Araç aşırı düşük savunma nasıl yapılır

 

 TOP LAN T IYA KAT ILAN ÜYE LER :

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

 BAŞVURU SAH İB İ:

Özyaren Tur. Taş. Pet. Ür. İn. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Beşeller Tur. Ac. Org. Otm. İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,

 1. Özal Bulvarı Güneş Apt. No : 54/11 İskitler ANKARA

 

 İH A LEY İ YAPAN İD A RE :

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

İlkadım Mahallesi Dikmen Caddesi No:14 06100 Çankaya/ANKARA

 

 BAŞVURUYA KONU İHA LE:

2015/85142 İhale Kayıt Numaralı “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2016 Yılı Personel Servis Taşımacılığı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAP ILAN İNCE LEM E:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 04.08.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2016 Yılı Personel Servis Taşımacılığı” ihalesine ilişkin olarak Özyaren Tur. Taş. Pet. Ür. İn. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Beşeller Tur. Ac. Org. Otm. İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 27.08.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin  01.09.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.09.2015 tarih ve 75663 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.09.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2015/2307 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 1. İhale konusu işin Teknik Şartnamesi’nin 21'inci maddesindeki "Yüklenici işlerin koordinasyonu, denetimi ve gözetimini temin amacıyla merkez bina (1) ve Oran’daki binalar için (1) toplamda 2 (iki) kişiyi firma sorumlusu olarak görevlendirecektir. Görevlendirilen bu kişiler sabah-akşam servis alanında hazır bulunacaktır. Yükleniciyi temsil eden görevliler sabah bütün servis araçlarının işe gelmesi tamamlanıncaya kadar servis alanında bekleyecektir. Akşam ise en son servis aracının hareket etmesi bitene kadar görevinin başında olacak ve ayrılmayacaktır. Görevlendirilen 2 (iki) sorumluya ilişkin bilumum giderler yükleniciye ait olup, teklif ettiği fiyata dahildir." düzenlemesinde yer alan firma sorumlusu 2 kişi için aşırı düşük teklif açıklamalarında maliyet öngörülmediği ve çalıştırılacak 70 adet şoför maliyetine ilişkin KİK işçilik modülü çıktısı sunulmadığı, hesaplamanın Kamu İhale Kanun ve hükümlerine göre yapılmadığı, çalışma sürelerinin yanlış belirlenerek hesaplamalar yapıldığı,

 

 1. ADM Turz. Taş. Oto. Yat. İşl. Petr. Ürün. Yön. Dan. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Almila Filo Kiralama A.Ş. İş Ortaklığı'nın ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak araçlara ait amortisman değerlerinin tamamını araçların özelliğini dikkate almadan 5 yıl üzerinden aldığı, oysaki minibüs ve midibüs tipi araçların amortisman oranının yıllık oranının %25 olduğu, ayrıca söz konusu isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasında 70 aracın amortisman bedellerinin firma envanterine girişleri dikkate alınarak ayrı ayrı hesaplanması gerekirken 62 adet 18 kişilik araç için bir adet, 8 adet 27 kişilik araç için de bir adet amortisman hesabı yapılarak maliyet hesaplanması yapıldığı ve meslek mensubu kaşesinin bulunmadığı, neticede bu konudaki açıklamalarının bilgi ve belgelerinin yetersiz olduğu ve sunulan belgelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine ve Kamu İhale Genel Tebliği ve hükümlerine uygun olmadığı, kiralama yolu ile ile temin edilecek araçların Teknik Şartnameye uygun olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiği, belirtilen şartlara uygun olmayan modellerde araçların sunulduğu, kira sözleşmesi yapılan firmaların demirbaş, envanter defterlerinde teklif edilen araçların olup olmadığının kontrolunun yapılması gerektiği,

 

 1. ADM Turz. Taş. Oto. Yat. İşl. Petr. Ürün. Yön. Dan. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Almila Filo Kiralama A.Ş. İş Ortaklığı'nın ihale konusu işte kullanılacak olan araçların Zorunlu Mali Sorumluluk, Koltuk Ferdi Kaza ve Araç Kasko maliyetleri ile ilgili olarak herhangi bir maliyet öngörmediği, öngörülmüş ise bölge müdürlüklerinden veya genel müdürlüklerden proforma fatura veya fiyat teklifi alınmadığı, tekliflerinin bu alanda faaliyet gösteren bir firmadan alındığı ve üzerinde meslek mensubu tarafından yazılması zorunlu "Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal dertler ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…./…./….) tarih ve (....) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’'inin altında olmadığını beyan ederim” beyanının yer almadığı ve Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin (31.12.2015 işe başlama - 31.12.2016 iş bitişi) tamamını karşılamadığı gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı kalması gerektiği,

