tarihinin 01.01.2014, işin bitiş tarihinin 31.12.2014 olarak belirtildiği görülmüştür.

Teknik Şartname’nin 1’inci maddesinde ihale konusu işin kapsamı “Fatih Bölgesi Hastaneleri ve Bağlı Bulunan Sağlık Tesisleri yatan hasta ve refakatçiler ile personeli için resmi tatil günleri dahil her gün gerekli sayıda sabah; normal ve diyet kahvaltı, öğle ve akşam; normal ve diyet yemekleri ile tanımlı saatlerde hasta ara öğünlerinin ve nöbetçi personele gece verilen kahvaltının malzeme dahil hazırlanıp pişirilerek, servis yapılacak noktalara nakli, dağıtımı ve dağıtım sonrası hizmetleri (kliniklerde boş tepsilerin toplanması, mutfakta, yemekhanelerde ve kliniklerdeki kat ofislerinde bulaşıkların yıkanması, kurulanması, yerleştirilmesi, kullanılan tüm alanların temizliği – dezenfeksiyonu) kapsar.”şeklinde belirtilmiştir.

Teknik Şartname’nin iddia konusu edilen “Yüklenicinin Yükümlülükleri” başlıklı 3’üncü maddesinin 8’inci alt maddesinde“Yemekler kliniklerde hasta ve refakatçılara; ısıtmalı yemek arabaları ile taşınarak, her hastane idaresinin uygun gördüğü ekipman (disposible tabak çatal, kaşık, bıçak vb.) ile servis edilecektir. Her hasta ve refakatçisine her öğünde disposible kapalı su (300cc), peçete, ıslak mendil, kürdan paketi ve paslanmaz çelik çatal, kaşık, bıçak kağıt ambalajla paketlenmiş olarak verilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Anılan düzenlemeden, kliniklerde yatan hastalar ile bunların refakatçilerine yemeklerin hastane idarelerinin uygun gördüğü ekipman ile servis edileceği, bu kapsamda genel olarak yemeğin servisinde paslanmaz çelik çatal, kaşık, bıçak kullanılacağı, bununla birlikte hastane idaresince uygun görüldüğü durumlarda, disposible tabak çatal, kaşık, bıçak vb. ekipman ile yemek servisinin yapılacağı anlaşılmaktadır.

Öte yandan, Teknik Şartname’nin 2.2’nci maddesinde ihale kapsamında yemek hizmeti ihtiyacının karşılanması öngörülen her bir hastane idaresi özelinde yükleniciden istenilen araç ve gereç türleri ile bunların sayılarına yer verilmiştir. Yemek servisinde kullanılması öngörülen ekipmanın tür ve sayılarının da belirtildiği anılan Şartname maddesi incelendiğinde, sadece Arnavutköy Devlet Hastanesi ile Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi tarafından yemek servisi için disposible tabak çatal, kaşık, bıçak vb. ekipmanın istenildiği görülmüştür. Gerçekten,  anılan Şartname maddesinde, Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi İdaresince tüm hasta ve refakatçiler için her öğünde tek kullanımlık 7000 adet disposible çatal, kaşık, bıçak (üçü bir arada, paketlenmiş) ve yoğun bakım ve bulaşıcı hastalığı olan hastalar için 200 adet tek kullanımlık Disposible Kapaklı beyaz görünümlü, 5 gözlü 28x22x7 cm ölçülerinde köpük tabak; Arnavutköy Devlet Hastanesi İdaresince ise miktar belirtilmeden sadece bulaşıcı hastalığı olup izole olan hastalara yapılacak yemek servisi için her öğünde tek kullanımlık disposible köpük tabaklar ve üçlü paket halinde çatal, kaşık, bıçak istenilmiştir.

Neticede, Teknik Şartname’nin anılan maddesinde, ihale konusu işin yürütülmesi aşamasında hangi hastane idarelerinin (Arnavutköy Devlet Hastanesi ile Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi) yemek servisi için disposible tabak çatal, kaşık, bıçak vb. ekipmanı kullanılmasını istediği belirtilmekte, ancak bu hastanelerden Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi İdaresince istenilen bahse konu ekipmanın miktar bilgisine yer verilirken, Arnavutköy Devlet Hastanesi İdaresince istenilen ekipmanın miktar bilgisine yer verilmemektedir.

İhale dokümanlarında, ihale konusu iş kapsamında yüklenici tarafından karşılanması öngörülen maliyet bileşenlerine ilişkin olarak bunların sağlıklı bir şekilde hesaplanmasını sağlayacak bilgilerin, başka bir ifadeyle teklif fiyata dahil giderlere dair bilgilerin bulunması gerekmekte olup, aksine bir durumda ihalenin sıhhatli bir şekilde sonuçlandırılması ve sözleşmenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi mümkün görülmemektedir.

Bu itibarla, Arnavutköy Devlet Hastanesi İdaresince istenilen iddia konusu yemek servis ekipmanlarının miktarına ihale dokümanında yer verilmemesinin isteklilerce anılan malzemelere yönelik maliyet hesaplamasının sağlıklı bir şekilde yapılmasını engelleyeceği sonucuna varılmıştır.
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Teknik Şartname’nin iddia konusu edilen “Yüklenicinin Yükümlülükleri” başlıklı 3’üncü maddesinin 49’uncu alt maddesinde “Yüklenici, acilen ortaya çıkan durumları da göz önüne alarak, kendisine verilen listenin %3 (yüzde üç)’üne tekabül eden kısmını, hazırlamaya, pişirmeye ve servis etmeye hazır bulunduracaktır. Fakat bu yemekler servis edilmedikçe ücreti ödenmeyecektir. Acil durum belirleme yetkilisi, başhekimlik makamı ve muayene komisyonu yetkisi dâhilinde olacaktır. Hastane Afet Planı’na göre tüm yataklar dolu varsayılarak bir haftalık gıda, gıda depolarında bulunacak ve personelin gıda gereksinimi de hesaba katılmış olmalıdır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Anılan düzenlemeye göre, yüklenicinin acil durumlarda, idarece verilen yemek listesinin %3’üne tekabül eden kısmını hazırlamaya, pişirmeye ve servis etmeye hazır bulunduracak, ancak bahse konu yemekler servis edilmedikçe ücreti ödenmeyecektir.

İdarenin şikâyet başvurusuna vermiş olduğu cevapta, anılan düzenlemeye, önceden öngörülemeyen zehirlenme v.b. olayların hasta ve refakatçi sayısında öngörülemeyen artışlara neden olabileceği dikkate alınarak ihale dokümanında yer verildiği belirtilmektedir.

Her ne kadar anılan düzenleme, öngörülemeyen acil durumlara yönelik bir düzenleme olsa da, sözleşmenin bir tarafı olan yüklenicinin sözleşmenin diğer tarafı olan idarenin talimatı üzerine edimini yerine getirerek servise hazır hale getirdiği yemeklerin idarece servis edilmesine gerek görülmemesi halinde yükleniciye ödeme yapılmamasının hakkaniyete aykırı olacağı ve yükleniciyi zarara uğratacağı açıktır. Ayrıca sözleşmenin yürütülmesi aşamasında anılan öngörülemeyen durumların sık olması durumunda yüklenicinin zararının katlanılamayacak seviyelere ulaşması mevzu bahis olabilecektir. Bu itibarla, bu durumun isteklilerce tekliflerin hazırlanmasında belirsizliğe sebep olacağı ve sözleşmenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engelleyeceği sonucuna varılmıştır. 

Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Teknik Şartname’nin 2.1’inci maddesinde ihale konusu iş kapsamında çalıştırılması öngörülen personel unvan ve sayılarına hastane idareleri bazında aşağıdaki gibi yer verilmiştir.

rıca, anılan Şartname maddesinde iddia konusu edilen düzenlemeye “Tüm personel için aylık çalışma ve yıllık eğitim planları oluşturulup idare kontrol teşkilatı tarafından onaylanacaktır…” şeklinde yer verilmiştir.

Buna ek olarak anılan Şartname’nin 3’üncü maddesinin 34’üncü alt maddesinde “… Yüklenici, gıda zehirlenmelerine karşı koruyucu önlemleri almak, personelinin düzenli olarak genel çalışma ve temizlik, hijyen eğitimlerini vermek, tüm personelin bu kurallara uygun çalışmasını sağlamakla yükümlüdür.” düzenlemeleri bulunmaktadır.

