Araç Aşırı Düşük Savunma Hazırlama

ARAÇ AŞIRI DÜŞÜK SAVUNMA HAZIRLAMA

NASIL YAPILIR

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2016/031

Gündem No : 28

Karar Tarihi : 25.05.2016

Karar No : 2016/UH.II-1384

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü,

Seyrantepe Sanayi Mah. Elazığ Bulvarı No: 147 21120 DİYARBAKIR

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/134598 İhale Kayıt Numaralı “DSİ 10. Bölge Müdürlüğü 2016 Yılı Personel Taşıma

Servis Hizmetleri Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü tarafından 17.11.2015

tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “DSİ 10. Bölge Müdürlüğü 2016 Yılı Personel

Taşıma Servis Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Emir Nakliyat İnş. Gıda Öz. Eğt.

Temz. İth. İhrc. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 20.04.2016 tarihinde yaptığı şikâyet

başvurusunun, idarenin 28.04.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince

06.05.2016 tarih ve 27928 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.05.2016 tarihli dilekçe ile

itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2016/1121 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan

inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhalenin 1’inci kısmı üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamalarının toplam birim maliyete dayalı açıklamayı içeren fiyat teklifi ile açıklanması gerekirken, ağırlıklı ortalama birim maliyete dayalı açıklamayı içeren proforma faturalar ile yapılmasının mevzuata aykırı olduğu,

2) Araç sahipleri ile yapılan kira sözleşmelerinin tek başına aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulmasının mevzuata aykırı olduğu, diğer yandan anılan sözleşmenin mevzuat uyarınca taşıması gereken ibareleri taşımadığı, ayrıca belgelendirmeye esas hususlara ait imza sirküleri ile meslek mensubuna ilişkin faaliyet belgesinin mevcut olmadığı, söz konusu belgelerde kaşe/mühürlerin de eksik olduğu,

3) Araçların amortisman bedeli hesaplanırken, söz konusu araçların şirketin aktifine hangi bedelle kaydolduğu hususunda meslek mensubu tarafından düzenlenmiş bir belgenin veya demirbaş veya amortisman defterinin sunulmadığı, anılan istekli tarafından sunulan belgelerin mevzuat uyarınca taşıması gereken ibareleri taşımadığı, ayrıca belgelendirmeye esas hususlara ait imza sirküleri ile meslek mensubuna ilişkin faaliyet belgesinin mevcut olmadığı, söz konusu belgelerde kaşe/mühürlerin de eksik olduğu,

4) Bahsi geçen istekli tarafından araç giderlerinin tevsiki için meslek mensubu tarafından onaylı fiyat teklifi ve fiyat teklifine dayanak teşkil eden maliyet/satış tutarı tespit tutanağının sunulmadığı, fiyat teklifi üzerinde mevzuat uyarınca yer alması gereken ibareler ile meslek mensubuna ait imza ve iletişim bilgilerinin mevcut olmadığı, fiyat teklifi üzerinde zorunlu trafik sigortası, kasko, araç ve egzoz muayene giderleri, araç vergileri, araçların bakım-onarım ve amortisman giderlerinin teklif edilen tutara dâhil olduğu ibaresinin yer almadığı, maliyet/satış tespit tutanağında söz konusu giderlerin ayrı ayrı gösterilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

5) Saatlik ortalama yakıt tüketim miktarının tevsiki için araç kataloğunun sunulmamasının mevzuata aykırı olduğu,

6) Akaryakıt bedelinin EPDK rayiç fiyatının altında olduğu, söz konusu fiyata nasıl ulaşıldığına ilişkin bilgi ve belgelerin sunulmadığı,

7) Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında kasko, ferdi kaza koltuk sigortası, mali sorumluluk trafik sigortasına ilişkin sigorta acentelerinden alınarak sunulan poliçe, proforma fatura veya sözleşmelere ek olarak ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının sunulması veya bu teyitlerin yetkili kişilerin imzalarını taşıması gerekirken, anılan istekli tarafından mevzuata aykırı bir şekilde tevsik edildiği,

8) Sözleşme ve genel giderlere ilişkin açıklama kapsamında bir maliyet öngörülmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

9) İhalenin gerçekleştirildiği ilde ihale üzerinde bırakılan isteklinin S plaka araçların mülkiyetine sahip olmadığı, bunlara ilişkin olarak araçları devir alması ve güzergâh izin belgesinin mevcut olması gerekirken, söz konusu hususlar olmaksızın ihalenin anılan istekli üzerinde bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, bununla birlikte araçlara ait güzergâh izin belgesinin temini için belediyeye ödenecek harç ücretinin maliyet bileşenleri içerisinde yer alması gerektiği,

10) Anılan istekli tarafından her iki kısma da teklif verildiği, ancak sunulan iş deneyim belgesinin her iki kısım için yeterli olmadığı, idarece değerlendirmenin ayrı ayrı gerçekleştirildiği, söz konusu hususun mevzuata aykırı olduğu, ihalenin 2’nci kısmına itiraz olmasına rağmen ihale üzerinde bırakılan istekli ile mevzuata aykırı bir şekilde sözleşme imzalandığı,

11) Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında işçilik, lastik, MTV, GPS, temizlik, egzoz pulu, işçi sağlığı ve güvenliği, fenni muayene ve sözleşme giderlerinin mevzuata uygun tevsik edilmediği, sunulan belgelerde mevzuat uyarınca taşıması gereken ibareler ile kaşe/mühürlerin mevcut olmadığı,

12) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından düşük teklif fiyatı sunulmasının sebebinin bakım, onarım, yedek parça, lastik, kasko, trafik ve ferdi kaza sigortası için sunulan belgelerin sözleşme süresini kapsamaması olduğu, bu durumda anılan istekli tarafından haksız fiyat avantajı elde edildiği,

13) Kesinleşen ihale kararında ihale üzerinde bırakılan istekliye ait aşırı düşük teklif açıklamasının kabul edilme gerekçesinin belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu

14) İhale üzerinde bırakılan istekliye ait aşırı düşük teklif açıklamasına dayanak oluşturan tüm belgelerin ilgililerden talep edilerek incelenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru konusu ihalenin 17.11.2015 tarihinde gerçekleştirildiği, 14.12.2015 tarihli ihale komisyonu kararından söz konusu ihalenin 1’inci kısmına 8 isteklinin katıldığı, idarece yapılan değerlendirmede sınır değerin yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesi sonucu

1.133.554,35 TL (1.473.620,65 TL / 1,30 = 1.133.554,35 TL) olarak hesaplandığı, bunun neticesinde 6 isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiği, akabinde 20.11.2015 tarihli yazılar ile söz konusu isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması talebinde bulunulduğu, bahsi geçen yazılara 3 istekli tarafından cevap verildiği, idarece düzenlenen aşırı düşük teklif değerlendirme tutanağından anılan isteklilerden sadece birine ait aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli görüldüğü, sonuç olarak 1.121.910,00 TL teklif bedeli ile Mehmet Yaşar Seçik Otobüs İşletmecisinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif,

1.227.270,00 TL teklif bedeli ile başvuru sahibinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır. Söz konusu komisyon kararının 15.12.2015 tarihinde EKAP üzerinden tebliğinden sonra, başvuru sahibi tarafından yapılan şikâyet başvurusunun idarece reddi üzerine Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu,

Kurumca yapılan inceleme neticesinde 24.02.2016 tarihli ve 2016/UH.II-644 sayılı Kurul kararının alındığı, söz konusu kararda “…Yukarıda yer verilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde, aşırı düşük teklif açıklamalarına yönelik sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesinin ön koşulunun, idarece isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama istenmesine ilişkin yazılarda, açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin herhangi bir tereddüt doğurmayacak ve bütün istekliler tarafından eşit şekilde anlaşılacak şekilde net olarak ifade edilmesi olduğu, aksi durumda idarece objektif bir değerlendirme yapılabilmesinin mümkün olmayacağı,

Bu bağlamda, idarece açıklanması istenen önemli teklif bileşenlerinin örneğin amortisman bedeli, personel maliyeti, zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası bedeli, akaryakıt bedeli vb. tek tek maliyet bileşenlerinin adları verilmek suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasının gerçekleştirilmesi gerektiği,

Ancak, söz konusu açıklama isteme yazılarında “…bakım onarım, lastik vb. giderler…zorunlu giderler…yapılacak diğer tüm giderler…” gibi belirsizliğe yol açabilecek ve istekliler tarafından farklı anlaşılabilecek ifadelere yer verildiği, kaldı ki anılan istekliler tarafından yapılan açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda, bir istekli tarafından sadece trafik sigortası bedeli, bir istekli tarafından trafik sigortası ve kasko bedeli ve bir başka istekli tarafından ise hem trafik sigortası hem de karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası bedeline ilişkin belgelendirmelerin mevcut olduğunun görüldüğü,

Dolayısıyla, açıklanması istenen önemli teklif bileşenlerinde yer alan zorunlu giderler, diğer tüm giderler veya vb. giderler gibi net olmayan ifadelerin bulunmasının açıklama sunacak istekliler tarafından farklı şekillerde değerlendirildiği anlaşılmıştır.

Diğer yandan, başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasına yönelik iddia konusu ettiği hususlar da dikkate alındığında, idarece önemli teklif bileşeni olarak belirlenecek gider kalemlerinin açık ve net olarak ifade edilmesi hususu, hem tekliflerin değerlendirilmesi hem de iddiaların sağlıklı bir şekilde cevaplandırılması açısından büyük önem arz ettiği,

Bu çerçevede, aşırı düşük teklif sorgulama yazılarının Tebliğin 79.2.1’inci maddesine uygun olarak yeniden düzenlenmesi ve aşırı düşük teklif değerlendirilmesi işleminin yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulama yazılarının yeniden düzenlenmesi, söz konusu yazılar içeriğinde aşırı düşük teklif değerlendirme sürecine esas alınacak olan teklifteki önemli bileşenlerin ayrıntılı ve net bir şekilde belirtilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir…” hususlarına yer verilerek düzeltici işlem tesis edilmesine karar verildiği görülmüştür.

