Alt yüklenici ile iş deneyim belgesi

ALT YÜKLENİCİ İLE İŞ DENEYİM BELGESİ

KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No : 48 Karar Tarihi : 03.06.2015 Karar No : 2015/UM.II-1564

1

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

BAŞVURU SAHİBİ:

Mavi Deniz Çevre Hizmetleri A.Ş.,

Bağdat Cad. Yeni Türkü Sokak No: 12 Güzelyalı/ Pendik/İSTANBUL

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Üsküdar Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü,

Mimar Sinan Mahallesi Hakimiyeti Milliye Caddesi No: 35 Üsküdar/İSTANBUL

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/11506 İhale Kayıt Numaralı “1 Adet Yolcu Gemisi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Üsküdar Belediye Başkanlığı, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 18.03.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “1 Adet Yolcu Gemisi” ihalesine ilişkin olarak Mavi Deniz Çevre Hizmetleri A.Ş.nin 17.04.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 27.04.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 05.05.2015 tarih ve 39467 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.05.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2015/1194 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, teklif zarfında alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi sunmadıkları gerekçesiyle idarece tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak alt yükleniciye yaptırılacak herhangi bir iş planlanmadığından anılan belgenin sunulmasına gerek olmadığı, idarece tekliflerine açıklık getirilmesine ilişkin istenilen 24.03.2015 tarihli yazıya verilen cevapta, işin kime yaptırılacağı değil nerede yaptırılacağı hususu belirtilmesine rağmen, idarenin ihale konusu geminin ve bazı parçalarının üretiminin yapılacağı yerleri, işin yaptırılacağı kişi imiş gibi yorumladığı ve teklif zarfında alt yüklenicilere ilişkin listenin de sunulmadığı gerekçesiyle tekliflerini değerlendirme dışı bıraktığı, buna göre idarece tesis edilen işlemin ve gerekçesinin yerinde olmadığı ve tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Alt yükleniciler” başlıklı 15’inci maddesinde İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.” hükmü, KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No : 48 Karar Tarihi : 03.06.2015 Karar No : 2015/UM.II-1564

2

Aynı Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’inci maddesinde “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz…”hükmü yer almaktadır.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

  1. g) Özel imalat: Piyasada hazır halde alınıp satılmayan, projelendirme veya bir talep üzerine üretimi yapılacak olan, özel ihtisas ve üretim tekniği gerektiren işleri,

ifade eder.” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’inci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

  1. g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.5.1. …

Özel imalat süreci gerektiren ihalelerde istekliler tarafından iş deneyim belgesi veya üretim kapasite raporundan birinin sunulması yeterlidir. İş ortaklığında ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından ortaklık oranlarına bakılmaksızın kapasite miktarına ilişkin yeterlik kriteri sağlanabilir.

Kapasite raporu sunacak istekliler; üretim kapasite miktarının gemi imalatı konusunda toplam en az 400 ton/yıl çelik işleme kapasitesine sahip olduğuna dair kapasite raporu verecektir.

Özel imalat süreci gerektiren ihalelerde istekliler tarafından iş deneyim belgesi veya üretim kapasite raporundan birinin sunulması yeterlidir.

…” düzenlemesi,

İdari Şartname’nin “Alt yükleniciler” başlıklı 17’nci maddesinde “…17.1. İstekliler, ihale konusu alım kapsamında alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklifleri ekinde vereceklerdir. İhalenin bu şekilde teklif veren istekli üzerinde bırakılması durumunda isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini İdarenin onayına sunması gerekir. Bu durumda alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı bir arada değerlendirildiğinde, ihale konusu alımın özel imalat süreci gerektiren bir mal alımı ihalesi olduğu, yüklenicinin ihale konusu yolcu gemisinin üretimi için alt yüklenici çalıştırabileceği, alt yüklenici çalıştırmayı düşünen isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesini teklif zarfları ile birlikte sunmaları gerektiği anlaşılmıştır. KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No :48 Karar Tarihi : 03.06.2015 Karar No : 2015/UM.II-1564

3

İdarece 24.03.2015 tarihli yazı ile başvuru sahibi istekliden teklifinde yer alan bazı hususlara açıklık getirilmesinin istenildiği, söz konusu yazıda isteklinin sunduğu kapasite raporuna göre bazı işlerin nasıl ve ne şekilde yapılacağının anlaşılamadığı, buna göre “1) a) Yolcu teknesi imalinde kullanılacak çelik levhaların su altı plazmalarda kesilmesi gerektiği, söz konusu işin nasıl nerede ve hangi imalathaneye yaptırılmasının planlandığı, b) Tekneyi oluşturan tüm postalar, boyuna elemanlar, profiller vs.’nin su delikleri, uç kesimleri vs. otomatik kesme/işleme tezgahlarında yapılması gerektiği, söz konusu imalatların, nasıl nerede ve hangi imalathaneye yaptırılmasının planlandığı, c) Gemide kullanılacak düz panellerin, panel hattında imal edilmesi gerektiği, söz konusu imalatların, nasıl nerede ve hangi tersanede yaptırılmasının planlandığı, d) Gemiyi oluşturan blok veya dilimler kapalı atölyelerde imal edildikten sonra, tersanenin kapalı ve çevreci Blok Raspa ve Boya holünde raspalanıp boya tatbiki yapılması gerektiği, söz konusu imalatların, nasıl nerede ve hangi tersanede yaptırılmasının planlandığı, e) Gemi kızaktan indikten sonra, iskelede gerekli korozyon tedbirleri alınacak ve işletmeden teyit alınarak işe başlanması gerektiği, söz konusu imalatların, nasıl nerede ve hangi tersanede yaptırılmasının planlandığı, 2) Deniz testlerinin nerede, ne şekilde ve hangi tersanede yapılmasının planlandığı, 3) Kapasite raporuna ait imalathanede gemi yapımında hangi işlerin yapılmasının planlandığı” hususlarının sorulduğu görülmüştür.

