İşçilik hesaplama modülü kullanma sorunluluğu

İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ KULLANMA ZORUNLULUĞU

KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No : 49 Karar Tarihi : 03.06.2015 Karar No : 2015/UH.II-1565

1

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

BAŞVURU SAHİBİ:

Vaşa Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.- Desa Özel Güvenlik Koruma ve Eğit. Sist. Hizm. Tic. Ltd. Şti.- Al Grup Güvenlik Hizm. Ltd. Şti. Ortak Girişimi,

Çekirge Mah. Doburca Cad. Çizgi Sok. No: 5/C Kat: 2 Çekirge BURSA

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satın Alma ve İhale Daire Başkanlığı

Reşatbey Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/ADANA

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/14533 İhale Kayıt Numaralı “Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına Bağlı Tüm Birimlerin Korunması ve Güvenliğin Sağlanması İşi İçin Güvenlik Personeli Çalıştırılması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satın Alma ve İhale Daire Başkanlığı tarafından 26.03.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına Bağlı Tüm Birimlerin Korunması ve Güvenliğin Sağlanması İşi İçin Güvenlik Personeli Çalıştırılması” ihalesine ilişkin olarak Vaşa Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.- Desa Özel Güvenlik Koruma ve Eğit. Sist. Hizm. Tic. Ltd. Şti.- Al Grup Güvenlik Hizm. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin 22.04.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 11.05.2015 tarih ve 41073 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.05.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2015/1255 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idarece birim fiyat teklif cetvellerinde bulunan 2’nci ara toplam içerisindeki 1 ve 2 sıra numaralı iş kalemlerine ait teklif ettikleri birim fiyatların, asgari işçilik maliyetinin altında olması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, KİK işçilik hesaplama modülü kullanmadan, basiretli bir tacir gibi davranarak elle hesaplama yaptıkları, her ne kadar KİK işçilik hesaplama modülü ile yapılan hesaplama sonucu ile kendilerince yapılan hesaplama sonucu birbirinden farklı olsa da, kendi hesaplamaları sonucunda ulaşılan birim fiyat teklif cetvelindeki 2’nci ara toplam içerisinde yer alan 1 ve 2 sıra numaralı iş kalemlerine ait hesaplanan birim fiyatların, teklif edilmesi gerekli asgari işçilik tutarından daha az olmadığı, bu nedenle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı ve tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No : 49 Karar Tarihi :03.06.2015 Karar No : 2015/UH.II-1565

2

Şikayete konu ihaleye ilişkin olarak daha önce Ar Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmetleri Ticaret A.Ş. tarafından 07.04.2015 tarih ve 31830 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile ihale dokümanına yönelik iddialar ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş, 14.05.2015 tarih ve 2015/UH.II-1372 sayılı kurul kararı ile “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dâhil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “…

78.29. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır.

78.30. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

a) Asgari İşçilik Maliyeti: İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil), nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler ve işveren sigorta primlerinin toplam tutarı asgari işçilik maliyetini oluşturur.

b) İşçilikle Bağlantılı Ayni Giderler: İdari şartnamede işçi sayısıyla bağlantı olarak teklife dahil edilmesi öngörülen ayni giderler teklif bileşeni kabul edilir.

c) Hizmetin Yürütülmesine Yardımcı Unsurlar: İhale konusu hizmet işinin yürütülmesinde yardımcı nitelikte olan ve idari şartnamede belirtilen unsurlar teklif bileşeni kabul edilir.

ç) Giderleri ve Genel Giderler: İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri, silahlı atış eğitim gideri, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri, yaka kartı, önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlama gideri, toplu ulaşım kartı bedeli ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden; işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri için ise çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden, % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni olarak kabul edilir.” açıklaması yer almaktadır.

Aynı Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.3. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.

79.3.3. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No : 49 Karar Tarihi : 03.06.2015 Karar No :2015/UH.II-1565

3

maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur…” açıklamaları yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına Bağlı Tüm Birimlerin Korunması ve Güvenliğin Sağlanması İşi İçin Güvenlik Personeli Çalıştırılması…” düzenlemesi yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “…25.1. İlgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

-10 Adet Güvenlik Amiri için brüt asgari ücretin % 50 fazlası teklif fiyata dahildir.

– 36 Adet Güvenlik Şefi için brüt asgari ücretin % 30 fazlası teklif fiyata dahildir.

-798 Adet Güvenlik Personeli için brüt asgari ücretin % 20 fazlası teklif fiyata dahildir.

b) Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Yapılacak Olan Gün ve Çalışacak Personel Sayısı

– 10 Adet Güvenlik Amiri için 395,00 Gün Ulusal Bayram ve Genel Tatil İşçilik ücreti teklif fiyata dahildir.

– 36 Adet Güvenlik Şefi için 1.422,00 Gün Ulusal Bayram ve Genel Tatil İşçilik ücreti teklif fiyata dahildir.

– 798 Adet Güvenlik Personeli için 31.521,00 Gün Ulusal Bayram ve Genel Tatil İşçilik ücreti teklif fiyata dahildir.

25.3.2. Yemek ve yol giderleri:

– Dosya kapsamında tüm çalışanlar için aylık olmak üzere, her ayda 26 gün üzerinden brüt 13,00 TL/Gün yemek gideri nakden ödenecek ve bordroda gösterilecektir.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Diğer giderler:

-Teknik şartnamenin 17.2.- 17.2.1.-17.2.2- 17.2.3. maddelerinde detayları belirtilen personellere ait Giyimle ilgili giderler ile 17.3. maddesinde belirtilen Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler teklif fiyata dahildir.

-İhale konusu işle ilgili istenilen motosikletlere ait yakıt giderleri teklif fiyata dahildir.”düzenlemesi yer almaktadır.

İhale dokümanında yer alan birim fiyat teklif cetvelinin,

“… A1 B2
Sıra No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3 Miktarı Teklif Edilen4Birim Fiyat Tutarı
Birimi İşçi say. Ay/gün/saat
1 Güvenlik Amiri Çalıştırılması Ay 10 31
Copyright 2016 © www.asiridusuk.com Tüm hakları saklıdır. Web Tasarım