Yemek Alımlarında Fiyata İtiraz

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2016/048

Gündem No : 72

Karar Tarihi : 24.08.2016

Karar No : 2016/UH.III-2177

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan

ŞATIR, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

BAŞVURU SAHİBİ:

İstanbul Spesial Gıda Tem. Bak. Tur. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Gıda Toptancılar Sitesi F Blok No: 10/A Bağlar/DİYARBAKIR

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,

Kemertaş Mah. Hükmet Konağı Kat: 3 21950 Kemertaş Ergani/DİYARBAKIR

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/214781 İhale Kayıt Numaralı “2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı 10 Taşımalı İlkokul/

Ortaokullarına Taşınan 2286 Öğrenciye Kumanya ve 6 Taşımalı İlkokul/Ortaokullarına

Taşınan 1242 Öğrenciye 180 İş Günü Sıcak Yemek Verilmesi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 25.07.2016 tarihinde açık ihale usulü

ile gerçekleştirilen “2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı 10 Taşımalı İlkokul/ Ortaokullarına

Taşınan 2286 Öğrenciye Kumanya ve 6 Taşımalı İlkokul/Ortaokullarına Taşınan 1242

Öğrenciye 180 İş Günü Sıcak Yemek Verilmesi” ihalesine ilişkin olarak İstanbul Spesial Gıda

Tem. Bak. Tur. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 26.07.2016 tarihinde yaptığı şikâyet

başvurusunun, idarenin 27.07.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince

08.08.2016 tarih ve 44891 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.08.2016 tarihli dilekçe ile

itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2016/1827 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan

inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idare tarafından yaklaşık maliyetin tespiti

aşamasında, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen KDV dahil yemek/kumanya birim

fiyatından KDV’nin çıkarılması işleminde hesaplama hatası yapıldığı, söz konusu hata

nedeniyle yaklaşık maliyet ve dolayısı ile sınır değer yanlış hesaplandığından teklif

fiyatlarının sınır değerin altında kaldığı, yaklaşık maliyetin doğru hesaplanması durumunda

aşırı düşük teklif açıklaması sunmalarına gerek olmayacağı, ihalenin diğer aşamalarının daha

sağlıklı yürümesi ve ileride doğacak hak kayıplarının önlenmesini teminen bu hatanın ihale

komisyonu tarafından düzeltilmesi gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yaklaşık maliyet” başlıklı 9’uncu maddesinde

 “Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat

araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve

dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir…” hükmüne,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin

hesaplanmasına esas miktar ve fiyatların tespiti” başlıklı 8’inci maddesinde “…(2) Yaklaşık

maliyete ilişkin fiyatların tespitinde;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,

b) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer

işlerdeki fiyatlar,

c) İlgili odalarca belirlenmiş fiyatlar,

ç) İhale konusu işi oluşturan iş kalemlerine veya gruplarına ilişkin olarak piyasadan

yapılacak fiyat araştırması kapsamında elde edilecek fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması

alınmak suretiyle ya da konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak

oluşturulan fiyatlar,

d) İhale konusu işe ilişkin olarak Bütçe Uygulama Talimatlarında ve/veya Sağlık

Uygulama Tebliğinde yer alan fiyatlardan KDV veya farklı nitelikteki diğer giderler

indirilmek suretiyle bulunan fiyatlar,

Esas alınır...” hükmüne,

Aynı Yönetmelik’in “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı

9’uncu maddesinde “…(3) Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş

gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların

toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV

hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını

geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar

üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet

hesaplanır...” hükmüne,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında

teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “Personel çalıştırılmasına

dayalı hizmet alımları; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında

belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık

maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol

giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu hizmetlerdir…” açıklamasına,

Aynı Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin

değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı

hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı

olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde

edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir…” açıklamasına,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1.

İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı 10 Taşımalı İlkokul/ Ortaokullarına taşınan

2286 öğrenciye kumanya ve 6 taşımalı İlkokul/Ortaokullarına taşınan 1242 öğrenciye 180 iş

günü sıcak yemek verilmesi

b) Miktarı ve türü:

2016-2017 Eğitim Öğretim yılı 10 Taşımalı İlkokul/ Ortaokullarına taşınan 2286

öğrenciye 2286 ögün kumanya ve 6 taşımalı İlkokul/Ortaokullarına taşınan 1242 öğrenciye

1242 ögün sıcaka yemek verilmesi Toplamda 2286+1242=3528 öğün yemek verilecektir.

