Vergi matrahı ile ilgili karar

VERGİ MATRAHI İLE İLGİLİ KARAR

KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No : 44 Karar Tarihi : 03.06.2015 Karar No : 2015/UH.II-1560

1

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

BAŞVURU SAHİBİ:

İlta Tem. Hiz. Gıda Yem. Turz. Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Örnek Evler Mah. Atatürk Bulvarı No: 104/5 Kocasinan/KAYSERİ

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,

38039 Talas/KAYSERİ

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/16100 İhale Kayıt Numaralı “160 Kişilik Malzemesiz Temizlik ve Yemek Sunum” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 14.04.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “160 Kişilik Malzemesiz Temizlik ve Yemek Sunum” ihalesine ilişkin olarak İlta Tem. Hiz. Gıda Yem. Turz. Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 30.04.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 30.04.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.05.2015 tarih ve 40473 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.05.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2015/1233 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

İhaleye en düşük eşit teklif sunan isteklilerin bulunması nedeniyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi isteklilerin belirlenmesinde her bir isteklinin “vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına olan oranı”nın idarece tespit edilerek ihalenin en yüksek oran sahibi Demiroğulları Tekstil Tem. İnş. Bilg. San. ve Tic. A.Ş. – Asil Yem. Tem. Bilg. Özel Sağ. Hiz. Tem. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi üzerinde bırakıldığı, söz konusu ortak girişimin pilot ortağı olan Demiroğulları Tekstil Tem. İnş. Bilg. San. ve Tic. A.Ş.nin sunmuş olduğu kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde yer alan gelir tablosundaki net satışların 0,01 TL, vergi matrahının ise 505.000,01 TL olduğu, belirtilen rakamların gerçek olmasının mümkün olmadığı, söz konusu şirketin daha önceden limited şirket olduğu ve 2014 yılında tür değiştirmek suretiyle anonim şirkete dönüştüğü, bu dönüşüm işlemi yapılırken önceki şirketin karı yeni şirkete aktarılırken, net satışların kanuna aykırı bir şekilde aktarılmadığı ve bu yolla ihale komisyonunun yanıltıldığı, öte yandan ihaleye teklif sunan diğer bir istekli olan Nefes Taah. Tem. Teks. İlaç. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin de düzeltme beyanı vermek suretiyle net satışlarını 0,01 TL olarak gösterdiği, rekabet ve mevzuata KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No :2015/036 Gündem No : 44 Karar Tarihi : 03.06.2015 Karar No : 2015/UH.II-1560

2

aykırılık teşkil eden söz konusu işlemlere yönelik incelemenin yapılarak gerekli kararın alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

  1. A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin eşit olması” başlıklı 63’ncü maddesinde “(1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde;

  1. a) Vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına oranının büyüklüğü,
  2. b) İsteklinin ve istekli tarafından söz konusu ihalede tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağının, ihale ilan/davet tarihi itibariyle yüklenimlerinde bulunan ve Kanuna göre sözleşmeye bağlanmış olan hizmet işlerine ait sözleşme tutarları toplamının düşüklüğü,
  3. c) İsteklinin korumalı iş yerine sahip olması,

ç) Faaliyet süresinin uzunluğu,

kriterleri, sırayla dikkate alınır. Buna göre, üst sırada belirtilen kritere göre eşitliğin bozulmaması durumunda sonraki kritere başvurulur…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin eşit olması” başlıklı 70’nci maddesinde “70.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, en düşük geçerli teklifin birden fazla istekli tarafından verilmesi durumunda; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinde belirtilen kriterler sırayla dikkate alınır. Buna göre, üst sırada belirtilen kritere göre eşitliğin bozulmaması durumunda sonraki kritere geçilir. Ortak girişimler için yapılacak değerlendirmede pilot veya koordinatör ortağın durumu esas alınır.

70.1.1. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre idare tarafından yapılacak değerlendirmede, istekliye ait ihale tarihinden önceki son gelir/kurumlar vergisi beyannamesindeki vergi matrahı/mali zarar tutarı ile bu beyanname ekindeki gelir tablosunda yer verilen net satışlar tutarına (işletme hesabı esasına göre defter tutan istekliler için beyannamede yer alan performans bilgileri tablosundaki gayrisafi hasılat tutarına) ilişkin EKAP üzerinde bulunan bilgiler esas alınır. Ancak ihale tarihinin yılın ilk dört ayında olması durumunda, değerlendirme yapılırken iki önceki yıla ait bilgiler üzerinden değerlendirme yapılır…” açıklaması yer almaktadır.

