Hafriyat döküm ihalesi ile ilgili kik kararı

Toplantı No: 2015/054 Gündem No: 35 Karar Tarihi: 16.09.2015 Karar No: 2015/UY.I-2533 Şikayetçi: Feza Taahhüt A.Ş. İhaleyi Yapan Daire: Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü Başvuru Tarih ve Sayısı: 18.08.2015 / 70739 Başvuruya Konu İhale: 2015/22213 İhale Kayıt Numaralı “Osmaniye-Nurdağı Yolu Km:15+000-52+126 Arası Toprak İşleri , Sanat Yapıları Ve Bsk lı Üstyapı İşleri Yapım İşi” İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: Karar:
TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan V. II. Başkan : Kazım ÖZKAN

Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

BAŞVURU SAHİBİ:

Feza Taahhüt  A.Ş.,

Mevlana Bulvarı Ege Plaza No:182/61 Balgat Çankaya/ANKARA

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü,

G.M.K Bulvarı 33220 Toroslar/MERSİN

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/22213İhale Kayıt Numaralı “Osmaniye-Nurdağı  Yolu Km:15+000-52+126  Arası Toprak İşleri , Sanat Yapıları ve Bsk lı Üstyapı İşleri  Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 14.04.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Osmaniye-Nurdağı  Yolu Km:15+000-52+126  Arası Toprak İşleri , Sanat Yapıları ve Bsk lı Üstyapı İşleri  Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Feza Taahhüt  A.Ş. nin 10.08.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.08.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.08.2015 tarih ve 70739 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.08.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2015/2129 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 31.07.2015 tarihinde tebliğ edilen kesinleşen ihale kararında, Osmaniye-Nurdağı  Yolu Km:15+000-52+126  Arası Toprak İşleri , Sanat Yapıları Ve Bsk lı Üstyapı İşleri  Yapım İşinin Denizler Akar. Mad. İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, firmalarınca yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli bulunmadığından bahisle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının bildirildiği,

1) Aşırı düşük savunmaları kapsamında yapılan analizlerde kullanılan yakıt (mazot) giderinin tevsiki için piyasadan alınan fiyat teklifine konu tutarın EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatından düşük olmasından ötürü savunmalarının reddedilmesinin Kamu İhale Genel Tebliği nin 45.1.13.1 nci maddesine aykırı olduğu, zira EPDK tarafından Osmaniye ili için düzenlenen akaryakıt bayi raporlarında belirtilen ve ihale ilan tarihi ile ihale tarihi (ihale tarihi hariç) arasında olan yayımlanan fiyatların dikkate alınması için aşırı düşük savunmasında kullanılan fiyatların EPDK tarafından yayımlanan fiyatların kullanılması halinde mümkün olduğu, oysa Tebliğ in 45.1.13 üncü maddesinde isteklilerin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler arasında, üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin de yer aldığı ve isteklilerin tekliflerine ilişkin olarak sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları açıklamaları kapsamında sunacaklarının düzenlendiği, kaldı ki, akaryakıt fiyat teklifinin piyasa koşullarında gerçeği yansıtıp yansıtmadığı yönünde, talep edilmesi halinde belgeyi düzenleyen mali müşavirden maliyet tespit tutanağının istenebileceği,

2) Aşırı düşük teklif açıklaması istenilen kalemler arasında özel ve birden fazla yani paçal iş kalemlerinin de yer aldığı, söz konusu kalemlere ilişkin analiz girdilerinin idare tarafından verilmeksizin aşırı düşük teklif açıklaması yapılmasının mümkün olmadığı, örneğin 6401/P iş kaleminin paçal bir iş kalemi olduğu, idarenin aşırı düşük teklif sorgulama yazısında, 6401/P=paçal iş kalemi, KGM/6405 (10 cm bitümlü sıcak temel tabakası)=alt iş kalemi (analiz) KGM/6400-1:Asfalt betonu aşınma tabakası malzemelerinin temini= analiz girdisi olarak nitelendirilmesi gerektiği, idarece mevzuata aykırı bir şekilde sunulan aşırı düşük açıklama yapılmasına dair yazının uygun belge ve bilgiler içermediği, Tebliğe uygun belge ve bilgiler sunulmamışken ve taraflarınca eldeki veriler üzerinden mevzuata uygun bir açıklama gerçekleştirilmişken, idarece, yapılan aşırı düşük açıklamasının reddedilmesinin uygun olmadığı, bu itibarla Tebliğ in 38 ve 45 nci maddeleri doğrultusunda, sıralı analiz girdileri tablosu ile açıklama istenilen ve istenilmeyen analiz girdilerinin yeniden belirlenmesi, söz konusu analizlerin paçal pozlara ilişkin olması nedeniyle açıklama istenilecek ve istenilmeyecek tüm analiz girdileri verilmek suretiyle aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden yeniden açıklama istenilmesi ve daha önce sunulan açıklamalar dikkate alınmaksızın değerlendirilmesi gerektiği,

3) 6401/P:Paçal iş kalemine ait (10 cm bitümlü sıcak temel tabakası, 7 cm asfalt betonu binder tabakası, 5 cm asfalt betonu aşınma tabakası yapılması) “kırılmış ve elenmiş taş ile”) alt iş kalemleri yönünden yapılan analizlerde, malzeme temini için alınan fiyat tekliflerine ilave olarak “KGM/4365:sarnıçlı vagon, tanker, kamyon ve roley tank gibi kaplarla taşınan bitümlü malzemenin depolanması, KGM/4358 katı bitümlü malzemenin sarnıç veya tanklarda emiş derecesine kadar ısıtılması (makine ile) ve KGM/4366 bitümlü malzemenin asfalt pompası ile bir kaptan bir kaba aktarılması” maliyet kalemlerine yer verilmediği gerekçesi ile açıklamalarının reddedilmesinin ihale mevzuatına aykırı olduğu,

6401/P:22 cm sıkışmış kalınlıkta ve elenmiş taş ile astarsız temel üzerine 1 m2 bitümlü sıcak karışım yapılması paçal iş kalemine ait verilen analizde; KGM/6405 iş kalemine ait analiz girdilerinde yer alan “KGM/6400-1: Asfalt betonu aşınma tabakası malzemelerinin temini” pozunun kendisine Mar-Taş İnş. Mad. San. Tic. Ltd. Şti.den mali müşavir onaylı fiyat teklifi almalarına rağmen KGM/6400-1 pozunun analiz girdileri olan “KGM/4365:Sarnıçlı vagon, tanker, kamyon ve roley tank gibi kaplarla taşınan bitümlü malzemenin depolanması, KGM/4358 katı bitümlü malzemenin sarnıç veya tanklarda emiş derecesine kadar ısıtılması (makine ile) ve KGM/4366 bitümlü malzemenin asfalt pompası ile bir kaptan bir kaba aktarılması” maliyetlerine ayrıca yer verilmediği gerekçesi ile savunmalarının reddedilmesinin uygun olmadığı, zira bahse konu fiyat teklifinde analiz girdisinin “asfalt betonu aşınma tabakası malzemelerinin temini” kendisine fiyat teklifi alındığı ve “KGM/4365-KGM/4358-KGM/4366” alt analiz girdileri aşınma tabakasının temini için gerekli olan bir maliyetin analize konu edilmesinin istenilmesinin mükerrer açıklama yapılmasına yol açacağı, kaldı ki konu ile ilgili fiyat teklifini veren firmanın teklif ettiği fiyatı, ilgili teknik şartname ve birim fiyat tariflerine göre oluşturduğunu açıkça beyan etmesine rağmen, idarenin teklife konu maliyet kaleminin içerisinde yer alan bir girdi maliyetine dair ayrıca açıklama veya maliyet öngörülmesinin istenmesinin aşırı düşük sorgulamanın ruhuna aykırılık teşkil edeceği,