 

 1. ADM Turz. Taş. Oto. Yat. İşl. Petr. Ürün. Yön. Dan. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Almila Filo Kiralama A.Ş. İş Ortaklığı'nın ihale konusu işte kullanılacak olan araçların muayene ve egzoz emisyon ölçüm giderleri için herhangi bir maliyet öngörmediği, öngörülmüş ise de Kamu İhale Kanun ve hükümlerine uygun olmadığı ve çalıştırılacak olan araçlar için motorlu taşıtlar giderlerinin işin başlama ve bitiş tarihleri dikkate alındığında (31.12.2015 işe başlama - 31.12.2016 iş bitiş) belirtilen tarih aralığındaki Motorlu Taşıtlar giderlerinin baz alınmadığı, yanlış hesaplandığı gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı kalması gerektiği,

 

 1. ADM Turz. Taş. Oto. Yat. İşl. Petr. Ürün. Yön. Dan. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Almila Filo Kiralama A.Ş. İş Ortaklığı'nın ihale konusu işte kullanılacak olan araçların yakıt giderlerinin hesaplanmasında yakıt sarfiyatlarına ilişkin olarak yetkili servisten, teklif edilmiş her araç için ayrı ayrı belge alınarak araçların yakıt sarfiyatlarına göre yakıt giderlerinin hesaplanmadığı veya yanlış hesaplandığı, akaryakıt fiyatına ilişkin olarak sunulan EPDK fiyatlarının ihalenin ilk ilan tarihi ile ihale tarihi arasında olması gerektiğinden hesaplama yapılan akaryakıt litre fiyatının KDV dahil mi KDV hariç mi hesaplama yapıldığının kontrol edilmesi gerektiği, bu nedenle maliyet analizinin yanlış yapıldığı gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı kalması gerektiği,

 

 

 

 1. ADM Turz. Taş. Oto. Yat. İşl. Petr. Ürün. Yön. Dan. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Almila Filo Kiralama A.Ş. İş Ortaklığı'nın ihale konusu işte kullanılacak olan araçların Kara Yolları Trafik Kanunu, Kara Yolları Trafik Tüzüğü ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 8 Kasım 2012 tarihli 28461 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik gereği yolcu ve yük nakli yapan araçlara 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği takma zorunluluğu bulunduğu, belirtilen mevzuat gereğince ihale konusu işte kullanılacak olan araçlara ilişkin kış lastiği fiyatının öngörülmesi gerektiği, ihale  tarihi dikkate alındığında çalıştırılacak olan her bir araca yılda iki kez lastik sökme - takma olacağından sökme-takma fiyatının da ön görülmesi gerektiği, ayrıca yine yolcu ve yük nakli yapan araçlarda zincir bulundurulması gerektiği, zincir maliyetinin de öngörülmesi gerektiği, ADM Turz. Taş. Oto. Yat. İşl. Petr. Ürün. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Almila Filo Kiralama A.Ş. İş Ortaklığı'nın aşırı düşük teklif açıklamasında kış lastiği, yılda iki kez yapılacak olan sökme - takma ve zincir maliyetlerinin tevsiki amacıyla teklif edilmiş her araç için ayrı ayrı proforma fatura veya fiyat teklifi alınmadığı, tekliflerinin bu alanda faaliyet gösteren bir firmadan alındığı ve üzerinde meslek mensubu tarafından yazılması zorunlu maliyet ya da satışlar üzerinden açıklama yapılırken yazılması gereken ibarenin yazılmadığı gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı kalması gerektiği,

 

 1. Teknik Şartname’nin 5’inci maddesinde " Servis araçlarında en az 1 (bir) adet 2 (iki) kilogramlık yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır." denildiği, ADM Turz. Taş. Oto. Yat. İşl. Petr. Ürün. Yön. Dan. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Almila Filo Kiralama A.Ş. İş Ortaklığı'nın aşırı düşük teklif açıklamasında yangın söndürme cihazına ilişkin teklif edilmiş her araç için ayrı ayrı maliyet öngörülmediği ve proforma fatura veya fiyat teklifi alınmadığı, tekliflerinin bu alanda faaliyet gösteren bir firmadan alındığı ve üzerinde meslek mensubu tarafından yazılması sorunlu maliyet ya da satışlar üzerinden açıklama yapılırken yazılması gereken ibarenin yazılmadığı gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı kalması gerektiği,

