İhalelerde tasfiye fesih süreci

T.C.

HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı: 30343279-609- 2 S- b

Konu:4735 Sayılı Kanunun Geçici 4 üncü Maddesi

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

Bilindiği üzere, 17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32 nci maddesi ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa "Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri" başlıklı Geçici 4 üncü madde eklenmiştir. Söz konusu maddede;

"31/8/2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan (3 üncü maddesindeki istisnalar dahil) ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması kaydıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü  alınarak  idarenin onayına bağlı olarak feshedilip tasfiye edilebilir veya devredilebilir. Bu durumda devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi itibarıyla aranacak olup devirden veya fesihten kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz. Yüklenimi ortak girişim tarafından yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında devir veya hisse devirlerinde ilk ihaledeki yeterlik şartları aranmaz. Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. Bu fıkra kapsamında devredilen sözleşmeler ile bu fıkra kapsamına girmekle birlikte devredilmeyen sözleşmelerde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması kaydıyla süre uzatımına ilişkin kısıtlama ve şartlara tabi olunmaksızın Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idare tarafından süre uzatılabilir.

Sözleşmenin bu madde kapsamında feshedilerek tasfiye edilmesi veya devredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Yüklenici tarafından, işin idarece uygun görülecek can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması şarttır. Bu kapsamda düzenlenecek fesihnamelerden ve devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmaz."

hükmü yer almaktadır.

Madde gerekçesinde ise, sözleşmelerin imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları dolayısıyla ülkemizin kalkınması için çok önemli olan büyük projelerin ve kamu hizmetlerinin aksamamasını ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesini teminen yüklenicilere idare onayına bağlı olarak fesih ya da devir hakkı verilmesi amaçlandığı, tasfiye veya devir ile ilgili karar alma sürecinin daha etkin bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünün alınması ve madde kapsamına giren sözleşmelere ilişkin  idarelere süre uzatımı konusunda yetki verilmesi amaçlandığı belirtilmiştir.

Yukarıda yer alan madde hükmü ve gerekçesi kapsamında Bakanlığımızdan görüş talep edilebilmesine ilişkin idareler tarafından tesis edilecek işlemlerde uygulama birliğinin sağlanması ile idarelerce alınacak kararların etkin ve süratli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla aşağıda yer alan açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

 1. Yükleniciler, 19/01/2019 - 19/03/2019 tarihleri arasında ve her durumda 19/03/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar anılan maddede belirtilen koşullar çerçevesinde, sözleşmenin tarafı olan idarelere başvurularını yapacaklardır. Belirtilen sürede yapılmayan başvurularla ilgili Bakanlığımızdan görüş talep edilmeyecektir.
 2. İdareler Bakanlığımıza gönderecekleri yazıda; imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelip gelmediğini ve bu artışların sözleşmenin sürdürülebilirliğini etkileyip etkilemediğini veya ne ölçüde etkilediğini belirteceklerdir. Ayrıca, talep yazısında belirtilen işe ilişkin sözleşmenin fotokopisi ile ekte örneği sunulan

 

Bilgi Formu, goruş talep edilen her bir iş için ayrı ayrı doldurularak yazı ekinde gönderilecektir.

İdareler, yüklenicinin tasfiye, devir, süre uzatımına ilişkin taleplerini, bu taleple ilgili olarak idarenin olumlu veya olumsuz değerlendirmesini gerekçesini de içerecek şekilde Bakanlığımıza ileteceklerdir. Süre uzatımı talebinin idarece olumlu karşılanması halinde ne kadar süre uzatımının verilmesinin öngörüldüğünün de belirtilmesi gerekmektedir.

Bu maddede belirtilen şartları taşımayan görüş talepleri ile ilgili olarak Bakanlığımızca değerlendirme imkanı olamayacağından, ilgili idareye "Değerlendirme Yapılamadı" şeklinde görüş bildirilecektir.

