Teknik şartnameye, acil durulmada kendisinden

Teknik şartnameye, “acil durulmada kendisinden istenen oranda yemeği hazır bulunduracağı, ancak bu yemekler servis yapılmadığı takdirde bedelinin ödenmeyeceği” şeklinde hüküm konulabilir mi?

Toplantı No : 2013/073
Gündem No : 45
Karar Tarihi : 13.11.2013
Karar No : 2013/UH.II-4228
Şikayetçi: 
Aysan Yemek Taahhüt Elektronik San. Ve Tic. Ltd. Şti., YILDIRIM MAH. OĞUZ SOK. NO:1 D:2 İSTANBULİhaleyi Yapan Daire: 
Kamu Hastane Birliği (Fatih) Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Balabanağa Mahallesi Büyük Reşitpaşa Caddesi No:12 İSTANBULBaşvuru Tarih ve Sayısı: 
25.09.2013 / 30210Başvuruya Konu İhale: 
2013/100135 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım Ve Sonrası Hizmet Alımı” İhalesiKurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 
İstanbul Fatih Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği tarafından 11.09.2013tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Malzeme Dâhil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Aysan Yemek Taahhüt Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 05.09.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 06.09.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.09.2013tarih ve 30210sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.09.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.Başvuruya ilişkin olarak 2013/3449sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Teknik Şartname’nin 3.8′inci maddesinde hasta ve refakatçilere yemeğin disposible tabak, çatal, kaşık, bıçak v.b. ile birlikte servis edileceğinin düzenlendiği, buna karşın ne yemek servisinde kullanılacak disposible tabak, çatal, kaşık, bıçak v.b miktarına ne de anılan malzemenin miktarının hesaplanmasına esas teşkil edecek hasta ve refakatçi sayılarına ihale dokümanı kapsamında yer verilmediği, idarenin şikâyet başvurusuna verdiği cevapta anılan malzemenin miktarının ihale dokümanında belirtilen öğün sayıları üzerinden hesaplanabileceğinin belirtildiği; ancak ihale dokümanında belirtilen öğün sayılarının sadece hasta ve refakatçilerin değil, hastane personelinin yiyeceği öğün sayılarını da içerdiği, dolayısıyla hizmet işi kapsamında kullanılacak disposible tabak, çatal, kaşık, bıçak v.b miktarının net olarak belirlenemeyeceği, bu durumun da teklif fiyatının doğru bir şekilde hesaplanmasını engelleyeceği,

2) Teknik Şartname’nin 3.49′uncu maddesinde, yüklenicinin acil durumlarda kendisine verilen listenin %3′üne tekabül eden kısmını hazırlamaya, pişirmeye ve servis etmeye hazır bulunduracağı, fakat bunlar servis edilmedikçe yükleniciye ücret ödenmeyeceği hususlarının düzenlendiği, anılan düzenlemenin hizmeti sunacak yükleniciyi haksız olarak zarara uğratacağı ve teklif fiyatının hazırlanmasında belirsizlik oluşturacağı,

3) Teknik Şartname’nin 2.1.1′inci maddesinden ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak tüm personele yıllık eğitim verileceğinin anlaşıldığı, buna karşın bu eğitimin mesai saatleri içinde mi dışında mı olacağı, mesai saatleri dışında ise ne kadar süreli bir eğitim gerçekleştirileceği hususlarında ihale dokümanında bilgiye yer verilmediği, mesai dışında verilecek eğitimin personele fazla mesai ödenmesini gerekli kılacağı dikkate alındığında, ihale dokümanındaki anılan belirsizliğin tekliflerin sağlıklı bir şekilde hesaplanmasını engelleyeceği,

4) Teknik Şartname’nin 3.36′ncı maddesinde, hizmet işi kapsamında kontrol teşkilatının onayladığı şekilde temizlik ve hijyen için gerekli olan araç, gereç, ekipman, temizlik ve dezenfektan malzemelerinin temin edilmesinin, kullanılacak tüm deterjan, dezenfektan ve dezenfektan içeren temizleyicilerin Sağlık Bakanlığı izinli olmasının zorunlu kılındığı, buna karşın ihale dokümanında temizlik için kullanılacak araç gereç ve sarf malzemelerinin özelliklerine ve sayılarına yönelik bir düzenlemenin bulunmadığı, tüm isteklilerce eşit şartlarda teklif fiyatı hazırlanabilmesi için anılan bilgilerin ihale dokümanında verilmesi gerektiği,