Anılan düzenlemelere bakıldığında, çalıştırılacak personele genel çalışma, temizlik ve hijyen gibi genel mahiyetli bir eğitim verileceği görülmekte olup, düzenlemede eğitim süresine dair herhangi bir bilgi verilmediğinden, eğitimin kısa süreli olacağı ve mesai saatleri içerisinde verilebileceği anlaşılmaktadır. Bu itibarla, düzenlemede belirsizlik bulunmadığından, iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.
4 ) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

TeknikŞartname’nin 3’üncü maddesinin 36’ncı alt maddesinde “Kontrol teşkilatının onayladığı şekilde temizlik ve hijyen için gerekli olan araç, gereç, ekipman, temizlik ve dezenfektan malzemelerinin temin edilmesi zorunludur. Kullanılan tüm deterjan, dezenfektan ve dezenfektan içeren temizleyiciler Sağlık Bakanlığı izinli olacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Teknik Şartname incelendiğinde, Şartname’nin 2.2’nci maddesinde hastane idaresi özelinde yükleniciden istenilen bulaşık makinesi ile çöp kovalarının sayı ve özelliklerine yer verildiği görülmüş, bununla birlikte bulaşık yıkanması için gerekli olan sarf malzemeleri ile mutfak ve yemek servis edilen mahallerin genel temizliği için gerekli olan araç gereç ve sarf malzemelerinin tür ve miktarlarına ihale dokümanı kapsamında yer verilmediği tespit edilmiştir. Başvuru sahibi de bu hususu şikâyet konusu yapmaktadır.

İhale konusu iş malzemeli yemek hazırlama ve servisi işi olup, başlıca maliyet kalemleri çiğ yemek malzemesi, işçilik, elektrik-su-doğalgaz ve yemek hazırlanmasına ve servisine yönelik demirbaş malzeme maliyetleridir. İddia konusu edilen temizlik araç, gereç ve sarf malzemeleri ise ikincil mahiyette, önemli olmayan maliyet bileşenleri arasında kabul edilmelidir. Dolayısıyla, bu malzemelerin tür ve miktarlarına ilişkin olarak ihale dokümanında detaylı düzenleme yapılmasına gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, İdari Şartname’nin 12’nci maddesinde “12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.”düzenlemesi bulunmaktadır.

Söz konusu Şartname maddesinden, teklifin hazırlanmasını ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgilerin temin edilmesini teminen işin yapılacağı yerin ve çevresinin gezilmesinin isteklinin sorumluluğunda olduğu anlaşılmakta olup, bu bağlamda iş kapsamında genel temizlik için kullanılması gereken araç gereç ile sarf malzemelerinin tür ve miktarlarının isteklilerce işyerinin gezilmesi, yemek üretilecek ve servis edilecek alanların görülmesi suretiyle belirlenebileceği anlaşılmıştır.

Benzer bir şekilde, ihale konusu iş kapsamında hazırlanıp servisi yapılacak öğün tür ve sayıları belli olduğundan, ihale konusu iş ile iştigal eden kişiler (istekliler) bulaşıkların yıkanması için gerekli olacak temizlik sarf malzemelerinin tür ve miktarlarını kolaylıkla belirleyebileceklerdir.

Bu itibarla, ihale konusu iş kapsamında gerçekleştirilecek temizlik için gerekli olan araç, gereç, ekipman, temizlik ve dezenfektan malzemelerinin tür ve miktarlarına dair ihale dokümanında detaylı düzenleme yapılmamasının ihalede teklif verilmesini engellemediği kabul edildiğinden, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

Teknik Şartname’nin 4’üncü maddesinde öğün çeşitleri ve özellikleri düzenlenmiş, anılan maddenin “Ara Öğün” başlıklı 5’inci alt maddesinde ise “Kurum diyetisyeni tarafından hastanın tıbbi beslenme tedavisinin gerektirdiği çeşit yiyecekler ile 6 öğüne kadar beslenme planı düzenlenebilir. Ara öğünler hastanın ihtiyacına göre 1, 2 veya 3 kez 1, 2 veya 3 çeşit olmak üzere 9.00, 15.  00, 21.00 gibi saatlerde verilir. Bu besinlerin gramaj ve içerik bilgileri madde 6 ve madde 7’ de gösterilmiştir.

Ara öğün örnekleri aşağıdaki gibidir.

*Diyet peynir ve Kepekli Diyet Bisküvi /Galeta

*Light süt / Light Yoğurt ve Meyve

*Süt / Yoğurt ve Bisküvi / Galeta

*Meyve Suyu ve Bisküvi

*Ayran ve Haşlama Patates

*Muhallebi

*Nişasta Pelte

*Nişasta Kurabiye / Proteinsiz bisküvi

*Tatlandırıcılı Muhallebi

*’Tatlandırıcılı Nişasta Pelte

R1 olarak tanımlı diyet kahvaltısı için çay – bisküvi, R1 diyet yemeği için çorba ve komposto suyu verilir. R1 diyetlerinin 3 öğünü 1 ara öğün sayılır.”düzenlemesi bulunmaktadır.

Anılan Şartname maddesinde, alım kalemlerinden biri olan ara öğünün günde kaç defa hangi saatlerde verileceği ve öğün örnekleri belirtildikten sonra, R1 diyet kahvaltısı ile R1 diyet yemeği öğünlerinin içerikleri belirtilmiş ve 3 adet R1 diyet yemeği veya kahvaltısının 1 adet ara öğün sayılacağı hususu düzenlenmiştir. Öte yandan, birim fiyat teklif cetvelinde R1 diyet kahvaltısı ile R1 diyet yemeği öğünleri için ayrı satırlar açılmamıştır.

Şartname maddesine bakıldığında, ameliyat sonrasında hastaya verilen R1 diyet kahvaltısının çay ve bisküvi, R1 diyet yemeğinin ise çorba ve kompostodan oluştuğu, anılan diyet öğünlerinin öğün içeriği bakımından birbirinden ve ara öğün içeriklerinden farklı olduğu, dolayısıyla öğün maliyetlerinin de farklılaştığı anlaşılmıştır.

Birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilen işlerde, tekliflerin sağlıklı bir şekilde verilebilmesi, değerlendirilebilmesi ve sözleşmenin sıhhatli yürütülebilmesi için ihale konusu işin nitelik olarak farklılaşan her bir iş kısmının/kaleminin ayrıntılı bir şekilde tarif edilmesi ve bunlar için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açıklaması gerekmektedir.

Bu itibarla, içerikleri itibariyle ara öğünden ve birbirinden farklılaşan R1 diyet kahvaltısı ile R1 diyet yemeği için ihale konusu iş süresince tahmini ihtiyacın belirlenip, bunlar için ayrı satırlar açarak birim fiyat teklif cetvelinin oluşturulması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, anılan Şartname maddesinde yer alan 3 adet R1 diyetinin 1 ara öğün olarak kabulüne yönelik düzenlemenin, alım kalemlerine ilişkin olarak özgür bir şekilde birim fiyatını belirleyebilmesi gereken isteklilerin sınırlandırılması anlamına geleceğinden, kabulü mümkün görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

6) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

Teknik Şartname’nin 2.1.3’üncü maddesinde personele verilmesi öngörülen kıyafetlerin tür ve sayılarına personel unvanları itibariyle aşağıdaki biçimde yer verilmiştir.

 

PERSONEL KIYAFET ADET
Gıda Mühendisi/Diyetisyen Önlük (Beyaz) 2 Adet
Sabo Terlik (beyaz) 2 Adet
Gıda Teknikeri Önlük (Beyaz) 2 Adet
Sabo Terlik (beyaz) 2 Adet
Servis Elemanı Yazlık Pantolon (siyah) 2 Adet
Kışlık Pantolon (siyah) 2 Adet
Yazlık Gömlek (beyaz) 2 Adet
Kışlık Gömlek (beyaz) 2 Adet
Yelek (siyah) 1 Adet
Yün Süveter (kırmızı) 1 Adet
Papyon/ fular (siyah/kırmızı) 1 Adet
Garson önlüğü (siyah kırmızı ekoseli) 2 Adet
Çorap (siyah) 2 Adet
Ayakkabı (siyah)(yazlık/kışlık) 2 Adet
Aşçıbaşı Aşçı pantolonu (beyaz-kırmızı şeritli) 2 Adet
Uzun kollu aşçı gömleği (beyaz-kırmızı şeritli) 2 Adet
Aşçı kepi (beyaz) 2 Adet
Aşçı önlüğü (kırmızı beyaz ekoseli) 2 Adet
Sabo Terlik (beyaz) 2 Adet
Aşçı Mendili (kırmızı) 2 Adet
Kep (beyaz) 2 Adet
Aşçı, Aşçı Yardımcıları Aşçı pantolonu (açık mavi) 2 Adet
Uzun kollu aşçı gömleği (beyaz) 2 Adet
Aşçı kepi (beyaz) 2 Adet
Aşçı önlüğü (mavi-beyaz ekoseli) 2 Adet
Sabo Terlik (beyaz) 2 Adet
Aşçı Mendili (mavi) 2 Adet
Kep (beyaz) 2 Adet
Çorap (beyaz) 2 Adet

Başvuru sahibi anılan listede yer alan sabo terlik, ayakkabı, çizme ve çorap gibi kıyafetler için birim olarak“adet” ibaresinin kullanıldığını belirtip, bahse konu türdeki kıyafetlerin genelde birimlerinin “çift” olduğu dikkate alındığında, düzenlemede belirsizlik olduğunu iddia etmektedir.