 

 1. Teknik Şartname’nin 33’üncü maddesinde " Servis araçlarının sağ ön camına servis hattını gösteren (20 x 30 cm) ebadında tanıtıcı bir levha konulacaktır. Üç (3) gün içerisinde tanıtıcı levhası bulunmayan araçlara cezai işlem uygulanacaktır” denildiği, ADM Turz. Taş. Oto. Yat. İşl. Petr. Ürün. Yön. Dan. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Almila Filo Kiralama A.Ş. İş Ortaklığı'nın aşırı düşük teklif açıklamasında tanıtıcı levhaya ilişkin teklif edilmiş her araç için ayrı ayrı maliyet öngörülmediği ve proforma fatura veya fiyat teklifi alınmadığı, tekliflerinin bu alanda faaliyet gösteren bir firmadan alındığı ve üzerinde meslek mensubu tarafından yazılması zorunlu maliyet ya da satışlar üzerinden açıklama yapılırken yazılması gereken ibarenin yazılmadığı gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı kalması gerektiği,

 

 1. Teknik Şartname’nin 7’inci maddesinde "Kapılarının, ikaz sinyali ile sürücülerini uyaracak nitelikte otomatik veya elle kumanda edilebilecek şekilde mekanik olarak imal edilmiş olacaktır” denildiği, ADM Turz. Taş. Oto. Yat. İşl. Petr. Ürün. Yön. Dan. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Almila Filo Kiralama A.Ş. İş Ortaklığı’nın aşırı düşük açıklamasında kapılarının ikaz sinyali ile sürücüleri uyaracak nitelikte otomatik veya elle kumanda edilebilecek şekilde mekanik olarak imal edilmesi gerektiği, teklif edilmiş her araç için ayrı ayrı idarece tevsik edici belgenin sunulup sunulmadığının kontrol edilmesi gerektiği, eğer sunulmadı ise teklifin değerlendirme dışı kalması gerektiği,

 

 1. İhale konusu işte kullanılacak olan araçların Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan servis araçları uygunluk ücretlerini teklif edilmiş her araç için ayrı ayrı hesaplanıp hesaplanmadığının idarece kontrol edilmesi gerektiği, ayrıca teklif edilmiş her araç için ayrı ayrı tevsik edici bilgi ve belgelerinin Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun hesaplanmadığı, fiyatın ihalenin ilk ilan tarihi ile ihale tarihi arasında olması gerektiği, hesaplama yapılan belediye uygunluk ücretinin KDV dahil mi KDV Hariç mi hesaplama yapıldığının kontrol edilmesi gerektiği, KDV dahil yapılmış ise bu nedenle maliyet analizinin yanlış yapıldığı gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı kalması gerektiği,

 

 1. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında ihale konusu işin sözleşme giderleri (sözleşme damga vergisi, karar pulu gideri ve KİK payı) maliyetlerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine ve Kamu İhale Genel Tebliği ve hükümlerine uygun hesaplanmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

 1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2016 Yılı Personel Servis Taşımacılığı” işinin açık ihale usulü ile ihale edildiği, ihaleye 12 isteklinin teklif verdiği, en düşük teklif sahibi istekli ADM Turz. Taş. Oto. Yat. İşl. Petr. Ürün. Yön. Dan. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Almila Filo Kiralama A.Ş. İş Ortaklığı’nın teklifinin sınır değerin altında kalması dolayısı ile aşırı düşük teklif olarak belirlendiği, isteklinin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamasının idarece uygun kabul edilerek 20.08.2015 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin aşırı düşük teklif sahibi söz konusu istekli üzerine bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

 1. İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

 1. Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

 1. Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde “79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “Teklif Fiyata Dahil Giderler” 25’inci maddesinde “25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.Yüklenici tarafından, ihale konusu işi yerine getirmek için, her türlü koordinasyonu sağlamak ve sorunları değerlendirmek üzere sabah, akşam görevlendirilen personele ilişkin tüm giderler teklif fiyatına dahildir…” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin 21’inci maddesinde “Yüklenici işlerin koordinasyonu, denetimi ve gözetimini temin amacıyla merkez bina (1) ve Oran’daki binalar için (1) toplamda 2 (iki) kişiyi firma sorumlusu olarak görevlendirecektir. Görevlendirilen bu kişiler sabah-akşam servis alanında hazır bulunacaktır. Yükleniciyi temsil eden görevliler sabah bütün servis araçlarının işe gelmesi tamamlanıncaya kadar servis alanında bekleyecektir. Akşam ise en son servis aracının hareket etmesi bitene kadar görevinin başında olacak ve ayrılmayacaktır. Görevlendirilen 2 (iki) sorumluya ilişkin bilumum giderler yükleniciye ait olup, teklif ettiği fiyata dahildir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece aşırı düşük teklif sahibi istekliden aşırı düşük teklif açıklamasının istendiği yazıda önemli teklif bileşenleri aşağıdaki tablodaki şekilde belirtilmiştir.

