Doğrudan teminde iş deneyim belgesi düzenlenm

 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Noda Bilişim Tekn. Bilg. Uluslar. İç ve Dış Tic. Ltd Şti.,

Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Teknopark Binası 1. Kat B117 Gölbaşı/ANKARA

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Adnan Menderes Cad. Cumhuriyet Alanı No: 2 31040 HATAY

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/70677 İhale Kayıt Numaralı “Hatay İli Defne İlçesi Genelinde Numarataja İlişkin Verilerin Toplanması, Coğrafi Bilgi Sistemine Altlık Teşkil Edecek Şekilde Konum Bilgisiyle Oluşturulması Eksik Hatalı Kayıtların Düzeltilmesi, Cadde Sokak ve Kapı Numaralarının Levhalandırılması” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Hatay Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 09.06.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Hatay İli Defne İlçesi Genelinde Numarataja İlişkin Verilerin Toplanması, Coğrafi Bilgi Sistemine Altlık Teşkil Edecek Şekilde Konum Bilgisiyle Oluşturulması Eksik Hatalı Kayıtların Düzeltilmesi, Cadde Sokak ve Kapı Numaralarının Levhalandırılması” ihalesine ilişkin olarak Noda Bilişim Tekn. Bilg. Uluslar. İç ve Dış Tic. Ltd Şti.nin 19.07.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.07.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.08.2017 tarih ve 43728 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.08.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2017/1926 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 11.07.2017 tarihli ihale komisyonu kararında iş deneyim belgelerinin doğrudan temin kapsamında verilen bir iş deneyim belgesi olduğu, doğrudan temin eşik değerinin çok üzerinde olduğu ve tek sözleşmeye tabi olmayan birden çok doğrudan temin işinin toplanarak düzenlendiğinin görüldüğü ifade edilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu hususlara ilişkin olarak iş deneyim belgesinin dayanağını oluşturan sözleşme ve eklerinin idareye sunularak şikâyet başvurusunda bulunulduğu, ancak idarenin cevabında “...hizmet alımını Kanun’un 22. maddesinin ‘c’ bendine göre aynı istekliye, pazarlık ile verilen işe göre 5 kat fazla tutarla verilmesi etik olmamakla birlikte 4734 sayılı Kanun’un temel ilkelerine aykırılık teşkil ettiğinden bu yöndeki uygulamaların sorumluluk doğuracağı hususuna dikkat edilmesi gerektiği...” ifadelerine yer verilerek şikâyet başvurusunun reddine karar verildiği, idarece ihale dışı bırakılma

 

 

gerekçelerinin değiştirildiği ve bu gerekçeye ilişkin herhangi bir savunma hakkının taraflarına verilmediği, anılan iş deneyim belgesine konu işin 4734 sayılı Kanun’un 22’nci maddesinin c bendinde yer alan hükme göre gerçekleştirildiği ve iş deneyim belgesinin Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ile 18.07.2014 tarihinde 731.800,00 TL bedel ile imzalanan tek bir sözleşmeye istinaden düzenlenen işe ilişkin olduğu, iş bitirme belgesinin işin kesin kabulünün yapılması neticesinde Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanarak taraflarına verildiği, idarenin iş deneyimi yerine işe ilişkin hizmet alımının hukuka uygun olup olmadığını sorgulamaya çalışmasının ve bu hususta yeterli inceleme yapmadan ve herhangi bir somut gerekçe göstermeden iş deneyim belgesini kabul etmemesinin hukuka aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Pazarlık usulü” başlıklı 21’inci maddesinde

“Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

...

f) İdarelerin yaklaşık maliyeti ellimilyar Türk Lirasına (Yüzdoksanbeşbinikiyüzbeş Türk Lirasına) kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları...” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Doğrudan temin” başlıklı 22’nci maddesinde “Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:

...

c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması...” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “(1) İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirmeye alınır. Birden çok iş deneyimini gösteren belge hiçbir şekilde toplanamaz...” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1.

İhale konusu hizmetin;

  1. Adı: Hatay İli Defne İlçesi Genelinde Numarataja İlişkin Verilerin Toplanması, Coğrafi Bilgi Sistemine Altlık Teşkil Edecek Şekilde Konum Bilgisiyle Oluşturulması Eksik Hatalı Kayıtların Düzeltilmesi, Cadde Sokak ve Kapı Numaralarının Levhalandırılması
  2. Miktarı ve türü: Defne İlçesi Genelinde Coğrafi Bilgi Sistemine Altlık Teşkil Edecek Şekilde Konum Bilgisiyle Oluşturulması Eksik Hatalı Kayıtların Düzeltilmesi, Cadde Sokak ve Kapı Numaralarının Levhalandırılması Hizmet Alım İşi
  3. Yapılacağı yer: Hatay İli Defne İlçesi” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde “7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek

 

 

bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

  1. İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya
  2. Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir.

Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.

Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinde, idarelerin yaklaşık maliyeti 195.205,00 TL’ye kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımlarının pazarlık usulü ile ihale edilebileceği, mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya  tüzel kişiden alınması halinde ise ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temin usulüne başvurulabileceği düzenlenmiş olup, 4734 sayılı Kanun’un 22’nci maddesinin c bendinin uygulanmasına yönelik herhangi bir eşik değer belirlenmemiştir.

 

Ayrıca Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 48’inci maddesinde ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirmeye alınacağı, birden çok iş deneyimini gösteren belgelerin hiçbir şekilde toplanamayacağı düzenlenmiştir.

 

Başvuru sahibi istekli tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla teklif dosyası kapsamında 03.02.2015 tarihli ve 6650-H-DT-3-2 sayılı bir iş deneyim belgesinin sunulduğu, söz konusu iş deneyim belgesinde işin adının “Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Kamulaştırma ve Hukuk Birimi Arşivi Sayısallaştırılması ve Akıllandırılması İşi”, işin tanımının “İlgili Birimlerin Arşivlerinde Bulunan Evrak ve Planların Taranması, Sayısallaştırılması ve Akıllandırılması Suretiyle Masaüstü ve Web Tabanlı Coğrafi Bilgi

 

 

Sistemi Esaslı Bir Arşiv Bilgi Sisteminin Oluşturulması İşi” olduğu, sözleşme tarihinin 18.07.2014, kabul tarihinin 23.12.2014 ve belge tutarının 731.800,00 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

10.08.2017 tarihli ve E.2017/18153 sayılı Kurum yazısı ile başvuru sahibi adına iş deneyim belgesini düzenleyen Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü’nden “03.02.2015 tarihli ve 6650-H-DT-3-2 sayılı “Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Kamulaştırma ve Hukuk Birimi Arşivi Sayısallaştırılması ve Akıllandırılması İşi” hizmet alımına ait idareniz tarafından Noda Bilişim Tekn. Bilg. Ulusl. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenen ve ekte yer alan iş deneyim belgesine konu işin tek bir sözleşme kapsamında yapılıp yapılmadığı, yapıldı ise söz konusu iş deneyim belgesine dayanak teşkil eden sözleşmenin bir örneği” istenilmiş olup, ilgili idare tarafından istenilen tüm bilgi ve belgeler 17.08.2017 tarihli ve E.262952 sayılı yazı ile Kuruma gönderilmiştir.

 

17.08.2017 tarihli ve E.262952 sayılı yazıda “Bölge Müdürlüğümüzce Noda Bilişim Tekn. Bilg. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenmiş 03.02.2015 2015 tarih ve 6650-H-DT-3- 2 sayılı iş deneyim belgesine konu “Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Kamulaştırma ve Hukuk Birimi Arşivi Sayılaştırılması ve Akıllandırılması İşi” hizmet alımı tek bir sözleşme kapsamında yapılmış olup, bu iş deneyim belgesine dayanak teşkil eden sözleşme ve hakediş örneği yazımız ekinde gönderilmiştir.” ifadelerine yer verildiği anlaşılmıştır.

 

Gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde 14.07.2014 tarihli bir Gerekçeli Rapor’un bulunduğu, söz konusu Rapor’da “İlgi’de kayıtlı ihale oluru ile Taşınmazlar Başmühendisliği ve Hukuk Biriminin Arşivinin Sayısallaştırılması ve Akıllandırılması İşi 15.04.2014 tarihinde 4734 sayılı kanunun 21. maddesinin f bendi uyarınca 2014/34659 ihale kayıt numarası ile ihale edilmiştir. Söz konusu işin 12.05.2014 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup işin bitirilmesi için gerekli tarih 20.06.2014 olarak belirlenmiştir.

 

Söz konusu işin yüklenici firma tarafından gerçekleştirilmesi esnasında Bölge Müdürlüğümüz arşivlerinde yapılan detaylı çalışmalar sonrasında arşivde bulunan evrak sayısının öngörülenden fazla olduğu ve fazlalık olan kısmın 2014/34659 ihale kayıt numarası ile ihalesi gerçekleştirilen iş kapsamında iş artışı yapılarak alınan hizmete dâhil edilemeyecek miktarda olduğu anlaşılmıştır.