İddia konusu edilen giysi malzemeleri nitelikleri gereği çift olarak alınan, satılan ve kullanılan malzemeler olup, aksine bir durumun kabulü, yani bu malzemelerin tek olarak kullanımı imkân dâhilinde değildir. Bu bağlamda, anılan listede iddia konusu edilen giysi malzemelerinin birimlerinin “çift” olarak dikkate alınması gerekmekte olup, bir bakışta anlaşılabilecek bu durumun isteklileri tereddüde sevk etmeyeceği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

7) Başvuru sahibinin 7’nci iddiasına ilişkin olarak:

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.3’üncü maddesi gereğince personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet işinde ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirlenmesi halinde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan, ancak haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel çalıştırılması öngörülen ihale konusu işte de bu personele ait işçilik giderlerinin teklif fiyata dahil giderler arasında yer verilmesi, bunlara dair detaylı düzenlemeler yapılması gerekmektedir.

Öte yandan, anılan Tebliğ’in 78.18’inci maddesinde “Yemek, yol ve giyecek gibi ihtiyaçların isteklilerce karşılanmasının öngörülmediği durumlarda ise idari şartnamelerde bunlara ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmayacak ve sözleşmenin uygulanması sırasında yükleniciden çalışanlara ait bu tür giderleri karşılaması istenmeyecektir.” açıklaması bulunmaktadır.

Anılan Tebliğ açıklamasından, iddia konusu yemek gideri gibi işçilik giderlerinin isteklilerce karşılanmasının idarece öngörülmediği durumlarda, idari şartnamede bunlara ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmayacağı anlaşılmaktadır.

İddia edildiği üzere, inceleme konusu ihaleye ait dokümanda hizmet işinde çalıştırılacak personelin yemek ihtiyacının kim tarafından karşılanacağına dair bir düzenleme bulunmamakta olup, bu durumun anılan Tebliğ’in 78.18’inci maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Nitekim, idare de iddiaya vermiş olduğu cevapta personele verilecek yemeğin yüklenici sorumluluğunda olduğunu belirterek, personelin yemek ihtiyacının karşılanıp karşılanmamasının yüklenicinin takdirinde olduğunu vurgulamıştır.

Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

8) Başvuru sahibinin 8’inci iddiasına ilişkin olarak:

Teknik Şartname’nin iddia konusu edilen “Normal Yemek” başlıklı 4.1’inci maddesinde, “Normal yemek alan hasta, refakatçi personel için öğle ve akşam yemekleri için 3 çeşit ile oluşan menü düzenlenir. Sadece personele öğle ve akşam yemeklerinde 3 çeşidin dışında ek olarak, salata veya çorba verilir.(ek verilecek personel sayıları ortalama olarak; Haseki EAH için hafta içi: 1050 hafta sonu: 250, İstanbul EAH için hafta içi: 1500 hafta sonu: 350, Yedikule Göğüs Hastalıkları G.C.E.A.H için hafta içi: 575 hafta sonu: 197, Süleymaniye Kadın doğum EAH için hafta içi:250 hafta sonu: 90, Bayrampaşa Devlet Hastanesi hafta içi: 385 hafta sonu: 110, Arnavutköy Devlet Hastanesi için hafta içi: 340 hafta sonu: 130, Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi için hafta içi: 140 hafta sonu: 40’tır.)

Normal yemek listeleri planlamada ve kullanılan besin maddeleri miktarlarında S.B.Yataklı Tedavi Kurumlan İşletme Yönetmeliğine bağlı kalınır.

Aşağıda verilen yemek grup düzenlemeleri kullanılarak her gruptan uygun 1 çeşit seçilerek aylık yemek listeleri planlanır. Ekte verilen haftalık yemek listelerinde görülen yemek planlaması; öğünlerde 1, 2 ve 3. Gruplara ait hangi tür alt grup yemek çeşitlerinin bir araya getirildiğini, mevsim boyunca ne sıklık ve düzen içinde kullanılacağını göstermektedir…”düzenlemesi bulunmaktadır.

Anılan Şartname maddesinde, alım kalemlerinden biri olan normal yemek öğünün hasta ve refakatçileri için öğle ve akşam olmak üzere 3 çeşit, hastane personeline ise 3 çeşide ek olarak salata ve çorbadan oluşacağı düzenlenerek, hastane bazında ek çeşit verilecek personel sayılarına yer verilmiştir.  Öte yandan, birim fiyat teklif cetvelinde hasta ve refakatçilere verilecek 3 çeşitten oluşan normal yemek öğünü ile sadece hastane personellerine verilecek 4 çeşitten oluşan normal yemek öğünü için ayrı satırlar açılmamıştır.

Şartname maddesine bakıldığında, hasta ve refakatçilere verilecek normal yemek öğünü ile sadece hastane personeline verilecek normal yemek öğününü yemek çeşidi sayıları bakımından birbirinden farklı olduğu, dolayısıyla öğün maliyetlerinin de farklılaştığı anlaşılmıştır.

Birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilen işlerde, tekliflerin sağlıklı bir şekilde verilebilmesi, değerlendirilebilmesi ve sözleşmenin sıhhatli yürütülebilmesi için ihale konusu işin nitelik olarak farklılaşan her bir alım kaleminin ayrıntılı bir şekilde tarif edilmesi ve bunlar için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması gerekmektedir.

Bu itibarla, içerikleri itibariyle birbirinden farklılaşan, hasta ve refakatçilere verilecek normal yemek öğünü ile sadece hastane personeline verilecek normal yemek öğünü için ihale konusu iş süresince tahmini ihtiyaç miktarlarının belirlenip, bunlar için ayrı satırlar açılarak birim fiyat teklif cetvelinin oluşturulması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

9) Başvuru sahibinin 9’uncu iddiasına ilişkin olarak:

Teknik Şartname’nin 2.1’inci maddesinde ihale konusu iş kapsamında çalıştırılması öngörülen personel unvan ve sayılarına hastane idareleri bazında yer verilmiştir. Ayrıca, şikâyet başvurusu üzerine idarece verilen cevapta özetle, hizmet işinin yürütüleceği yerin hastane olması sebebiyle hizmetin Cumartesi-Pazar, resmi-dini bayram günlerinde de kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi gerektiği, bu nedenle normal çalışma günlerinde olduğu gibi, yemeğin hazırlanması, servisi ve sonrası hizmetlerde çalışacak personelin anılan günlerde de işyerinde hazır bulunması gerektiği, son olarak isteklilerin anılan günlerde çalıştırılacak personele ilişkin olarak iş hukukundan kaynaklanan ek maliyetleri dikkate alarak tekliflerini hazırlaması gerektiği ifade edilmiştir.

Neticede, idarece resmi-dini bayram günlerinde de normal çalışma günlerinde olduğu gibi hizmetin aksatılmadan gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulandığından, bahse konu günlerde de yüklenici tarafından personelin işyerinde hazır bulundurulması gerektiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla iddia edildiği üzere bir belirsizlik bulunmamaktadır.

Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65′inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54′üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,
Oybirliği ile karar verildi.

]]>
Ekap işçilik modülünü kullanmahttps://www.asiridusuk.com/ekap-iscilik-modulunu-kullanma.htmlekap işçilik hesaplama modülünün kullanımında işçilik ücretleri ihalelere göre değişmektedir. bu karar da işçilik hesaplamalarının nasıl ve neye göre yapılacağı açıklanmaktadır. ...

MODÜL KULLANIM HAKKINDA

 

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No                                        : 2015/032

Gündem No                                         46

Karar Tarihi                                      : 21.05.2015

Karar No                                           : 2015/DK.D-93

Toplantıya Katılan Üye Sayısı           6

Gündem Konusu                               :  4857  Sayılı  İş  Kanunu’nda  Yer  Alan  Genel  Hükümlerden Farklı Olarak İşçi İstihdamının Söz Konusu Olduğu Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhalelerinde İşçilik Hesaplama Modülünün Kullanma Zorunluluğu Hakkında

 

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.3’üncü maddesinde, Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü”ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabileceği,  personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dâhil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Ayrıca asgari işçilik maliyeti bileşenleri ile bu maliyet bileşenleri esasında yapılması gereken işlem ve değerlendirmelere yönelik açıklamalara Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78’inci maddesinde yer verilmiştir.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri kapsamında yükleniciler tarafından istihdam edilen işçilerin çalışma şartları esas itibariyle 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan genel kurallara göre belirlenmektedir. İşçilik hesaplama modülü de bu genel uygulama ve kabulden hareketle hazırlanmıştır. Bu anlamda, işçilik hesaplama modülü; olağan şartlar dâhilinde, ihale dokümanında belirlenen kriterler ve kamu ihale mevzuatına özgü kabuller çerçevesinde işçi ücretlerinin ve maliyetlerinin 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilen genel hükümler esasında hesaplanmasını sağlayan bir araçtır.

 

Dolayısıyla, işçilik hesaplama modülü, haftalık çalışma süresinin hesabı, fazla çalışma ücretinin tespiti gibi işçi ücretinin hesabını etkileyen kriterlerin belirlenmesinde temel kanun olan ve kamu ihale mevzuatı uyarınca ihalesi gerçekleştirilen işlerde istihdam edilen işçilerin büyük bir çoğunluğunun çalışma koşullarını belirleyen 4857 sayılı Kanun’un genel hükümlerini esas almaktadır.

