Matrah sorgulamasında sorgu nasıl yapılır

KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No : 39 Karar Tarihi : 03.06.2015 Karar No : 2015/UH.II-1555

1

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

BAŞVURU SAHİBİ:

Aydın Mat Tasarım Proje İnş. Taah. Nak. Bil. İşl. Tic. Ltd. Şti.,

Kurtuluş Mah. Kıbrıs Cad. No: 35/B AYDIN

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı,

Kepez Mevkii 09010 AYDIN

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/26603 İhale Kayıt Numaralı “ADÜ Derslikler ve İdari Birimler 3 Kısım İnşaatı Projeleri Yaptırılması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı tarafından 08.04.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “ADÜ Derslikler ve İdari Birimler 3 Kısım İnşaatı Projeleri Yaptırılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Aydın Mat Tasarım Proje İnş. Taah. Nak. Bil. İşl. Tic. Ltd. Şti.nin 24.04.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.05.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.05.2015 tarih ve 40501 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.05.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2015/1236 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

Başvuru konusu ihaleye kendileri ile başka bir isteklinin de eşit teklifi vermeleri nedeniyle, ihale komisyonu tarafından 09.04.2015 tarihinde kendilerine tebliğ edilen 215-2/216 sayılı yazı ile İdari Şartname’nin 35.2’nci maddesinde belirtilen belgelerin istendiği, bu yazıya istinaden kendileri tarafından İdari Şartname’nin 35.2’nci, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 70’inci maddesine istinaden Yönetmelik’in 63’üncü maddesinin (a) bendinde belirtilen “vergi matrahın/mali zararın net satışlar tutarına oranının büyüklüğünün” belirlenebilmesi için gerekli belgelerin idareye sunulduğu, ancak ihale komisyonunun tüm belgeleri eksiksiz teslim eden eşit teklif sahibi diğer isteklinin teklifini ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlediği, aynı maddenin (a) bendi dışında diğer bentlerde sayılan belgeleri teslim etmedikleri gerekçesiyle kendilerinin teklifini ihale aşamasında istenilen belgeleri var/yok belgesi gibi değerlendirerek ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmesine oy çokluğu ile karar verildiği,

İhale komisyonu tarafından anılan Yönetmelik’in 63’üncü maddesinin uygulanmasında yorum hatasına düşüldüğü, Tebliğ’in 70.1.1’inci maddesine istinaden değerlendirmede EKAP KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No :2015/036 Gündem No : 39 Karar Tarihi : 03.06.2015 Karar No : 2015/UH.II-1555

2

üzerinde bulunan bilgilerin esas alınacağı için isteklilerden yazı ile bu belgelerin istenmesine bile gerek bulunmadığı ancak yine de Yönetmelik’in 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden değerlendirme yapılması için gerekli belgelerin gönderildiği, Yönetmelik’in 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen KİK028.0/H standart formunun sunulmamasının Tebliğ’in 70.2’nci maddesi uyarınca EKAP üzerindeki bilgiler dikkate alınacağı açıklamasına göre sunulmasına gerek bulunmadığı ve değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olamayacağı, diğer bentlerde belirtilen belgelerinde mevzuata göre istenmesinin mümkün olmadığı ve bunların sunulmamasının eksiklik olarak değerlendirilemeyeceği ve gönderilmesine dahi gerek bulunmadığı,

İhale komisyonunca alınan bu kararın yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu, eşitliğin bozulmaması durumunda sonraki kritere göre işlem tesis edilmesi gerektiği, vergi matrahının/net zararın net satışlar oranına büyüklüğüne ilişkin verilerin araştırılması neticesinde vergi matrahı/net satışlar oranının diğer eşit teklif sahibi isteklinin oranından büyük olduğu, bu tespitin ihale komisyonunun mali üyesi tarafından ihale komisyonun kararında da yapıldığı, tüm bu nedenlerle ihalenin kendi uhdelerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin eşit olması” başlıklı 63’üncü maddesinde “(1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde;

  1. a) Vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına oranının büyüklüğü,
  2. b) İsteklinin ve istekli tarafından söz konusu ihalede tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağının, ihale ilan/davet tarihi itibariyle yüklenimlerinde bulunan ve Kanuna göre sözleşmeye bağlanmış olan hizmet işlerine ait sözleşme tutarları toplamının düşüklüğü,
  3. c) İsteklinin korumalı iş yerine sahip olması,

ç) Faaliyet süresinin uzunluğu,

kriterleri, sırayla dikkate alınır. Buna göre, üst sırada belirtilen kritere göre eşitliğin bozulmaması durumunda sonraki kritere başvurulur.