c) Yapılacağı yer: Ergani İlçesine bağlı 16(Onaltı) taşıma merkezi ilkokul/Ortaokul

(Ahmetli İ.Ö.O,İncehıdır İ.Ö.O,Aşağı Bitikçi İ.Ö.O,Canveren İ.Ö.O,Bereketli İ.Ö.O,Ergani

İ.Ö.O,Hendek İ.Ö.O,Sezai Karakoç O.O,Hanköy İ.Ö.O,Kesentaş İ.Ö.O,Selman İ.Ö.O,Kortaş

İ.Ö.O,Demerli Baran İ.Ö.O,Alitaş O.O, Gözekaya O.O, Yukarı Kuyulu İ.Ö.O)

ç) Bu bent boş bırakılmıştır. ” düzenlemesine,

Aynı Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu

verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır

değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre

açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri

aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen

kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak

ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı

avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri

değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı

açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen

teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır

değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca

hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Başvuru konusu ihalenin 180 iş günü boyunca 2286 öğrenciye kumanya ve 1242

öğrenciye sıcak yemek verilmesi işlerinden oluşan bir malzemeli yemek hizmet alımı ihalesi

olduğu, başvuru sahibi istekli tarafından ihale tarihinde (25.07.2016) yaklaşık maliyetin

öğrenildiği ve yaklaşık maliyete ilişkin 26.07.2016 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda

bulunulduğu, idarenin 27.07.2016 tarihli işlemi ile şikâyeti uygun bulmadığı, ihalenin

03.08.2016 tarihinde onaylanan komisyon kararıyla başvuru sahibi istekli olan İstanbul

Spesial Gıda Tem. Bak. Tur. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, sonrasında bu

istekli tarafından 08.08.2016 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu

anlaşılmıştır.

İdareler tarafından yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde Hizmet Alımı

İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 8’inci maddesinin ikinci bendinde sayılan yöntemlerin

esas alınacağı ve anılan Yönetmelik’in 9’uncu maddesine göre ise iş miktarlarının tespit

edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam

tutarın sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirleneceği, bulunan bu

tutar üzerinden yüklenici kârı (% 20 oranını geçmeyecek şekilde) ile sözleşme giderleri ve

genel giderlerin hesaplanacağı ve sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak

belirlenen genel toplam tutar, yüklenici kârı ile sözleşme giderleri ve genel giderler

toplanarak yaklaşık maliyetin hesaplanacağı hükme bağlanmış olup, Kamu İhale Genel

Tebliği’nin 79’uncu maddesinde ise personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı

ihalelerinde yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutarın sınır değer

olarak kabul edileceği açıklamasına yer verilmiştir.

İdare tarafından bir öğle yemeği/kumanya için KDV hariç 3,5649 TL’lik fiyatın

kullanıldığı, bu fiyatın toplam öğün sayısı (2286 kumanya + 1242 yemek = 3528 öğün) ve

yemek verilecek gün sayısı (180 gün) ile çarpılması sonucunda yaklaşık maliyetin (3,5649 x

3528 x 180=) 2.263.854,09 TL, sınır değerin ise (2.263.854,09 / 1,30 =) 1.741.426,22 TL

olarak belirlendiği görülmüştür.

Bu bağlamda, anılan mevzuat hükümleri doğrultusunda idarelerin yaklaşık maliyet

tespitinde takdir yetkisine sahip olduğu, söz konusu durumda Milli Eğitim Bakanlığınca

öğrenci taşıma uygulaması kapsamında taşınan öğrencilere ilkokul ve ortaokullar için

verilecek öğle yemeği/kumanya ücreti olarak KDV dahil 3,85 TL belirlenmekle birlikte

idarece bu tutarın daha altında bir fiyat olan 3,5649 TL birim fiyatın kullanılmasının kamu

ihale mevzuatı açısından herhangi bir engel teşkil etmediği anlaşılmıştır.

Dolayısıyla, idare tarafından hesaplanan yaklaşık maliyetin 2.263.854,09 TL, bu

doğrultuda sınır değerin 1.741.426,22 TL olduğu ve başvuru sahibinin teklif bedelinin de

1.741.384,61 TL olduğu dikkate alındığında, başvuru sahibi isteklinin teklifinin aşırı düşük

teklif olarak belirlenip söz konusu istekliden aşırı düşük teklif sorgulaması talep edilmesinde

mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ

edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare

Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen

şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Copyright 2016 © www.asiridusuk.com Tüm hakları saklıdır. NF Teknoloji