Teklif mektubu standart forma uygunluğu

TEKLİF MEKTUBU STANDART FORMA UYGUNLUĞU

KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No : 34 Karar Tarihi : 03.06.2015 Karar No : 2015/UH.III-1552

1

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

BAŞVURU SAHİBİ:

Aks Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş.

VEKİLİ:

Av. Duygu KILIÇ ÇAYLI,

Eskişehir Yolu(Dumlupınar Bulvarı) Mustafa Kemal Mah. 2079 Sok. Via Green İş Merkezi No:2B/11 Kat:3 Çankaya/ANKARA

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,

Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı (Macunköy Lojmanları) A-1 Blok 06200 Yenimahalle/ANKARA

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/5360 İhale Kayıt Numaralı “İller Bankası Anonim Şirketi 24 Ay Süreli Personel Taşıma Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından 27.02.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İller Bankası Anonim Şirketi 24 Ay Süreli Personel Taşıma Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Aks Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş.nin 21.04.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.04.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 06.05.2015 tarih ve 39802 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.05.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2015/1207 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Tekliflerinin birim fiyat teklif mektubunun İdari Şartname’nin 5.1’inci maddesinin d bendinde belirtilen standart forma uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ancak söz konusu birim fiyat teklif mektubunun taşıması zorunlu hususların tamamını içerdiği, bu nedenle idarece tesis edilen işlemin yerinde olmadığı,

2) Teklifleri kapsamında sundukları iş deneyim belgesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesine uygun bulunmadığı ne var ki taraflarınca özel sektöre gerçekleştirdikleri bir hizmet işine ilişkin sözleşme ve faturaların sunulduğu, bahse konu belgelerin iş deneyim belgesi olarak kabul edilmemesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı iddialarına yer verilmiştir. KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No : 34 Karar Tarihi :03.06.2015 Karar No : 2015/UH.III-1552

2

  1. A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’üncü maddesinde “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

  1. a) Yazılı olması.
  2. b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.
  3. c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

  1. d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.
  2. e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

(4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

Yapılan incelemede, başvuru sahibi Aks Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş. tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunun 4’üncü maddesinde “Yukarıda yer alan elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum.”hususu yer aldığından, anılan teklif mektubunun ihale ilan tarihinde (27.02.2015) geçerli olan standart forma (KİK015.3/H- Birim Fiyat Teklif Mektubu) uygun olmadığı gerekçesiyle adı geçen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

İhale ilan tarihinde geçerli olan standart form (KİK015.3/H- Birim Fiyat Teklif Mektubu) ve Aks Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş. tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubu incelendiğinde, bahse konu standart formun dört maddeden oluştuğu ancak başvuru sahibi tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunun beş maddeden oluştuğu, teklif mektubunda standart forma ilave olarak yer verilen maddede tebligatın hangi şekilde alınacağına yönelik bir açıklamanın bulunduğu görülmüştür.

Bu yönüyle başvuruya konu teklif mektubunun standart forma uygun olmadığı anlaşılmakla birlikte, teklif mektubunun standart forma ilave olarak içerdiği 4’üncü maddenin teklif mektuplarındaki asli unsurları ihlâl eder nitelikte olmadığı, bu nedenle söz konusu teklif mektubunda beş maddeye yer verilmesinin adı geçen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No :2015/036 Gündem No : 34 Karar Tarihi : 03.06.2015 Karar No : 2015/UH.III-1552

3

bırakılmasını gerektirecek mahiyeti taşımadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde; ihale konusu hizmetin adının “İller Bankası Anonim Şirketi 24 Ay süreli Personel Taşıma Hizmet Alımı” olduğu, işin miktarı ve türünün “24 ay Süreli Personel Taşıma İşleri Hizmet Alımı işi olup, direk hatlarda 72 adet olmak üzere detayları idari şartname ekinde belirtilen diğer servislerle birlikte toplam 102 adet araç çalıştırılacaktır” şeklinde belirtildiği, anılan Şartname’nin 19’uncu maddesinde teklif ve sözleşme türünün birim fiyat teklif ve sözleşme olduğu, 20’nci maddesinde ise işin tamamı için teklif verileceği belirtilmiştir.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesi kapsamında “7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

  1. a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya
  2. b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri, sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Resmi Kurumlara veya özel sektöre yapılan her türlü personel veya öğrenci taşımacılığı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No : 34Karar Tarihi : 03.06.2015 Karar No : 2015/UH.III-1552

4

kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

….

(c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.

(ç) Sözleşmenin, iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda, tarafların işin bu şekilde tamamlandığı hususunda anlaştığını gösterir belgenin iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur.