5) Teknik Şartname’nin 5′inci maddesinde R1 diyetlerinin 3 öğününün 1 ara öğüne tekabül edeceğinin düzenlendiği, ancak ihale dokümanında ne kadar R1 diyet öğünü verileceğinin belirtilmediği, halbuki R1 diyet yemeği ile kahvaltı miktarlarının belirtilmiş ve ayrı ayrı kalemlerde teklif verilmesini teminen ihtiyaç listesine yazılmış olması gerektiği, neticede mevcut ihale dokümanı düzenlemesi ile sağlıklı teklif fiyatı hazırlanmasının mümkün olmadığı,

6) Teknik Şartname’nin 2.1.3′üncü maddesinde ihale konusu işte çalıştırılacak personele yüklenici tarafından verilmesi gereken kıyafetlerin belirtildiği, ancak anılan Şartname maddesinde sabo terlik, ayakkabı, çizme ve çorap gibi kıyafetler için birim olarak “adet” ibaresinin kullanıldığı, bahse konu türdeki kıyafetlerin genelde birimlerinin “çift” olduğu dikkate alındığında, Şartname düzenlemesinin tereddüde sebep olduğu,

7) İhale dokümanında hizmet işinde çalıştırılacak personelin yemek ihtiyacının kim tarafından karşılanacağına dair bir düzenlemenin bulunmadığı, bu durumun belirsizliğe sebep olduğu,

8) Teknik Şartname’nin 4.1′inci maddesinde hastane personeline verilecek normal yemeğin 4 çeşit (3 çeşit + salata veya çorba), hastalara ve refakatçilere verilecek normal yemeğin ise 3 çeşit olacağının düzenlendiği, bu düzenlemenin Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’ne aykırılık teşkil ettiği, kaldı ki anılan düzenlemenin mevzuata aykırı olmadığı düşünülse dahi, maliyet açısından hasta ve refakatçilere verilecek normal yemekten farklılık gösteren hastane personeline verilecek normal yemek için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılmış olması gerekirken açılmadığı, bu durumun kamu ihale mevzuatına aykırılık teşkil ettiği,

9) İhale dokümanında hizmet sunumunun tatil veya çalışma günleri gözetilmeksizin sürekli olduğu belirtilmekle birlikte resmi-dini bayram günlerinde kaç personel ile hizmet sunulacağının belirtilmediği, bu durumun önemli bir teklif bileşeni olan işçilik giderinin ihaleye katılan isteklilerce eşit şartlarda hesaplanmasını engelleyeceği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adının “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” olarak belirtildiği, hizmetin yürütüleceği yerlerin,

“1.’İNCİ KISIM:

  • Arnavutköy Devlet Hastanesi,
  • Bayrampaşa Devlet Hastanesi,
  • Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi,
  • Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve bu hastanelere bağlı ek hizmet binalarında…. 2.’iNCİ KISIM:
  • İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
  • Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve bu hastanelere bağlı ek hizmet binalarında …”şeklinde belirtildiği, miktarı ve

türüne ise Şartname ekinde,

1. KISIM (HASEKİ E.A.H., BAYRAMPAŞA D.H.,LÜTFİYE NURİ BURAT D.H. VE ARNAVUTKÖY D. HASTANELERİ İÇİN)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 NORMAL YEMEK ÖĞÜN 1.026.746
2 DİYET YEMEK ÖĞÜN 158.694
3 KAHVALTI ÖĞÜN 344.015
4 DİYET KAHVALTI ÖĞÜN 85.317
5 ARA ÖĞÜN ÖĞÜN 60.505
2. KISIM (İSTANBUL E.A.H, YEDİKULE G. H. VE G. CER. E.A.H. VE SÜLEYMANİYE K. D. Ç. H. EĞİT. VE ARAŞ. HASTANELERİ İÇİN)
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 NORMAL YEMEK ÖĞÜN 1.159.000
2 DİYET YEMEK ÖĞÜN 258.400
3 KAHVALTI ÖĞÜN 372.600
4 DİYET KAHVALTI ÖĞÜN 129.675
5 ARA ÖĞÜN ÖĞÜN 118.571