 

Bu kabul ise Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.3’üncü maddesinde ifade edilen işçilik hesaplama modülünün kullanılma zorunluluğun, ancak “4857 sayılı Kanunda yer alan genel hükümlere uygun olarak işçi istihdam edilmesi” ön koşuluna bağlı olarak uygulanabilecek bir kural olduğunu ortaya koymaktadır.

 

Bu bağlamda özellikle 854 sayılı Deniz İş Kanunu ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun’da yer alan hükümler incelendiğinde işçi ücretinin hesabını etkileyen bir takım kriterlerin 4857 sayılı İş Kanunu’nun genel hükümlerinden farklılık arz ettiği anlaşılmaktadır. Örneğin; 4857 sayılı İş Kanunu'nun 63’üncü maddesinde haftalık çalışma süresinin 45 saat olduğu, 41’inci maddesinde haftalık çalışma süresinin 45 saat olarak belirlendiği iş yerlerinde 45 saatten fazla çalışılan sürelerin ücretinin normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödeneceği belirtilmiş iken 854 sayılı Deniz İş Kanunu’nun 26’ncı maddesinde iş süresinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun aksine günde 8 ve haftada 48 saat olduğu, 28’inci maddesinde ise “yapılacak fazla çalışmanın her saatine ödenecek ücretin normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarı % 25 oranında artırılmak suretiyle bulunacak miktardan az olamaz.” ifadelerine yer verilerek fazla çalışma ücreti yönüyle de 4857 sayılı İş Kanunu’ndan ayrıştığı görülmektedir. Hatta 4857 sayılı Kanun’un kendi içeriğinde de yer altı maden işlerinde çalışan işçiler yönüyle genel hükümlerden farklılık arz eden bir örnekle karşılaşmak mümkündür.

 

Bu çerçevede yukarıda örneği verilen durumlar gibi yasal bir dayanağa istinaden 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan genel kurallardan ayrıksı kurallarla işçi istihdamının söz konusu olduğu

 

]]>
Yemek Aşırı Düşük Kararı - 8https://www.asiridusuk.com/yemek-asiri-dusuk-karari-8.htmlYemek aşırı düşük savunması hazırlanırken kamu ihale kurumunun dikkat ettiği ve elenmeye sebep olan hatalara örnek olan, kamu ihale kurumu kurul kararı, yemek aşırıdüşük nasıl hazırlanıra örnek karar. ...

 

 TOP LAN T IYA KAT ILAN ÜYE LER :

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

 BAŞVURU SAH İB İ:

Elazığ Aşsan Yemek Fab. San. ve Tic. Ltd. Şti., Yeni Küçük Sanayi Sitesi O Blok No:4-5 ELAZIĞ

 

 İH A LEY İ YAPAN İD A RE :

İstanbul Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi,

Kazlı Çeşme Mah. Belgrad Kapı Yolu Cad. No: 1 34760 Zeytinburnu/İSTANBUL

 

 BAŞVURUYA KONU İHA LE:

2015/69388 İhale Kayıt Numaralı “12 Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme ve Dağıtım” İhalesi

 

 KURUM TARAFIN DA N YAP ILAN İNCE LEM E:

İstanbul Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi tarafından 13.07.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “12 Aylık Malzeme Dâhil Yemek Pişirme ve Dağıtım” ihalesine ilişkin olarak Elazığ Aşsan Yemek Fab. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin 21.08.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.08.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.08.2015 tarih ve 72510 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.08.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2015/2184 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 1. Söz konusu ihalenin üzerinde bırakıldığı Ada-Nur Yem. Gıda Tar. Tem. Turz. Teks. İnş. Oto. Nak. Dan. Tük. Malz. Pet. ve Pet. Ürt. Elk. Rek. Kır. Tıbbi Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin birim fiyat teklif cetvelinin her sayfasının imzalı ve kaşeli olmadığı,

 

 1. Anılan istekli tarafından sunulan imza sirkülerinde yer alan yetkili personelin imza yetki tarihinin ihale tarihini kapsamadığı,

 

 1. Ticaret Sicil Gazetelerinin fotokopi olduğu, şirketin yönetim ve temsiline ilişkin son durumu göstermediği,

 

 1. Aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı, açıklamalar kapsamında sunulan birim fiyatları tevsik edici belgelerde yer alan fiyatlar ile malzemeli yemek sunumu hesap cetvelindeki birim fiyatların farklı olduğu,

 

 

 

-hazır döner, defneyaprağı, dondurulmuş mantı, tarhana, erişte, tatlandırıcı, poşet light reçel, poşet bal, poşet fındık ezmesi, poşet tahin-pekmez, poşet tereyağ girdileri için illerin ticaret borsalarında birim fiyatların ilan edildiği, dolayısıyla söz konusu girdiler için alınan fiyat tekliflerinin uygun olmadığı,

 

- malzemeli yemek sunumu hesap cetvelindeki işçilik maliyeti ile KİK modülünden elde edilen işçilik maliyetinin aynı olmadığı, bu nedenle anılan formdaki diğer oranlarında yanlış hesaplandığı,

 

-açıklamalar kapsamında sunulan fiyat tekliflerinin meslek  mensubu kaşesi içermediği,

 

-roll ekmek, toz şeker, et ve balık girdilerini tevsik etmek amacıyla sunulan belgelerde yer alan fiyatların ihale tarihi ile ilan tarihi arasında geçerli olan fiyatlar olmadığı,

 

-Teknik Şartname’nin Normal yemek başlıklı 13.1 inci maddesinde yer alan 300 cc ambalajlı suyun hesaplamaya dâhil edilmediği,

 

- Teknik Şartname’nin normal kahvaltı başlıklı 13.2 nci maddesinde yer alan kesme şeker maliyetinin hesaplamaya dâhil edilmediği,

 

-örnek menüdeki yemeklerin bazılarının 12 ay boyunca düzenli tekrar ettirilmediği,

 

-gramajların Teknik şartnameye uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

 1. İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
 2. Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
 3. Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

(Değişik: 6/2/2014-6518/47 md.) gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde "(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

 

 

 1. (Değişik: 12/06/2015-29384 R.G./4. md.) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.
 1. Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;
  1. Verilen hizmetin ekonomik olması,
  2. Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
  3. Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 1. İhale, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırır.
 2. Aşırı düşük teklif sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerin teklifi açıklama istenmeksizin reddedilir.
 1. (Değişik: 12/06/2015-29384 R.G./4. md.) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına eşit veya bu değerin üzerinde olan ihalelerde, ikinci fıkranın (a) bendinin kullanılması zorunludur.
 2. (Değişik: 12/06/2015-29384 R.G./ 4. md.) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan, açık ihale, belli istekliler arasında ihale veya Kanunun 21 nci maddesinin (b), (c) ve (f) bentleri gereğince pazarlık usulü ile yapılan personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde, ikinci fıkranın (a),

(b) veya (c) bendindeki seçeneklerden birinin kullanılması zorunludur...." hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.

 1. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
  1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.
  2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.
   1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek

 

 

ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren  kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

 1. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.
 2. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.
 3. Ticaret Borsası Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.
 4. Toptancı Hal Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

 

 

 1. Özel veya Münhasır Hak Sahibi Kuruluşların Uyguladığı Fiyatlar: İlgili mevzuatı uyarınca, belirli mal veya hizmetlerin kamuya sunulması konusunda lehine sınırlama bulunan kuruluşların tedarikçisi oldukları mallar veya sunucusu  oldukları hizmetler için uyguladıkları fiyatlar ile açıklama yapılabilir.

 1. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır”
 2. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci  maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.

79.2.6. Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtilir.

Bu ihalelerde; teklifi aşırı düşük bulunan istekli öncelikle “ana çiğ girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu  Hesap  Cetvelini (Ek- H.4) hazırlayarak açıklaması kapsamında sunar. Açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi için “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den çok olmaması gerekir. Oran belirtmeyen veya belirttiği oran 0,80’den az veya 0,95’den çok olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Ana çiğ girdi ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdiler anlaşılır. Bu çerçevede, isteklinin beyan ettiği orana uygun teklif sunması durumunda,  yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurlar “yardımcı girdiler” başlığında değerlendirilir ve bu unsurlar için açıklama sunulması gerekmez.

Örneğin; 1.000 öğün yemek alımı için çıkılan bir ihalede, birim fiyat olarak 5 TL teklif veren bir isteklinin, 5.000 TL olan toplam teklif bedelinin aşırı düşük olarak değerlendirilmesi ve istekli tarafından sunulan Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,90 olarak belirtilmesi halinde, teklifin 4.500 TL’sinin ana çiğ girdi ile işçilik toplamını içerdiği kabul edilir ve isteklinin sadece bu kısma ilişkin açıklama yapması gerekir. Teklifin 500 TL’lik kısmının ise yardımcı giderlere ilişkin olduğu kabul edildiğinden, bu kısma ilişkin açıklama yapılması gerekmemektedir.

Malzemeli yemek alımı ihalelerinde, ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri kullanılamaz. Ancak 79.2.2 nci maddede yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabilir.

