Yemek Aşırı Düşük Kararı - 1

 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Doyaş Yem. Gıda ve Serv. Hiz. San. Tic. A.Ş.,

Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Necati Özgel Sokak No: 1 Ata İş Merkezi Beykoz/İSTANBUL

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Göztepe Semiha Şakir Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü,

Merdivenköy Mahallesi Şair Arşi Caddesi No: 58 34732 Kadıköy/İSTANBUL

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/60972 İhale Kayıt Numaralı “Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtım ve Servis” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Göztepe Semiha Şakir Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü tarafından 05.04.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtım ve Servis” ihalesine ilişkin olarak Doyaş Yem. Gıda ve Serv. Hiz. San. Tic. A.Ş.nin 21.04.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 09.05.2016 tarih ve 28104 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.05.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2016/1141 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idare tarafından ihalede ekonomik açıdan en 1avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendikleri, ancak ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine uygun olarak yapılmadığı, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında;

 

 1. İdari Şartname'nin 25’inci maddesinde belirtilen 5 adet personele ilaveten 1 adet sorumlu yöneticinin maliyetine yer verilmediği, söz konusu sorumlu yönetici çalıştırılmasının 27.08.20004 tarih ve 25566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik’e göre zorunlu olduğu, ayrıca personel maliyetine ilişkin açıklamalarda 2016 yılı için 62,5 günlük ulusal bayram ve resmi tatil günleri çalışması ücreti ile personel yemek kıyafet ve yol maliyetlerinin açıklamalara dahil edilmediği,

 

 1. Üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapıldığı, bu durumun anılan

 

 

Tebliğ’in 79.2.6’ncı maddesine aykırı olduğu, toptancı hali fiyatlarının, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a göre faaliyet gösteren toptancı hali tarafından düzenlenmediği, ilgili ürüne ilişkin açıklamaların son on iki ayın herhangi bir işlem günüdeki ortalama fiyat esas alınmak yerine, en düşük fiyat esas alınmak suretiyle yapıldığı, sunulan söz konusu belgelerde tarih bilgisinin bulunmadığı,

 

 1. Yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının ihale tarihi itibariyle yürürlükte bulunmayan eski Tebliğ hükümlerine göre yapıldığı,

 

 1. Ana çiğ girdi, işçilik ve yardımcı gider oranları hesaplanırken hata yapıldığı, malzemeli yemek sunumu hesap cetveli ve maliyet tablolarında bulunan malzeme birim fiyatları ile tevsik edici belgelerdeki birim fiyatların birbiri ile örtüşmediği,

 

 1. Üretimi gerçekleştirilecek yemek, kahvaltı, ara öğün ve özel gün menülerinin ve menülerdeki gramajların, Gıda Rasyolarında ve Gıda Maddelerinin Özellikleri tablosunda belirtilen yaş grupları esas alınarak yapılmadığı, (örneğin pirinç baldo ve beyaz peynir yağlı vb.)

 

 1. Teknik Şartname'de belirtilen yemek menülerindeki paket süt, paket yoğurt, paket bal, reçel vb. ürünlerle ilgili olarak gıda rasyoları tablosunda paketli ürünler belirtilmesine karşın, borsalardaki kilogram ve gram birim fiyatları üzerinden açıklama yapıldığı,

 

 1. Enginar, maydanoz, dereotu, kıvırcık, marul gibi ürünlerin gıda rasyoları tablosunda gram olarak belirtilmiş olmasına rağmen adet fiyatları üzerinden açıklama yapıldığı,

 

 1. İlgili meslek mensubu tarafından tanzim edilen maliyet ve satış tutarı tespit tutanaklarının mevzuata uygun olmadığı, zira son veya bir önceki geçici vergi beyannamesi döneminde ihale konusu işte kullanılması öngörülen mal miktarının en az yarısı kadar alım yapılmış olması gerekirken, bu miktarın sağlanamadığı, incelemeye konu gelir vergisi döneminin eksik bırakıldığı, sunulan belgelerde ürün kalemlerine ait birimlerin 2belirtilmediği, ilgili meslek mensubu ve isteklilerin kaşe ve imzalarının bulunmadığı, anılan belgelerin asıllarının ilgili meslek mensubundan istenilerek tetkik edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

 1. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı  38’inci maddesinde “…İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

 1. İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
 2. Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım

 

 

işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 1. Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca  yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede  öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır…” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “… (1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

 1. Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.
 1. Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;
  1. Verilen hizmetin ekonomik olması,
  2. Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
  3. Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 1. İhale, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırır.

3        c)  Aşırı  düşük  teklif  sınır  değerinin  altında  teklif  sunan  isteklilerin  teklifi açıklama

istenmeksizin  reddedilir.

 1. Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına eşit veya bu değerin üzerinde olan ihalelerde, ikinci fıkranın (a) bendinin kullanılması zorunludur.
 2. Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan, açık ihale, belli istekliler arasında ihale veya Kanunun 21 nci maddesinin (b), (c) ve (f) bentleri gereğince pazarlık usulü ile yapılan personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde, ikinci fıkranın (a), (b) veya (c) bendindeki seçeneklerden birinin kullanılması zorunludur.
 3. Aşağıdaki işlerin ihalelerinde ikinci fıkranın (b) bendinin kullanılması zorunludur.
 1. Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan ve Kanunun 21 nci maddesinin (a), (d) ve (e) bentleri gereğince pazarlık  usulü ile yapılan personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihaleleri.
 2. Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri.