şeklinde yer verildiği, 19’uncu maddesinde teklif ve sözleşme türünün birim fiyat teklif ve sözleşme olacağının belirtildiği, 20’nci maddesinden iki kısımdan oluşan ihalenin kısmi teklife açık olduğu,25.3.1’inci maddesinde “Alım konusu işin yürütülmesi esnasında katlanılan personel, sigorta, malzeme, doğalgaz, elektrik, su vb. tüm giderler teklif fiyata dahildir.” düzenlemesinin bulunduğu, Sözleşme Tasarısı’nın 9’uncu maddesinde, işe başlama tarihinin 01.01.2014, işin bitiş tarihinin 31.12.2014 olarak belirtildiği görülmüştür.

Teknik Şartname’nin 1’inci maddesinde ihale konusu işin kapsamı “Fatih Bölgesi Hastaneleri ve Bağlı Bulunan Sağlık Tesisleri yatan hasta ve refakatçiler ile personeli için resmi tatil günleri dahil her gün gerekli sayıda sabah; normal ve diyet kahvaltı, öğle ve akşam; normal ve diyet yemekleri ile tanımlı saatlerde hasta ara öğünlerinin ve nöbetçi personele gece verilen kahvaltının malzeme dahil hazırlanıp pişirilerek, servis yapılacak noktalara nakli, dağıtımı ve dağıtım sonrası hizmetleri (kliniklerde boş tepsilerin toplanması, mutfakta, yemekhanelerde ve kliniklerdeki kat ofislerinde bulaşıkların yıkanması, kurulanması, yerleştirilmesi, kullanılan tüm alanların temizliği – dezenfeksiyonu) kapsar.”şeklinde belirtilmiştir.

Teknik Şartname’nin iddia konusu edilen “Yüklenicinin Yükümlülükleri” başlıklı 3’üncü maddesinin 8’inci alt maddesinde“Yemekler kliniklerde hasta ve refakatçılara; ısıtmalı yemek arabaları ile taşınarak, her hastane idaresinin uygun gördüğü ekipman (disposible tabak çatal, kaşık, bıçak vb.) ile servis edilecektir. Her hasta ve refakatçisine her öğünde disposible kapalı su (300cc), peçete, ıslak mendil, kürdan paketi ve paslanmaz çelik çatal, kaşık, bıçak kağıt ambalajla paketlenmiş olarak verilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Anılan düzenlemeden, kliniklerde yatan hastalar ile bunların refakatçilerine yemeklerin hastane idarelerinin uygun gördüğü ekipman ile servis edileceği, bu kapsamda genel olarak yemeğin servisinde paslanmaz çelik çatal, kaşık, bıçak kullanılacağı, bununla birlikte hastane idaresince uygun görüldüğü durumlarda, disposible tabak çatal, kaşık, bıçak vb. ekipman ile yemek servisinin yapılacağı anlaşılmaktadır.

Öte yandan, Teknik Şartname’nin 2.2’nci maddesinde ihale kapsamında yemek hizmeti ihtiyacının karşılanması öngörülen her bir hastane idaresi özelinde yükleniciden istenilen araç ve gereç türleri ile bunların sayılarına yer verilmiştir. Yemek servisinde kullanılması öngörülen ekipmanın tür ve sayılarının da belirtildiği anılan Şartname maddesi incelendiğinde, sadece Arnavutköy Devlet Hastanesi ile Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi tarafından yemek servisi için disposible tabak çatal, kaşık, bıçak vb. ekipmanın istenildiği görülmüştür. Gerçekten,  anılan Şartname maddesinde, Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi İdaresince tüm hasta ve refakatçiler için her öğünde tek kullanımlık 7000 adet disposible çatal, kaşık, bıçak (üçü bir arada, paketlenmiş) ve yoğun bakım ve bulaşıcı hastalığı olan hastalar için 200 adet tek kullanımlık Disposible Kapaklı beyaz görünümlü, 5 gözlü 28x22x7 cm ölçülerinde köpük tabak; Arnavutköy Devlet Hastanesi İdaresince ise miktar belirtilmeden sadece bulaşıcı hastalığı olup izole olan hastalara yapılacak yemek servisi için her öğünde tek kullanımlık disposible köpük tabaklar ve üçlü paket halinde çatal, kaşık, bıçak istenilmiştir.