KGM/6400-1 analiz girdisine dair yapılan açıklamaların KGM/6300 “Asfalt betonu binder tabakasının temini” ve KGM/6200-A “”Bitümlü sıcak karışımı temel malzemesi temini” içinde geçerli olduğu ve bu kalemler yönünden de savunmalarının uygun bulunmamasının mevzuata aykırı olduğu,

4) 6401/P:Paçal iş kalemine ait KGM/6405 (10 cm bitümlü sıcak temel tabakası) alt iş kalemi yönünden yapılan analizde, modifiye edici katkı malzemesi zati bedeline yer verilmemesi gerekçesi ile savunmalarının reddedilmesinin uygun olmadığı, KGM/6405 pozunda bahsedilen işlerin yapılabilmesi için bitümün modifiye edilmesi gerektiği ve modifiye edici katı malzemenin zati bedelinin birim fiyata dahil olan masraflar içinde olduğu halde böyle bir bedelin analiz girdilerinde bulunmaması sonucunda bu poza ait savunmanın uygun bulunmadığının görüldüğü,

KGM/6405-M-5 cm sıkışmış kalınlıkta 1 m2 asfalt betonu aşınma tabakası yapılması (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ve modifiye bitüm ile) (Tip1 ) pozuna dayanılarak, pozun kendisinde “modifiye bitüm ile” açıklamasının yer aldığı ve modifiye edici katı malzemenin zati bedelinin birim fiyat dahil olan masraflar içinde kabul edilmesi gerektiği,

bir diğer husus ise, İdarenin aşırı düşük teklif sorgulama yazısında 6401/P paçal iş kalemine ait “5 cm sıkışmış kalınlıkta 1 m2 asfalt betonu aşınma tabakası yapılması (kırılmış ve elenmiş sertaş ile) (Tip1 ) ifadesine yer verilmiş iken, bu ifadenin Karayolları Genel Müdürlüğündeki poz numarasının KGM/6405 olduğu, birim fiyat tarifinde (KGM/6405/M “5 cm sıkışmış kalınlıkta 1 m2 asfalt betonu aşınma tabakası yapılması (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ve modifiye bitüm ile) (Tip1 ), içeriği ve birim fiyatları farklı olan “KGM/6405/M” pozunun açıklanmasının istendiği,

5) 6100/P: paçal iş kalemine ait KGM/6100-3 “Plent-miks temel yapılması” alt iş kalemi olan KGM/6100-3 analiz girdileri ile 6401/P:paçal iş kalemine ait KGM/6210-A “10 cm sıkışmış kalınlıkta 1 m2 asfalt betonu bitümlü sıcak temel tabakası yapılması” alt iş kalemi olan KGM/6200-A analiz girdilerinde ortak olarak yer alan kalemlerin olmasına rağmen, KGM/6200-A analiz girdisi için alınan 3 TL ile KGM/6100-3 analiz girdisi için 20,19 TL maliyet öngörülmesinin çelişki olarak nitelendirildiği, ihtilafa konu iki iş kalemine ait girdi maliyetleri ve miktarlarının birbiri ile aynı olmadığı, fiyat teklifine konu olan KGM/6200-A analiz girdisinde 7 kalem var iken KGM/6100-3 analiz girdisinde 8 kalem mevcut olduğu, bahse konu 4 kalem dışında hiçbir kalemin birbiri ile benzeşmediği, aynı olan 4 kalem yönünden ise miktarların farklı olduğu, KGM/6200-A bitümlü sıcak karışım malzemelerinin temini pozu için Tebliğ in 45.1.13.1 nci maddesine uygun şekilde teklif alınan firmanın Ek-O.6 satış tutarı tespit tutanağına istinaden söz konusu kamu pozunu oluşturan ve Karayolları Genel Müdürlüğünce alt analizi yapılan toplam girdilerinin (nakliye dahil) tüm masrafları ile birlikte toplam maliyetlerini ihtiva edecek şekilde fiyat teklifi alındığına göre KGM/6100-3 Plent-miks temel yapılması (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) pozunun analizi sırasında KGM/6200-A bitümlü sıcak karışım malzemeleri için alınan fiyat teklifindeki tutarın mukayese edilmesinin bu yönü ile de mümkün olmadığı,

Yapılan açıklamalar çerçevesinde tekliflerinin aşırı düşük olmadığına karar verilmesini aksi takdirde aşırı düşük teklif sorgulamasının Tebliğ hükmüne uygun şekilde yeniden yapılmasına karar verilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 nci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği nin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45 nci maddesinde “45.1.2. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80 lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir.

45.1.2.1. İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80 lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir.

Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.

45.1.2.2. İhale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece (38.1) maddesine göre oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3 üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilecektir.

Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3 üne eşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir.

Tutarı, kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3 üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15 ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15 lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecektir.

Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3 ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılır. Herhangi bir analizdeki oranı %3 ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilecektir.

Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3 üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz.

45.1.2.3. İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden (45.1.2.1) maddesinde belirlediği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir.

İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir.

45.1.3.  İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;

a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,

b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.

Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalelerde istekli tarafından sunulacak hesap cetvelinde, sorgulamaya tabi tutulmayan iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının her biri için miktar ve birim fiyatların ayrı ayrı gösterilmesi zorunlu olmayıp, sorgulanmayan iş kalemlerinin tamamı için teklif edilen toplam bedelin gösterilmesi yeterlidir.

45.1.4. İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında;

a) Teklif birim fiyatlı işlerde; her bir iş kaleminin yapım şartlarına, tarif ve içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

b) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; iş kalemleri ve/veya iş gruplarının yapım şartlarına bağlı kalınarak, her iş kalemi/iş grubunun içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

(Ek-Y.2) de yer alan örneğe uygun analiz formatının isteklilere verilmesi, isteklilerin de tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda, yapacakları açıklamada sunacakları analizlerin verilen bu formata uygun olması gerekmektedir.

İdare tarafından bütün iş kalemleri/iş grupları için tek bir analiz formatı düzenlenebileceği gibi, iş kalemleri/iş gruplarının yapım şartlarına göre birden fazla analiz formatı da düzenlenebilir. Ancak bu durumda, idare ihale dokümanında hangi analiz formatının hangi iş kalemleri/iş grupları için kullanılacağını belirtmek zorundadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilmesi gerekmektedir. Ancak idarece niteliği gereği analiz formatı hazırlanamayan iş kalemlerine ilişkin isteklilerin açıklamaları kapsamında analiz sunmalarına gerek olmayıp, anılan iş kalemlerine ilişkin açıklamalar 45.1.13 maddesi uyarınca yapılabilir.