 

 

 1. Kurum tarafından yayımlanan aşırı düşük teklif sorgulaması yapılamayacak alımlar listesinde yer alan işlerin ihaleleri…” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.1.  Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ihale konusu işte çalıştırılacak  personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu hizmetlerdir.

78.3. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirtilmesi halinde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir.

78.15. Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir. Bu şekilde verilen tekliflerin değerlendirilmesinde ise tekliflerin söz konusu ayni ödemeleri de içerdiği kabul edilerek değerlendirmeler buna göre yapılacaktır.

78.18. Yemek ve yol gibi ihtiyaçların isteklilerce karşılanmasının öngörülmediği durumlarda ise idari şartnamelerde bunlara ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmayacak ve sözleşmenin uygulanması sırasında yükleniciden çalışanlara ait bu tür giderleri karşılaması istenmeyecektir.

78.21. Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek, teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.” açıklaması,

4

Anılan Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin

değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.

 1. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
  1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.
  2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri

 

 

kullanarak açıklayabilirler.

 1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi   gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe 5kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

 1. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.
 2. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.
 3. Ticaret Borsası Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve

 

 

ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

 1. Toptancı Hal Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca faaliyet  gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.
 2. Özel veya Münhasır Hak Sahibi Kuruluşların Uyguladığı Fiyatlar: İlgili mevzuatı uyarınca, belirli mal veya hizmetlerin kamuya sunulması konusunda lehine sınırlama bulunan kuruluşların tedarikçisi oldukları mallar veya sunucusu oldukları hizmetler için uyguladıkları fiyatlar ile açıklama yapılabilir.
 3. İsteklinin Kendi Ürettiği, Aldığı veya Sattığı Mallara İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre aşırı düşük teklif açıklamasına konu mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) ile açıklama yapılabilir.

Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması ve isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmış olması gerekir.

Satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması ve malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması gerekir.

İsteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) sunulmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, (Ek ibare: 12/06/2015-29384 R.G./3. md.) SM, YMM, SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile de belgelendirme yapılabilir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe 6kullanılmak suretiyle de yapılabilir…

79.2.2.8.İsteklinin Ortağı Olduğu Tüzel Kişiye Ait İşletmeden Mal Çekmesiyle Oluşan Emsal Bedel: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satın alması durumunda söz konusu malın emsal bedeli ile değerlenmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır. Bu durumda, Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan emsal bedeli gösteren ve istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından hazırlanarak imzalanan ve kaşelenen beyanın verilmesi yeterlidir. Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

 1. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır”

 

 

 1. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi  esas alınır.

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.

79.2.6. Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtilir.

Bu ihalelerde; teklifi aşırı düşük bulunan istekli öncelikle “ana çiğ girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelini (Ek- H.4) hazırlayarak açıklaması kapsamında sunar. Açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi  için “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den çok olmaması gerekir. Oran belirtmeyen veya belirttiği oran 0,80’den az veya 0,95’den çok olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Ana çiğ girdi ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdiler anlaşılır. Bu çerçevede, isteklinin beyan ettiği orana uygun teklif sunması durumunda,  yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurlar “yardımcı girdiler” başlığında değerlendirilir ve bu unsurlar için açıklama sunulması gerekmez.

Örneğin; 1.000 öğün yemek alımı için çıkılan bir ihalede, birim fiyat olarak 5 TL teklif veren bir isteklinin, 5.000 TL olan toplam teklif bedelinin aşırı düşük olarak değerlendirilmesi ve istekli tarafından sunulan Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,90 olarak belirtilmesi halinde, teklifin 4.500 TL’sinin ana çiğ girdi ile işçilik toplamını içerdiği kabul edilir ve isteklinin 7sadece bu kısma ilişkin açıklama yapması gerekir. Teklifin 500 TL’lik kısmının ise yardımcı giderlere ilişkin olduğu kabul edildiğinden, bu kısma ilişkin açıklama yapılması gerekmemektedir.

Malzemeli yemek alımı ihalelerinde, ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri kullanılamaz. Ancak 79.2.2 nci maddede yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabilir.

 1. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.
  1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.

9.3.2. 79.2.2 nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle,  ilgili   mevzuatına  göre  ihale  tarihinden  önceki  son  12  ay  içinde     düzenlenen

 

 

açıklamaya   elverişli   diğer   bilgi   ve   belgeler   kullanılarak   da   açıklama  yapılabilir…”

açıklamaları yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dâhildir.

 1. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
 2. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:
  1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Aşağıda yer alan ve Gıda Rasyonundaki gramajlara göre oluşturulacak yemek maliyetleri üzerinden;

2-6 Yaş Sabah Kahvaltısı17.640 adet 2-6 Yaş Öğlen Yemeği 17.640 adet

2-6 Yaş Akşam Yemeği 17.640 adet

2-6 Yaş Ara Öğün 52.620 adet Özel Gün Menüsü 1.152 adet

13+ Yaş Sabah Kahvaltısı 6.125 adet

13+ Yaş Öğlen Yemeği 8.750 adet

13+ Yaş Akşam Yemeği 2.940 adet olmak üzere toplam 124.807 adet yemek teklif fiyata dahildir.