 

Maliyet Bileşenleri

1

Personel Giderleri

2

Kiralık araç veya amortisman maliyeti

3

Akaryakıt giderleri

4

Bakım onarım giderleri

5

Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Muayene ücretleri

6

Kasko hariç sigorta giderleri

7

Sözleşme ve Genel Giderler

 

Aşırı düşük teklif sahibi isteklinin açıklamaları incelendiğinde; personel giderlerine ilişkin sadece araç kullanacak personelin (şoför) ücretleri için günlük 3 saat üzerinden maliyet hesabı yapıldığı, ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı olmadığı ve idarece ihale dokümanında tam zamanlı olarak çalışma öngörülmediği dikkate alındığında anılan isteklinin bu husustaki açıklamasında mevzuata aykırılık bulunmadığı görülmüştür. Bununla birlikte işlerin koordinasyonu, denetimi ve gözetimini temin amacıyla görevlendirilmesi planlanan iki

 

 

personel için herhangi bir maliyet öngörülmediği tespit edilmiştir. İdarece önemli teklif bileşeni olarak belirlenen “personel giderleri” kapsamında olan söz konusu iki personele ilişkin maliyet bileşeninin aşırı düşük teklif açıklamasında yer verilmemesinin ihale dokümanına aykırılık teşkil ettiği ve bu gerekçe ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

 1. Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

 1. İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

 1. Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

 1. Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde “79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

 

 1. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

 

 1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

 

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması

 

halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

 

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren  kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdarece aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısında önemli teklif bileşenleri arasında “kiralık araç veya amortisman maliyeti”ne yer verildiği görülmüştür.

 

Aşırı düşük teklif sahibinin bu husustaki açıklamaları incelendiğinde; söz konusu maliyet bileşeni kapsamında tüm araçlar için üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleriyle kiralama maliyetlerinin açıklandığı, bununla birlikte hangi plakalı aracın kiralamaya söz konusu olduğunun kiralama taahhüdünün belirtildiği teklif yazısı kapsamında yer almadığı, sadece “c plakalı araç” ibaresine yer verildiği, ayrıca yazı ekinde bir adet araç ruhsatı sunulduğu, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesi uyarınca yazılarak imzalanması gereken “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” veya “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibarelerinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

Yukarıda yer alan tespitler neticesinde; aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında önemli maliyet bileşenlerinden olan “kiralık araç veya amortisman maliyeti” için yapılan açıklamaların mevzuata uygun olmadığı, bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

 1. Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.3.4. Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir.” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince; ihale ve sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri ile araçlar ve şoförlerle ilgili her türlü ücret vergi sigorta, akaryakıt, bakım onarım, SGK ve işlemler sırasında ödenecek her türlü hukuki ve cezai giderler, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

 1. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
 2. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:
  1. Yüklenici tarafından, ihale konusu işi yerine getirmek için, her türlü koordinasyonu sağlamak ve sorunları değerlendirmek üzere sabah, akşam görevlendirilen personele ilişkin tüm giderler teklif fiyatına dahildir.

Servis araçlarının sigorta ve periyodik trafik muayeneleri ile yıllık bakım, onarım ve servis hizmetleri için yapılacak giderler, taşıyıcı firma tarafından istihdam edilen tüm personelin Sosyal Sigortalar Kurumu, vergi daireleri ve diğer resmi kurum ve kuruluşlar ile odalar, dernekler vb. gibi yerlerle olan ilişkilerinin düzenlenmesi, buralarda yapılacak yasal işlemlerin ifası ile bunlara ait tüm giderler Yükleniciye ait olup, teklif fiyatına dahildir.