45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için 45.1.13 maddesinde belirtilen belgeleri sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.

45.1.6. Analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz numaralarını da belirtmek suretiyle liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak 45.1.13 maddesinde belirtilen belgeleri sunmalarına gerek bulunmamaktadır.

45.1.7. İstekliler tarafından, inşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait analiz sunulması yerine bu iş kalemi/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılması kabul edilecektir.

45.1.8. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir. Analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

45.1.9.  İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.

45.1.10.  İhale komisyonu, sınır değerin altındaki tekliflerin önemli bileşenlerini;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda istekliler tarafından yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır.

45.1.11. Yapım yönteminin ekonomik olması hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; kullanılan yapım yöntemi ve teknolojisinin sağlayacağı maliyet avantajının açıklanması gereklidir.

45.1.12.  Seçilen teknik çözümler, yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya yapım işinin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; belirtilen çözüm, avantajlı koşul ve özgünlük sayesinde elde edilen maliyet avantajı açıklanmalıdır.

45.1.13. Aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada, sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri,

b. Çimento ve demir ürünleri için ilan edilmiş üretici fiyat tarifeleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mal veya hizmetlere ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları,

e. Stoğunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları,

f. İdarece istenmesi durumunda yardımcı analizler v.b. dir.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları açıklamaları kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan bilgi ve belgelerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekliler tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir). Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen iş kalemlerinin üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklanması durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin analiz sunulması zorunlu değildir. Ayrıca, istekliler tarafından teklif kapsamındaki harita, kadastro ve proje işlerine ilişkin yapılacak açıklamalarda üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması yeterlidir.

45.1.13.1. Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80 inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80 inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

45.1.13.3. İsteklinin teklifine konu çimento veya demir ürünlerine ilişkin açıklamalarında çimento veya demir ürünleri üreticisinin ilan edilmiş fiyat tarifelerini kullanması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifeyi gösterir belgeyi sunması yeterlidir.

45.1.13.4. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilen fiyat tarifelerinde belirtilen fiyatları kullanması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifeyi gösterir belgeyi sunması yeterlidir. (Örnek: Orman Genel Müdürlüğüne bağlı işletmeler tarafından satılan ürünlere ilişkin ilan edilmiş fiyatlar vb.)

45.1.13.4.1. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tekliflerini kullanması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) düzenlenmiş fiyat teklifini sunması yeterlidir. (Örnek: Karayolları Genel Müdürlüğü, İl Özel İdareleri, Belediyeler vb.nin sattıkları kum, çakıl, kırmataş vb. mallara ilişkin verdikleri fiyat teklifleri.)

45.1.13.5 İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatı, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin asgari fiyatlara uygun olması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir. (Örnek: EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatları vb.)

45.1.13.6. Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu olan mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (EK.O.7) ile açıklama yapılabilir.

Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması ve isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmış olması gerekir.

Satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80 inin altında olmaması ve malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması gerekir.

İsteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı sunmasına gerek bulunmayıp, sadece söz konusu satışa ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, YMM, SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile de belgelendirme yapılabilecektir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

45.1.13.7. İstekliler tarafından yapılan açıklamada; malın ihale tarihi itibariyle stoklarda bulunduğunun belirtilmesi durumunda, stokta bulunan mala ilişkin “stok tespit tutanağı”nın (Ek-O.8) sunulması zorunludur. Stok tespit tutanağında ilgili malın ağırlıklı ortalama birim maliyeti gösterilecektir. İsteklilerce teklif edilen tutara ilişkin birim fiyatlar, stok tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olamaz. Ayrıca stoklarda olduğu belirtilen söz konusu malın miktarının, ihale konusu işte kullanılacağı belirtilen miktardan az olması halinde eksik kalan miktar için bu Tebliğdeki diğer açıklama yöntemlerine uygun olarak açıklama yapılması gereklidir.

45.1.13.8. İsteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satın alması durumunda söz konusu malın emsal bedeli ile değerlenmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır. Bu durumda, Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan emsal bedeli gösteren ve istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından hazırlanarak imzalanan ve kaşelenen beyanın verilmesi yeterlidir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

45.1.13.9.  İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak stok tespit tutanağı veya üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir.

45.1.13.10. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7 ve Ek-O.8 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır.

45.1.13.11.  Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7 ve Ek-O.8 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014″ tür.

45.1.13.13. İşletme hesabına göre defter tutuluyor olması durumunda; yukarıda belirtilen tutanaklar, işletme hesabı defteri ve işletme hesap özeti kayıtlarına göre düzenlenecektir.

45.1.14. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (45.1.3 – 45.1.13) maddelerine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları idarece tanımlanan yapım şartlarına uymayan veya teknik şartnameye aykırı hususlar içeren isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

45.1.16. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak istenen sürede açıklama yapmasına rağmen teklifi reddedilen isteklilerin açıklamalarının yeterli görülmeme nedenlerinin, sadece ilgili madde numaralarına atıf yapılmakla yetinilmeyerek hangi düzenlemeye aykırılık bulunduğu da belirtilmek suretiyle kesinleşen ihale kararının bildirilmesi zorunludur.

45.1.17. İhale süreci devam ederken çeşitli nedenlerle teklif geçerlik süresinin bitmesi ve 4734 sayılı Kanunun 32 nci maddesi uyarınca teklif geçerlik sürelerinin uzatılması yönündeki idare talebini kabul etmeyen isteklilerin bulunması durumunda; yeniden bir sınır değer tespit edilmeyecek ve idarece aşırı düşük teklif sorgulaması, tespit edilen ilk sınır değer dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Ancak; gerek idarece gerek Kurum veya mahkemeler tarafından alınan kararlar çerçevesinde, ihale tarihi itibari ile geçerli olan teklif sayısında değişiklik olması halinde aşırı düşük teklif sınır değerinin geçerli teklifler dikkate alınarak yeniden belirlenmesi gerekmektedir…” açıklaması yer almaktadır.

Başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, “2.1. İhale konusu işin

a) Adı:Osmaniye-Nurdağı Yolu Km:15+000-52+126 Arası Toprak İşleri , Sanat Yapıları ve BSK lı Üstyapı İşleri Yapım İşi” düzenlemesine,

Anılan Şartname nin  “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19 uncu maddesinde “19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Başvuru konusu ihaleye 35 isteklinin teklif verdiği, 08.05.2015 tarihli ihale komisyonu kararı ile 5 isteklinin belgelerindeki eksikliklerden dolayı değerlendirme dışı bırakıldığı, geçerli teklifler üzerinden hesaplanan sınır değerin altında kalan ve aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan Teyda İnş. Taah. San. Tic. A.Ş., Gül İnş. San. Tic. A.Ş.-Kumsal Pet. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ve Silahtaroğlu Yol Yapı ve Madencilik A.Ş. – Yaşar Hafriyat İnş. Taah. Nak. Oto. Turz. Akar. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının süresi içinde sorgulamaya cevap vermediği gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenen ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Feza Taahhüt A.Ş. üzerinde ihalenin bırakıldığı, Denizler Akar. Mad. İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, kesinleşen ihale kararının 08.05.2015 tarihinde EKAP üzerinden isteklilere bildirildiği,

KLV  İnşaat  A.Ş.nin 18.05.2015 tarihinde idareye yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 22.05.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, anılan istekli tarafından  27.05.2015 tarih ve 45163 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.05.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, itirazen şikâyet başvurusu üzerine yapılan inceleme neticesinde 10.07.2015 tarihli ve 2015/UY.I-1964 sayılı Kurul kararı ile,

“… Silahtaroğlu Yol Yapı ve Madencilik A.Ş. – Yaşar Hafriyat İnş. Taah. Nak. Oto. Turz. Akar. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve Tüsan Yapı Sanayi A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun un 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun un 54 üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verildiği,

10.07.2015 tarihli ve 2015/UY.I-1964 sayılı Kurul kararının İdareye tebliği üzerine, İdarece, anılan karar gereğince 2 isteklinin teklifinin de değerlendirme dışı bırakılarak geçerli teklifler üzerinden yeniden sınır değer hesabının yapıldığı,  Teyda İnş. Taah. San. Tic. A.Ş., Gül İnş. San. Tic. A.Ş.-Kumsal Pet. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ve Feza Taah. A.Ş.nin teklifinin sınır değerin altında kaldığı gerekçesi ile sorgulanmasına karar verildiği, Teyda İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. ve Gül İnş. San. Tic. A.Ş.-Kumsal Pet. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin 10.07.2015 tarihli ve 2015/UY.I-1964 sayılı düzeltici işlem kararından önceki 08.05.2015 tarihli ihale komisyonu kararı ile teklifleri sınır değerin altında kaldığından aşırı düşük teklif sorgulama yazısı gönderildiği ve süresi içinde cevap verilmediği gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bu nedenle anılan isteklilere bu aşamada aşırı düşük teklif sorgulama yazısı gönderilmediği, Feza Taah. A.Ş.nin aşırı düşük teklif savunmasının ise Kamu İhale Genel Tebliği nin 45 nci maddesine uygun olmadığı gerekçesi ile teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

30.07.2015 tarihli ihale komisyonu kararı ile fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenen ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Denizler Akar. Mad. İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde ihalenin bırakıldığı, KLV İnş. A.Ş.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, Anlaşılmıştır.

İdarece, başvuru sahibine 21.07.2015 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısında;

“14.04.2015 tarihinde saat 10.00 da ihalesi yapılan  2015/22213 İhale Kayıt Numaralı “Osmaniye-Nurdağı  Yolu Km:15+000-52+126  Arası Toprak İşleri , Sanat Yapıları Ve Bsk lı Üstyapı İşleri  Yapım İşi”ne vermiş olduğunuz teklif fiyatınız, Kamu İhale Kurulunun 2015/UY.I-1964 no lu kararı neticesinde yeniden yapılan değerlendirme sonucunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 38 nci maddesine göre ve Kamu İhale Genel Tebliği nin 45 nci maddesine göre (Aşırı düşük teklif değerlendirme) aşırı düşük olarak değerlendirilmiştir.

Bu nedenle İhale Komisyonuna sunulmak üzere;

1-Yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşulların Kamu İhale Genel Tebliği nin 45 nci maddesine göre Teknik şartname ve diğer ihale dokümanlarının da dikkate alınarak açıklanması,

2-Ekli listede gösterilen iş grubu pozlarının (Genel Tebliğin 45.1.2.2 maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan alt analiz girdileri ile açıklama istenilecek alt analiz girdileri pozların karşılarında belirtilmiştir.) nasıl hesaplandığının Kamu İhale Genel Tebliği nin 45 inci maddesi ile ihale dokümanında bulunan analiz formatlarına uygun olarak açıklanması gerekmektedir.

Açıklamalarınızı yazılı olarak belgelere dayalı ve maddeler halinde tarafınıza tebliğ tarihinden ………5 iş günü içinde yapmanız gerekmektedir.” ifadelerine yer verilerek, yazı ekinde açıklama istenilecek pozlar, açıklama istenilecek alt analiz girdileri ve açıklama istenilmeyecek alt analiz girdilerinin belirtildiği tablonun sunulduğu görülmüştür.

Başvuru sahibinin 27.07.2015 tarihli yazısı ile aşırı düşük teklif açıklamalarına yer verildiği, yazı ekinde ise analizlerde kullanılan rayiçler tablosu, iş kalemlerine ait analiz ve alt analizler, nakliye fiyat teklifleri,  malzeme (temel- alt temel- taş) fiyat teklifi, akaryakıt (mazot) fiyat teklifi, beton harcı fiyat teklifleri, çam kereste fiyat teklifi, Karayolları bitüm nakli mesafe tevsik belgesinin sunulduğu görülmüştür.

29.07.2015 tarihli İhale Komisyonu Kararı 2-EK te idarece,

“Yukarıda bilgileri bulunan ihale ile ilgili aşırı düşük hesaplaması yapılmış ve Feza Taahhüt Anonim Şirketi adlı istekliye toplam 5 poz üzerinden açıklama istenecek ve istenilmeyecek analiz girdileri de belirtilmek üzere ((640I/P: 22 Cm Sıkışmış Kalınlıkta, Kırılmış Ve Elenmiş Taş İle Astarsız Temel Üzerine 1 m2 Bitümlü Sıcak Karışım Yapılması, (10 Cm Bitümlü Sıcak Temel Tabakası, 7 Cm Asfalt Betonu Binder Tabakası, 5 Cm Asfalt Betonu Aşınma Tabakası Yapılması) (Kırılmış ve elenmiş taş ile) (Bitüm İdareden), 6100/P: Plent-miks alttemel ve/veya plent-miks temel yapılması. ; 2200/P: Her cins ve klastaki zeminde yarma ve yan ariyet kazısı [Gerektiğinde proje güzergahı boyunca patlatmaya engel teşkil edebilecek her türlü (yerleşim alanı, sera, boru hattı, askeri tesis v.s.) engel dikkate alınarak kırıcı aparatlı makine de kullanılarak] yapılması ve kullanılması; 17.002/P: Ocak taşı ile harçlı moloz taş inşaat; 16.122/P-l: Hendeklerin beton ile kaplanması (Beton tesisi ile)) Kamu İhale Genel Tebliğinin 45. Maddesine göre aşırı düşük sorgulaması yapılmıştır.

Sorgulamaya istekli tarafından cevap verilmiş olup bütün pozlara ait analiz ve yardımcı alt analizler sunulduğu görülmüştür.

Genel Tebliğ in 45 nci maddesinin alt bentlerinde;

….

hükümleri yer almaktadır.

Bu hükümler doğrultusunda istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan proforma faturalarda gerekli ibarelerin yazılarak yetkili olan meslek mensubu tarafından onaylandığı görülmüştür.

Ayrıca istekli tarafından sunulan analiz formatları incelendiğinde;

1- Kamu İhale Tebliği nin 45.1.13.5 nci maddesinde “İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatı, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin asgari fiyatlara uygun olması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir. (Örnek: EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatları vb.)” şeklinde bir belirleme yapılmıştır.

