Personel çalıştırmasına dayalı olamayan yemek

PERSONEL ÇALIŞTIRMASINA DAYALI OLAMAYAN YEMEK HİZMETİNDE PERSONEL GİDERİ NASIL HESAPLANMALI ?

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında işçilik gideri olarak EKAP işçilik hesaplama modülü üzerinden mi işçilik hesaplanmalı yoksa asgari ücret mi hesaplanmalı. İdareler genellikle Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımları ile Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarını birbirine karıştırarak EKAP işçilik modülünün kullanılmasını istemekte ve bunu aşırı düşük sorgusunda eleme sebebi olarak kullanmaktadır.

Oysaki aşağıda belirtilen hükümler uyarınca Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında birim fiyat cetvelinde personelle ilgili satır açılmayıp teklif gidere dahil edildiği görülmektedir.

Danıştay 13. Dairenin verdiği 2013/1807 E. , 2013/2840 K. karar da ;

Bu durum karşısında; fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen uyuşmazlığa konu ihalede, istekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasına yapılan açıklamalarda personel gideri için asgari işçilik ücretinin altında bir maliyet hesaplanmaması gerekmekle birlikte, asgari işçilik ücretinin dönemsel değişikliklerine ilişkin yukarıda aktarılan belirsizlik karşısında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin personel gideri hesaplanmasında ihale tarihinin içinde bulunduğu dönemde geçerli olan asgari işçilik ücretine dayalı olarak açıklamada bulunmasının mevzuata aykırılık taşımadığının kabulü gerekmektedir. Denmektedir. 

Buradan da anlaşılacağı gibi aşırı düşük sorgulamalarda asgari ücret tutarı 1273,50 TL üzerinden hesaplanması gerekmektedir. EKAP işçilik hesaplama modülündeki 1560,04 TL tutarı Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları için geçerlidir. Kamu ihale genel tebliğinin ;

78.3. (Değişik:12/06/2015-29384 R.G./6. md.) Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirtilmesi halinde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir.

Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi 

79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.

79.3.5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır.

Copyright 2016 © www.asiridusuk.com Tüm hakları saklıdır. NF Teknoloji