Buna göre idarenin başvuru sahibi istekliye yazılan bir yazıyla, istekli tarafından sunulan ve kapasite raporundan açıkça anlaşılamayan yolcu gemisinin alt imalatlarının nasıl ve ne şekilde yapılacağı hususlarını sorduğu anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi istekli ise söz konusu yazıya 26.03.2015 tarihli yazı ile cevap vermiştir. Anılan yazıda, idarece sorulan imalatların ve testlerin hangi imalathanede veya tersanede yapılacağı hususlarına cevap verildiği, teklif zarfı ile sunmuş oldukları kapasite raporuna ait imalathanede gemi yapımında hangi işleri yapmayı planladıkları hususlarına yer verildiği görülmüştür.

Bunun üzerine, başvuru sahibinin yukarıda belirtilen cevabından sonra, 09.04.2015 tarihli ihale komisyonu kararı ile, başvuru sahibi isteklinin teklif zarfında alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi sunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

Somut olayda yukarıda yer verilen ihale sürecini özetlemek gerekirse, başvuru sahibi isteklinin ihale konusu işte alt yüklenici çalıştırmayı planlamadığı, bu nedenle alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi de teklifi ile birlikte sunmadığı, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarenin, anılan istekliden sunulan kapasite raporundan anlaşılamayan hususlara ilişkin olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 37’nci maddesi kapsamında açıklama istediği, istekli tarafından verilen cevapta yolcu gemisinin alt imalatlarının ve testlerin hangi imalathanelerde veya tersanelerde yapılacağı hususlarının belirtildiği, bu defa isteklinin cevabında yer alan hususların idarece söz konusu imalatların farklı firmalara yaptırılacağı şeklinde yorumlandığı ve bu imalatların yapılacağı imalathane ve tersanelerin, alt yüklenicilere yaptırılması düşünülen işlere ait liste ile teklif zarfında sunulmadığı gerekçesiyle başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi isteklinin 26.03.2015 tarihli açıklama yazısı incelendiğinde; Teknik Şartname’de istenilen bazı imalatların hangi tersane ve imalathanelerde yapılacağı, isteklinin KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No : 48Karar Tarihi : 03.06.2015 Karar No : 2015/UM.II-1564

4

kendi imalathanesinde hangi imalatları yapacağı, deniz testlerinin hangi tersanede yapılacağı, korozyon tedbirlerinin alınacağı ve gemi imalatının yapılacağı tersanenin neresi olduğu hususlarının belirtildiği, buna göre anılan yazıdan ihale konusu geminin inşasında alt yüklenici çalıştırılacağı hususunun anlaşılamayacağı, söz konusu yazının geminin inşasında kullanılacak ve gemiyi oluşturacak malzemelerin üretileceği ve testlerin yapılacağı yerleri belirttiği görülmüştür.

Diğer bir deyişle, ihale konusu malın özel imalat konusu bir yolcu gemisi olduğu göz önüne alındığında, gemiyi oluşturacak tüm parçaların yüklenici tarafından üretilmesinin mümkün olmadığı, alt imalat kalemlerinin yüklenicinin sorumluluğu altında kendi imalathanesinde veya farklı tersanelerde ve atölyelerde üretilmek suretiyle, yine yüklenicinin sorumluluğu altında bir araya getirilerek alım konusu yolcu gemisinin üretilebileceği, söz konusu yolcu gemisinin meydana getirilebilmesi için farklı atölye ve tersanelerde alt imalat kalemlerinin üretilmesinin, ihale konusu işte alt yüklenici çalıştırılacağı anlamına gelmeyeceği anlaşılmıştır.

Diğer yandan, isteklilerin ihale konusu işte alt yüklenici çalıştırmayı düşünmedikleri ihalelerde, teklif zarfı içerisinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi sunma zorunluluğu bulunmadığından, idarenin başvuru sahibi isteklinin teklifini değerlendirme dışı bırakma işleminin ve gerekçesinin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Mavi Deniz Çevre Hizmetleri A.Ş.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi. Mahmut GÜRSES

Başkan

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

Copyright 2016 © www.asiridusuk.com Tüm hakları saklıdır. Web Tasarım