Firmanız tarafından açıklama istenilen iş kalemlerine yönelik düzenlenen analizler, yardımcı ve/veya alt analizlerde mazot girdisi fiyatı, işin ilan tarihi (10.03.2015) ile ihale tarihi (14.04.2015) tarihleri arasında EPDK tarafından Osmaniye İli için düzenlenen akaryakıt bayi raporlarındaki belirlenen fiyattan düşük olarak alındığından uygun görülmemiştir.

2- 6401/P : 22 Cm Sıkışmış Kalınlıkta, Kırılmış Ve Elenmiş Taş İle Astarsız Temel Üzerine 1 m2 Bitümlü Sıcak Karışım Yapılması, (10 Cm Bitümlü Sıcak Temel Tabakası, 7 Cm Asfalt Betonu Binder Tabakası. 5 Cm Asfalt Betonu Aşınma Tabakası Yapılması) (Kırılmış ve elenmiş taş ile) (Bitüm İdareden) Pozu;

a) Bu pozun analizleri incelendiğinde KGM/6405 pozuna ait alt analiz girdilerinde KGM/6400-l:AsfaIt betonu aşınma tabakası malzemelerinin temini pozu için MAR-TAŞ Inş. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. den mali müşavir onaylı fiyat aldığı ekli tekliften görülmüş olsa da Karayolları Genel Müdürlüğü Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplamalar, Bakım ve Trafik İşlerine ait Fiyat Analizleri Kitabında mevcut bahse konu iş kalemi alt analiz girdilerinin muhteviyatında KGM/4365: Sarnıçlı vagon, tanker, kamyon ve roley tank gibi kaplarla taşınan bitümlü malzemenin depolanması, KGM/4358 Katı bitümlü malzemenin sarnıç veya tanklarda emiş derecesine kadar ısıtılması (makine ile) ve KGM/4366 Bitümlil malzemenin asfalt pompası ile bir kaptan diğer kaba aktarılması işlerinin de bulunduğu söz konusu teklifte bu iş kalemlerinden bahsedilmediği gibi firmanız tarafından teşkil edilen analiz gidilerinde bu iş kalemlerine rastlanmaması

b) Bu pozun analizleri incelendiğinde KGM/6307 pozuna ait alt analiz girdilerinde KGM/6300: Asfalt betonu binder tabakası malzemelerinin temini pozu için MAR.-TAŞ İnş. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. den mali müşavir onaylı fiyat aldığı ekli tekliften görülmüş olsa da Karayolları Genel Müdürlüğü Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplamalar, Bakım ve Trafik İşlerine ait Fiyat Analizleri Kitabında mevcut bahse konu iş kalemi alt analiz girdilerinin muhteviyatında KGM/4365: Sarnıçlı vagon, tanker, kamyon ve roley tank gibi kaplarla taşınan bitümlü malzemenin depolanması, KGM/4358: Katı bitümlü malzemenin sarnıç veya tanklarda emiş derecesine kadar ısıtılması (makine ite) ve KGM/4366: Bitümlü malzemenin asfalt pompası ile bir kaptan diğer kaba aktarılması işlerinin de bulunduğu söz konusu teklifte bu iş kalemlerinden bahsedilmediği gibi firmanız tarafından teşkil edilen analiz girdilerinde bu iş kalemlerine rastlanmaması

c) Bu pozun analizleri incelendiğinde KGM/6210-A pozuna ait alt analiz girdilerinde KGM/6200-A: Bitümlü sıcak karşım temel malzemelerinin temini pozu için MAR-TAŞ lnş. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. den mali müşavir onaylı fiyat aldığı ekli tekliften görülmüş olsa da Karayolları Genel Müdürlüğü Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplamalar, Bakım ve Trafik İşlerine ait Fiyat Analizleri Kitabında mevcut bahse konu iş kalemi alt analiz girdilerinin muhteviyatında KGM/4365: Sarnıçlı vagon, tanker, kamyon ve roley tank gibi kaplarla taşınan bitümlü malzemenin depolanması, KGM/4358: Katı bitümlü malzemenin sarnıç veya tanklarda emiş derecesine kadar ısıtılması (makine ile) ve KGM/4366: Bitümlü malzemenin asfalt pompası ite bir kaptan diğer kaba aktarılması işlerinin de bulunduğu söz konusu teklifte bu iş kalemlerinden bahsedilmediği gibi firmanız tarafından teşkil edilen analiz girdilerinde bu iş kalemlerine rastlanmaması

d) Bu pozun analizinde mevcut KGM/6405 pozu girdileri EK-2.1 de sunulmuştur. Söz konusu ek incelendiğinde; KGM/6405 pozunda bahsedilen işlerin yapılabilmesi için bitümün modifiye edilmesi gerektiği ve modifiye edici katkı malzemesi zati bedelinin birim fiyata dahil olan masraflar içinde olduğu halde böyle bir bedelin analiz girdilerinde bulunmaması

sonucunda bu poza ait savunma uygun görülmemiştir.

e) 6100/P: Plent-miks Alttemel ve/veya Plent-miks Temel Yapılması Pozunun analizinde mevcut KGM/6100/3 Plent-miks Temel Yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) pozunun alt analiz girdileri EK-4.2 de sunulmuştur. Söz konusu ek incelendiğinde KGM/4101 pozu için 10,12 TL/ton, KGM/4102 pozu için 11,39 TL/TN, KGM/4105 pozu için 12,94 tl/ton ve KGM/4107 pozu için 13,7 tl/ton birim fiyat olarak belirtilmiştir. KGM/6401/P pozunun alt analiz girdilerinden olan KGM/6200-A Bitümlü Sıcak Karışım malzemelerinin temini pozunun alt analiz girdileri de yukarıda belirtilen pozlarla aynı olmasına  karşın EK-9 da 3,00 tl/tn teklif fiyat olarak belirtildiği, aynı iş kalemleri için farklı fiyatlar ile analiz girdisi teşkil edilmesi çelişkili durum oluşturmuştur….” gerekçesi ile başvuru sahibinin açıklamalarının yeterli bulunmadığına karar verilmiştir.