Anılan Kurul kararının uygulanmasını teminen teklif fiyatı sınır değerin altında bulunan 6 istekliden 16.03.2016 tarihli yazılar ile aşırı düşük teklif açıklaması talebinde bulunulduğu, bahsi geçen aşırı düşük teklif sorgulama yazılarında idarece önemli teklif bileşenlerinin, amortisman maliyeti, akaryakıt maliyeti, bakım maliyeti, lastik maliyeti, personel maliyeti, zorunlu giderler (zorunlu mali mesuliyet sigortası maliyeti, ferdi kaza sigortası maliyeti, araç zorunlu muayene maliyeti, egzoz emisyon ölçümü maliyeti, ilgili mevzuatı uyarınca sözleşme giderleri (sözleşme damga vergisi, ödemeler üzerinden ödenecek damga vergisi, karar pulu bedeli, Kamu İhale Kurumu payı) şeklinde belirlendiği tespit edilmiştir.

Diğer yandan, aşırı düşük teklif değerlendirme tutanağından, teklif fiyatı sınır değerin altında bulunan 3 istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında bulunulduğu, idarece yapılan değerlendirme neticesinde iki istekliye ait açıklamanın uygun bulunmadığı, yine 12.04.2016 tarihli ihale komisyonu kararından 1.121.910,00 TL teklif bedeli ile Mehmet

Yaşar Seçik Otobüs İşletmecisinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif, 1.227.270,00 TL teklif bedeli ile başvuru sahibinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, söz konusu kesinleşen ihale kararının başvuru sahibine tebliği üzerine, anılan istekli tarafından 20.04.2016 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunulduğu, bahsi geçen şikâyet başvurusunun idarenin 28.04.2016 tarihli işlemi ile reddi üzerine 06.05.2016 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

1) Başvuru sahibinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 ve 14’üncü iddialarına ilişkin olarak: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü, gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar. 

(2) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.

a) Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

1) Verilen hizmetin ekonomik olması,

2) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

3) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü, gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir…” hükmü, Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler. 79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir. 79.2.2.2. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin

Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.3. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.…

79.2.3. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır …

79.3.4. Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir.

79.3.5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır.” açıklaması yer almaktadır. Aktarılan mevzuat hükümlerinden, ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde teklif fiyatı sınır değerin altında kalan isteklilerin tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmesi ve bu teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerle ilgili yazılı açıklama istenilmesi gerektiği, teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin açıklamalarının hangi yöntemlerle yapılabileceğinin tek tek sayılmak suretiyle belirlendiği,

Aşırı düşük teklif açıklamalarının üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile tevsik edilmesi durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenleneceği, ancak fiyat teklifinin ekinde idareye verilmesi gibi bir zorunluluğun olmadığı, bununla birlikte gerek görülmesi halinde idare veya Kurum tarafından söz konusu tutanakların talep edilebileceği, Buradan hareketle, satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerektiği,

Diğer yandan, teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak, kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifelerinin açıklama yöntemi olarak kullanılabileceği, bu usulle yapılan açıklamaların geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunluluğunun bulunduğu,

Bununla birlikte, hizmet alımı ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak belirlenmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gerektiği, ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması gibi bir zorunluluğun bulunmadığı, ayrıca sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerektiği anlaşılmıştır.

İnceleme konusu işe ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: DSİ 10 Bölge Müdürlüğü 2016 Yılı Personel Taşıma Servis Hizmetleri Alımı

b) Miktarı ve türü:

Toplam : 2 ad. Otobüs, 16 ad. Midibüs ve 5 ad. Minibüs

1. KISIM

2 adet Otobüs 270 gün,

15 adet Midibüs 270 Gün (Bölge Müd. ,101. Şb. Müd. ve Silvan Proje Müd. Servisi),

1 adet Minibüs 270 gün (Silvan Proje Müd. Servisi)

1 adet Minibüs 365 Gün (Vardiya Servisi)…” düzenlemesinin,

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. İş süresince araçlara ait amortisman giderleri, işletme giderleri (bakım, onarım, yakıt, tüm sigorta ve/veya kasko giderleri, tüm resmi vergi giderleri, teknik şartnamede istenen teknik aksamlara ait giderler), personel giderleri(şoför giderleri), sözleşme ve genel giderler ile Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderlerinin tümü teklif edilecek fiyata dahildir…” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

Bu kapsamda, idarece gönderilen ihale uhdesinde bırakılan istekliye ait aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde ulaşılan tespitler şu şekildedir:

Şikâyete konu 1’inci kısımda yer alan araçların (2 adet 43 kişilik otobüs, 15 adet 25 kişilik midibüs ve 2 adet 14 kişilik minibüs) kiralama yoluyla temin edileceğinin belirtildiği, söz konusu hususun tevsiki için üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin açıklama kapsamında sunulduğu,

2 adet otobüs için, açıklama kapsamında Yeni Diyarbakır Seyahat Tic. Ltd. Şti. tarafından ihale uhdesinde bırakılan istekli adına düzenlenen 18.03.2016 tarihli fiyat teklifi ile fiyat teklifine konu araca ilişkin Yeni Diyarbakır Seyahat Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlı araç ruhsatının sunulduğu, söz konusu fiyat teklifinde bir araç için aylık 2.250,00 TL (12 ay) olmak üzere toplam (2 araç için kira bedeli) 54.000,00 TL’lik (2 adet otobüs x 2.250,00 TL x

12 ay = 54.000,00 TL) tutarın öngörüldüğü, bahsi geçen fiyat teklifinin ilgili meslek mensubu tarafından kaşelenip imzalandığı ve mevzuat gereği fiyat teklifinin üzerinde yer alması gereken meslek mensubuna ait ibarenin mevcut olduğu,