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde, tekliflerin birbirine eşit olması durumunda fiyat teklifi düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda, idari şartnamede yer alan fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

(3) Birinci fıkranın (a) bendindeki kriter, işletme hesabı esasına göre defter tutan istekliler için vergi matrahı/mali zararın gayrisafi satış hasılatı tutarına oranı şeklinde uygulanacak, aynı fıkranın (b) bendine göre yapılacak değerlendirmede KİK028.0/H nolu standart forma göre düzenlenecek yazılı beyan esas alınacaktır.”hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin eşit olması” başlıklı 70’inci maddesinde “70.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, en düşük geçerli teklifin birden fazla istekli tarafından verilmesi durumunda; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, Hizmet Alımı İhaleleri KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No :2015/036 Gündem No : 39 Karar Tarihi : 03.06.2015 Karar No : 2015/UH.II-1555

3

Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinde belirtilen kriterler sırayla dikkate alınır. Buna göre, üst sırada belirtilen kritere göre eşitliğin bozulmaması durumunda sonraki kritere geçilir. Ortak girişimler için yapılacak değerlendirmede pilot veya koordinatör ortağın durumu esas alınır.

70.1.1. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre idare tarafından yapılacak değerlendirmede, istekliye ait ihale tarihinden önceki son gelir/kurumlar vergisi beyannamesindeki vergi matrahı/mali zarar tutarı ile bu beyanname ekindeki gelir tablosunda yer verilen net satışlar tutarına (işletme hesabı esasına göre defter tutan istekliler için beyannamede yer alan performans bilgileri tablosundaki gayrisafi hasılat tutarına) ilişkin EKAP üzerinde bulunan bilgiler esas alınır. Ancak ihale tarihinin yılın ilk dört ayında olması durumunda, değerlendirme yapılırken iki önceki yıla ait bilgiler üzerinden değerlendirme yapılır.

70.1.2. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan kriterin değerlendirilmesinde isteklinin ve istekli tarafından söz konusu ihalede tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağın ilan/davet tarihi itibariyle yüklenimlerinde bulunan hizmet işlerinin toplam tutarına (varsa iş artışları hariç) dair yazılı beyanı esas alınır. Söz konusu yazılı beyan KİK028.0/H numaralı standart forma göre düzenlenecek olup, beyan edilen hususların idarece EKAP üzerinden teyidi yapılır.

70.1.3. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kriterin değerlendirilmesinde ilgili mevzuatınca düzenlenmiş olan korumalı iş yeri statüsü belgesi esas alınır.

70.1.4. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine göre yapılacak değerlendirmede gerçek kişi istekliler için ticari işletme tescil tarihini, tüzel kişi istekliler için ise şirket kuruluş sözleşmesinin tescil tarihini gösteren ticaret sicil gazetesi nüshası/nüshaları veya ticaret sicil müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler esas alınır.

70.2. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre yapılan değerlendirme sonucunda eşitliğin bozulmaması halinde, teklifi eşit olan isteklilere, 70.1.2 nci maddesinde belirtilen yazılı beyan ve varsa 70.1.3 üncü maddesinde belirtilen belgeyi sunmaları için 3 (üç) iş günü süre tanınır. 70.1.2 nci maddesinde belirtilen yazılı beyanın sunulmaması halinde istekliye ait EKAP üzerinde bulunan bilgiler dikkate alınır.” açıklaması,

Diğer taraftan 26.03.2015 tarihinde Kurum’un internet sitesinde “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde esas alınacak olan ilk kriter “Vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına oranının büyüklüğü” olarak belirlenmiştir.