14.04.2015 tarihinde gerçekleştirilen incelemeye konu ihaleye en düşük teklifi veren 14 isteklinin eşit tutarda teklif sunduğu, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahiplerinin belirlenmesini teminen idarece her bir istekli için vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına oranının EKAP’da yer alan bilgiler veya isteklilerin teklif zarfı kapsamında sunmuş oldukları kurumlar vergisi beyannamesi ya da gelir tablosundaki değerlerin esas alınarak ayrı ayrı hesaplandığı görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan Demiroğulları Tekstil Tem. İnş. Bilg. San. ve Tic. A.Ş.nin 30.12.2014 tarihinde tür değiştirerek Demiroğulları Tekstil Tem. İnş. Bilg. Tic. ve San. Ltd. Şti.den dönüştüğü, söz konusu anonim şirketin 2013 yılına beyannamesi olmadığından ve KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No : 44 Karar Tarihi : 03.06.2015 Karar No : 2015/UH.II-1560

3

bundan dolayı 2013 yılına ait değerler EKAP’da yer almadığından vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına oranının hesabında söz konusu anonim şirketin 2014 yılına ait 01.04.2015 onay tarihli kurumlar vergisi beyannamesindeki değerlerin idarece dikkate alındığı görülmüştür.

İncelemeye konu ihalenin yılın ilk dört ayı içerisinde gerçekleştirildiği dikkate alındığında aktarılan Tebliğ açıklaması uyarınca, eşit teklif sahibi isteklilere ait vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına olan oranlarının hesabında iki önceki, yani 2013 yılın ait kurumlar vergisi beyannamelerindeki değerlerin dikkate alınması gerekmektedir.

Demiroğulları Tekstil Tem. İnş. Bilg. San. ve Tic. A.Ş. 30.12.2014 tarihinde tür değiştirme yoluyla kurulmuş olmakla beraber 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 180’inci maddesinde yer alan, bir şirketin hukuki şeklini değiştirebileceği ve yeni türe dönüştürülen şirketin eskisinin devamı olduğu yönündeki hükmü dikkate alındığında, Demiroğulları Tekstil Tem. İnş. Bilg. San. ve Tic. A.Ş.nin 2014 yılına ait bir günlük faaliyetini gösterir kurumlar vergisi beyannamesindeki değerlerin değil, bu şirketin devamı olduğu Demiroğulları Tekstil Tem. İnş. Bilg. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 2013 yılına ait kurumlar vergisi beyannamesinde değerlerin dikkate alınarak vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına oranının tespit edilmesi ve değerlendirmenin buna göre yapılması gerekmektedir.

Bu çerçevede Demiroğulları Tekstil Tem. İnş. Bilg. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına oranının tespiti için mükellefin bağlı bulunduğu Uray Vergi Dairesi Müdürlüğünden bilgi talebinde bulunulmuş, Kuruma gönderilen yazıda bahse konu şirketin kanuni süresi içerisinde 17.04.2014 tarihinde vermiş olduğu 2013 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde yer alan vergi matrahı ve net satışlar tutarları ışığında incelemeye konu ihaleye ilişkin olarak Demiroğulları Tekstil Tem. İnş. Bilg. San. ve Tic. A.Ş.nin vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına olan oranının 0,0108742884597911 olduğu anlaşılmış, bu itibarla idarece bu hususta tesis edilen işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan Nefes Taah. Tem. Tekstil İlaç. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.ye ait vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına olan oranının hesabında EKAP’da yer alan 2013 yılına ait verilerin idarece göz önünde bulundurulduğu dikkate alındığında, adı geçen istekliye ait oranın hesabına yönelik idarece tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

  1. B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

İlta Tem. Hiz. Gıda Yem. Turz. Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına olan oranına ilişkin olarak idarece yapılan hesaplamada isteklinin teklif zarfı kapsamında sunmuş olduğu ve meslek mensubu tarafından imzalı 2014 yılına ait gelir tablosundaki “dönem kar veya zararı” ile “net satışlar”ının dikkate alındığı tespit edilmiştir.

A.T.K . Özel Sağ. Hiz. Otom. Org. Tem. Hiz. İnş. Turz. Taah. Teks. Gıda Yem. Elk. Elekt. Taş. ve San. Tic. Ltd. Şti. – Akel Hiz. Tem. İnş. Taah. Taş. Otom. Turz. ve Gıda San. KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No : 44 Karar Tarihi : 03.06.2015 Karar No : 2015/UH.II-1560

4

Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin pilot ortağı A.T.K . Özel Sağ. Hiz. Otom. Org. Tem. Hiz. İnş. Turz. Taah. Teks. Gıda Yem. Elk. Elekt. Taş. ve San. Tic. Ltd. Şti.ye ye ait vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına olan oranına ilişkin olarak idarece yapılan hesaplamada, 05.12.2014 onay tarihli 2013 yılı kurumlar vergisi beyannamesindeki “vergi matrahı” ile “net satışlar”ının dikkate alındığı tespit edilmiştir.