15 adet midibüs için, açıklama kapsamında Akay Taşımacılık Otomotiv – Mustafa

Akay tarafından anılan istekli adına düzenlenen 17.03.2016 tarihli fiyat teklifi ile fiyat teklifine konu araca ilişkin Mustafa Akay adına kayıtlı araç ruhsatının sunulduğu, söz konusu fiyat teklifinde bir araç için aylık 900,00 TL (12 ay) olmak üzere toplam 162.000,00 TL’lik (15 adet midibüs x 900,00 TL x 12 ay = 162.000,00 TL) tutarın öngörüldüğü, bahsi geçen fiyat teklifinin ilgili meslek mensubu tarafından kaşelenip imzalandığı ve mevzuat gereği fiyat teklifinin üzerinde yer alması gereken meslek mensubuna ait ibarenin mevcut olduğu, 2 adet minibüs için, açıklama kapsamında Öz Doğanay Taşımacılık Yemk. İnş. San.

Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan istekli adına düzenlenen 21.03.2016 tarihli fiyat teklifi ile fiyat teklifline konu araca ilişkin Öz Doğanay Taşımacılık Yemk. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlı araç ruhsatının sunulduğu, söz konusu fiyat teklifinde bir araç için aylık 750,00 TL (12 ay) olmak üzere toplam 18.000,00 TL’lik (2 adet minibüs x 750,00 TL x 12 ay = 18.000,00 TL) tutarın öngörüldüğü, bahsi geçen fiyat teklifinin ilgili meslek mensubu tarafından kaşelenip imzalandığı ve mevzuat gereği fiyat teklifinin üzerinde yer alması gereken meslek mensubuna ait ibarenin mevcut olduğu,

Buradan hareketle, araçlar için toplam 234.000,00 TL’lik (54.000,00 TL + 162.000,00 TL + 18.000,00 TL) kiralama maliyetinin öngörüldüğü, Periyodik bakım maliyetine ilişkin olarak, 2 adet otobüs için, Mercedes otobüsler için 45.000 km’de bir bakım yapılacağının belirtildiği, buradan hareketle her bir araca bir defa bakım yapılacak şekilde hesaplamanın gerçekleştirildiği (bir araç günlük 40 km x 270 gün = 10.800 km), bu doğrultuda açıklama kapsamında Lider Otomotiv Mercedes Benz Orijinal Yedek Parçaları ve Özel Servis – Umut Karadoğan tarafından ihale uhdesinde bırakılan istekli adına düzenlenen 22.03.2016 tarihli fiyat teklifinin sunulduğu, söz konusu fiyat teklifinde bir araç için 950,00 TL (yağ filtre elemanı: 150,00 TL, yakıt filtre elemanı: 150,00 TL, motor yağı: 350,00 TL, işçilik: 300,00 TL) olmak üzere 2 adet otobüs için toplam 1.900,00 TL’lik tutarın öngörüldüğü, bahsi geçen fiyat teklifinin ilgili meslek mensubu tarafından kaşelenip imzalandığı ve mevzuat gereği fiyat teklifinin üzerinde yer alması gereken meslek mensubuna ait ibarenin mevcut olduğu,

15 adet midibüs için, her 15.000 km’de bir bakım yapılacağının belirtildiği, buradan hareketle her bir araç için iki defa periyodik bakım yapılacak şekilde hesaplamanın gerçekleştirildiği (15 adet midibüsün toplam 910 km yol yapacağından hareketle bir midibüsün günlük yaklaşık 61 km yol yapacağı (910 km/15 adet araç = 60,66), 61 km x 270 gün = 16.470 km), bu doğrultuda açıklama kapsamında Tunçbilek Otomotiv İnş. Nakl. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan istekli adına düzenlenen 18.03.2016 tarihli fiyat teklifinin sunulduğu, söz konusu fiyat teklifinde bir araç için 210,00 TL (yağ filtre elemanı: 30,00 TL, yakıt filtre elemanı: 10,00 TL, motor yağı: 120,00 TL, işçilik: 50,00 TL) olmak üzere 15 adet midibüs için toplam 6.300,00 TL’lik tutarın öngörüldüğü, bahsi geçen fiyat teklifinin ilgili meslek mensubu tarafından kaşelenip imzalandığı ve mevzuat gereği fiyat teklifinin üzerinde yer alması gereken meslek mensubuna ait ibarenin mevcut olduğu,