 

Miktarı önceden öngörülemeyen söz konusu evrakın 23 Ekim 2011 tarihinde Van ilimizde gerçekleşen doğal afet sonrası Bölge Müdürlüğümüz arşiv binasının ve saklı arşiv evrakının uğradığı kayıp ve zararın yaratmış olduğu olumsuz ve öngörülemeyen etkiden kaynaklandığı yapılan incelemeler neticesinde anlaşılmıştır. Buna ek olarak Bölge Müdürlük tesislerimizin yaşanan zaruretten ötürü prefabrik yapılarda hizmet vermesinin de arşivdeki sayının tam olarak belirlenmesinde çeşitli problemlere sebebiyet verdiği düşünülmektedir.2014/34659 ihale kayıt numarası ile başlanılan ve kabul işlemleri tamamlanan Taşınmazlar Başmühendisliği ve Hukuk Birimi Arşivinin Sayısallaştırılması ve Akıllandırılması İşi ile belirli bir kısmı taranan ve akıllandırılan arşivimizin kapsam genişletilmesiyle tamamen sayısallaştırılması ve akıllandırılması elzemdir. Bölge Müdürlüğümüzce, hâsıl olan bu lüzumun yeni bir ihale kapsamında giderilmesi hukuki bağlamda gizlilik gerektiren kamulaştırma evrakının daha fazla tarafla ( Yeni yüklenici, yeni çalışanlar vb. ) paylaşılmasına sebebiyet vereceği, bu paylaşımların da İdaremiz aleyhine

 

 

açılmış olan ve de ileride açılabilecek kamulaştırma konulu davalarda (kamulaştırmasız el atma, tazminat, ecr-i misil talebi vb.) İdaremiz çıkarlarının tam anlamıyla savunulamaması riskini doğuracağı aşikârdır.

 

Ayrıca mevcut yüklenicinin sürdürmekte olduğu arşiv tarama ve akıllandırma süreçlerine ek olarak, ikinci bir yüklenicinin aynı arşivde işlemlere başlayacak olması; tek bir arşiv standardının izlenememesine ve bunun da arşivlerdeki evrakın sorgulanmasında, bulunmasında ve hukuki anlaşmazlıklarda İdare çıkarlarının savunulması amacıyla kullanılmasında aksaklıklara sebebiyet vereceği değerlendirilmektedir.

 

Bu nedenle söz konusu işin tüm evrakı kapsayacak ve eksiksiz bir şekilde tamamlanması amacıyla 2014/34659 ihale kayıt nolu işin ihalesinin süreklilik arz etmesi açısından “Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlemek ve toplam süresi 3 yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması’' hükmünden hareketle 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. Maddesinin c bendine istinaden yaptırılması, Bölge Müdürlüğümüzce uygun mütalaa edilmektedir.

 

Bahsi geçen işe ait ihalenin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. Maddesinin c bendi uyarınca yaptırılması için Bölge Müdürlüğümüzce Genel Müdürlüğümüzden 17.06.2014 tarih 06924 sayılı yazımız ile ihale yapma, sözleşme akdi ve harcama yetkisi verilmesi hususunda olur istenmiştir. Karayolları Genel Müdürlüğümüz Taşınmazlar Daire Başkanlığından 02.07.2014 tarih 219596 sayılı cevabi yazı ile Bölge Müdürlüğümüze istenilen olur verilmiştir.

 

Yukarıda açıklanan nedenlerden ötürü söz konusu ihalenin bu usul ve esaslara dayanarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. Maddesi’nin c bendi uyarınca yapılmasını “OLUR” emirlerinize arz ederim.” ifadelerinin yer aldığı anlaşılmıştır.

 

Yine gerekçeli raporda belirtilen 02.07.2014 tarih ve 219596 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü yazısında “Kamulaştırma sonucu edinilen taşınmazlara ait envanter kayıtlarından oluşan kamulaştırma arşivlerimizdeki mevcut evrakın yasanın gerektirdiği üzere süresiz olarak ve okunur halde saklanabilmesi amacıyla; tüm kamulaştırma arşivinin sayısallaştırılarak dijital ortama aktarılması ve akıllandırılarak yönetilmesinin sağlanabilmesi amacıyla Merkez ve 18 adet Bölge Müdürlüğünde sınırsız kullanıcılı olarak Başkanlığımız ve  Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda, “Kamulaştırma Dijital Arşiv Yönetim Sistemi Yazılımı ve Geliştirilmesi Danışmanlık Hizmet Alımı İşi”nin ihalesi yapılmış ve 25.10.2013 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.

 

Kamulaştırma Dijital Arşiv Yönetim Sistemi Yazılımı geliştirme faaliyetleri devam ederken Bölge Müdürlüğünüz Taşınmazlar Başmühendisliği ile Hukuk Birimi arşivinin sayısallaştırılması ve akıllandırılmasına ilişkin ihale yapılması ilgi (a) ve (b)’de kayıtlı  yazılar ile Başkanlığımız ve Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığından talep edilmiş olup, Van İlinde meydana gelen doğal afet sonrası arşiv binasının ve evrakın kayıp ve zarara uğraması nedeniyle bölgesel olarak arşivin önemi dikkate alındığında mevcut evrakın Merkezce gerçekleştirilen Kamulaştırma Dijital Arşiv Yönetim Sistemi Yazılım’ına hızla aktarılması ve gerekli altyapının kurularak eksiksiz çalıştırılması amacıyla ilgi (c) ve (ç)’de

 

 

kayıtlı yazılar ile Bölge Müdürlüğünüze uygun görüş verilmiştir.