Yüklenici servis hizmetinde kullanılacak araçlara, ilgili yasa ve yönetmelik hükümleri uyarınca getirilen Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Ferdi Kaza Koltuk Sigortası yaptırılması ile ilgili giderler teklif fiyatına dahildir.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’de konu ile ilgili “Madde 9: Servis araçlarının sigorta ve periyodik trafik muayeneleri ile yıllık bakım, onarım ve servis hizmetlerinin gününde düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Bunun için yapılacak giderler, taşıyıcı firma tarafından istihdam edilen tüm personelin Sosyal Sigortalar Kurumu, vergi daireleri ve diğer resmi kurum ve kuruluşlar ile odalar, dernekler vb. gibi yerlerle olan ilişkilerinin düzenlenmesi, buralarda yapılacak yasal işlemlerin ifası ile bunlara ait tüm giderler Yükleniciye aittir.

Madde 10: Yüklenici servis hizmetinde kullanılacak araçlara, ilgili yasa ve yönetmelik hükümleri uyarınca getirilen Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Koltuk Ferdi Kaza Sigortası yaptırması gerekmektedir. Yükleniciler araçların ruhsat fotokopilerini idareye verecektir. Araçlar trafik mevzuatına uygun belgeleri taşıyacak ve kullanılacaktır.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Aşırı düşük teklif sahibi tarafından sunulan açıklama incelendiğinde; araçların trafik sigortası, zorunlu koltuk sigortası, zorunlu mali sorumluluk sigortası maliyetlerini açıklamak amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi sunduğu, fiyat teklifi veren şirket beyanında “C plakalı aracınız için trafik sigortası, zorunlu koltuk sigortası, zorunlu mali sorumluluk sigortası fiyatları aşağıdaki gibidir” ifadesinin kullanıldığı, herhangi bir araç bilgisine veya plaka bilgisine yer verilmediği, fiyat teklifi üzerine Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesi uyarınca meslek mensubu tarafından yazılarak imzalanması gereken “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” veya “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibarelerinin bulunmadığı, ayrıca sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelere eklenmesi gereken, ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının olmadığı tespit edilmiştir.

 

Yukarıda yer alan tespitler neticesinde, aşırı düşük teklif açıklaması sunan isteklinin “kasko hariç sigorta giderleri” kapsamında sunduğu açıklamaların mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 1. Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde. "79.2.2.2. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.3. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.6. Özel veya Münhasır Hak Sahibi Kuruluşların Uyguladığı Fiyatlar: İlgili mevzuatı uyarınca, belirli mal veya hizmetlerin kamuya sunulması konusunda  lehine sınırlama bulunan kuruluşların tedarikçisi oldukları mallar veya sunucusu  oldukları hizmetler için uyguladıkları fiyatlar ile açıklama yapılabilir." açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince; ihale ve sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri ile araçlar ve şoförlerle ilgili her türlü ücret vergi sigorta, akaryakıt, bakım onarım, SGK ve işlemler sırasında ödenecek her türlü hukuki ve cezai giderler, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

 

 1. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
 2. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:
  1. Yüklenici tarafından, ihale konusu işi yerine getirmek için, her türlü koordinasyonu sağlamak ve sorunları değerlendirmek üzere sabah, akşam görevlendirilen personele ilişkin tüm giderler teklif fiyatına dahildir.

Servis araçlarının sigorta ve periyodik trafik muayeneleri ile yıllık bakım, onarım ve servis hizmetleri için yapılacak giderler, taşıyıcı firma tarafından istihdam edilen tüm personelin Sosyal Sigortalar Kurumu, vergi daireleri ve diğer resmi kurum ve kuruluşlar ile odalar, dernekler vb. gibi yerlerle olan ilişkilerinin düzenlenmesi, buralarda yapılacak yasal işlemlerin ifası ile bunlara ait tüm giderler Yükleniciye ait olup, teklif fiyatına dahildir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece aşırı düşük teklif açıklaması isteme yazısında önemli teklif bileşenleri arasında “motorlu taşıtlar vergisi ve muayene ücretleri”ne yer verilmiştir.