Profil İnş. Nak. Mak. Mad. Hiz. Taah. San. ve Tic. A.Ş.ye ait vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına olan oranına ilişkin olarak idarece yapılan hesaplamada, isteklinin teklif zarfı kapsamında sunmuş olduğu ve meslek mensubu tarafından imzalı 2013 yılına ait 29.04.2014 onay tarihli kurumlar vergisi beyannamesinin eki gelir tablosundaki “dönem karı veya zararı”nın dikkate alındığı tespit edilmiştir.

Kuzey Grup Tem. Bilg. Oto. Gıda Tarım ve Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına olan oranına ilişkin olarak idarece yapılan hesaplamada, isteklinin teklif zarfı kapsamında sunmuş olduğu ve meslek mensubu tarafından imzalı 2014 yılına ait 06.04.2015 onay tarihli kurumlar vergisi beyannamesinde yer alan “dönem kar veya zararı” ile “net satışlar”ının dikkate alındığı tespit edilmiştir.

Enpak Tem. İnş. Elekt. Med. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Fuser Tem. Med. Sağ. Hiz. Gıda Tur. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin pilot ortağı Enpak Tem. İnş. Elekt. Med. San. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına olan oranına ilişkin olarak idarece yapılan hesaplamada, isteklinin teklif zarfı kapsamında sunmuş olduğu ve meslek mensubu tarafından imzalı 2014 yılına ait 08.04.2015 onay tarihli kurumlar vergisi beyannamesinde yer alan “vergi matrahı” ile “net satışlar”ının dikkate alındığı tespit edilmiştir.

Yıldırım Tem. Org. ve Tic. Ltd. Şti. – Tamer End. Proje ve Uyg. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin pilot ortağı Yıldırım Tem. Org. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına olan oranına ilişkin olarak idarece yapılan hesaplamada, isteklinin teklif zarfı kapsamında sunmuş olduğu ve meslek mensubu tarafından imzalı 2013 yılına ait gelir tablosunda yer alan “dönem karı veya zararı” ile “net satışlar”ının dikkate alındığı tespit edilmiştir.

M.A.C Tem. İns. Kay. İnş. Tur. Eğit. Danış. Sağ. San. ve Tic. Ltd. Şti. – İsm Taş. Tem. Turz. İnş. Bilg. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. – Kiraz Taş. Org. Turz. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin pilot ortağı M.A.C Tem. İns. Kay. İnş. Tur. Eğit. Danış. Sağ. San. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına olan oranına ilişkin olarak idarece yapılan hesaplamada, isteklinin teklif zarfı kapsamında sunmuş olduğu ve meslek mensubu tarafından imzalı 2013 yılına ait kurumlar vergisi beyannamesinde yer alan “dönem karı veya zararı” ile “net satışlar”ının dikkate alındığı tespit edilmiştir.

Teklif bedeli eşit olan diğer istekliler olan Baltuğ İnş. Tem. Tar. Hay. Nak. San. Tic. Ltd. Şti., Hilal İth. İhr. İnş. Peyz. Tem. Taah. Güv. Ltd. Şti., Sm Grup Sos. Hiz. Sağ. Med. Dan. Tem. Teks. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. ve Nefes Taah. Tem. Tekstil İlaç. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.ye ait vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına olan oranlarına ilişkin olarak idarece yapılan hesaplamada ise, bu isteklilerin EKAP’da yer alan 2013 yılına ait verilerinin dikkate alındığı görülmüştür. KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No : 44 Karar Tarihi : 03.06.2015Karar No : 2015/UH.II-1560

5

Aktarılan Tebliğ açıklamasında, ihale tarihinin yılın ilk dört ayında olması durumunda, eşit tekliflere ilişkin değerlendirmenin EKAP üzerinde bulunan iki önceki yıla ait bilgilerin esas alınarak yapılması gerektiği belirtilmiş, bu açıklamaya paralel olarak yılın ilk dört ayı içerinde gerçekleştirilen incelemeye konu ihaleye ilişkin olarak isteklilerin 2013 yılına ait verileri EKAP üzerinden idarelerin kullanımına sunulmuştur. Bu çerçevede, 2013 yılı kurumlar vergisi beyannamesi sunan ve vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına olan oranının hesabına esas teşkil eden bilgileri EKAP’da bulunan isteklilere ilişkin olarak, EKAP’da yer alan bu bilgilerin değil, teklif zarfı kapsamında sunulan 2014 yılına ait kurumlar vergisi beyannamesi veya gelir tablosundaki (dönem karı veya zararı gibi) bilgilerin dikkate alınmasına yönelik idarenin işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmış, dolayısıyla bahse konu isteklilere ait vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına olan oranının hesabında EKAP’da yer alan 2013 yılına ait verilerin esas alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, yukarıda belirtilen esaslar ve yapılan tespitler çerçevesinde eşit teklif sahibi isteklilerin vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına olan oranlarının idarece yeniden hesaplanması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Esasta oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi. Mahmut GÜRSES

Başkan

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

Copyright 2016 © www.asiridusuk.com Tüm hakları saklıdır. Web Tasarım