2 adet minibüs için, her 20.000 km’de bir bakım yapılacağının belirtildiği, buradan hareketle bir minibüs (60 km/gün) için iki defa, diğer minibüs (240 km) için ise beş defa periyodik bakım yapılacak şekilde hesaplamanın gerçekleştirildiği (bir minibüs günlük 60 km x 270 gün = 16.200 km, 240 km x 365 gün = 87.600 km), bu doğrultuda açıklama kapsamında Unatlar Petrol Ürün. Otomotiv İnş. Nak. Spor Tesisleri San. Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan istekli adına düzenlenen 21.03.2016 tarihli fiyat teklifinin sunulduğu, söz konusu fiyat teklifinde bir araç (60 km/gün, 240 km/gün) için 520,00 TL (yağ filtre elamanı 75,00 TL, yakıt filtre elemanı: 75,00 TL, motor yağı: 220,00 TL, işçilik: 150,00 TL) olmak üzere toplam 3.640,00 TL’lik tutarın öngörüldüğü, bahsi geçen fiyat teklifinin ilgili meslek mensubu tarafından kaşelenip imzalandığı ve mevzuat gereği fiyat teklifinin üzerinde yer alması gereken meslek mensubuna ait ibarenin mevcut olduğu, Buradan hareketle, işin yürütümünde kullanılacak araçlar için toplam 11.840,00 TL’lik (1.900,00 TL + 6.300,00 TL + 3.640,00 TL = 11.840,00 TL) bakım maliyetinin öngörüldüğü, Lastik giderlerine ilişkin olarak, Açıklama kapsamında ADL Otomotiv İnş. Petrol Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ihale uhdesinde bırakılan istekli adına düzenlenen 18.03.2016 tarihli fiyat teklifinin sunulduğu, söz konusu fiyat teklifinde bir adet otobüs için 6.000,00 TL (yazlık + kışlık) olmak üzere toplam 12.000,00 TL, bir adet midibüs için 3.000,00 TL (yazlık + kışlık) olmak üzere toplam 45.000,00 TL ve bir adet minibüs için 3.000,00 TL (yazlık + kışlık) olmak üzere toplam 6.000,00 TL’lik tutarların öngörüldüğü, bahsi geçen fiyat teklifinin ilgili meslek mensubu tarafından kaşelenip imzalandığı ve mevzuat gereği fiyat teklifinin üzerinde yer alması gereken meslek mensubuna ait ibarenin mevcut olduğu, Bu doğrultuda, işin yürütümünde çalıştırılacak araçlar için toplam 63.000,00 TL’lik lastik maliyetinin öngörüldüğü, Akaryakıt maliyetine ilişkin olarak, 2 adet otobüs için, açıklama kapsamında Gelecek Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. (Mercedes yetkili bayii) tarafından düzenlenen ve 100 km’de ortalama 32 litre yakıt tüketildiği gösteren belgenin sunulduğu, bu doğrultuda bir adet otobüsün günlük toplam 40 km yol yapacağından hareketle, yaklaşık 12,80 litrelik yakıt harcamasının öngörüldüğü, yine açıklama kapsamında 19.10.2015 – 21.10.2015 tarihleri arasındaki EPDK Diyarbakır ili resmi motorin litre fiyatına ilişkin belgenin de sunulduğu, bu kapsamda bir adet otobüs için bir günlük yakıt maliyeti olarak (12,80 lt x 3,25 TL (KDV hariç) = 41,60 TL) 41,60 TL’lik bir hesaplama yapıldığı, her bir otobüsün 270 gün çalıştırılacağı göz önünde bulundurulduğunda, toplam 22.464,00 TL (2 adet otobüs x 270 gün x 41,60 TL = 22.464,00 TL) tutarında akaryakıt maliyetine ulaşıldığı, 15 adet midibüs için, açıklama kapsamında Tunçbilek Otomotiv İnşaat Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti. (ISUZU yetkili servis bayii) tarafından düzenlenen ve ISUZU marka midibüslerin 100 km’de sabit hızda ortalama 18 litre yakıt sarfiyatına sahip olduğunu gösterir yakıt tüketim raporunun sunulduğu, bu doğrultuda 15 adet midibüsün günlük toplam 910 km yol yapacağından hareketle, yaklaşık olarak günlük 163,80 litrelik yakıt harcamasının öngörüldüğü, bu kapsamda 15 adet midibüs için günlük yakıt maliyeti olarak (163,80 lt x 3,25 TL (KDV hariç) = 533,00 TL) 533,00 TL’lik bir hesaplama yapıldığı, her bir midibüsün 270 gün çalıştırılacağı göz önünde bulundurulduğunda, toplam 143.910,00 TL (270 gün x 533,00 TL = 143.910,00 TL) tutarında akaryakıt maliyetine ulaşıldığı, 1 adet minibüs (60 km/gün) için, açıklama kapsamında Ford transit marka servis aracına ait olduğu anlaşılan ve 100 km’de 7,7 litrelik (karışık) bir yakıt sarfiyatına sahip olunduğunu gösterir belgenin sunulduğu, bu doğrultuda bir adet aracın günlük 60 km yol yapacağından hareketle, yaklaşık olarak 4,62 litrelik yakıt harcamasının öngörüldüğü, bu kapsamda bir adet minibüs için günlük yakıt maliyeti olarak 15,10 TL’lik (4,62 lt x 3,25 TL (KDV hariç) = 15,10 TL) bir hesaplama yapıldığı, söz konusu minibüsün 270 gün çalıştırılacağı göz önünde bulundurulduğunda toplam 4.077,00 TL (270 gün x 15,10 TL = 4.077,00 TL) tutarında akaryakıt maliyetine ulaşıldığı, 1 adet minibüs (240 km/gün) için, bir adet aracın günlük 240 km yol yapacağından hareketle, yaklaşık olarak 18,48 litrelik yakıt harcamasının öngörüldüğü, bu kapsamda bir adet minibüs için günlük yakıt maliyeti olarak 60,06 TL’lik (18,48 lt x 3,25 TL (KDV hariç) = 60,06 TL) bir hesaplamanın yapıldığı, söz konusu minibüsün 365 gün çalıştırılacağı göz önünde bulundurulduğunda, toplam 21.921,90 TL (60,06 TL x 365 gün = 21.921,90 TL) tutarında akaryakıt maliyetine ulaşıldığı, Bu doğrultuda, akaryakıt bedeli olarak toplam 192.372,90 TL’lik (22.464,00 TL + 143.910,00 TL + 4.077,00 TL + 21.921,90 TL = 192.372,90 TL) tutara ulaşıldığı, Personel maliyetine ilişkin olarak,