Yılbaşı, bayram, davet, toplu yapılan doğum günleri vs. gibi özel günlerde ayda 1 (bir) defa olmak üzere (144) kişinin yararlanacağı, teknik şartnamenin 2 nci maddesinde yer alan tablodan veya gıda rasyonundan seçilerek 6 çeşitten oluşturulacak “Özel Gün Menüsü” teklif fiyata dâhildir.

 1. Yemek ve yol giderleri:

Yemeklerin kuruluşta pişirildiği ve bu hizmetin sunulması işiyle ilgili olarak aylık (26) 8gün üzerinden fiilen çalışan personelin tüm mesaisini kuruluşta geçirdiği hallerde, hizmetin sunulmasıyla görevli;

(1) Aşçı,

(1) Aşçı Yardımcısı,

 1. Gıda Teknikeri
 2. Servis Elemanının işçilik giderleri [(işçi ücreti, sigorta prim giderleri, yemek, yol, giyim, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma (62.5 gün)] teklif fiyata dahildir.

Kuruluş mutfağında çalışacak personele yemek bedeli ayni olarak verilecek olup, yol bedeli olarak aylık (26) gün üzerinden fiilen çalışan personele günlük brüt 9,00 TL yol bedeli verilecek olup teklif fiyata dahildir. Fiilen işe gelinmeyen günlerde yol ücreti kesilecek olup ayrıca bordroda gösterilecektir.

Teknik Şartnamenin Genel Hususlar başlıklı kısmının 27 nci maddesinde belirtilen giyecek yüklenici firma tarafından personele ayni olarak verilecektir.

 1. Malzeme giderleri:

Hizmetin yürütülmesi sırasında kuruluş mutfağında firma tarafından karşılanacak

 

 

2 adet Dondurucu

1 adet Servis Aracı ( Tepsi arabası) 1 adet Ev Tipi Fırın

4 adet Su Sebili

1 adet Narenciye Sıkacağı telif fiyata dahildir.

 1. Diğer giderler:

İçme suyu, yemeğin özelliğine göre ketçap, mayonez, limon, sirke, çeşitli baharatlar, temizlik malzemeleri, plastik çöp torbası, bebek, yaşlı, hasta veya diyetlilerin yiyeceklerinin hazırlanması amacıyla oluşturulan özel beslenme birimi için süt, pirinç unu, sebze, meyve, et, LPG dolum masrafları, yemek numunelerinin mikrobiyolojik analizi, yemek imalatı servis ve temizliği, kullanılacak malzeme ve iş kazasına ilişkin personelin eğitimi, idarenin demirbaşında bulunan ve yüklenici firmaya teslim edilecek her türlü ekipmanın bakım ve onarımı, yüklenici firma tarafından temin edilecek makine ve teçhizat, ilaçlama, yemeğin yapımında kullanılacak elektrik, su, doğalgaz ile nakliye, ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri ve Kamu İhale Kurum payı teklif fiyata dahildir.

 1. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.
 2. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Kısa   vadeli   sigorta   prim   oranı,   sigortalının   rime   esas   kazancının   %2  'dir.”

düzenlemesine,

 

Kuruluş Mutfağında, Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı ve Servis Hizmeti Alımında Uygulanacak Teknik Şartname’nin “Genel Hususlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “…21- Firma 27/8/2004 tarih ve 25566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 18/06/2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişik 29 uncu maddesinin birinci   fıkrasının

 1. bendinde belirtilen “Gıda üreten ve altmış beygir gücünün üzerinde motor gücü bulunan veya on ve üzerinde işçi çalıştıran veya su ürünlerini işleyen veya hazır yemek üreten iş yerleri veya yemek fabrikaları veya her türlü gıda katkı karışımları üreten iş yerlerinde; en az dört yıllık lisans eğitimi almış ziraat, gıda, kimya mühendisleri, veteriner hekimler, kimyagerler, su ürünleri mühendisleri, balıkçılık teknolojisi mühendisleri ve biyologlar ile 9gıda bilimi konusunda en az yüksek lisans yapmış diğer meslek gruplarına mensup kişilerin eğitim dallarına ve üretimin niteliğine göre sorumlu yönetici olarak istihdam edilmeleri her bir iş yeri için zorunludur. En az dört yıllık lisans eğitimi almış Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunları yemek fabrikasında her bir iş yeri için sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilirler." hükmüne uymak zorundadır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Teknik Şartname’nin “İşin Tanımı” başlıklı 2’nci maddesinde “A- Yemek Çeşitleri ve Öğün Sayıları: Göztepe Semiha Şakir Çocuk Evleri Sitesi mutfağında 1 (bir) adet kahvaltı, 1 (bir) adet öğle, 1 (bir) adet akşam yemeği ile ara öğünlerin (kuşluk, ikindi, gece) kuruluş mutfağında pişirilmesi, servisi ve servis sonrası hizmetlerinin yürütülmesi işidir. Öğünler ve örnek yemek çeşitleri aşağıdaki tablolarda belirtilen sayıda uygulanacaktır.