Neticede, Teknik Şartname’nin anılan maddesinde, ihale konusu işin yürütülmesi aşamasında hangi hastane idarelerinin (Arnavutköy Devlet Hastanesi ile Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi) yemek servisi için disposible tabak çatal, kaşık, bıçak vb. ekipmanı kullanılmasını istediği belirtilmekte, ancak bu hastanelerden Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi İdaresince istenilen bahse konu ekipmanın miktar bilgisine yer verilirken, Arnavutköy Devlet Hastanesi İdaresince istenilen ekipmanın miktar bilgisine yer verilmemektedir.

İhale dokümanlarında, ihale konusu iş kapsamında yüklenici tarafından karşılanması öngörülen maliyet bileşenlerine ilişkin olarak bunların sağlıklı bir şekilde hesaplanmasını sağlayacak bilgilerin, başka bir ifadeyle teklif fiyata dahil giderlere dair bilgilerin bulunması gerekmekte olup, aksine bir durumda ihalenin sıhhatli bir şekilde sonuçlandırılması ve sözleşmenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi mümkün görülmemektedir.

Bu itibarla, Arnavutköy Devlet Hastanesi İdaresince istenilen iddia konusu yemek servis ekipmanlarının miktarına ihale dokümanında yer verilmemesinin isteklilerce anılan malzemelere yönelik maliyet hesaplamasının sağlıklı bir şekilde yapılmasını engelleyeceği sonucuna varılmıştır.
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Teknik Şartname’nin iddia konusu edilen “Yüklenicinin Yükümlülükleri” başlıklı 3’üncü maddesinin 49’uncu alt maddesinde “Yüklenici, acilen ortaya çıkan durumları da göz önüne alarak, kendisine verilen listenin %3 (yüzde üç)’üne tekabül eden kısmını, hazırlamaya, pişirmeye ve servis etmeye hazır bulunduracaktır. Fakat bu yemekler servis edilmedikçe ücreti ödenmeyecektir. Acil durum belirleme yetkilisi, başhekimlik makamı ve muayene komisyonu yetkisi dâhilinde olacaktır. Hastane Afet Planı’na göre tüm yataklar dolu varsayılarak bir haftalık gıda, gıda depolarında bulunacak ve personelin gıda gereksinimi de hesaba katılmış olmalıdır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Anılan düzenlemeye göre, yüklenicinin acil durumlarda, idarece verilen yemek listesinin %3’üne tekabül eden kısmını hazırlamaya, pişirmeye ve servis etmeye hazır bulunduracak, ancak bahse konu yemekler servis edilmedikçe ücreti ödenmeyecektir.

İdarenin şikâyet başvurusuna vermiş olduğu cevapta, anılan düzenlemeye, önceden öngörülemeyen zehirlenme v.b. olayların hasta ve refakatçi sayısında öngörülemeyen artışlara neden olabileceği dikkate alınarak ihale dokümanında yer verildiği belirtilmektedir.

Her ne kadar anılan düzenleme, öngörülemeyen acil durumlara yönelik bir düzenleme olsa da, sözleşmenin bir tarafı olan yüklenicinin sözleşmenin diğer tarafı olan idarenin talimatı üzerine edimini yerine getirerek servise hazır hale getirdiği yemeklerin idarece servis edilmesine gerek görülmemesi halinde yükleniciye ödeme yapılmamasının hakkaniyete aykırı olacağı ve yükleniciyi zarara uğratacağı açıktır. Ayrıca sözleşmenin yürütülmesi aşamasında anılan öngörülemeyen durumların sık olması durumunda yüklenicinin zararının katlanılamayacak seviyelere ulaşması mevzu bahis olabilecektir. Bu itibarla, bu durumun isteklilerce tekliflerin hazırlanmasında belirsizliğe sebep olacağı ve sözleşmenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engelleyeceği sonucuna varılmıştır. 

Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Teknik Şartname’nin 2.1’inci maddesinde ihale konusu iş kapsamında çalıştırılması öngörülen personel unvan ve sayılarına hastane idareleri bazında aşağıdaki gibi yer verilmiştir.

rıca, anılan Şartname maddesinde iddia konusu edilen düzenlemeye “Tüm personel için aylık çalışma ve yıllık eğitim planları oluşturulup idare kontrol teşkilatı tarafından onaylanacaktır…” şeklinde yer verilmiştir.