Açıklama kapsamında 19 adet şoförün çalıştırılacağının belirtildiği, 2016 yılına ait asgari ücret tutarları dikkate alınarak hesaplamaların gerçekleştirildiği, bu doğrultuda bir kişi için aylık 2.098,28 TL (%4 sözleşme giderleri ve genel giderler dâhil) olmak üzere, 19 adet şoför için toplam 478.407,84 TL’lik (12 ay x 2.098,28 TL x 19 adet şoför = 478.407,84 TL) tutara ulaşıldığı, söz konusu hususa ilişkin olarak açıklama kapsamında KİK işçilik hesaplama modülü çıktılarına yer verildiği, Sigorta giderlerine ilişkin olarak,

Söz konusu giderin tevsiki için Polat Sigorta Aracılık Hizm. – Abdullah Polat tarafından ihale uhdesinde bırakılan istekli adına düzenlenen fiyat teklifinin sunulduğu, söz konusu fiyat teklifinde Mercedes marka otobüsler için trafik sigortası bedeli olarak bir yıl için 4.500,00 TL, koltuk ferdi kaza sigortası bedeli olarak ise 1.500,00 TL’lik birim fiyatların öngörüldüğü, bu doğrultuda 2 adet otobüs için toplam 12.000,00 TL’lik tutara (2 adet otobüs x 6.000,00 TL (trafik sigortası + koltuk ferdi kaza sigortası) = 12.000,00 TL) ulaşıldığı,

Ford transit marka minibüs için trafik sigortası bedeli olarak bir yıl için 2.200,00 TL, koltuk ferdi kaza sigortası bedeli için ise 500,00 TL’lik birim fiyatların öngörüldüğü, bu doğrultuda 2 adet minibüs için toplam 5.400,00 TL’lik tutara (2 adet minibüs x 2.700,00 TL (trafik sigortası + koltuk ferdi kaza sigortası) = 5.400,00 TL) ulaşıldığı, ISUZU marka midibüs için trafik sigortası bedeli olarak bir yıl için 1.900,00 TL, koltuk ferdi kaza sigortası bedeli için ise 750,00 TL’lik birim fiyatların öngörüldüğü, bu doğrultuda 15 adet midibüs için toplam 39.750,00 TL’lik tutara (15 adet midibüs x 2.650,00 TL (trafik sigortası + koltuk ferdi kaza sigortası) = 39.750,00 TL) ulaşıldığı, Bahsi geçen fiyat teklifi üzerinde Ray Sigorta A.Ş. Adana Bölge Müdürlüğüne ait kaşe ve imzanın mevcut olduğu, bununla birlikte her ne kadar sigorta gideri için alınan fiyat tekliflerinde ilgili meslek mensubu onayı ve ilgili meslek mensubuna ait ibarenin mevcut olması gibi bir zorunluluk bulunmamakla birlikte, mali müşavir tarafından fiyat teklifi üzerine ilgili ibare yazılmak suretiyle kaşelenip imzalandığı, Bu kapsamda, işin yürütümünde kullanılacak araçlara ilişkin toplam 57.150,00 TL’lik (12.000,00 TL + 5.400,00 TL + 39.750,00 TL = 57.150,00 TL) tutara ulaşıldığı,

Motorlu taşıtlar vergisine ilişkin olarak, Açıklama kapsamında gelir idaresi internet vergi dairesi internet çıktılarının sunulduğu, bir adet otobüs (36-45 kişilik) için yıllık 2.517,00 TL olmak üzere toplam 5.034,00 TL (2 adet otobüs x 2.517,00 TL = 5.034,00 TL), bir adet midibüs (26-35 kişilik) için yıllık 2.262,00 TL olmak üzere toplam 33.930,00 TL (15 adet midibüs x 2.262,00 TL = 33.930,00 TL) ve bir adet minibüs için yıllık 748,00 TL olmak üzere toplam 1.496,00 TL (2 adet minibüs x 748,00 TL = 1.496,00 TL) şeklinde bir hesaplamanın yapıldığı, bu doğrultuda toplam motorlu taşıtlar vergisi maliyeti olarak 40.460,00 TL’lik (5.034,00 TL + 33.930,00 TL + 1.496,00 TL = 40.460,00 TL) tutarın öngörüldüğü,