Konuya ilişkin olarak, 11/02/2015 tarih ve 2015/DK.D-31 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı ile “İsteklilerin ilgili takvim yılı/hesap dönemine ait olarak kanuni süresi içerisindeki KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No :39 Karar Tarihi : 03.06.2015 Karar No : 2015/UH.II-1555

4

“son gelir/kurumlar vergisi beyanname” lerindeki vergi matrahı tutarı ile bu beyanname eki gelir tablosunda yer alan net satışlar tutarının “dikkate alınması gereken değerler” olarak kabul edilmesi, dolayısıyla kanuni süresi dolduktan sonra düzeltme beyannamesi adı altında verilen beyannamelerin ve eklerinin dikkate alınmaması gerektiğine” karar verilmiştir.

Bu doğrultuda, Elektronik Kamu Alımları Platformunda (EKAP) yer alan “Vergi Matrahı Sorgulama” menüsünde anılan Kurul Kararı çerçevesinde gerekli güncellemeler yapılmış olup, 22/02/2015 tarihi itibarıyla idareler tarafından EKAP üzerinden yapılan sorgulamaların sonucunda isteklilerin ilgili takvim yılı/hesap dönemine ait olarak kanuni süresi içerisindeki son gelir/kurumlar vergisi beyannamelerindeki vergi matrahı tutarı ile bu beyanname eki gelir tablosunda yer alan net satışlar tutarları gösterilmeye başlanmıştır.

Bununla birlikte, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 25/03/2014 ve 24/04/2014 tarihli sirkülerler ile gelir ve kurumlar vergisi beyanname verilme süreleri uzatıldığından, EKAP’ta yer alan “Vergi Matrahı Sorgulama” menüsünde yapılan sorgulamalarda uzatılan süreler esas alınarak sonuçların gösterilmesi şeklindeki uygulama devreye alınmıştır.

Uzatılan süreler de dahil olmak üzere kanuni süresi içerisinde beyannamenin verilmediği hallerde, isteklilerin ilgili takvim yılı/hesap dönemine ait olarak kanuni süresi dolduktan sonra vermiş oldukları ilk beyannamelerindeki vergi matrahı tutarı ile bu beyanname eki gelir tablosunda yer alan net satışlar tutarları dikkate alınması gereken değerler olarak kabul edilerek buna ilişkin bilgiler gösterilmektedir.

Mücbir sebep halinden yararlandığını belirten isteklilere ilişkin bilgilerin ise ilgili vergi dairesinden temin edilmesi/kontrol edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.” açıklaması bulunmaktadır.

İdari Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.”düzenlemesi,

“Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesinde“35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır

35.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen kriterler sırasıyla dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Buna göre, üst sırada belirtilen kritere göre eşitliğin bozulmaması durumunda sonraki kritere başvurulur.

35.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.4. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi yer almaktadır. KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No : 39 Karar Tarihi : 03.06.2015Karar No : 2015/UH.II-1555

5

Başvuru konusu ihalenin “Adü Derslikler ve İdari Birimler 3 Kısım İnşaatı Projeleri Yaptırılması İşi” olduğu, 31 adet ihale dokümanının alındığı, 15 adet isteklinin söz konusu ihaleye teklif verdiği, mevcut ihale dokümanı çerçevesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirleneceği ve sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin tekliflerinin açıklama istenilmeksizin reddedileceği anlaşılmıştır.