 

 

 1. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.
  1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.
  2. 79.2.2 nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir.
  3. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur.
  4. Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir.
  5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır.” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde“2.1.

İhale konusu hizmetin;

 1. Adı: 12 Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme ve Dağıtım
 2. Miktarı ve türü:
 1. Normal Kahvaltı: 145.000 Öğün
 2. Normal Öğlen ve Akşam Yemeği: 386.000 Öğün 3-Diyet Kahvaltı: 55.000 Öğün

4-Diyet Öğlen ve Akşam Yemeği: 111.250 Öğün 5-Ara Öğün: 67.500 Öğün

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

 1. Yapılacağı yer: Hastanemiz Mutfak Yemekhane ve Tüm Klinikler ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’nci maddesinde“25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi (KDV hariç), resim ve harç ve benzeri giderler teklif fiyata dahil olacaktır.

 1. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

 

 

 1. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir: 25.3.1.

 

Hizmetin ifası sırasında teknik şartnamede ayrıntıları belirtilen işçi ücretleri, işçi ücretleriyle ilgili fiyat farkı, tüm personel giderleri, teknik şartnamede ayrıntıları belirtilen personelin giyim giderleri, yemek ve kahvaltının teknik şartnamede belirtilen şekilde hazırlanması  için   gerekli   olan   tüm   malzeme   giderleri,   dağıtım   için   gerekli   olan tüm malzemeler, ekipman giderleri, hizmetin ifası sırasında kullanılacak elektrik, su ve doğalgaz giderleri, mutfak ve yemekhanenin haşere ilaçlama giderleri ve hizmetin teknik şartnameye uygun olarak ifa edilmesi sırasında gerekli olan tüm diğer giderler teklif fiyata dahil edilecektir.

 

 1. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.
 2. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Kısa Vadeli Sigorta Kolları prim oranı %2'dir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin “12 Aylık Malzeme Dâhil Yemek Pişirme ve Dağıtımı” işi olduğu, bahse konu ihaleye 20 isteklinin teklif verdiği, geçerli teklif sahibi isteklilerden teklifi 2.625.372,45 TL sınır değerin altında kalan 5 isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, söz konusu isteklilerden üçüne ait teklifin süresi içerisinde aşırı düşük teklif açıklaması sunulmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Efsane Kadro Yemekçilik Gıda Sosyal Hizmetler Sanayi ve Ticaret A. Ş.nin teklifinin, sunulan açıklamalarının uygun olmaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunan, Ada-Nur Yemekçilik Gıda Tarım Temizlik Turizm Tekstil İnşaat Otomotiv Nakliye Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Petrol ve Petrol Ürünleri Elektronik Reklam Kırtasiye Tıbbi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Elazığ Aşsan Yemek Fab. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin iddiaları çerçevesinde Ada-Nur Yemekçilik Gıda Tarım Temizlik Turizm Tekstil İnşaat Otomotiv Nakliye Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Petrol ve Petrol Ürünleri Elektronik Reklam Kırtasiye Tıbbi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyasında yapılan incelemede,

 

-Anılan istekli tarafından birim fiyat teklif mektubunda ihale kayıt numarasının ve işin adının doğru olarak belirtildiği, belge üzerinde söz konusu isteklinin adı, vergi kimlik numarası ve iletişim bilgilerine yer verildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazıldığı ve bu tutarların birbiriyle uyumlu olduğu, yine birim fiyat teklif cetvelinde işin adı ve kısa açıklamasının, birimin ve miktar kısmının idarenin vermiş olduğu standart forma uygun olduğu ve teklif mektubu ve eki cetvelinin kaşeli ve imzalı olduğu, teklifle birlikte sunulan ve “aslı idarece görülmüştür” şerhli 12.06.2015 tarihli ve 8840 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi ile 31.01.2014 tarihli ve 8498 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlara ve ortakların hisse miktarlarına dair bilgilerin yer aldığı, söz konusu istekliye ait teklif mektubunun şirketin münferiden ve aksi kararlaştırılıncaya kadar temsile yetkili müdürü Mustafa Hakan Yalçın tarafından imzalandığı, anılan kişiye ait imza sirküleri ile teklif mektubunda yer alan imzaların örtüştüğü anlaşılmış olup bu nedenle başvuru sahibinin a, b ve c bentlerinde belirtilen iddialarının yerinde olmadığı belirlenmiştir.

 

 

 

Diğer yandan yukarda aktarılan mevzuat hükümlerinden, malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde idarenin aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapması ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarını belirtmesi, teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin öncelikle “ana çiğ girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelini (Ek- H.4) hazırlayarak açıklaması kapsamında sunması, bu açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi için “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den fazla olmaması gerektiği, ana çiğ girdi ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdilerin anlaşılması gerektiği, buna göre yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurların “yardımcı girdiler” başlığında değerlendirileceği ve bu unsurlar için açıklama sunulmasına gerek olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin Teknik Şartname’sinde, yukarıda anılan Tebliğ hükmüne uygun olarak 2 haftalık örnek menü düzenlemesinin yapıldığı ve yemeklerde yer alan girdilerin gramajlarının belirtildiği gıda rasyonuna yer verildiği görülmüştür.

 

İdare tarafından isteklilere gönderilen 21.07.2015 tarihli ve 4597 sayılı aşırı düşük teklif sorgulama yazılarında, “… teklifiniz sınır değerin altında kaldığı için teklifinizin önemli bileşenleri; teknik şartnamede belirtilen işçi ücretleri, işçi ücretleriyle ilgili fiyat farkı, personelin giyim giderleri, yemek ve kahvaltının teknik şartnamede belirtilen şekilde hazırlanması için gerekli olan tüm malzeme giderleri, ekipman giderleri, hizmetin ifası sırasında kullanılacak elektrik, su ve doğalgaz giderleri, mutfak ve yemekhanenin haşere ilaçlama giderleri ve hizmetin teknik şartnameye uygun olarak edilmesi sırasında gerekli olan tüm diğer giderler ile sözleşme giderlerine ilişkin KİK Genel tebliğinin 79. Maddesinde belirtilen hükümleri doğrultusunda belgeye dayalı açıklamalarınızı yazımızın  tebliğ tarihinden itibaren 4 iş günü içinde hastanemiz satınalma birimine teslim etmeniz…” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

Bu kapsamda Ada-Nur Yemekçilik Gıda Tarım Temizlik Turizm Tekstil İnşaat Otomotiv Nakliye Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Petrol ve Petrol Ürünleri Elektronik Reklam Kırtasiye Tıbbi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde;

 

 • Söz konusu istekli tarafından Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinin (Ek- H.4) sunulduğu, sunulan cetvelin standart forma uygun olarak düzenlendiği, bu formda toplam ana çiğ girdi maliyeti, işçilik maliyeti ve yardımcı giderler oranının belirtildiği, bu oran toplamlarının bir (1) olduğu, sunulan cetvelde toplam ana çiğ girdi bedelinin yaklaşık 1.415.721,98 TL, toplam işçilik giderinin yaklaşık 890.766,87 TL olarak belirlendiği, bu iki giderin toplamının 2.306.488,85 TL olduğu ve bu miktarın toplam teklif tutarı olan 2.454.500,00 TL’ye oranının ise yaklaşık olarak 0,93 (0,80 ile 0,95 arasında) olduğunun anlaşıldığı,

 

 • Anılan istekli tarafından örnek yemek menüsü doğrultusunda belirlenen yemek girdi ve gramajları ile Şartname'de yer alan girdi ve gramajlar arasında herhangi bir uyumsuzluğa

 

 

rastlanılmadığı, işin süresi olan 12 ay için 2 haftalık örnek yemek menü üzerinden yemek döngülerinin oluşturulduğu, buna ilişkin listenin açıklamalar kapsamında yer aldığı

 

 • İşçilik gideri olarak toplam 890.766,87 TL öngörüldüğü, söz konusu tutara ihale dokümanında belirtilen personel sayısı dikkate alınarak 01.11.2015-31.12.2015 tarihlerindeki aylık asgari işçilik ücreti ile 01.01.2016-30.06.2016 ve 01.07.2016-31.10.2016 tarihleri arasındaki aylık asgari işçilik ücret artışları dikkate alınarak ulaşıldığı, açıklamalar kapsamında işçilik modül çıktısının sunulduğu,

 

-Anılan istekli tarafından sunulan Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde, bazı ana çiğ girdi maliyetlerine ilişkin olarak (poşet tereyağ, dana eti, tarhana ve erişte gibi) Ankara Ticaret Borsası günlük bültenlerinde yer alan birim fiyatların bazı girdi maliyetleri içinse İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğünün fiyatlarının kullanıldığının belirtildiği ve buna ilişkin olarak Tebliğ’in 79.2.2.4’üncü maddesine uygun olarak Ankara Ticaret Borsası günlük bülten listeleri ile Tebliğ’in 79.2.2.5’inci maddesine uygun olarak hal fiyatları listesinin açıklamalar kapsamında yer aldığı, Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelindeki birim fiyatlar ile sunulan listelerdeki fiyatlar arasında uyumsuzluğa rastlanılmadığı,

 

 • Alabalık birim fiyatını tevsik için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı Su Ürünleri Hali Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş 01.07.2015 tarihli su ürünleri listesinin sunulduğu, sunulan listenin Tebliğ’in 79.2.2.5’nci maddesinde yer alan “Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan  Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.” açıklamasına uygun olduğu,

 

-Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde yer alan ve başvuru sahibinin iddialarında da belirtilen bazı ana çiğ girdi maliyetlerine (hazır döner, defneyaprağı, dondurulmuş mantı, erişte, poşet light reçel, poşet bal, poşet fındık ezmesi, poşet tahin- pekmez, roll ekmek) ilişkin olarak Ek-O7 (maliyet/satış tutarı tespit tutanağının) sunulduğu, sunulan tutanakta yetkili meslek mensubunun kaşe ile imzasının yer aldığı tespit edilmiştir.