 

Aşırı düşük teklif sahibi tarafından sunulan açıklama incelendiğinde, motorlu taşıtlar vergisi için maliyet açıklamasının İnternet Vergi Dairesi üzerinden temin edilen belge ile yapıldığı, vergi maliyetinin 2015 yılına ait 1-6 yaş arası minibüsler için hesaplandığı, araç muayene maliyetini açıklamak için araç muayenesinde yetkili ve görevli TÜVTÜRK kuruluşunun internet sitesinden 2015 yılı araç muayene fiyat listesinin sunulduğu, egzoz gazı emisyon ölçüm maliyeti için TÜVTÜRK kuruluşunun internet sitesinden temin edilebilen fiyatların sunulduğu tespit edilmiştir. Aşırı düşük teklif açıklamalarında ilgili kurum ve kuruluşlarca açıklanacak ileriki yıllara ait fiyatların bilinemeyeceği, dolayısı ile başvuru sahibinin 2016 yılına ait fiyatlarının kullanılması gerektiği yönündeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Yukarıda yer alan tespitler ve ilgili mevzuat hükümleri neticesinde başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

 1. Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.2.2.3. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Teknik Şartnamenin eki olarak verilen “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Ek Hizmet Birimleri Personelini Taşıma Güzergah Listesi”nde güzergah mesafelerine yer verilmiştir.

 

Aşırı düşük teklif sahibi tarafından sunulan açıklama incelendiğinde, akaryakıt bedelleri için EPDK tarafından  yayınlanan ve  ilgili tarihler  arasında  geçerli olan   akaryakıt

 

litre fiyatına ilişkin (3,89 TL) internet çıktısının sunulduğu, araçların akaryakıt sarfiyatına ilişkin olarak ise açıklama kapsamında sunulan kataloglarda araçların yakıt tüketim değerlerinin bulunduğunun görüldüğü, anılan istekli tarafından araçların kilometre başına yakıt maliyetinin 0,75 TL olarak açıklandığı, akaryakıt litre fiyatı ve araçların yakıt tüketim değerleri dikkate alındığında 0,75 TL’nin araçların kilometre başına yakıt maliyetinin üzerinde olduğu, bu çerçevede akaryakıt maliyeti açıklamasının mevzuata aykırılık taşımadığı sonucuna varılmıştır.

 

 1. Başvuru sahibinin 6, 7, 8, 9 ve 10’uncu iddialarına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

 1. İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

 1. Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

 1. Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan mevzuat hükmü gereği aşırı düşük teklif sorgulamalarında açıklanması istenecek önemli teklif bileşenlerini belirleme yetkisi ihaleyi yapan idareye aittir. Söz konusu durumda idarenin 6, 7, 8, 9 ve 10’uncu iddialarda yer alan maliyet kalemlerini önemli teklif bileşeni olarak değerlendirmeyerek açıklama istemediği, anılan istekli tarafından da bu hususta bir açıklama sunulmadığı görülmüştür. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

 1. Başvuru sahibinin 11’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesinde “1) Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin düzenlenecek sözleşmelerden, bedeli yüzmilyar Türk Lirasını (Üçyüzotuzbeşbin dokuzyüzkırkdört Türk Lirasını)* aşanlar için yükleniciden tahsil edilecek sözleşme bedelinin onbinde beşi (İdareler ve noterler bu tutarın yüklenici tarafından Kurum hesaplarına yatırıldığını sözleşmelerin imzalanması aşamasında aramak  zorundadır.)” hükmü yer almaktadır.

 

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun “Akitlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünde “A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar: 1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler” için sözleşme bedelinin binde 9,48 oranında damga vergisi alınacağı hüküm altına alınmıştır.

 

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun “II. Kararlar ve mazbatalar”  başlıklı bölümünde “2. İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları” için sözleşme bedelinin binde 5,69 oranında Karar Pulu ücreti alınacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Aşırı düşük teklif sahibi tarafından sunulan açıklama incelendiğinde, söz konusu isteklinin damga vergisi, karar pulu gideri ve Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılacak onbinde beş oranında tutar için toplamda 47.628,00 TL maliyet gösterdiği, teklif bedeli (2.981.160,00) üzerinden söz konusu maliyetler hesap edildiğinde 46.714.78 TL olduğu, dolayısı ile aşırı düşük teklif açıklamasında daha fazla bir maliyet öngörüldüğü belirlenmiştir.

 

Yukarıda yer alan tespitler ve ilgili mevzuat hükümleri dikkate alındığında başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, aşırı düşük teklif açıklaması mevzuata uygun olmadığı anlaşılan ADM Turz. Taş. Oto. Yat. İşl. Petr. Ürün. Yön. Dan. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Almila Filo Kiralama A.Ş. İş Ortaklığı'nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut GÜRSES Başkan

Ali Kemal AKKOÇ Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ Kurul Üyesi

Dr. Mehmet AKSOY Kurul Üyesi

 

 

Copyright 2016 © www.asiridusuk.com Tüm hakları saklıdır. NF Teknoloji