İhale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme çerçevesinde sınır değerin üzerinde en düşük teklifi veren Aydın-Mat Tasarım Prj. İnş. Taah. Nak. Bil. İşl. Tic. Ltd. Şti. ve Nefha İnşaat Taahhüt ve Tic. San. Ltd. Şti.den 08.04.2015 tarihli 216 ve 217 sayılı yazılar ile“Üniversitemizde 2015/26603 ihale kayıt nolu, açık ihale usulü ile 08/04/2015 tarihinde ihale edilen “ADÜ Derslikler ve İdari Bilimler 3. Kısım İnşaatı Projeleri Yaptırılması İşi”‘ nde komisyonumuz ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verildiği tespit edilmiştir. Şirketinizin idari şartnamemizde belirtilen madde 35’ in 35.2 şıkkında belirtilen belgelerin en geç 5 iş günü içerisinde (13.04.2015 pazartesi gününe kadar) tarafımıza iletilmesini rica ederim.” denilerek İdari Şartname’nin 35.2’nci maddesinde belirtilen belgeleri istediği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi Aydın-Mat Tasarım Prj. İnş. Taah. Nak. Bil. İşl. Tic. Ltd. Şti. tarafından 10.04.2015 tarihli üst yazı ile İdari Şartname’nin 35.2’nci maddesine istinaden Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin eşit olması” başlıklı 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen belgelerin sunulduğu, diğer eşit teklif sahibi istekli Nefha İnşaat Taahhüt ve Tic. San. Ltd. Şti. tarafından da aynı yazıya istinaden anılan Yönetmeliği’n “Tekliflerin eşit olması” başlıklı 63’üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tüm bentlere ilişkin belgelerin sunulduğu anlaşılmıştır.

İhale komisyonunca yapılan değerlendirme neticesinde tüm bentlere ilişkin belgelerini eksiksiz teslim eden Nefha İnşaat Taahhüt ve Tic. San. Ltd. Şti. teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, sadece (a) bendine ilişkin belge sunan ve bu nedenle istenilen belgeleri eksik teslim ettiği tespit edilen Aydın-Mat Tasarım Prj. İnş. Taah. Nak. Bil. İşl. Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmesine oyçokluğu ile 16.04.2015 tarihli ihale komisyonu kararıyla karar verildiği tespit edilmiştir.

Diğer taraftan ihale komisyonunun mali üyesinin ise belirleyici kriter olarak İdari Şartname’nin 35.2’nci ve anılan Yönetmelik’in 63’üncü maddesi gereğince (a) bendi olması gerektiğini, Tebliğ uyarınca belgelerin sırasıyla değerlendirilmesi gerektiği, bu nedenle (a) bendine dayanılarak yapılan hesaba göre ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak Aydın-Mat Tasarım Prj. İnş. Taah. Nak. Bil. İşl. Tic. Ltd. Şti.nin belirlenmesi mütalaasını ihale komisyon kararına şerh düştüğü tespit edilmiştir.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve mevcut ihale dokümanı düzenlemeleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeye göre, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen kriterler sırasıyla dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirleneceği ve üst sırada belirtilen kritere göre eşitliğin bozulmaması durumunda sonraki kritere başvurulacağının düzenlendiği anlaşılmış olup, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 70.1.1’inci maddesi uyarınca Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre idare tarafından yapılacak değerlendirmede, istekliye ait ihale tarihinden önceki son gelir/kurumlar vergisi beyannamesindeki vergi matrahı/mali zarar tutarı ile bu beyanname ekindeki gelir tablosunda yer verilen net satışlar tutarına (işletme hesabı esasına göre defter tutan istekliler için beyannamede yer alan performans bilgileri tablosundaki gayrisafi hasılat tutarına) ilişkin KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No :2015/036 Gündem No : 39 Karar Tarihi : 03.06.2015 Karar No : 2015/UH.II-1555

6

EKAP üzerinde bulunan bilgiler esas alınacağı, ancak ihale tarihinin yılın ilk dört ayında olması durumunda, değerlendirme yapılırken iki önceki yıla ait bilgiler üzerinden değerlendirme yapılabileceği açıklanmış olup, bu itibarla ihale komisyonunca EKAP üzerinde bulunan bilgiler esas alınarak değerlendirme yapılması gerektiği ve bu nedenle Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine ilişkin yapılacak değerlendirme için isteklilerden belge talep edilmesine gerek bile bulunmadığı, tüm bu nedenlerle ihale komisyonu tarafından yapılan teklif değerlendirme işleminin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, eşit teklif sahibi istekliler için ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesine ilişkin yukarıda yapılan açıklamalar dikkate alınarak tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi. Mahmut GÜRSES

Başkan

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

Copyright 2016 © www.asiridusuk.com Tüm hakları saklıdır. Web Tasarım