 

BİRİNCİ KAP YEMEKLER

İKİNCİ

KAP YEMEKLER

ÜÇÜNCÜ KAP YEMEKLER

ET YEMEKLERİ

ETLİ SEBZE YEMEKLERİ

       

 

 

Çoban Kavurma

Yumurtalı Ispanak

Kırmızı Mercimek Çorba

Meyve Çeşitleri

Et Sote

Etli Taze Fasulye

Ezogelin Çorba

Yoğurt

Bahçıvan Kebabı (Yaz)

Menemen

Düğün Çorba

Cacık

Tas Kebabı

Etli Biber Dolma

Yayla Çorba

Sütlaç

Orman Kebabı

Kıymalı Pırasa

Domates(Şafak) Çorba

Muhallebi

Haşlama Tavuk

Kıymalı Patates

Sebze Çorba(kış)

Şekerpare

Fırın Köfte

Yaz Türlüsü

Terbiyeli Şehriye Çorba

Baklava

Tavuk Yahni

Patlıcan Kebabı

Un Çorbası

Fasulye Piyazı

Fırında Koyun

Kıymalı Ispanak

Kıymalı Yufka Böreği

Mercimek Piyazı

Terbiyeli Köfte

Patlıcan Dolması

Peynirli Milföy Börek

Kabak Tatlısı

Sebzeli Köfte

Kıymalı Bezelye

Talaş Böreği

Kadayıf

İzmir Köfte

Karnıyarık

Peynirli Tepsi Böreği

Çoban Salata

Dalyan Köfte

Patlıcan Musakka

Ispanaklı Yufka Böreği

Havuç Salata

Çiftlik Köfte

Kereviz Dolması

Karnabahar Graten

Marul Salata

Ekşili Köfte

Kış Türlüsü

Zeytinyağlı Taze Fasulye

Karnabahar Salata

Kadınbudu Köfte

Kıymalı Kapuska

İmam Bayıldı

Taze Kayısı Kompostosu

Balık Çeşitleri

Kabak Musakka

Karışık Kızartma(Yaz)

Ayva Komposto

Kuzu/Koyun Haşlama

Etli Kuru Fasulye

Zeytinyağlı Pırasa

Elma Komposto

Rosto (Püreli)

Etli Nohut

Patlıcanlı Pilav

Patates Salatası

 

Etli Bamya

Şehriyeli Pirinç Pilavı

Aşure

 

Kıymalı Yeşil Mercimek

Meyhane Pilavı

Güllaç

 

 

Nohutlu Bulgur Pilavı

 

 

 

Domatesli Piriç Pilavı

 

10

 

Özbek Pilavı

 

 

 

Mercimekli Bulgur Pilavı

 

 

 

Peynirli Makarna

 

 

 

Fırın Makarna

 

 

 

Soslu Makarna

 

 

 

Zeyinyağlı Bakla

 

 

 

 

 

İÇEÇEKLER

KAHVALTI

ARA ÖĞÜN

Çay

Siyah Zeytin

Kek Çeşitleri

Paket Süt

Yeşil Zeytin

Bisküvi Çeşitleri

Gazlı Meyveli İçecekler (Şişe)

Tahin Helva

Tuzlu Krakerler

Hazır Meyve Suyu (Kutu)

Tuzsuz Peynir

Hamburger Köfte

Kola (Kutu)

Beyaz Peynir

Börek Çeşitleri

           

 

 

Hazır Meyve Suyu (Açık)

Kaşar Peyniri

Patates Kızartma

Paket Ayran

Tulum Peyniri

Poğça Çeşitleri

Bitkisel Çaylar

Çökelek (Lor) Peyniri

 

Sup

Paket Bitkisel Çaylar

Kakaolu Fındık Kreması

Meyve Çeşitleri

Maden Suyu

Yumurta

Tatlı Çeşitleri

Granül Kahve

Omlet Çeşitleri

Kısır

Taze Sıkılmış Meyve Suyu

Kahvaltılık Tereyağ-Paket Reçel

Çeşitli Çikolatalar

Kefir

Patates Kızartma

Çeşitli Gofretler

Salep

Domates

Kurabiye Çeşitleri

Sıcak Çikolata

Salatalık

Tahin-Pekmez

Yarım Yağlı Süt

Sucuk

Beyaz Peynir

 

Salam

Kaşar Peyniri

Yoğurt

Sosis

Krep (Sebzeli/Peynirli vs)

Meyveli Yoğurt

Çılbır

Gözleme

Yoğurt

Tahin-Pekmez

Yaş Pasta

 

Dil Peynir

Nişasta Peltesi

 

Burgu Peynir

Kuruyemiş Çeşitleri

 

Kahvaltılık Tereyağ-Paket Bal

Kuru Meyve Çeşitleri

 

Çorba

 

 

Meyve Çeşitleri

 

 

Söğüş (Domates+Salatalık)

 

 

Söğüş Yeşillik

 

 

Beyaz Krem Peynir

 

 

Zeytin Çeşitleri

 

 

Üçgen Krem Peynir

 

 

Simit Çeşitleri

 

 

Poğaça Çeşitleri

 

 

Gözleme

 

       

 

11

Yaş grubu

Kahvaltı

Öğlen Yemeği

Akşam Yemeği

Ara öğün

Toplam

2–6

1

1

1

3

6

13+ yaş ( Personel)

1

1

1

 

3

Nöbetçi personel (13+yaş)

1

1

1

 

3

 

Yukarıda belirtilen her bir madde ayrı bir kap yiyeceğe örnek teşkil etmektedir.