 

Bu amaç doğrultusunda Bölgenizce ihaleli olarak yürütülen söz konusu işin devamının da aynı iş kapsamında yürütülmesi hakkında görüş ve talimat isteyen ilgi (d)'de kayıtlı yazınız incelenmiştir.

 

Arşiv tarama ve akıllandırma çalışmalarının aynı iş kapsamında yürütülerek tek bir arşiv standardının izlenmesi, yazılımın kurulumu ve çalışmasının sağlanması yönüyle işin süreklilik arz etmesi açısından, ilgi (d)'de kayıtlı yazınızda belirtilen hususlar da dikkate alınarak söz konusu hizmet alımı işinin Bölgenizce 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22 (c) maddesine göre yapılması Başkanlığımızca uygun mütalaa edilmektedir.” ifadelerinin bulunduğu belirlenmiştir.

 

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından 15.04.2014 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin (f) bendi uyarınca Taşınmazlar Başmühendisliği ve Hukuk Biriminin Arşivinin Sayısallaştırılması ve Akıllandırılması İşine yönelik olarak bir ihale gerçekleştirildiği, söz konusu ihalenin, ihale kayıt numarasının 2014/34659 olduğu, EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde anılan ihalede yüklenici olarak Noda Bilişim Tekn. Bilg. Ulusl. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin belirlendiği, sözleşme tarihinin 12.05.2014, sözleşme bedelinin 145.262,50 TL ve işin süresinin 40 gün olduğu tespit edilmiştir.

 

İdare tarafından söz konusu işin yüklenici tarafından gerçekleştirilmesi esnasında arşivde bulunan evrak sayısının öngörülenden fazla olması, 2014/34659 ihale kayıt numarası ile başlanılan ve kabul işlemleri tamamlanan Taşınmazlar Başmühendisliği ve Hukuk Birimi Arşivinin Sayısallaştırılması ve Akıllandırılması İşi ile belirli bir kısmı taranan ve akıllandırılan arşivin kapsam genişletilmesiyle tamamen sayısallaştırılması ve akıllandırılmasının elzem olması, Bölge Müdürlüğü’nce hâsıl olan bu lüzumun yeni bir ihale kapsamında giderilmesinin hukuki bağlamda gizlilik gerektiren kamulaştırma evrakının daha fazla tarafla (yeni yüklenici, yeni çalışanlar vb.) paylaşılmasına sebebiyet vermesi, yine mevcut yüklenicinin sürdürmekte olduğu arşiv tarama ve akıllandırma süreçlerine ek olarak, ikinci bir yüklenicinin aynı arşivde işlemlere başlayacak olmasının tek bir arşiv standardının izlenememesine ve bunun da arşivlerdeki evrakın sorgulanmasında, bulunmasında ve hukuki anlaşmazlıklarda idare çıkarlarının savunulması amacıyla kullanılmasında aksaklıklara sebebiyet verecek olması gerekçeleriyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci maddesinin (c) bendinde yer alan hükme istinaden anılan işin doğrudan temin ile yaptırılmasına karar verildiği anlaşılmıştır. Ayrıca anılan konuya ilişkin olarak Karayolları Genel Müdürlüğü’nden uygun görüş alındığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci maddesinin (c) bendinde yer alan hükme istinaden idare ile Noda Bilişim Tekn. Bilg. Ulusl. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. arasında sözleşme akdedildiği, sözleşme bedelinin 731.800,00 TL, işin süresinin 150 gün, sözleşme tarihinin 18.07.2014 olduğu ve sözleşmenin taraflarca imzalandığı anlaşılmış olup, anılan sözleşmeye istinaden idare tarafından 03.02.2015 tarih ve 6650-H-DT-3-2 sayılı iş bitirme belgesinin düzenlendiği belirlenmiştir.

 

Bu itibarla yukarıda belirtilen mevzuat hükmü gereğince idare tarafından ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgelerin

 

 

değerlendirmeye alınacağı, başvuru sahibi istekli tarafından teklif dosyası kapsamında sadece 4734 sayılı Kanun’un 22’nci maddesinin (c) bendi kapsamında yapılan işten elde edilen iş deneyim belgesinin sunulduğu ve iş deneyim belgesine konu iş kapsamında idare ile yüklenici arasında 731.800,00 TL bedelli tek bir sözleşme imzalandığı tespit edilmiş olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Noda Bilişim Tekn. Bilg. Ulusl. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Copyright 2016 © www.asiridusuk.com Tüm hakları saklıdır. NF Teknoloji