Buna ek olarak anılan Şartname’nin 3’üncü maddesinin 34’üncü alt maddesinde “… Yüklenici, gıda zehirlenmelerine karşı koruyucu önlemleri almak, personelinin düzenli olarak genel çalışma ve temizlik, hijyen eğitimlerini vermek, tüm personelin bu kurallara uygun çalışmasını sağlamakla yükümlüdür.” düzenlemeleri bulunmaktadır.

Anılan düzenlemelere bakıldığında, çalıştırılacak personele genel çalışma, temizlik ve hijyen gibi genel mahiyetli bir eğitim verileceği görülmekte olup, düzenlemede eğitim süresine dair herhangi bir bilgi verilmediğinden, eğitimin kısa süreli olacağı ve mesai saatleri içerisinde verilebileceği anlaşılmaktadır. Bu itibarla, düzenlemede belirsizlik bulunmadığından, iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.
4 ) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

TeknikŞartname’nin 3’üncü maddesinin 36’ncı alt maddesinde “Kontrol teşkilatının onayladığı şekilde temizlik ve hijyen için gerekli olan araç, gereç, ekipman, temizlik ve dezenfektan malzemelerinin temin edilmesi zorunludur. Kullanılan tüm deterjan, dezenfektan ve dezenfektan içeren temizleyiciler Sağlık Bakanlığı izinli olacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Teknik Şartname incelendiğinde, Şartname’nin 2.2’nci maddesinde hastane idaresi özelinde yükleniciden istenilen bulaşık makinesi ile çöp kovalarının sayı ve özelliklerine yer verildiği görülmüş, bununla birlikte bulaşık yıkanması için gerekli olan sarf malzemeleri ile mutfak ve yemek servis edilen mahallerin genel temizliği için gerekli olan araç gereç ve sarf malzemelerinin tür ve miktarlarına ihale dokümanı kapsamında yer verilmediği tespit edilmiştir. Başvuru sahibi de bu hususu şikâyet konusu yapmaktadır.

İhale konusu iş malzemeli yemek hazırlama ve servisi işi olup, başlıca maliyet kalemleri çiğ yemek malzemesi, işçilik, elektrik-su-doğalgaz ve yemek hazırlanmasına ve servisine yönelik demirbaş malzeme maliyetleridir. İddia konusu edilen temizlik araç, gereç ve sarf malzemeleri ise ikincil mahiyette, önemli olmayan maliyet bileşenleri arasında kabul edilmelidir. Dolayısıyla, bu malzemelerin tür ve miktarlarına ilişkin olarak ihale dokümanında detaylı düzenleme yapılmasına gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, İdari Şartname’nin 12’nci maddesinde “12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.”düzenlemesi bulunmaktadır.

Söz konusu Şartname maddesinden, teklifin hazırlanmasını ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgilerin temin edilmesini teminen işin yapılacağı yerin ve çevresinin gezilmesinin isteklinin sorumluluğunda olduğu anlaşılmakta olup, bu bağlamda iş kapsamında genel temizlik için kullanılması gereken araç gereç ile sarf malzemelerinin tür ve miktarlarının isteklilerce işyerinin gezilmesi, yemek üretilecek ve servis edilecek alanların görülmesi suretiyle belirlenebileceği anlaşılmıştır.

Benzer bir şekilde, ihale konusu iş kapsamında hazırlanıp servisi yapılacak öğün tür ve sayıları belli olduğundan, ihale konusu iş ile iştigal eden kişiler (istekliler) bulaşıkların yıkanması için gerekli olacak temizlik sarf malzemelerinin tür ve miktarlarını kolaylıkla belirleyebileceklerdir.

Bu itibarla, ihale konusu iş kapsamında gerçekleştirilecek temizlik için gerekli olan araç, gereç, ekipman, temizlik ve dezenfektan malzemelerinin tür ve miktarlarına dair ihale dokümanında detaylı düzenleme yapılmamasının ihalede teklif verilmesini engellemediği kabul edildiğinden, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

Teknik Şartname’nin 4’üncü maddesinde öğün çeşitleri ve özellikleri düzenlenmiş, anılan maddenin “Ara Öğün” başlıklı 5’inci alt maddesinde ise “Kurum diyetisyeni tarafından hastanın tıbbi beslenme tedavisinin gerektirdiği çeşit yiyecekler ile 6 öğüne kadar beslenme planı düzenlenebilir. Ara öğünler hastanın ihtiyacına göre 1, 2 veya 3 kez 1, 2 veya 3 çeşit olmak üzere 9.00, 15.  00, 21.00 gibi saatlerde verilir. Bu besinlerin gramaj ve içerik bilgileri madde 6 ve madde 7’ de gösterilmiştir.