 

İdare tarafından hazırlanacak aylık yemek listeleri; yukarıda belirtilen çeşitlerden veya Gıda Rasyonunda yer alan benzerlerinden seçilerek oluşturulacaktır. Kahvaltı, yemek ve ara öğünler aşağıda ifade edildiği şekilde olacaktır.

Yemeklerde kullanılan tüm malzemeler ekte sunulan Gıda Evsaf Şartnamesine uygun, HACCP, TSE, ISO 9001-2008 ve Türk Gıda Kodeksine uygun 1. sınıf tanınmış marka malzemeler olacaktır. Öğle ve akşam öğün mönüleri farklı olacak, akşam yemekleri    öğleden

 

 

sonra pişirilecektir.

Yemekhanelerde su servisi Kahvaltı, Öğle ve Akşam yemeklerinde kapalı ambalajlı pet bardak sular ile yapılacaktır. Katlarda su servisi 19 litrelik damacana doğal kaynak suyu ile yapılacaktır. Damacana sular için su sebillerinin yanında tek kullanımlık pet bardak bulundurulacaktır. Damacanalara uygun su sebilleri, damacanalar ve pet bardaklar firma tarafından temin edilecektir.

Normal yemeklere uygulanacak gramajlar, ekte verilen gramaj tablolarına göre olmalıdır. Bu listelerde gösterilen et, sebze, meyve vb. yiyecekler işlem gördükten sonra bir porsiyona girecek NET ağırlıklardır. Listede ismi olmayan yemekler Diyetisyen tarafından benzer yemeklerdeki gramajlar göz önüne alınarak standartlaştırılacak ve uygulamalar buna göre yapılacaktır.

Öğle ve akşam yemekleri tepsilerde, porselen tabaklarda servis edilecektir. Çatal, kaşık, bıçak, pet bardakta kapalı su servis edilecektir.

Tüm menülerde ve yemek tariflerinde Diyetisyenin isteği doğrultusunda değişiklik yapılabilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 1. Özel Gün Menüsü:

Özel gün menüsü İdare veya Diyetisyen tarafından yukarıdaki tablodan veya Gıda Rasyonunda belirlenecek 6 çeşitten istenildiği takdirde ayda 1 defa olmak üzere özel günlerde verilebilecektir.

Örnek Özel Gün Menüsü;

 1. Pasta Çeşitleri ( Çikolatalı, Yaz Meyveli, Kış Meyveli)
 2. Meyve Çeşitleri( Elma, Armut, Muz, Üzüm, Mandalina, Erik)
 3. İçecek Çeşitleri ( Gazlı İçeçekler Paket Meyve Suları)
 4. Z.Yağlı Çeşitleri ( Yaprak Sarma, Barbunya, Biber Dolması)
 5. Kuruyemiş ve Kuru Meyve Çeşitleri ( Ceviz içi , Fındık, Badem, Fıstık, K.Üzüm. K.Kayısı)
 6. Börek ve Poğça Çeşitleri. ( Sade Poğaça, Peynirli Poğaça, Kıymalı Poğaça, Peynirli Tepsi Böreği, Kol Böreği çeşitleri)
 7. Kuruluşa 2-6 yaş grubu altında bebek gelmesi durumunda; bebek mamaları ve ek gıdalarla beslendiğinden bu yaş grubunda bulunanlar mevcutlarda gösterilmeyecek ve

firmaya bu yaş grubu için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

12         6-   Ramazan  ayında  iftarlarda  Pide,   Hurma,  Zeytin,   Peynir,  Bal-Tereyağ   firma

tarafından ek ücret talep edilmeksizin verilecektir. Sahurlarda içecek hariç 6 çeşit verilecektir. Normal yemek saatlerinin dışına denk gelen iftar ve sahur vakitlerinde firma kuruluşta personel bulunduracaktır.

7- Malzemeli yemek alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin açıklanmasının daha nesnel koşullar altında yapılmasının sağlanması amacıyla, Hizmet alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan ve 07.06.2014 tarih ve 29023 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan değişikliklere göre, malzemeli yemek alımı ihalelerinde idarelerin iki haftalık menü düzenlemesi yapmaları zorunlu hale getirilmiş olup örnek iki haftalık menü aşağıda yer almaktadır.

 

ÖRNEK MENÜ

 

 

Tarih

Sabah Kahvaltısı

Kuşluk (Ara

Öğle Yemeği

İkindi Beslenme

Akşam Yemeği

Gece Beslenmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

Öğün)

 

(Ara Öğün)

 

(Ara Öğün)

 

 

 

 

 

1.Gün

 

Paket Süt

 

Kaşar Peyniri Haşlanmış

Yumurta

Peynirli Poğaça

Ekmek ve Su

 

 

 

Muz

Paket Yoğurt

K.