Başvuru sahibi tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının İdarenin uygun bulmama gerekçeleri ve yukarıda yer alan mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda,

1) İdarece başvuru sahibinin açıklamasının “1- Kamu İhale Tebliği nin 45.1.13.5 nci maddesinde “İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatı, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin  asgari fiyatlara uygun olması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında  (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir. (Örnek: EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatları vb.)” şeklinde bir belirleme yapılmıştır. Firmanız tarafından açıklama istenilen iş kalemlerine yönelik düzenlenen analizler, yardımcı ve/veya alt analizlerde mazot girdisi fiyatı, işin ilan tarihi (10.03.2015) ile ihale tarihi (14.04.2015) tarihleri arasında EPDK tarafından Osmaniye İli için düzenlenen akaryakıt bayi  raporlarındaki belirlenen fiyattan düşük olarak alındığından uygun görülmemiştir.” gerekçesi ile uygun bulunmaması hususunun incelenmesi neticesinde,

Başvuru sahibinin açıklama belgelerinde motorine (mazot) ilişkin olarak NG Petrolcülük Taah. Nak. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen meslek mensubu onaylı 25.07.2015 tarihli fiyat teklifi alındığı görülmüş olup, Tebliğ in 45.1.13.5 nci maddesi uyarınca asgari fiyatlara uygun olmadığı anlaşıldığından İdarece yapılan değerlendirmenin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

2) İdarece başvuru sahibinin açıklamasının “6401/P : 22 Cm Sıkışmış Kalınlıkta, Kırılmış Ve Elenmiş Taş İle Astarsız Temel Üzerine 1 m2 Bitümlü Sıcak Karışım Yapılması, (10 Cm Bitümlü Sıcak Temel Tabakası, 7 Cm Asfalt Betonu Binder Tabakası. 5 Cm Asfalt Betonu Aşınma Tabakası Yapılması) (Kırılmış ve elenmiş taş ile) (Bitüm İdareden) Pozun analizleri incelendiğinde KGM/6405 pozuna ait alt analiz girdilerinde KGM/6400-l:AsfaIt betonu aşınma tabakası malzemelerinin temini pozu için MAR-TAŞ Inş. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. den mali müşavir onaylı fiyat aldığı ekli tekliften görülmüş olsa da Karayolları Genel Müdürlüğü Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplamalar, Bakım ve Trafik İşlerine ait Fiyat Analizleri Kitabında mevcut bahse konu iş kalemi alt analiz girdilerinin muhteviyatında KGM/4365: Sarnıçlı vagon, tanker, kamyon ve roley tank gibi kaplarla taşınan  bitümlü malzemenin depolanması, KGM/4358 Katı bitümlü malzemenin sarnıç veya tanklarda emiş derecesine kadar ısıtılması (makine ile) ve KGM/4366 Bitümlil malzemenin asfalt pompası ile bir kaptan diğer kaba aktarılması işlerinin de bulunduğu söz konusu teklifte bu iş kalemlerinden bahsedilmediği gibi firmanız tarafından teşkil edilen analiz gidilerinde bu iş kalemlerine rastlanmaması” gerekçesi ile uygun bulunmaması hususunun incelenmesi neticesinde,

Başvuru sahibi tarafından açıklama istenen kalemlerden KGM/6401/P pozunun analizinde yer alan KGM/6405 nolu iş kaleminin alt analiz girdilerinden olan “AsfaIt betonu aşınma tabakası malzemelerinin temini (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)” (KGM/6400-1) iş kalemine ilişkin olarak Mar-Taş İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen meslek mensubu onaylı 25.07.2015 tarihli fiyat teklifi alındığı görülmüştür.

Söz konusu “AsfaIt betonu aşınma tabakası malzemelerinin teminine (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)” ilişkin pozun  (KGM/6400-1), Karayolları Genel Müdürlüğü nün birim fiyatlarında alt girdilerinin (KGM/4365: Sarnıçlı vagon, tanker, kamyon, ve roley tank gibi kaplarla taşınan bitümlü malzemenin depolanması, KGM/4358: Katı bitümlü malzemenin sarnıç veya tanklarda emiş derecesine kadar ısıtılması (makine ile), KGM:4366: Bitümlü malzemenin asfalt pompası ile bir kaptan diğer kaba aktarılması)  bulunduğu, ancak bu girdilere ilişkin gerek analiz olarak gerekse fiyat teklifinde ayrıntılı olarak açıklama yapılmadığı anlaşıldığından, İdarece, bu hususta yapılan değerlendirmenin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

3) İdarece başvuru sahibinin açıklamasının “6401/P : 22 Cm Sıkışmış Kalınlıkta, Kırılmış Ve Elenmiş Taş İle Astarsız Temel Üzerine 1 m2 Bitümlü Sıcak Karışım Yapılması, (10 Cm Bitümlü Sıcak Temel Tabakası, 7 Cm Asfalt Betonu Binder Tabakası. 5 Cm Asfalt Betonu Aşınma Tabakası Yapılması) (Kırılmış ve elenmiş taş ile) (Bitüm İdareden) Pozun analizleri incelendiğinde KGM/6307 pozuna ait alt analiz girdilerinde KGM/6300: Asfalt betonu binder tabakası malzemelerinin temini pozu için MAR.-TAŞ İnş. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. den mali müşavir onaylı fiyat aldığı ekli tekliften görülmüş olsa da Karayolları Genel Müdürlüğü Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplamalar, Bakım ve Trafik İşlerine ait Fiyat Analizleri Kitabında mevcut bahse konu iş kalemi alt analiz girdilerinin muhteviyatında KGM/4365: Sarnıçlı vagon, tanker, kamyon ve roley tank gibi kaplarla taşınan bitümlü  malzemenin depolanması, KGM/4358: Katı bitümlü malzemenin sarnıç veya tanklarda emiş derecesine kadar ısıtılması (makine ite) ve KGM/4366: Bitümlü malzemenin asfalt pompası ile bir kaptan diğer kaba aktarılması işlerinin de bulunduğu söz konusu teklifte bu iş kalemlerinden bahsedilmediği gibi firmanız tarafından teşkil edilen analiz girdilerinde bu iş kalemlerine rastlanmaması” gerekçesi ile uygun bulunmaması hususunun incelenmesi neticesinde,

Başvuru sahibi tarafından açıklama istenen kalemlerden KGM/6401/P pozunun analizinde yer alan KGM/6307 nolu iş kaleminin alt analiz girdilerinden olan “AsfaIt betonu binder tabakası malzemelerinin temini (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)” (KGM/6300) iş kalemine ilişkin olarak Mar-Taş İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen meslek mensubu onaylı 25.07.2015 tarihli fiyat teklifi alındığı görülmüştür.

Söz konusu “AsfaIt betonu binder tabakası malzemelerinin teminine (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)” ilişkin pozun  (KGM/6300), Karayolları Genel Müdürlüğü nün birim fiyatlarında alt girdilerinin (KGM/4365: Sarnıçlı vagon, tanker, kamyon, ve roley tank gibi kaplarla taşınan bitümlü malzemenin depolanması, KGM/4358: Katı bitümlü malzemenin sarnıç veya tanklarda emiş derecesine kadar ısıtılması (makine ile), KGM:4366: Bitümlü malzemenin asfalt pompası ile bir kaptan diğer kaba aktarılması)  bulunduğu, ancak bu girdilere ilişkin gerek analiz olarak gerekse fiyat teklifinde ayrıntılı olarak açıklama yapılmadığı anlaşıldığından, İdarece, açıklamanın uygun bulunmamasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