 

 • Başvuru sahibinin iddialarında yer alan tatlandırıcı, su ve kesme şekerin yukarıda anılan Tebliğ açıklaması kapsamında yardımcı girdiler olduğu, dolayısıyla bu unsurlar için açıklama sunulmasının gerekli olmadığı anlaşılmıştır.

 

-Buna karşın söz konusu istekli tarafından sadece “Grissini ve yazlık helva 80 gr. poşet” birim fiyatını tevsik için üzerinde meslek mensubunun kaşesi ve imzası bulunan 1 adet fiyat teklifinin sunulduğu, sunulan fiyat teklifi ekinde yer alan 22.07.2015 tarihli yazıda, “…Bahse konu gıda maddelerinin Kamu Kurum Kuruluşları, Ticaret Borsaları,  vb. kuruluşlar tarafından ilan edilen birim fiyatları da bulunmamaktadır. Bu nedenle Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2’nci maddesinde yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığından ilgili gıda maddelerine ilişkin fiyat teklifleri sunulmuştur.” şeklinde ifadelere yer verildiği görülmüştür.

 

 

Yukarda aktarılan Tebliğ’in 79.2.6’ncı maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen fiyat teklifi ile açıklama yapılması hususunun aynı Tebliğin 79.2.2’nci maddesinde yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşılması koşuluna bağlandığı, buna karşılık ihale üzerinde bırakılan isteklinin “Bahse konu gıda maddelerinin Kamu Kurum Kuruluşları, Ticaret Borsaları, vb. kuruluşlar tarafından ilan edilen birim fiyatları da bulunmamaktadır.” şeklindeki gerekçesini tevsik edici herhangi bir belgeye yer verilmediği anlaşılmış olup söz konusu isteklinin “Bahse konu gıda maddelerinin Kamu Kurum Kuruluşları, Ticaret Borsaları, vb. kuruluşlar tarafından ilan edilen birim fiyatları da bulunmamaktadır.” gerekçesine dayanarak fiyat teklifi ile yapılan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı anlaşılmış ve teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği belirlenmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Ada-Nur Yemekçilik Gıda Tarım Temizlik Turizm Tekstil İnşaat Otomotiv Nakliye Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Petrol ve Petrol Ürünleri Elektronik Reklam Kırtasiye Tıbbi Malzeme San. ve Tic. Ltd.  Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut GÜRSES Başkan

Ali Kemal AKKOÇ Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ Kurul Üyesi

Dr. Mehmet AKSOY Kurul Üyesi

 

 

 

KARŞI OY

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindeki iddiaları kapsamında Kurul çoğunluğunca, aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunarak teklifleri ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Ada-Nur Yemekçilik Gıda Tarım Temizlik Turizm Tekstil İnşaat Otomotiv Nakliye Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Petrol ve Petrol Ürünleri Elektronik Reklam Kırtasiye Tıbbi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine ilişkin “Düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

İstanbul Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel sekreterliği Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından gerçekleştirilen “12 Aylık Malzeme ve Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin fiyat araştırması esas alınarak toplam 3.412.984,18 TL olarak hesaplandığı,

Bahse konu ihalede 32 adet ihale dokümanı satın alındığı, 13.07.2015 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 20 istekli tarafından teklif verildiği,

İdarece ihaleye ilişkin tekliflerin denetimine ilişkin yapılan inceleme uyarınca, 2 isteklinin teklifinin çeşitli gerekçeler üzerinden değerlendirme dışı bırakılması sonrasında ihalede 18 geçerli teklifin kaldığı, bu tekliflere ilişkin teklif bedellerinin,

 

İsteklinin Adı

Teklif Bedeli (TL)

Kölemenoğlu Gıda Maddeleri Sanayi İnşaat Taahhüt Turizm Nakliyat Hayvancılık Temizlik ve Servis Hizmetleri Tic. Ltd. Şti./

Gençocak Yem. Tem. Ser. Hizm. İnş. Nak. Tur. Bilyaz. Tic. Ltd. Şti.

 

2.317.425,00

Yemekçim Tabildot Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti./Hakan Gümüş

2.351.550,00

Erdoğan Yemek Üretim Gıda İnşaat İletişim Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.

2.450.000,00

Ada-Nur Yemekçilik Gıda Tarım Temizlik Turizm Tekstil İnşaat Otomotiv Nakliye Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Petrol ve Petrol Ürünleri Elektronik Reklam Kırtasiye Tıbbi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

2.454.500,00

Efsane Kadro Yemekçilik Gıda Sosyal Hizmetler Sanayi ve Ticaret A. Ş.

2.524.947,50

Elazığ Aşsan Yemek Fab. San. ve Tic. Ltd. Şti.

2.632.392,50

Deniz Can Gıda Otomotiv İnş.ve Tur. San. Tic. Ltd. Şti.

2.643.200,00

Özol Yemek Temizlik Güvenlik San. ve Tic. Ltd. Şti.

2.796.337,50

Günay    Yemek     Hizmetleri     Gıda    Temizlik     İnşaat    Hayvancılık Kuyumculuk Sanayi Dış Ticaret Ltd. Şti.

2.808.600,00

Palmiye Yemek Üretim. Temizlik Turizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.

2.826.880,00

Antor İnşaat Taahüt Makina Temizlik Hizmetleri ve Ürünleri Gıda Maddeleri Tabldot Tarım Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti.

2.894.875,00

Rota Yemekçilik Ticaret A. Ş.

2.929.480,00

Öğün Yemekhane ve Temizlik Hizmetleri Tic. A.Ş

3.032.892,50

 

 

Temaktürk İnşaat Turizm Taahhüt A.Ş

3.132.255,00

Taş Kardeşler Gıda ve Dekorasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

3.683.582,50

İstanbul Müzayede Organizasyon Sosyal Hizmetler Gıda Nakliyat Tekstil Enerji İnşaat Sanayi Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi, Er-Ma Sosyal Hizmetler Özel Güvenlik Gıda İnşaat Nakliyat Taahhüt ve Tic. Ltd. Şti.

 

3.786.000,00

Sefam Turizm Gıda Org. ve İşl. Tic. Ltd. Şti.

4.293.750,00

Öz Serhatlı Yem. Toptem. Gıda Paz. Hay. Mednak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

4.985.750,00

 

Şeklinde verildiği,

Geçerli teklif sahibi isteklilerden teklifi 2.625.372,45 TL sınır değerin altında kalan 5 isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, söz konusu isteklilerden üçüne ait teklifin süresi içerisinde aşırı düşük teklif açıklaması sunulmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Efsane Kadro Yemekçilik Gıda Sosyal Hizmetler Sanayi ve Ticaret A. Ş.nin teklifinin, sunulan açıklamalarının uygun olmaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunan, Ada-Nur Yemekçilik Gıda Tarım Temizlik Turizm Tekstil İnşaat Otomotiv Nakliye Dayanıklı  Tüketim Malzemeleri Petrol ve Petrol Ürünleri Elektronik Reklam Kırtasiye Tıbbi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Elazığ Aşsan Yemek Fab. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği,

Anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

“İhale komisyonu verilen teklifleri (Değişik: 6/2/2014-6518/47 md.) değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde  teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 1. İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
 2. Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
 3. Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

(Değişik: 6/2/2014-6518/47 md.) gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/12 md.; Değişik fıkra: 6/2/2014-6518/47 md.) Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü yer almaktadır.

 

 

 

Bahse konu madde hükmünden, ihalede aşırı düşük sorgulama yapılacağının ihale dokümanında düzenmiş haline göre, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, ihaleye verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutacağı anlaşılmaktadır.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “teklif fiyata dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. İhale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı  görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir.

Ayrıca, malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceğinden, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, ihalede aşırı düşük teklif açıklaması isteyerek ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmadığı,

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olmadığı, yaklaşık maliyetin büyük çoğunlukla yemek giderinden oluştuğu ihalede verilen tekliflerin 4’ü haricinde diğerleri yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete ve birbirlerine göre yakın olduğu ve en düşük teklifin bile diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, idarece yemek kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin karara bağlanması yönünde gerçekleştirilen idari işlemlerin mevzuata uygun olmadığı,

Değerlendirilmiştir.