Mercimek Çorbası

Balık

 

Marul Salata

 

Ekmek Kadayıf

Ekmek ve Su

 

 

 

Rus Salatası

Paket Bitkisel Çay

Şehriye Çorbası

 

İzmir Köfte

Bulgur Pilavı Semizotu Salata

 

Ekmek ve Su

 

 

 

Paket Süt

Sade Bisküvi

 

 

 

 

 

2.Gün

 

Paket Süt

 

Beyaz Peynir

 

Paket Bal

Paket Tereyağı Ekmek ve Su

 

 

 

Paket Çokokrem

Ekmek

Domates Çorbası

 

Tavuk But

Karışık Hoşaf

Baklava

 

Ekmek ve Su

 

 

 

Paket Ayran

Patates Kızartma

Sebze Çorbası (Yaz)

Etli Taze Fasulye Şehriyeli

Prinç Pilavı

Paket Yoğurt

 

Ekmek ve Su

 

 

 

Paket Süt Muz

 

 

 

 

3.Gün

Paket Süt Omlet

Paket Reçel

Zeytin Ekmek ve Su

 

 

Peynirli Poğça

 

Kivi

Ezogelin Çorba

Kadıbudu Köfte

Sade Pirinç Pilavı

Paket Ayran Ekmek ve Su

 

 

Paket Meyve Suyu

 

Peynirli Tepsi Böreği

Mantı /Açık Yoğurt Kırmızı Mercimek Çorbası Z.Yağlı Biber Dolması Kabak Tatlısı

Ekmek ve Su

 

 

Paket Çokokrem

 

Paket Süt

 

 

 

 

4.Gün

Paket Süt

Beyaz Peynir Sucuklu Yumurta

Zeytin Ekmek ve Su

 

 

Paket Ayran Sade Poğça

Yayla Çorbası Çoban Kavurma Z.Yağlı Kereviz

Kadayıf Ekmek ve Su

 

 

Paket Meyve Suyu

Mantar Kurabiye

Bahçevan Çorbası Kıymalı Ispanak Peynirli Börek

Kuru Üzüm Kompostosu Ekmek ve Su

 

 

Paket Süt Armut

5.Gün

Paket Süt

 

Toygar Çorbası

 

Kırmızı Mercimek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

Krem Paket Peynir

 

Paket

 

 

Kabak Dolması

 

 

Paket Bitkisel Çay

Çorbası

 

 

Paket Süt

 

Meyva Suyu

Kuru Köfte

 

Karışık

 

 

 

 

 

Zeytin

Kuruyemi ş

(Leblebi-

Fırın Makarna

Patates Salatası

Patlıcanlı Pirinç Pilavı

 

Elma

 

Üzüm)

 

 

Kıymalı Yumurta

Açık Yoğurt

Karnabahar Graten

Ekmek ve Su

Ekmek ve Su

Ekmek ve Su

 

 

 

 

6. Gün

Paket Meyve Suyu Haşlanmış Yumurta Peynirli Tepsi Böreği

Salatalık Ekmek ve Su

 

 

Portakal

Sade Bisküvi

Ezogelin Çorbası

Kavurma Cacık

Kalburabastı

Ekmek ve Su

 

 

Paket Bitkisel Çay Patatesli Poğça

Düğün Çorbası Z.Yağlı Enginar

Sebzeli Pilav

Karışık Salata Ekmek ve Su

 

 

Paket Süt

Manda- lina

 

 

 

 

 

7. Gün

Paket Bitkisel Çay

Beyaz Peynir

 

Paket Reçel

Paket Tereyağı

 

Ekmek ve Su

 

 

 

Sade Kek Elma

Toga Çorbası

Mantı / Açık Yoğurt

Z.Yağlı Pırasa Karışık Hoşaf

 

Ekmek ve Su

 

 

Paket Meyve Suyu

 

Peynirli Puf Böreği

Ezogelin Çorbası Tavuk Izgara/Patat es Pure İrmik Hevlası

Açık Yoğurt Ekmek ve Su

 

 

 

Paket Süt

 

Sade Bisküvi

 

 

 

 

8. Gün

Paket Süt

Paket Çokokrem Beyaz Peynir

 

Sucuklu Yumurta Ekmek ve Su

 

 

Kivi

 

Sade Kek

Sebzeli Kış Çorbası

Tavuk Yahni

Bulgur Pilavı Vişne

Kompostosu Ekmek ve Su

 

 

Paket Meyve Suyu

Meyveli Tart

Sebze Çorbası

Balık

 

Turp Salata

Tahin Helvası Ekmek ve Su

 

 

Paket Süt Muz

 

9. Gün

Paket Süt Domates

 

 

 

Paket

Yeşil Mercimek Çorbası Etli Taze

 

 

 

Paket Süt

Karnabahar Kızartma

Kıymalı

 

 

 

Elma

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

Mayalı Poğça

Beyaz Peyniri

Ekmek ve Su

Bitkisel Çay Patates Salatası

Fasulye

 

Sütlaç

Gazlı Meyveli İçecek Ekmek ve Su

 

 

Mantar Kurabiye

Makarna Un Çorbası

Yoğrut

 

Ekmek ve Su

 

 

Üzümlü Kek

 

 

 

 

 

10.Gün

 

Paket Süt

 