4) İdarece başvuru sahibinin açıklamasının “6401/P : 22 Cm Sıkışmış Kalınlıkta, Kırılmış Ve Elenmiş Taş İle Astarsız Temel Üzerine 1 m2 Bitümlü Sıcak Karışım Yapılması, (10 Cm Bitümlü Sıcak Temel Tabakası, 7 Cm Asfalt Betonu Binder Tabakası. 5 Cm Asfalt Betonu Aşınma Tabakası Yapılması) (Kırılmış ve elenmiş taş ile) (Bitüm İdareden) Pozun analizleri incelendiğinde KGM/6210-A pozuna ait alt analiz girdilerinde KGM/6200-A: Bitümlü sıcak karışım temel malzemelerinin temini pozu için MAR-TAŞ lnş. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. den mali müşavir onaylı fiyat aldığı ekli tekliften görülmüş olsa da Karayolları Genel Müdürlüğü Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplamalar, Bakım ve Trafik İşlerine ait Fiyat Analizleri Kitabında mevcut bahse konu iş kalemi alt analiz girdilerinin muhteviyatında KGM/4365: Sarnıçlı vagon, tanker, kamyon ve roley tank gibi kaplarla taşınan bitümlü malzemenin depolanması, KGM/4358: Katı bitümlü malzemenin sarnıç veya tanklarda emiş derecesine  kadar ısıtılması (makine ile) ve KGM/4366: Bitümlü malzemenin asfalt pompası ite bir kaptan diğer kaba aktarılması işlerinin de bulunduğu söz konusu teklifte bu iş kalemlerinden bahsedilmediği gibi firmanız tarafından teşkil edilen analiz girdilerinde bu iş kalemlerine rastlanmaması” gerekçesi ile uygun bulunmaması hususunun incelenmesi neticesinde,

Başvuru sahibi tarafından açıklama istenen kalemlerden KGM/6401/P pozunun analizinde yer alan KGM/6210-A nolu iş kaleminin alt analiz girdilerinden olan “Bitümlü sıcak karışım temel malzemelerinin temini (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (Tip-A)” (KGM/6200-A) iş kalemine ilişkin olarak Mar-Taş İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen meslek mensubu onaylı 25.07.2015 tarihli fiyat teklifi alındığı görülmüştür.

Söz konusu “Bitümlü sıcak karışım temel malzemelerinin teminine (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (Tip-A)” ilişkin pozun  (KGM/6200-A), Karayolları Genel Müdürlüğü nün birim fiyatlarında alt girdilerinin (KGM/4365: Sarnıçlı vagon, tanker, kamyon, ve roley tank gibi kaplarla taşınan bitümlü malzemenin depolanması, KGM/4358: Katı bitümlü malzemenin sarnıç veya tanklarda emiş derecesine kadar ısıtılması (makine ile), KGM:4366: Bitümlü malzemenin asfalt pompası ile bir kaptan diğer kaba aktarılması)  bulunduğu, ancak bu girdilere ilişkin gerek analiz olarak gerekse fiyat teklifinde ayrıntılı olarak açıklama yapılmadığı anlaşıldığından, İdarece, bu hususta yapılan değerlendirmenin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

5) İdarece başvuru sahibinin açıklamasının “KGM/6401/P pozunun analizinde mevcut KGM/6405 pozu girdileri EK-2.1 de sunulmuştur. Söz konusu ek incelendiğinde; KGM/6405 pozunda bahsedilen işlerin yapılabilmesi için bitümün modifiye edilmesi gerektiği ve modifiye edici katkı malzemesi zati bedelinin birim fiyata dahil olan masraflar içinde olduğu halde böyle bir bedelin analiz girdilerinde bulunmaması” gerekçesi ile uygun bulunmaması hususunun incelenmesi neticesinde,

İdarece KGM/6401/P pozunun birim fiyat tarifinin,

“6401/P          22 Cm Sıkışmış Kalınlıkta, Kırılmış Ve Elenmiş Taş İle Astarsız Temel Üzerine 1 m2 Bitümlü Sıcak Karışım Yapılması, (10 Cm Bitümlü Sıcak Temel Tabakası,  7 Cm Asfalt Betonu Binder Tabakası, 5 Cm Asfalt  Betonu Aşınma Tabakası Yapılması)  (Kırılmış ve elenmiş taş ile)  (Bitüm İdareden):

KTŞ. nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dahilinde, 10 cm bitümlü sıcak temel tabakası,  7 cm asfalt betonu binder, 5 cm asfalt betonu aşınma tabakası yapılması.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar :

Gerekli makine ve teçhizatın iş başında temini, montajı ve demontajı, taşın; çıkarılması, konkasöre verilecek ebatta kırılması, vasıtalara yüklenmesi, konkasöre taşınması, boşaltılması, konkasöre verilmesi, şartnamesinde belirtilen veya İdarece istenilen granülometriyi elde edecek şekilde konkasörle kırılması ve elenmesi, gerektiğinde ilave filler ve doğal kumun plentte temini, munzam elemeler ve granülometri ayarlama işlerinin yapılması, konkasör altının boşaltılması, agreganın vasıtalara yüklenmesi, plent sahasındaki depo yerine taşınması ve boşaltılması, depo yerinde taşıma vasıtalarına yüklenmesi, plent silosuna kadar taşınması, siloya boşaltılması, ısıtılması, kurutulması, elenerek gruplara ayrılması, karıştırıcıya verilmesi, buhar jeneratörü için gerekli suyun iş başında temini, bitümlü malzemenin rafineriden depo tankına kadar taşınması, taşıma dolayısıyla soğuyan bitümlü malzemenin emiş derecesine kadar ısıtılması, bitümlü malzemenin depo tankına aktarılması, depo tankında emiş derecesine kadar ısıtılması ve servis tankına taşınıp, aktarılması, depo ve servis tankında depolanması, tatbik derecesine kadar ısıtılması, miksere istenilen miktarda püskürtülmesi, bitümü modifiye edici katkı malzemesi zati badeli,  bitümü modifiye edici katkı malzemesinin plent sahasına nakli, özel plentte polimer modifiye bitüm (PMB) hazırlanması içim gerekli işler,  büyük plent ünitesinde polimer modifiye bitüm kullanılarak Asfalt betonu kaplama ve Bitümlü sıcak temel hazırlanması için gerekli ilave işler, agrega ve bitümlü malzemenin şartnamesine göre karıştırılması, kaplama yapılacak yol sathının ve kaplama anında ek yerlerinin süpürülmesi ve çıkan süprüntü malzemesinin vasıtalara yüklenmesi, taşınması ve depo yerinde boşaltılması, trafik işaretleme malzemelerinin serim yapılacak kesimde temini, işaretlemenin yapılması ve emniyet tedbirlerinin alınması, bitümlü yapıştırıcının (RS1, CRS1, CRS2) iş yerine taşınması, depolanması, distribütöre aktarılması, tatbik derecesine kadar distribütörde ısıtılması, distribütörle yola nakli ve bitümlü sıcak karışım tabakası serilecek platforma püskürtme borusu ile veya borunun yanaşmadığı yerlerde el ile püskürtülmesi, bitümlü sıcak karışımın taşıma vasıtalarına yüklenmesi, taşıma vasıtalarının sırası gelinceye kadar plentte ve serim yerinde bekletilmesi, serileceği yere taşınması, finişere boşaltılması, termal segregasyonun önlenmesi için gerekli tedbirler alınarak elektronik duyargalı finişerle serilmesi, tokmaklanması, demir merdaneli ve lastik tekerlekli silindirlerle sıkıştırılması, gerektiğinde ek yerlerinin ısıtılması, kesilmesi, kenarların ve ek yerlerinin tanzimi, geometrik standardın temini için aletli ölçmelerin yapılması, elektronik duyargalı finişer için yan baz hattının yerleştirilmesi, kot almaya yarayacak ayarlı ofset hattının teşkili, aplikasyon, nivelman vs. yapılması, taşıma kamyonlarının plentte bekletilmeleri, finişerle veya malzeme transfer aracı ile beraber çalışmaları ve sırası gelinceye kadar beklemelerinin karşılığı, araştırma ve teknik nezaret işlerinin yapılması suretiyle tabakanın teşkili, yüzey düzgünsüzlüğünün (Sürüş Konforu / Kalitesi) için “Yol Üstyapısı Performans Kriterleri ve Ödeme Koşulları Şartnamesi”nde belirtilen esaslar ve şartlar dahilinde, tüm giderleri yükleniciye ait olmak üzere profilometre ölçüm cihazıyla ölçümün yapılması ile aşağıda “Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç masrafları ile yüklenici karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar :

Yoktur.