Açıklanan nedenlerle; başvuru sahibinin iddiaları kapsamında yemek alımı kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olmadığı yönündeki düşüncem ile, aksi yöndeki Kurul çoğunluğu kararına katılmıyorum.

 

 

Ali Kemal AKKOÇ Kurul Üyesi

]]>
Yemek hizmet alım ihalesinde yapılacak aşırı düşük açıklamasına ilişkin örnek karar.https://www.asiridusuk.com/yemek-hizmet-alim-ihalesinde-yapilacak-asiri-dusuk-aciklamasina-iliskin-ornek-karar.htmlSağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ktü Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı 61080 TRABZONBaşvuru Tarih ve Sayısı: ...

Yemek hizmet alım ihalesinde yapılacak aşırı düşük açıklamasına ilişkin örnek karar.

Toplantı No : 2013/075
Gündem No : 42
Karar Tarihi : 27.11.2013
Karar No : 2013/UH.III-4444
Şikayetçi: 
Aslan Tur Nakliyat Yemek Gıda Tekstil İmalat Tarım Hayvancılık İnşaat Turizm Orman Ürünleri Ve Petrol Ürünleri İth. İhr. Tic. Ve San. Ltd. Şti., YENİCAMİ MAH. BAFRA CAD. NO:101 SAMSUNİhaleyi Yapan Daire: 
Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ktü Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı 61080 TRABZONBaşvuru Tarih ve Sayısı: 
06.11.2013 / 33988Başvuruya Konu İhale: 
2013/103641 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme” İhalesiKurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 10.09.2013tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Malzemeli Yemek Pişirme” ihalesine ilişkin olarak Aslan Tur Nakliyat Yemek Gıda Tekstil İmalat Tarım Hayvancılık İnşaat Turizm Orman Ürünleri ve Petrol Ürünleri İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 21.10.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.10.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 06.11.2013tarih ve 33988sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.11.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.Başvuruya ilişkin olarak 2013/3928sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar: 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, aşırı düşük teklif açıklamalarının idarece uygun görülmemesi işleminin kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı iddia edilmektedir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilen “Malzemeli Yemek Pişirme” hizmet işine ilişkin olarak idarece gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde, 11.09.2013 tarihli yazı ile başvuru sahibinden yazı ekinde belirtilen teklif fiyata dâhil olan giderlere ilişkin açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’ne göre belgelere dayalı olarak 24.09.2013 tarihine kadar sunulmasının istendiği, idarece başvuru sahibi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının uygun görülmediği,  07.10.2013 tarihli ihale komisyonu karar tutanağında başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun görülmeme gerekçelerinin “Teklif fiyatına dahil olan giderlerden, 25 kişiden, 24 kişinin işçilik maliyetinin ve İdari Şartnamenin 25. Maddesinde yol bedelinin (nakdi) 3,50 TL den hesaplama yapılmadığı, 2014 mali yılındaki asgari ücret miktarlarında yapılması muhtemel artışlarla ilgili bedel ön görülmüş, diğer 1 kişinin ise işçilik maliyetinde, sigorta risk oranının (bu ihaledeki idari şartnamenin 25. maddesindeki sigorta risk oranının %1 olarak belirlendiği) %2,5 üzerinden hesaplama yapılarak işçi maliyetine eklendiği ve yapılan hesaplama icmalinin uygun olmadığı tespit edilmiştir.

Teklif fiyata dahil olan giderlerden, ihale ile ilgili teknik şartnamenin genel hükümler bölümünün 18. maddesindeki elektrik gideri ile ilgili bileşeni için KİK Tebliğinin 79.4.2.3.maddesinin (c) bendinde belirtilen belgeleri (Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri) KİK tebliğinin 79.4.2.6.maddesine göre uygun olarak sunmadığı ve yapılan icmalin de uygun olmadığı tespit edilmiştir.

ı- Teklif fiyata dahil olan giderlerden, ihale ile ilgili teknik şartnamenin genel hükümler bölümünün 21. maddesindeki, günlük pişirilen yemeklerin taşımasında kullanılacak araç ve yemeğin konulacağı tehermobox giderleri ile ilgili bileşenler için;

            1- Yemeğin taşımasında kullanılacak tehermoboxla ile ilgili maliyet bileşeni için, KİK tebliğinin 79.4.2.3. maddesinin (b) bendinde belirtilen belgeyi (Fiyat Teklifi) KİK tebliğinin 79.4.2.5.maddesine göre uygun olarak sunmadığı ve yapılan icmalin de uygun olmadığı tespit edilmiştir.

            2- Yemeğin      taşınmasında kullanılacak aracın 100 km.’de tüketeceği yakıt miktarının tespiti için internet çıktısı alınmış ve aracın yakacağı yakıt bedeli ile ilgili olarak Petrol Ofisi A.Ş’den alınan internet çıktısının KİK Tebliğinin 79.4.2.3 maddesindeki belgelerden olmadığı ve yapılan icmalin de uygun olmadığı tespit edilmiştir.

            3- Yemeğin taşınmasında kullanılacak araçla ilgili maliyet bileşeni için, sabit kıymet amortisman bedelini gösterir mali müşavir onaylı tevsik edici belge ile ruhsatı sunulan araca ait, trafik sigorta gideri, motorlu taşıt vergisi ve amortisman bedeline ait tevsik edici her hangi bir belgenin sunulmadığı ve gider öngörülmediğinden, taşıma ile ilgili giderlerin uygun olarak açıklanmadığı tespit edilmiştir.”şeklinde belirtildiği tespit edilmiştir.

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

            25.3.1

           
1 )  işçilik maliyeti: 25 kişi

           
2 ) Giyecek gideri: teknik şartnamede Ek-2′de özellikleri belirtilen (yazlık ve kışlık olarak iki takım) ayni olarak karşılanacaktır.

           
3 ) Yol gideri: 3.50 x22 günxkişi sayısı nakdi olarak karşılanacak olup ücret bordrosunda gösterilecektir.

           
4 ) Diğer giderler: Teknik şartnamenin 10.maddesinin genel hükümler bölümünde belirtilmiştir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Kısa vadeli sigorta prim oranı %1, kişi sayısı 25 kişidir.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’de “İşin Mahiyeti

Madde 1. Bu teknik şartname K.T.Ü. Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi başkanlığına bağlı yemekhanelerinde yemek hizmetinin nasıl yürütüleceğini kapsar.

Madde 2. Yüklenici, yiyeceklerin siparişi, satın alınması, depolanması, hazırlanması, pişirilmesi ile öğrenci, idari ve akademik personel yemekhanelerine yemeğin taşınması, yemeğin servisi, bulaşık kaplarının toplanması, yıkanması ve çöplerin kaldırılmasından sorumludur. Yemekhanelerde kullanılan masaların, sandalyelerin, tezgahların, yerlerin vb. demirbaş malzemelerin temizliği işini de müteahhit firma yapacaktır.

Madde 7. Mutfakta bulunması gereken araç ve gereçler (demirbaşlar

h) Ayrıca yüklenici kanuni kampüsü mutfağında pişen yemeğin akademik ve idari personel yemek salonlarına taşımaya uygun bir araçla ve 7 adet Thermobox (thermoboxlar çelik küvetler ve kapakları ile birlikte, 3 çeşit yemek konulabilecek 60’ ar lt yemek alabilecek kapasitede olacak)   kapları bulundurmak zorundadır. Bu demirbaşlar kendine ait olup sözleşme bitiminde alacaktır. Bu demirbaşlarla ilgili idareden her hangi bir talepte bulunamaz.

            …

Madde 10. Genel hükümler

18-Yemekhanelerin aylık aşağıda belirtilen elektrik ve su masraflar yükleniciye ait olacaktır. Elektrik ve su masraflarının tespiti için her yemekhanede su ve elektrik saati bulunacaktır. Sarf edilen elektrik ve su harcamaları İdarece uygun görülen hesaba havale edilecektir.

Kullanılacak elektrik ve su miktarları:

Elektrik gideri (aylık 4600 kw.)

Su gideri (aylık 50 m3  )

19- Yeklerin pişirilmesinde ve ısıtılmasında aşağıda belirtilen LPG masrafları yükleniciye aittir.

Kullanılacak LPG miktarı:

LPG gideri (aylık LPG 45 kg. 8 adet)

21- Kanuni kampüs öğrenci yemekhanesinde günlük pişirilen yemekler;  Kampüs içinde bulunan İdari ve Akademik personel yemek salonlarına da yemek servisi hizmeti verecektir. Bu yemek salonlarının kanuni kampüsü yemekhane mutfağına uzaklığı 750 m. dir.

Yemeklerin taşınması için yüklenici; taşımaya uygun bir araç ve yemeğin taşınmasında kullanılacak 7 adet thermobox  (thermoboxlar çelik küvetler ve kapakları ile birlikte, 3 çeşit yemek konulabilecek 60’ ar lt yemek alabilecek kapasitede olacak) kapları ile taşıma yapacaktır. Yüklenici taşıma ile ilgili idareden her hangi bir talepte bulunmayacaktır. Taşıma yapılacak araç ve termobox ile ilgili tüm giderler yükleniciye aittir.