Bal

Haşlanmış Yumurta

Y.Zeytin Ekmek ve Su

 

Hamburg er Köfte

 

 

 

Ekmek

Domates Çorbası

Tavuk Izgara Bulgur Pilavı

Paket Ayran

 

Ekmek ve Su

 

 

 

Paket Bitkisel Çay Makarna Salata

Kırmızı Mercimek Çorbası

Etli Lahana Sarma

Sade Pirinç Pilavı Tavuk Göğsü

Ekmek ve Su

 

 

 

Paket Süt Muz

 

 

 

 

 

11.Gün

Paket Meyve Suyu

 

Menemen

 

Paket Krem Peynir

Zeytin Ekmek ve Su

 

 

 

Paket Süt

 

Cevizli Kurabiye

Tarhana Çorbası Kuru Köfte/ Patates Kızartması

Açık Yoğurt

 

Kabak Mücver

Ekmek ve Su

 

 

Paket Meyve Suyu

 

Sade Bisküvi

Ezogelin Çorba

 

Et Sote

 

Salçalı Makarna Yğurtlu Havuç Salata Ekmek ve Su

 

 

 

Paket Süt

 

Peynirli Poğça

 

 

 

 

12. Gün

Paket Süt

Kaşar Peyniri

Salam

Peynirli Börek

Ekmek ve Su

 

 

Üzümlü Kek

Armut

Patates Ezme Çorba Etli Kuru Fasulye Bulgur Pilavı Çoban Salata

Ekmek ve Su

Karışık Hoşav

 

 

Kıymalı Börek

Mantar Çorbası

Etli Mevsim Türlü Peynirli Tepsiböreği

Muz

Ekmek ve Su

 

 

Paket Süt Elma

 

 

 

13.Gün

Paket Bitkisel Çay Kıymalı Yumurta

Siyah Zeytin

 

Domates

 

 

Paket Ayran Sade Kurabiye

Ezogelin Çorba Hasanpaşa Köfte Şehriyeli Pirinç Pilavı Yoğurtlu Havuç

 

 

Süt

 

Rus Salatası

Un Çorbası

 

Z. Kereviz

Bulgur Pilavı

Muhallebi

 

 

Ayva Sütlaç

 

 

 

 

Ekmek ve Su

 

Salata Ekmek ve Su

 

 

Ekmek ve Su

 

 

 

 

 

14.Gün

Paket Süt

 

Sosis

Paket Krem Peynir Sucuklu Yumurta Ekmek ve Su

 

 

Paket Ayran Peynirli Poğça

Mercimek Çorbası

Balık

Ispanak Graten

Baklava Ekmek ve Su

Paket Meyve Suyu

 

 

Peynirli Puf Böreği

Şehriye Çorbası Patlıcan Musakka Sade Prinç Pilavı

Cacık Ekmek ve Su

 

 

Paket Süt

Sade Büsküvi

 

düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

05.04.2016 tarihinde yapılan ihaleye 8 isteklinin katıldığı, idare tarafından Acb Gıda Tem. ve Bakım Med. Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin işletme kayıt  belgesi sunmadığı gerekçesiyle, Uğur Hazır Yem. Ür. Paz. ve Tem. İşl. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin İdari Şartname’nin 47.1’inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle, Sur Kurumsal Hiz. Ltd. Şti.nin teklifinin işletme kayıt belgesi uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, 492.845,97 TL olarak belirlenen sınır değerin altında geçerli teklif sunan 4 istekliden tekliflerine ilişkin olarak aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği ve söz konusu 4 isteklinin de aşırı düşük teklif açıklamasında bulunduğu, idare tarafından Hanedan Kurumsal Hiz. Gıda Yem. Tem. İnş. Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin açıklamasının reddedildiği, diğer 3 isteklinin açıklamalarının uygun bulunduğu ve ihalenin Üstünler Gıda Yemekhane ve Tem. Hiz. Turz. İnş. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Doyaş Yem. Gıda ve Serv. Hiz. San. Tic. A.Ş.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

İdare tarafından ihale üzerinde bırakılan Üstünler Gıda Yemekhane ve Tem. Hiz. Turz. İnş. Tic. Ltd. Şti.ye gönderilen 06.04.2016 tarihli ve 619 sayılı aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısında “2016/60972 İKN ihalemize iştirak etmiş Doyaş Yemek Gıda ve Servis Hiz.

16San. Tic. A.Ş.nin 05.04.2016 tarihli düşük fiyat teklif açıklaması talebine istinaden 06.04.2016 tarihinde 492 sayılı kayıt ile idaremiz ihale komisyon başkanlığına Örnek  menü

ile Gıda Rasyonu arasındaki farklılığa istinaden başvuruda bulunulmuştur. Firmanız dahil İdari Şartname’nin 33.2 maddesi gereğince düşük fiyat açıklama izahatının yapılabilmesi için ilgili firma başvurusu üzerine şu noksanlıklar tespit edilmiş ve firmanızca yapılacak düşük fiyat açıklamalarının sağlıklı ve gıda rasyonuna uygunluğunun olması amacı ile aşağıdaki örnek menüde de yazılı ürünlerin muadilleri üzerinden açıklama yapılması hususunda;

Gereğini rica ederim.