Ölçü :

5 cm sıkışmış kalınlıktaki asfalt betonu aşınma tabakasının m2 cinsinden üst yüzey alanıdır.

NOT: İşin tamamlanıp Bitümlü Sıcak Karışım tabakalarının aşınma seviyesinde tamamlanmadığı durumlarda aşağıdaki hususlar (kesin hesap aşamasında) uygulanır:

-Binder seviyesinde tamamlanması halinde ölçülen binder yüzey alanının 1,03 e,

-Bitümlü Temel seviyesinde tamamlanması halinde ölçülen bitümlü temel yüzey alanının 1,05 e bölünmesi sonucu bulunan alan ödemeye esas alınır.

Ödeme :

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde, Poz 6401/P deki “22 Cm Sıkışmış Kalınlıkta, Kırılmış Ve Elenmiş Taş İle Astarsız Temel Üzerine 1 m2 Bitümlü Sıcak Karışım Yapılması, (10 Cm Bitümlü Sıcak Temel Tabakası,  7 Cm Asfalt Betonu Binder Tabakası, 5 Cm Asfalt  Betonu Aşınma Tabakası Yapılması)  (Kırılmış ve elenmiş taş ile)  (Bitüm İdareden) işi, yüklenici tarafından teklif edilen m2 teklif birim fiyatı üzerinden yapılır…” şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

İdarece hazırlanan birim fiyat tariflerinin incelenmesi neticesinde, KGM/6401/P pozunun birim fiyat tarifinde, katkı malzemesinin zati bedelinin var olduğu anlaşılmıştır.

KGM/6401/P pozunun analizinde yer alan KGM/6405 poz nolu iş kalemindeki işlerin yapılabilmesi için bitümün modifiye edilmesi gerektiği ve modifiye edici katkı malzemesinin zati bedelinin birim fiyata dahil olan masraflar içinde olduğu, ancak başvuru sahibinin savunmasında katkı malzemesinin zati bedeline analiz girdileri arasında ayrıca yer verilmediği, kaldı ki isteklinin şikayet dilekçesinde de söz konusu giderin aslında teklif fiyata dahil olduğunun kabul edildiği, oysa KGM/6405 pozuna ait birim fiyat, analiz ve yapım şartlarının incelenmesinde modifiye edici katkı malzemesinin bedelinin ayrıca ödeneceğinin belirtildiği anlaşılmış olup, İdarece yapılan değerlendirmede bir aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Netice itibariyle başvuru sahibinin açıklama istenen iş kalemlerinden KGM/6401/P pozuna ilişkin açıklamalarının, İdarece uygun görülmemesine ilişkin değerlendirmesinin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

6) İdarece başvuru sahibinin açıklamasının “6100/P: Plent-miks Alttemel ve/veya Plent-miks Temel Yapılması Pozunun analizinde mevcut KGM/6100/3 Plent-miks Temel Yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) pozunun alt analiz girdileri EK-4.2 de sunulmuştur. Söz konusu ek incelendiğinde KGM/4101 pozu için 10,12 TL/ton, KGM/4102 pozu için 11,39 TL/TN, KGM/4105 pozu için 12,94 tl/ton ve KGM/4107 pozu için 13,7 tl/ton birim fiyat olarak belirtilmiştir. KGM/6401/P pozunun alt analiz girdilerinden olan KGM/6200-A Bitümlü Sıcak Karışım malzemelerinin temini pozunun alt analiz girdileri de yukarıda belirtilen pozlarla aynı olmasına  karşın EK-9 da 3,00 tl/tn teklif fiyat olarak belirtildiği, aynı iş kalemleri için farklı fiyatlar ile analiz girdisi teşkil edilmesi çelişkili durum oluşturmuştur.” gerekçesi ile uygun bulunmaması hususunun incelenmesi neticesinde,

İdarece aşırı düşük açıklaması istenen 6100/P poz nolu iş kaleminin alt analizinde yer alan KGM/6100-3 poz nolu “Plent-miks temel yapılması (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)(T2)” pozunun alt analiz girdilerinde yer alan örneğin KGM/4101/B poz nolu “Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 37,5 mm (1 ½”) lik agrega hazırlanması” iş kaleminde, başvuru sahibinin açıklamasında KGM fiyatı olan 10,12 TL fiyat  teklif edildiği, KGM/4102/B pozu “Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 25 mm (1″) ve 19 mm (3/4″)lik agrega hazırlanması”  için 11,39 TL, KGM/4105/B pozu “Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 12,5 mm (½”) ve 9,5 mm (3/8″) lik agrega hazırlanması” için 12,94 TL ve KGM/4107/B pozu “Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 4,75 mm (no:4) ve daha küçük agrega hazırlanması” için 13,7 TL teklif edildiği,

Yine açıklama istenilen 6401/P poz nolu iş kaleminin analiz girdilerinden KGM/6210-A iş kaleminin alt analiz girdilerinden “Bitümlü sıcak karışım malzemelerinin temini Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)(Tip -A)” KGM/6200-A pozunun alt analiz girdilerinin de, yukarıda anılan pozlarla aynı olduğu ve söz konusu girdi için başvuru sahibi tarafından 3,00 TL fiyat teklifinde bulunulduğu görülmüştür.

Ancak başvuru sahibinin dördüncü iddiası kapsamında “Bitümlü sıcak karışım malzemelerinin temini (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (Tip -A)” ne ilişkin fiyat teklifi uygun bulunmadığından geçersiz fiyat teklifindeki tutarla başka bir analizde yer alan bir girdiye yönelik fiyat karşılaştırılması ile ilgili hukuki bir değerlendirme yapılmamıştır.

Diğer taraftan İdarece aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ekinde açıklama istenilecek iş kalemleri ve açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesinin verildiği, ayrıca doküman ekinde örnek analiz formatının da verildiği, açıklama istenilen iş kalemlerine ilişkin olarak birim fiyat tariflerinin yapıldığı, açıklama istenilen iş kalemlerine yönelik  genel fiyat analizlerinin hazırlandığı görülmüş olup, İdarece yapılan işlemlerde herhangi bir aykırılık bulunmadığı ve başvuru sahibinin bu yöndeki iddialarının  yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun un 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun un 54 üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Esasta Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Copyright 2016 © www.asiridusuk.com Tüm hakları saklıdır. NF Teknoloji