Kamu İhale Kararları

Kamu ihalelerinde aynı bilgisayar veyahut aynı internet bağlantısını kullanarak, teklif zarfları, mektupları ve cetvelleri üzerinde yer alan imzaların birbirlerinden farklı oldukları, anılan imzaların farklı kişiler tarafından atıldıkları, söz konusu teklif mektubu ve eki teklif cetvellerinin dijital ortamda hazırlandığı, geçici teminat mektuplarının aynı bankanın aynı şubeleri... Devamı »
İhalelerde istenilen ticaret sicil gazetelerinde olması gereken unsurlar hakkında kik kararı, kısaca özetle karada sicil gazetesinde olması gereken, ortaklık durumu, t.c. kimlik numarasının olması ortakların belli olması, bu gibi verilerin eksik olması durumunda idarenin yapması gereken işlemlerde belirtilmekte... Devamı »
Kamu ihalelerinde 17/01/2019 tarihinde kabul edilen 18/01/2019 tarihinde resmi gazetede yayınlanan VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN `un MADDE 32- 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri ... Devamı »
Başvuruya konu ihalenin 01.07.2011 tarihinde gerçekleştirildiği, idarece yapılan yasaklılık teyidi sonucunda başvuru sahibinin teklif mektubunu imzalayan Süleyman Yaprak hakkında kamu davası bulunduğu, 2017/DK.D-300 sayılı Düzenleyici Kurul kararı çerçevesinde ihaleye katılma engelinin kamu davası açılması ile birlikte başlayacağı dikkate alındığında, başvuru sahibinin ihale ta... Devamı »
Başvuru sahibi Volkan İtfaiye Araçları San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubu incelendiğinde, teklif tutarının rakam ile “2.840.000,00 TL” şeklinde yazıldığı buna karşın yazı ile “İkimilyonsekizyüzkırk Türklira” şeklinde yazıldığı, ayrıca birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinde de toplam teklif tutarının rakam ile 2.840.000,00 TL ol... Devamı »
Birim fiyat teklif mektubunun ayrılmaz bir parçası olan birim fiyat teklif cetvelinin, birim fiyat teklif cetveli standart formunun 8 nolu dipnotuna uygun bir şekilde yani teklif vermeye yetkili kişi tarafından “her sayfasının” ad soyad/ticaret unvanı yazılıp imzalanarak sunulması gerekmektedir. Birim fiyat teklif cetvelinin imzalanmamış olan (özellikle başvuru sahibince ihalen... Devamı »
idare tarafından ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirmeye alınacağı, başvuru sahibi istekli tarafından teklif dosyası kapsamında sadece 4734 sayılı Kanun’un 22’nci maddesinin (c) bendi kapsamında yapılan işten elde edilen iş deneyim belgesinin sunulduğu ve iş deneyim belgesine konu iş kapsamında id... Devamı »
Danıştay 15.Dairesinin 2014/3221 Esasına kayden açılan dava sonucu verilen 2016/1655 sayılı kararda; Kurumumuz web sitesinde yayımlanan 21/03/2014 tarihli ``Medula-hastane Sistemini Kullanan Tüm Özel Sağlık Hizmet Sunucularının Dikkatine” başlıklı duyurunun iptaline karar verilmiştir.... Devamı »
Bölünen şirketin infisah etmeyerek mevcudiyetini devam ettirdiği hallerde, bölünen şirket namına düzenlenen iş deneyim belgelerinin sadece bu şirket tarafından kullanılabileceğine; bölünen şirketin infisah ettiği ve faaliyet alanını esas alan bölünmenin söz konusu olduğu durumlarda iş deneyim belgelerinin sadece ilgili olduğu faaliyetin devrolunduğu şirket tarafından kullanılab... Devamı »
Emniyet Genel ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından yapılan herhangi bir bildirim de bulunmadığı hususu göz önüne alındığında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.... Devamı »
4734 sayılı kanuna tabi ihalelerde 4734 sayılı kamu ihale kanununun 11/g maddesi uyarınca yapılacak olan güvenlik soruşturmaları, hangi kurum ve kuruluşlarca yapılmalı hangi idarenin verdiği rapor dikkate alınmalı bu konuda yayınlanmış kamu ihale kurumu kurul kararı.... Devamı »
İtirazen şikâyet dilekçesi üzerinde yapılan incelemede, pazarlık usulü ile ve ilansız şekilde gerçekleştirilen ihalede başvuru sahibinin ihaleye davet edilmediği ve Kamu İhale Kanunu’nun 28’inci maddesinde yer alan emredici hüküm kapsamında ihale dokümanının kendisine satılmadığı, ilgilinin istekli olabilecek statüsünü haiz olmadığı, dolayısıyla başvuru ehliyetini haiz olma... Devamı »
Şirket bölünmelerinin kamu ihale mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmesi ve bu konuyla ilgili kamu ihale kurumunun düzenleyici kararları... Devamı »
Kamu ihalelerinde istenen belgeler içerisinde yer alan bilanço ve gelir tablosunda ıslak imzanın olmaması elenme sebebi midir. Aşağıdaki karar da acaba firma itirazında “8.1.1. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmes... Devamı »
1 2 3 4 5 » »» Toplam 76 Karar Bulundu
Copyright 2016 © www.asiridusuk.com Tüm hakları saklıdır. NF Teknoloji