Araç muayene bedeline ilişkin olarak, Açıklama kapsamında TÜRVTÜRK’’ün 2016 yılı araç muayene fiyat listesini gösterir internet sayfa çıktılarının sunulduğu, buradan hareketle bir adet otobüs için 258,42 TL (KDV dâhil) olmak üzere toplam 516,84 TL (2 adet otobüs x 258,42 TL = 516,84 TL), bir adet midibüs için 258,42 TL (KDV dâhil) olmak üzere toplam 3.876,30 TL (15 adet midibüs x 258,42 TL = 3.876,30 TL) ve bir adet minibüs için 191,16 TL (KDV dâhil) olmak üzere toplam 382,32 TL (2 adet minibüs x 191,16 TL = 382,32 TL) şeklinde bir hesaplamanın yapıldığı, bu doğrultuda toplam araç muayene bedeli olarak 4.775,46 TL’lik (516,84 TL + 3.876,30 TL + 382,32 TL = 4.775,46 TL) tutarın öngörüldüğü, Egzoz gazı emisyon ölçüm bedeline ilişkin olarak, Açıklama kapsamında TÜVTÜRK’ün 2016 yılı egzoz gazı ölçüm fiyatını gösterir internet sayfa çıktısının sunulduğu, buradan hareketle ruhsat belge fiyatı dâhil araç başı 51,70 TL (ruhsat belge fiyatı: 7,70 TL, emisyon ölçümü (KDV dâhil): 44,00 TL) olmak üzere toplam 982,30 TL’lik (19 adet araç x 51,70 TL = 982,30 TL) tutarın öngörüldüğü,

Diğer giderlere ilişkin olarak, Sözleşme damga vergisi olarak (sözleşme bedelinin binde 9,48’i) 10.635,71 TL, sözleşme karar pulu bedeli olarak (sözleşme bedelinin binde 5,69’u) 6.383,67 TL, Kamu İhale Kurumu payı olarak ise (sözleşme bedelinin onbinde 5’i) 560,96 TL ve ödemeler üzerinden ödenecek damga vergisi olmak üzere (sözleşme bedelinin binde 9,48’i) 10.635,71 TL’lik tutarların öngörüldüğü,

Söz konusu maliyet bileşenlerine ilişkin olarak toplam 1.111,204,54 TL ve 10.705,46 TL yüklenici kârı olmak üzere 1.121.910,00 TL teklif bedeline ulaşıldığı tespit edilmiştir. aktarılan mevzuat hükümleri ve yapılan tespitler bir arada değerlendirildiğinde, hizmet alımı ihalelerinde isteklilerce aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında tevsikin ne şekilde yapılacağının tek tek sayılmak suretiyle belirlendiği, anılan istekliye ait aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, söz konusu istekli tarafından işin yürütümünde kullanılacak araçların temini, periyodik bakımı, lastik ve sigorta giderlerinin tevsiki için üçüncü kişilerden fiyat teklifi alma yoluna gidildiği, motorlu taşıtlar vergisine ilişkin olarak internet vergi dairesi internet sayfa çıktılarının kullanıldığı, yine araçlara ait periyodik muayene bedeli ile egzoz gazı emisyon ölücüm bedeli bileşenlerine ilişkin olarak açıklama kapsamında

TÜVTÜRK’ün internet sayfa çıktılarının sunulduğu, bununla birlikte akaryakıt maliyetine ilişkin hesaplamada EPDK Diyarbakır ili resmi motorin litre fiyatının göz önünde bulundurulduğu, personel maliyetinin hesaplanmasında ise KİK İşçilik Hesaplama Modülü’nden faydalanıldığı, söz konusu işlemler sonucu elde edilen tutara sözleşme giderleri ve genel giderler için öngörülen bedel ile yüklenici kârı eklenmek suretiyle teklif bedelinin oluşturulduğu,

Öte yandan, başvuru sahibine ait itirazen şikâyet dilekçesi incelendiğinde, ihale uhdesinde bırakılan istekliye ait aşırı düşük teklif açıklamasına dayanak oluşturan tüm belgelerin ilgililerden talep edilerek incelenmesi gerektiği şeklinde iddiasının mevcut olduğu, ancak böyle bir iddianın incelenebilmesi adına somut verilerin ortaya konulması gerektiği, dolayısıyla bu aşamada sadece anılan istekliye ait aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan belgelerin mevzuata uygunluğunun denetiminin yapılabileceği anlaşılmıştır.

Yukarıda yer verilen tespitler neticesinde, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında yapılan belgelendirmelerin mevzuata uygun olarak gerçekleştirildiği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin söz konusu iddialarının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 9’uncu iddiasına ilişkin olarak: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.” hükmü, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yöenetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde “…c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi, …izleyen günden itibaren başlar…” hükmü yer almaktadır.

Başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin S plaka araçların mülkiyetine sahip olmadığı, bunlara ilişkin olarak araçları devir alması ve güzergâh izin belgesinin mevcut olması gerektiği iddialarına ilişkin olarak yapılan incelemede, açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalelerde idarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvuruların, şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce ihaleyi yapan idareye yapılması gerektiği, bu itibarla, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin 14.12.2015 tarihli komisyonu kararı ile geçerli teklif olarak değerlendirildiği, söz konusu komisyon kararının 15.12.2015 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edildiği, buradan hareketle şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı veya varılmış olması gereken tarihin anılan komisyon kararının başvuru sahibine tebliğ edildiği tarih olan 15.12.2015 tarihi olması ve bu tarihi izleyen 10 gün içerisinde de şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği, ancak başvuru sahibi tarafından bahsi geçen hususa yönelik şikâyet başvurusunun kanuni süreler içerisinde gerçekleştirilmediği anlaşılmıştır.