Ara öğün örnekleri aşağıdaki gibidir.

*Diyet peynir ve Kepekli Diyet Bisküvi /Galeta

*Light süt / Light Yoğurt ve Meyve

*Süt / Yoğurt ve Bisküvi / Galeta

*Meyve Suyu ve Bisküvi

*Ayran ve Haşlama Patates

*Muhallebi

*Nişasta Pelte

*Nişasta Kurabiye / Proteinsiz bisküvi

*Tatlandırıcılı Muhallebi

*’Tatlandırıcılı Nişasta Pelte

R1 olarak tanımlı diyet kahvaltısı için çay – bisküvi, R1 diyet yemeği için çorba ve komposto suyu verilir. R1 diyetlerinin 3 öğünü 1 ara öğün sayılır.”düzenlemesi bulunmaktadır.

Anılan Şartname maddesinde, alım kalemlerinden biri olan ara öğünün günde kaç defa hangi saatlerde verileceği ve öğün örnekleri belirtildikten sonra, R1 diyet kahvaltısı ile R1 diyet yemeği öğünlerinin içerikleri belirtilmiş ve 3 adet R1 diyet yemeği veya kahvaltısının 1 adet ara öğün sayılacağı hususu düzenlenmiştir. Öte yandan, birim fiyat teklif cetvelinde R1 diyet kahvaltısı ile R1 diyet yemeği öğünleri için ayrı satırlar açılmamıştır.

Şartname maddesine bakıldığında, ameliyat sonrasında hastaya verilen R1 diyet kahvaltısının çay ve bisküvi, R1 diyet yemeğinin ise çorba ve kompostodan oluştuğu, anılan diyet öğünlerinin öğün içeriği bakımından birbirinden ve ara öğün içeriklerinden farklı olduğu, dolayısıyla öğün maliyetlerinin de farklılaştığı anlaşılmıştır.

Birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilen işlerde, tekliflerin sağlıklı bir şekilde verilebilmesi, değerlendirilebilmesi ve sözleşmenin sıhhatli yürütülebilmesi için ihale konusu işin nitelik olarak farklılaşan her bir iş kısmının/kaleminin ayrıntılı bir şekilde tarif edilmesi ve bunlar için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açıklaması gerekmektedir.

Bu itibarla, içerikleri itibariyle ara öğünden ve birbirinden farklılaşan R1 diyet kahvaltısı ile R1 diyet yemeği için ihale konusu iş süresince tahmini ihtiyacın belirlenip, bunlar için ayrı satırlar açarak birim fiyat teklif cetvelinin oluşturulması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, anılan Şartname maddesinde yer alan 3 adet R1 diyetinin 1 ara öğün olarak kabulüne yönelik düzenlemenin, alım kalemlerine ilişkin olarak özgür bir şekilde birim fiyatını belirleyebilmesi gereken isteklilerin sınırlandırılması anlamına geleceğinden, kabulü mümkün görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

6) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

Teknik Şartname’nin 2.1.3’üncü maddesinde personele verilmesi öngörülen kıyafetlerin tür ve sayılarına personel unvanları itibariyle aşağıdaki biçimde yer verilmiştir.

 