22- Yemek dağıtım sırasında öğrenci ve personel için günübirlik tek kullanımlık pet su bardağı bulundurmak zorundadır.

23- Bu şartnamede bulunmayan hususlar ortaya çıktığında Kamu İhale Kanunu ve Uygulama yönetmelikleri hükümleri geçerlidir.”düzenlemeleri yer almıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

79.4.2. İhale komisyonu tarafından yapılacak aşırı düşük teklif değerlendirmesinde aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

79.4.2.1. İhale komisyonu, teklifin önemli bileşenlerine ilişkin olarak;

a) Verilecek hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve hizmetlerin temininde kullanılacak avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle aşırı düşük teklifleri değerlendirerek ihaleyi sonuçlandıracaktır.

79.4.2.2. Verilecek hizmetin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler, hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya hizmetin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; sadece bu hususların neler olduğu değil, belirtilen çözüm, avantajlı koşul, özgünlük ya da hizmetin ekonomik olması sayesinde elde edilen maliyet avantajının da bilgi ve belgelere dayalı olarak açıklanması gerekmektedir.

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.5. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  toplam birim maliyet tutarının,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.6. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tekliflerini kullanması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) düzenlenmiş fiyat teklifini sunması yeterlidir.

79.4.2.7. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilen fiyat tarifelerinde belirtilen fiyatları kullanması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifeyi gösterir belgeyi sunması yeterlidir. (Örnek: Orman Genel Müdürlüğüne bağlı işletmeler tarafından satılan ürünlere ilişkin ilan edilmiş fiyatlar vb.)

79.4.2.8. İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatının, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin asgari fiyatlara uygun olması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir.(Örnek: EPDK tarafından il bazında günlük olarak yayımlanan akaryakıt fiyatları vb.)” açıklamaları yer almaktadır.

Başvuru sahibi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde; personelin işçilik maliyeti tespit edilirken, 2014 yılının 01-12 ayları için %4 asgari ücret zammı yansıtılmak suretiyle, yol bedelinin 5,00 TL, kısa vadeli sigorta risk prim oranının 24 personel için %1, şoför için %2,5 olarak alındığı, buna göre 25 personelin %3 sözleşme gideri hariç işçilik maliyetinin 291.816,646 TL olarak hesaplandığı görülmüştür.

İhale dokümanında yol bedelinin 3,50 TL, kısa vadeli sigorta prim oranının %1 olarak belirlendiği, başvuru sahibi tarafından ise yol bedelinin 5,00 TL, şoförün kısa vadeli sigorta risk prim oranının %2,5 olarak esas alındığı görülmüş olmakla birlikte, aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesinin amacının, idare tarafından belirlenen hizmet şartlarına ve teknik şartnameye uygun olarak ihale konusu işin yapılabilirliğini değerlendirmek olduğu, giderin fazla hesaplanmış olmasının da daha az maliyetle ihale konusu işin yapılabilirliğini kanıtladığı, bu itibarla başvuru sahibinin işçilik maliyetini daha fazla hesaplamasının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekçesi olarak değerlendirilmesi işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi tarafından öngörülen elektrik giderinin tevsiki amacıyla TEDAŞ tarifesi internet çıktısının sunulduğu görülmüş olup, elektrik hizmeti veren özelleştirilmiş bir kurum tarafından yayımlanan tarifenin TEDAŞ’ın internet sitesinden temin edilerek sunulmasında kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca su gideri için öngörülen fiyatın tevsiki amacıyla Trabzon Belediyesinin internet sitesinden temin edilen su gelirleri hasılatı tarife cetvelinin sunulmasında da kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin diğer bir gerekçenin yemeğin            taşınmasında kullanılacak aracın 100 km.’de tüketeceği yakıt miktarının tespiti için internet çıktısının sunulması ve aracın yakacağı yakıt bedeli ile ilgili olarak Petrol Ofisi A.Ş.den alınan internet çıktısının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.3’üncü maddesindeki belgelerden olmaması hususlarının gösterildiği görülmektedir.

Başvuru sahibi tarafından yakıt giderinin tevsiki amacıyla sunulan bilgi ve belgeler incelendiğinde, bu bedelin tevsiki amacıyla EPDK’nın internet sitesinden alınan 09.09.2013 tarihli akaryakıt bayi raporunun sunulduğu, sunulan belgenin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.8’inci maddesine uygun olduğu anlaşılmıştır.

Yakıt giderinin tespit edilmesinde gerekli diğer bilgi olan ihale konusu işte kullanılması öngörülen aracın kilometrede ne kadar yakıt tükettiği hususunun ise Ford Transit Minibüs aracın şehir içi 100 km.de 10,4 litre yakıt tükettiğine dair teknik bilgiye dayandırıldığı görülmüştür.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.1, 79.4.2.2 ve 79.4.2.9’uncu maddeleri istekli tarafından öngörülen fiyatların tevsik edilme şekline yönelik düzenlemeler içermektedir. Aracın kilometrede ne kadar yakıt tükettiği hususu ile ilgili olarak ise piyasadaki araçlar örnek gösterilmek suretiyle kullanılması öngörülen aracın teknik özelliklerine göre yaklaşık bir hesaplama ile açıklama yapılması gerektiği sonucuna varılmaktadır. Başvuru sahibi tarafından da bu doğrultuda Ford Transit Minibüs aracın broşüründe bulunan yakıt tüketimine ilişkin bilgilerin bulunduğu bir belgenin sunulduğu, belgede aracın şehir içinde 100 km.de 9,4 litre yakıt tükettiğinin belirtildiği, maliyet hesabı yapılırken bu verinin üstündeki bir değer (10,4 litre) esas alınarak ihale konusu işte kullanılması öngörülen aracın yakıt tüketiminin açıklandığı görülmüştür. Bu çerçevede, yakıt gideri için öngörülen fiyata yönelik açıklamalarda kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

Ayrıca ihale komisyonu kararında yemeğin taşınmasında kullanılacak araçla ilgili maliyet bileşeni için, sabit kıymet amortisman bedelini gösterir mali müşavir onaylı tevsik edici belge ile ruhsatı sunulan araca ait, trafik sigorta gideri, motorlu taşıt vergisi ve amortisman bedeline ait tevsik edici her hangi bir belgenin sunulmadığı belirtilmiş olmasına karşın başvuru sahibi tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında yemek dağıtımında kullanılacak aracın ruhsatı ve meslek mensubu tarafından düzenlenen araçlara ait serbest muhasebeci mali müşavir tutanağı, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigorta poliçesinin sunulduğu, meslek mensubu tarafından düzenlenen belgede aracın değerinin 10.250,00 TL olarak belirtildiği, başvuru sahibi tarafından araç maliyeti üzerinden yıllık %20 oranı esas alınarak yıllık amortisman gideri hesaplandığı görülmüştür.

Motorlu taşıtlar vergisi giderine ilişkin ise olarak herhangi bir bedel öngörülmediği, işin süresinin 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arası olduğu dikkate alındığında (işin süresine oranlama yapılarak) bu giderin teklif fiyatına yansıtılması gerektiği, dolayısıyla araca yönelik açıklamanın bu yönüyle uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan ihale dokümanında yüklenici tarafından demirbaş olarak getirilmesi ve sözleşme bitiminde yükleniciye iade edilmesi öngörülen thermobox giderine ilişkin olarak başvuru sahibi tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında proforma fatura sunulduğu ve proforma faturada belirtilen fiyatlar üzerinden amortisman hesabı yapıldığı görülmüştür. Başvuru sahibince teklifte maliyet teşkil edecek olan ve idarece açıklanması istenen bir bileşen olarak belirlenen thermoboxların kendi malı olduğuna dair demirbaş veya amortisman defteri gibi bir belge sunulmadığı, buna göre kendi malı olmayan makine ve ekipman için amortisman ayrılarak yapılan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla idarenin bu gerekçesinin yerinde olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde netice itibariyle kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı değerlendirilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65′inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54′üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

]]>
Araç aşırı düşük savunma nasıl yapılırhttps://www.asiridusuk.com/arac-asiri-dusuk-savunma-nasil-yapilir.htmlAraç aşırı düşük savunma hazırlanırken yapılan hatalar araç aşırı düşük savunma hazırlanırken kamu ihale kurumu kararlarında tespit edilen eksiklikler. ...

 

 TOP LAN T IYA KAT ILAN ÜYE LER :

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

 BAŞVURU SAH İB İ:

Özyaren Tur. Taş. Pet. Ür. İn. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Beşeller Tur. Ac. Org. Otm. İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,

 1. Özal Bulvarı Güneş Apt. No : 54/11 İskitler ANKARA

 

 İH A LEY İ YAPAN İD A RE :

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

İlkadım Mahallesi Dikmen Caddesi No:14 06100 Çankaya/ANKARA

 

 BAŞVURUYA KONU İHA LE:

2015/85142 İhale Kayıt Numaralı “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2016 Yılı Personel Servis Taşımacılığı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAP ILAN İNCE LEM E:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 04.08.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Tapu ve Kadastro Genel M