 1. Bakanlığımıza gönderilecek talep yazıları;
  • İhaleyi yapan Bakanlık (merkez ve taşra birimleri) veya bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar, döner sermaye kuruluşları, kamu iktisadi kuruluşları, fonlar, doğrudan ve dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunulan her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler için Bakanlığınız (Strateji Geliştirme Başkanlığı),
  • Herhangi bir Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin en üst yöneticisi,
  • İl özel idareleri ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde İçişleri Bakanlığı,
  • Belediyeler ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

tarafından iletilecektir.

 1. 4735 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi uyarınca kurum ve kuruluşlar talep yazılarını Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığına hitaben göndereceklerdir.
 2. Bu genel yazının yayımı tarihinden önce Bakanlığımıza intikal eden talep yazıları, dikkate alınmayacak olup, yazımızda belirlenen kurallar çerçevesinde yenilenerek tekraren Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmesi halinde işleme konulacaktır.

Bilgilerini ve yazımızın merkez ve taşra teşkilatınız ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarınıza, döner sermayeli kuruluşlarınıza, kamu iktisadi teşebbüslerinize, fonlarınıza, doğrudan ve dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunduğunuz her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketlere Bakanlıklarınızca,

 • Belediyeler ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca,
 •  

 

Yatının İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına, İl özel idareleri ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelere ise İçişleriBakanlığınca,

gerekli duyurunun yapılması hususunda bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

 

 

 

Osman DINÇBAŞ Bakan Yardımcısı

 

EK: Bilgi Formu

 

DAĞITIM:

1-Türkiye Büyük Millet Meclisi 2-Cumhurbaşkanlığı

3-Anayasa Mahkemesi 4-Yargıtay

5-Danıştay

6-Hakimler ve Savcılar Kurulu 7-Sayıştay

8-Bakanlıklar

9-Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri

 

BiLGİ FORMU

 

iHALE BiLGiLERi

İdare adı

 

İhale adı

 

İhale türü

 

İhalenin kapsamı (4734 sayılı Kanun veya istisna kapsamında ise madde bendi ve var ise istisnaya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı adı, Yönetmelik vb. düzenlemeler adı)

 

Yüklenici adı

 

İhale kayıt numarası (İKN)

 

İhale tarihi

 

Yüklenici teklifinin aşırı düşük teklif kapsamında olup olmadığı

 

 

SÖZLEŞME BiLGiLERi

Sözleşme tarihi

 

İlk sözleşme bedeli

 

Toplam sözleşme bedeli

 

 

Fiziki ve/veya nakdi gerçekleşme oranı ve tahakkuka bağlanan hakediş tutarı

 

İşin süresi ve varsa süre uzatımları dahil işin bitim tarihi

 

Yükleniciye başvuru tarihinden önce süre uzatımı verilip/ verilmediği, Verildi ise Süresi

 

Fiyat farkı öngörülüp öngörülmediği, öngörülüyor ise sözleşmesinde yer alan fiyat farkı formülü

 

Geçici kabulun yapılıp yapılmadığı, yapıldı ise tarihi

 

Cezalı çalışılıp çalışılmadığı, çalışılıyor ise süresi ve toplam ceza tutarı

 

 

GEÇiCi 4.  MADDE BiLGiLERi ·

Yüklenicinin idareye başvuru tarihi

 

 

Yüklenicinin talebi (tasfiye, devir, süre uzatımına ilişkin talepleri)

 

Yüklenicinin talebine ilişkin bilgi ve belgeler

 

Yüklenicinin talebine ilişkin idarenin görüşü

 

Devir talebi varsa, sözleşmeyi devralması öngörülen yüklenici bilgileri

 

 

Varsa yüklenicinin devam eden diğer işlerine ilişkin bilgiler (sayı, tutar, İKN)

 

Sözleşmenin tarafı olan idareye ilişkin iletişim bilgileri

 

ol ER ertGILER

 

 

 

İdare bu kısımda varsa yukarıda istenen bilgiler dışında, önemli gördüğü diğer bilgilere yer verecektir.

Copyright 2016 © www.asiridusuk.com Tüm hakları saklıdır. NF Teknoloji