PERSONEL KIYAFET ADET
Gıda Mühendisi/Diyetisyen Önlük (Beyaz) 2 Adet
Sabo Terlik (beyaz) 2 Adet
Gıda Teknikeri Önlük (Beyaz) 2 Adet
Sabo Terlik (beyaz) 2 Adet
Servis Elemanı Yazlık Pantolon (siyah) 2 Adet
Kışlık Pantolon (siyah) 2 Adet
Yazlık Gömlek (beyaz) 2 Adet
Kışlık Gömlek (beyaz) 2 Adet
Yelek (siyah) 1 Adet
Yün Süveter (kırmızı) 1 Adet
Papyon/ fular (siyah/kırmızı) 1 Adet
Garson önlüğü (siyah kırmızı ekoseli) 2 Adet
Çorap (siyah) 2 Adet
Ayakkabı (siyah)(yazlık/kışlık) 2 Adet
Aşçıbaşı Aşçı pantolonu (beyaz-kırmızı şeritli) 2 Adet
Uzun kollu aşçı gömleği (beyaz-kırmızı şeritli) 2 Adet
Aşçı kepi (beyaz) 2 Adet
Aşçı önlüğü (kırmızı beyaz ekoseli) 2 Adet
Sabo Terlik (beyaz) 2 Adet
Aşçı Mendili (kırmızı) 2 Adet
Kep (beyaz) 2 Adet
Aşçı, Aşçı Yardımcıları Aşçı pantolonu (açık mavi) 2 Adet
Uzun kollu aşçı gömleği (beyaz) 2 Adet
Aşçı kepi (beyaz) 2 Adet
Aşçı önlüğü (mavi-beyaz ekoseli) 2 Adet
Sabo Terlik (beyaz) 2 Adet
Aşçı Mendili (mavi) 2 Adet
Kep (beyaz) 2 Adet
Çorap (beyaz) 2 Adet

Başvuru sahibi anılan listede yer alan sabo terlik, ayakkabı, çizme ve çorap gibi kıyafetler için birim olarak“adet” ibaresinin kullanıldığını belirtip, bahse konu türdeki kıyafetlerin genelde birimlerinin “çift” olduğu dikkate alındığında, düzenlemede belirsizlik olduğunu iddia etmektedir.

İddia konusu edilen giysi malzemeleri nitelikleri gereği çift olarak alınan, satılan ve kullanılan malzemeler olup, aksine bir durumun kabulü, yani bu malzemelerin tek olarak kullanımı imkân dâhilinde değildir. Bu bağlamda, anılan listede iddia konusu edilen giysi malzemelerinin birimlerinin “çift” olarak dikkate alınması gerekmekte olup, bir bakışta anlaşılabilecek bu durumun isteklileri tereddüde sevk etmeyeceği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

7) Başvuru sahibinin 7’nci iddiasına ilişkin olarak:

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.3’üncü maddesi gereğince personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet işinde ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirlenmesi halinde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan, ancak haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel çalıştırılması öngörülen ihale konusu işte de bu personele ait işçilik giderlerinin teklif fiyata dahil giderler arasında yer verilmesi, bunlara dair detaylı düzenlemeler yapılması gerekmektedir.

Öte yandan, anılan Tebliğ’in 78.18’inci maddesinde “Yemek, yol ve giyecek gibi ihtiyaçların isteklilerce karşılanmasının öngörülmediği durumlarda ise idari şartnamelerde bunlara ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmayacak ve sözleşmenin uygulanması sırasında yükleniciden çalışanlara ait bu tür giderleri karşılaması istenmeyecektir.” açıklaması bulunmaktadır.

Anılan Tebliğ açıklamasından, iddia konusu yemek gideri gibi işçilik giderlerinin isteklilerce karşılanmasının idarece öngörülmediği durumlarda, idari şartnamede bunlara ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmayacağı anlaşılmaktadır.

İddia edildiği üzere, inceleme konusu ihaleye ait dokümanda hizmet işinde çalıştırılacak personelin yemek ihtiyacının kim tarafından karşılanacağına dair bir düzenleme bulunmamakta olup, bu durumun anılan Tebliğ’in 78.18’inci maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Nitekim, idare de iddiaya vermiş olduğu cevapta personele verilecek yemeğin yüklenici sorumluluğunda olduğunu belirterek, personelin yemek ihtiyacının karşılanıp karşılanmamasının yüklenicinin takdirinde olduğunu vurgulamıştır.

Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

8) Başvuru sahibinin 8’inci iddiasına ilişkin olarak:

Teknik Şartname’nin iddia konusu edilen “Normal Yemek” başlıklı 4.1’inci maddesinde, “Normal yemek alan hasta, refakatçi personel için öğle ve akşam yemekleri için 3 çeşit ile oluşan menü düzenlenir. Sadece personele öğle ve akşam yemeklerinde 3 çeşidin dışında ek olarak, salata veya çorba verilir.(ek verilecek personel sayıları ortalama olarak; Haseki EAH için hafta içi: 1050 hafta sonu: 250, İstanbul EAH için hafta içi: 1500 hafta sonu: 350, Yedikule Göğüs Hastalıkları G.C.E.A.H için hafta içi: 575 hafta sonu: 197, Süleymaniye Kadın doğum EAH için hafta içi:250 hafta sonu: 90, Bayrampaşa Devlet Hastanesi hafta içi: 385 hafta sonu: 110, Arnavutköy Devlet Hastanesi için hafta içi: 340 hafta sonu: 130, Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi için hafta içi: 140 hafta sonu: 40’tır.)