(d) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belge tutarı tam olarak dikkate alınır. Kabulü, ihale ve son başvuru tarihi ile ilk ilan veya davet tarihi arasında yapılmış olan işler de bu kapsamda değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır.

(e) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir.

(f) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde varsa fiyat farkları ile KDV hariç olarak belirlenen tutarlar dikkate alınır. İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortakların iş ortaklığındaki hisse oranı esas alınarak iş deneyim tutarı hesaplanır. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyim tutarı, ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın belge tutarı esas alınarak hesaplanır…” hükmü yer almaktadır.

Başvuru sahibi Aks Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş. tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere sunulan belgeler incelendiğinde, Aks Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş. ile Köker Tur. Taş. ve İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti. arasında 24.02.2014 tarihinde imzalanmış olan “Tepe Holding’e bağlı kuruluşların ve Bilkent Cyber park yerleşkesinin personel taşıma” işine ait sözleşme sunulduğu, sözleşme konusu işin asıl işvereninin Tepe Holding A.Ş. olduğu, Aks KAMU İHALE KURULU KARARIToplantı No : 2015/036 Gündem No : 34 Karar Tarihi : 03.06.2015 Karar No :2015/UH.III-1552

5

Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş.nin alt yüklenici olarak sözleşme imzaladığı, sözleşmenin birim fiyat üzerinden bağıtlandığı, birim fiyatların sözleşmede gösterildiği, sözleşmenin süresinin 01.03.2014 – 31.12.2014 olarak belirtildiği, sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturaların dosya kapsamında bulunduğu, ihale işlem dosyası kapsamındaki sözleşme örneğinde; tarafların kaşeleri ve imzaları ile sözleşmenin aslının idarece görüldüğüne dair ibare bulunduğu, fatura örneklerinin üzerinde de aslının idarece görüldüğüne dair ibare bulunduğu anlaşılmıştır. Netice olarak, Aks Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş.nin iş deneyimini tevsik amacıyla sunduğu belgelerin incelenmesinden, ihale konusu işe uygun iş deneyimine sahip olunduğu, iş deneyimini tevsik etmek üzere sunulan belgelerin belge düzenleme koşullarına uygun olduğu ve bu nitelikte düzenlenen belgelerin Hizmet alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiği anlaşıldığından anılan isteklinin teklifinin idarece değerlendirilme dışı bırakılması mevzuata uygun bulunmamıştır.

  1. B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

Platform Tur. San. ve Tic. A.Ş.nin teklifi kapsamında sunduğu belgeler incelendiğinde; teklif mektubunun 4’üncü maddesinde “Yukarıda yer alan elektronik posta adresime ve faks numaramıza tebligat yapılmasını kabul etmiyoruz.” hususu yer aldığından, anılan teklif mektubunun ihale ilan tarihinde (27.02.2015) geçerli olan standart forma (KİK015.3/H- Birim Fiyat Teklif Mektubu) uygun olmadığı ve teklifi yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçeleriyle adı geçen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

İhale ilan tarihinde geçerli olan standart form (KİK015.3/H- Birim Fiyat Teklif Mektubu) ve söz konusu istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubu incelendiğinde, bahse konu standart formun dört maddeden oluştuğu ancak birim fiyat teklif mektubunun beş maddeden oluştuğu, teklif mektubunda standart forma ilave olarak yer verilen maddede tebligatın elektronik posta adresleri ve faks numaralarına yapılmasını kabul etmediklerinin belirtildiği görülmüştür.

Bu yönüyle başvuruya konu teklif mektubunun standart forma uygun olmadığı anlaşılmakla birlikte, teklif mektubunun standart forma ilave olarak içerdiği 4’üncü maddenin teklif mektuplarındaki asli unsurları ihlâl eder nitelikte olmadığı, bu nedenle söz konusu teklif mektubunda beş maddeye yer verilmesinin adı geçen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirecek mahiyeti taşımadığı anlaşıldığından Platform Tur. San. ve Tic. A.Ş.nin teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, bununla birlikte söz konusu isteklinin teklifi yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle de değerlendirme dışı bırakıldığından bu durumunun esasa etkili olmadığı neticesine varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Aks Araç Kiralama ve Taş. Hiz. A.Ş.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No : 34 Karar Tarihi : 03.06.2015 Karar No : 2015/UH.III-1552

6

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi. Mahmut GÜRSES

Başkan

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

Copyright 2016 © www.asiridusuk.com Tüm hakları saklıdır. Web Tasarım