Araçlara ait güzergâh izin belgesinin temini için belediyeye ödenecek harç ücretinin maliyet bileşenleri içerisinde yer alması gerektiği iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede, teklif fiyatı sınır değerin altında bulunan isteklilerden açıklanması istenen önemli teklif bileşenleri arasında güzergâh izin belgesine ilişkin bir belirleme yapılmadığı, dolayısıyla istekliler tarafından açıklamaları kapsamında buna yönelik bir tevsikin yapılmasının da istenemeyeceği, kaldı ki ihale üzerine bırakılan istekli tarafından işin yürütümünde kullanılacak araçların temini için kiralama yoluna gidildiği, bu kapsamda idarenin söz konusu işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu iddialarının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

3) Başvuru sahibinin 10’uncu iddiasına ilişkin olarak: 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler” hükmü,

Anılan Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.” hükmü, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı

5’inci maddesinde “(1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

b) Adaylar; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde ön yeterlik başvurularının sunulması, değerlendirmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem ve eylemler; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise kısa listeye alınmış olmaları kaydıyla ayrıca ihale daveti ve/veya ihale dokümanının gönderilmesi, ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler, hakkında başvuruda bulunabilir….” hükmü, Anılan Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde “…c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi, …izleyen günden itibaren başlar…” hükmü yer almaktadır.

Anılan mevzuat hükümlerinden, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden istekliler tarafından yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabileceği, bu itibarla öncelikle ortada korunması gereken bir hakkın veya menfaatin olması ve açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalelerde, idarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvuruların, şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce ihaleyi yapan idareye yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

İdarece gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde, 14.12.2015 tarihli ihale komisyonu kararında “…diğer istekliler için gereken iş deneyim belge güncelleme işlemleri yapılıp belgelerin yeterli olduğu tespit edildikten sonra…” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Bu itibarla, başvuru sahibinin iddia konusu ettiği hususların Mehmet Yaşar Seçik Otobüs İşletmecisi tarafından sunulan yeterlik belgelerine yönelik olduğu, anılan isteklinin teklifinin 14.12.2015 tarihli komisyonu kararı ile geçerli teklif olarak değerlendirildiği, söz konusu komisyon kararının 15.12.2015 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edildiği, buradan hareketle şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı veya varılmış olması gereken tarihin anılan komisyon kararının başvuru sahibine tebliğ edildiği tarih olan 15.12.2015 tarihi olması ve bu tarihi izleyen 10 gün içerisinde de şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği, ancak başvuru sahibi tarafından bahsi geçen hususa yönelik şikâyet başvurusunun kanuni süreler içerisinde gerçekleştirilmediği,

Diğer yandan ihalenin 2’nci kısmına ilişkin olarak, 14.12.2015 tarihli ihale komisyonu kararı ile Mehmet Yaşar Seçik Otobüs İşletmecisinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği, başvuru sahibi tarafından anılan komisyon kararına yönelik şikâyet başvurusunda bulunulmadığı, akabinde idarece 07.01.2016 tarihinde anılan istekli ile sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, yeterlik başvuruları ile tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemlere yönelik başvuruların istekliler tarafından gerçekleştirilebileceği, söz konusu komisyon kararından başvuru sahibi tarafından ihalenin 2’nci kısmına teklif verilmediği, buradan hareketle bahsi geçen kısım için başvuru sahibinin istekli sıfatına haiz olmadığı anlaşılmış olup, belirtilen gerekçeler doğrultusunda başvuru sahibinin bu iddialarının süre ve ehliyet yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

4) Başvuru sahibinin 13’üncü iddiasına ilişkin olarak: 4734 sayılı Kanun’un “Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi” başlıklı 41’inci maddesinde “İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir…” hükmü yer almaktadır.

Anılan mevzuat hükmünden, kesinleşen ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilmesi, ihale sonucunun bildiriminde ise tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilmesi gerektiği, dolayısıyla kesinleşen ihale kararında isteklilerin tekliflerinin kabul edilme gerekçelerine yer verilmesi gibi bir zorunluluğun bulunmadığı anlaşılmıştır.

Diğer yandan 12.04.2016 tarihli kesinleşen ihale kararında “…açıklamalar ile ilgili değerlendirmeler “Aşırı düşük değerlendirme tutanağı” ile tutanağa bağlanmıştır.

Açıklamaları yeterli bulunmayan…ile açıklamada bulunmayan…isteklilerin teklifleri reddedilmiştir.

Açıklamada bulunan Mehmet Yaşar Seçik Otobüs İşletmecisi adlı isteklinin açıklaması yeterli bulunduğundan teklifi geçerli sayılmıştır…” hususlarına yer verildiği görülmüştür.

Bu itibarla, anılan kesinleşen ihale kararında ihale uhdesinde bırakılan istekliye yönelik olarak, sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olması sebebiyle teklifinin geçerli olduğu belirtilmiştir. Anılan mevzuat hükmü doğrultusunda, kesinleşen ihale kararında tekliflerin kabul edilme gerekçelerine yer verilmesi gibi bir zorunluluğun bulunmadığı anlaşılmış olup, idarece tesis edilen söz konusu işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine, Oybirliği ile karar verildi.

Copyright 2016 © www.asiridusuk.com Tüm hakları saklıdır. NF Teknoloji