Normal yemek listeleri planlamada ve kullanılan besin maddeleri miktarlarında S.B.Yataklı Tedavi Kurumlan İşletme Yönetmeliğine bağlı kalınır.

Aşağıda verilen yemek grup düzenlemeleri kullanılarak her gruptan uygun 1 çeşit seçilerek aylık yemek listeleri planlanır. Ekte verilen haftalık yemek listelerinde görülen yemek planlaması; öğünlerde 1, 2 ve 3. Gruplara ait hangi tür alt grup yemek çeşitlerinin bir araya getirildiğini, mevsim boyunca ne sıklık ve düzen içinde kullanılacağını göstermektedir…”düzenlemesi bulunmaktadır.

Anılan Şartname maddesinde, alım kalemlerinden biri olan normal yemek öğünün hasta ve refakatçileri için öğle ve akşam olmak üzere 3 çeşit, hastane personeline ise 3 çeşide ek olarak salata ve çorbadan oluşacağı düzenlenerek, hastane bazında ek çeşit verilecek personel sayılarına yer verilmiştir.  Öte yandan, birim fiyat teklif cetvelinde hasta ve refakatçilere verilecek 3 çeşitten oluşan normal yemek öğünü ile sadece hastane personellerine verilecek 4 çeşitten oluşan normal yemek öğünü için ayrı satırlar açılmamıştır.

Şartname maddesine bakıldığında, hasta ve refakatçilere verilecek normal yemek öğünü ile sadece hastane personeline verilecek normal yemek öğününü yemek çeşidi sayıları bakımından birbirinden farklı olduğu, dolayısıyla öğün maliyetlerinin de farklılaştığı anlaşılmıştır.

Birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilen işlerde, tekliflerin sağlıklı bir şekilde verilebilmesi, değerlendirilebilmesi ve sözleşmenin sıhhatli yürütülebilmesi için ihale konusu işin nitelik olarak farklılaşan her bir alım kaleminin ayrıntılı bir şekilde tarif edilmesi ve bunlar için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması gerekmektedir.

Bu itibarla, içerikleri itibariyle birbirinden farklılaşan, hasta ve refakatçilere verilecek normal yemek öğünü ile sadece hastane personeline verilecek normal yemek öğünü için ihale konusu iş süresince tahmini ihtiyaç miktarlarının belirlenip, bunlar için ayrı satırlar açılarak birim fiyat teklif cetvelinin oluşturulması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

9) Başvuru sahibinin 9’uncu iddiasına ilişkin olarak:

Teknik Şartname’nin 2.1’inci maddesinde ihale konusu iş kapsamında çalıştırılması öngörülen personel unvan ve sayılarına hastane idareleri bazında yer verilmiştir. Ayrıca, şikâyet başvurusu üzerine idarece verilen cevapta özetle, hizmet işinin yürütüleceği yerin hastane olması sebebiyle hizmetin Cumartesi-Pazar, resmi-dini bayram günlerinde de kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi gerektiği, bu nedenle normal çalışma günlerinde olduğu gibi, yemeğin hazırlanması, servisi ve sonrası hizmetlerde çalışacak personelin anılan günlerde de işyerinde hazır bulunması gerektiği, son olarak isteklilerin anılan günlerde çalıştırılacak personele ilişkin olarak iş hukukundan kaynaklanan ek maliyetleri dikkate alarak tekliflerini hazırlaması gerektiği ifade edilmiştir.

Neticede, idarece resmi-dini bayram günlerinde de normal çalışma günlerinde olduğu gibi hizmetin aksatılmadan gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulandığından, bahse konu günlerde de yüklenici tarafından personelin işyerinde hazır bulundurulması gerektiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla iddia edildiği üzere bir belirsizlik bulunmamaktadır.

Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65′inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54′üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,
Oybirliği ile karar verildi.

Copyright 2016 © www.asiridusuk.com Tüm hakları saklıdır. Web Tasarım