Örnek menü                                               Muadil Yemekler

 

Sabah Kahvaltısı

Zeytin                                                           Siyah Zeytin

Peynirli Börek                                            Peynirli Muska Böreği

 

Ara Öğün

Sade Poğaça                                            Mayalı Poğaça

 

 

Karışık Kuruyemiş( Leblebi-Üzüm)            İncir Dolması Kıymalı Börek      Kıymalı Yufka Böreği

 

Öğlen Yemeği

 

Balık                                                           Balık Izgara

Ekmek Kadayıfı                                        Ekmek Kadayıfı ( Kaymaklı)

Tavuk Bud                                                Tavuk Fırında

Toygar Çorbası                                       Toga Çorbası

Kavurma                                                      Çoban Kavurma

Kuru Köfte / Patates Kızartması               Izgara Köfte Akşam Yemeği

Şehriye Çorba                                         Terbiyeli Şehriye Çorbası

Peynirli Börek                                           Peynirli Tepsi Böreği

Kuru Köfte                                                Izgara Köfte

Sebze Çorbası                                        Sebze Çorbası(Yaz)

Balık                                                           Balık Izgara

Kıymalı Makarna                                     Kıymalı Soslu Spagetti

Et Sote                                                     Tas Kebabı

Salçalı Makarna                                      Soslu Makarna

Etli Mevsim Türl                                       Kış Türlüsü” ifadelerine yer verilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamasının Teknik Şartname’de yer alan iki haftalık örnek yemek menüsü ile özel gün menüsüne göre yapıldığı ve bu menülerde yer alan yemeklerin içerikleri (gramaj tablosu) ile çiğ girdi miktarlarının belirtildiği, işçilik giderinin hesaplandığı, ana çiğ girdi, işçilik ve yardımcı gider oranlarının belirtildiği malzemeli yemek sunumu hesap cetvelinin ve açıklamasına ilişkin tevsik edici belgelerin sunulduğu görülmüştür.

 

Sunulan malzemeli yemek sunumu hesap cetvelinde ana çiğ girdi oranının 0,679774, 17işçilik oranının 0,253975 ve yardımcı gider oranının 0,066251 olduğu ve (ana çiğ girdi maliyeti + işçilik maliyeti) / toplam teklif tutarı oranının 0,933749 olarak hesaplandığı, bu itibarla Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan açıklamaları çerçevesinde yardımcı girdiler olarak değerlendirilen yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve  tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurlar için açıklama sunulmasına gerek olmadığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin iddiaları çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin idareye sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde;

 

 1. İşçilik giderine ilişkin olarak işin süresi boyunca 1 aşçı, 1 aşçı yardımcısı, 2 servis elemanı, 1 gıda teknikeri ve 1 sorumlu yönetici olmak üzere toplam 6 personel için  KİK İşçilik Hesaplama Modülü üzerinden hesaplama yapıldığı ve çıktılarının sunulduğu,

 

 

personelin tamamına asgari ücret ödenmesinin öngörüldüğü ve toplam 75 gün ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışmasına ilişkin hesaplama yapıldığı, ayrıca personel başına 9,00 TL üzerinden aylık 26 gün yol gideri hesaplandığı, yemek gideri ayni olarak verileceğinden yemek giderine ilişkin hesaplamanın ana çiğ girdi maliyetlerine eklendiği, giyim giderine de işçilik hesaplamasında yer verildiği ve söz konusu gideri tevsik etmek üzere ilgili SMMM tarafından düzenlenen 08.04.2016 tarihli maliyet satış tutarı tespit tutanağının (Ek-O.7) sunulduğu görülmüş olup İdari Şartname'nin 25’inci maddesinde belirtilen 5 adet personele ilaveten 1 adet sorumlu yöneticinin maliyetine, ulusal bayram ve resmi tatil günleri çalışması ücreti ile personel giyim, yemek ve yol maliyetlerine yer verildiği anlaşıldığından başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

 1. Açıklama kapsamında üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifine yer verilmediği, toptancı hali fiyatlarının kullanılmadığı, çeşitli ticaret borsası fiyatları ile maliyet satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) sunulmak suretiyle kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin fiyatların kullanıldığı görüldüğünden başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

 1. Yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının ihale tarihi itibariyle yürürlükten bulunan mevzuat hükümlerine göre yapıldığı anlaşıldığından başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

 1. Yukarıda açıklandığı üzere ana çiğ girdi, işçilik ve yardımcı gider oranlarının mevzuata uygun olarak hesaplandığı ve hesaplamada her hangi bir hata bulunmadığı, malzemeli yemek sunumu hesap cetveli ve maliyet tablolarında bulunan malzeme birim fiyatları ile tevsik edici belgelerdeki birim fiyatların birbiri ile örtüştüğü anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan tevsik edici belge olarak çeşitli ticaret odası fiyatlarının kullanıldığı görülmekle birlikte alabalık, badem, beyaz lahana, çam fıstığı, çarliston biber, çilek, dolmalık biber, domates salçası, vs. gibi bir takım çiğ girdi maliyetlerine ilişkin olarak Balıkesir, Sivas, Erzurum,           Manisa,   Muğla,   Kırklareli,   Nazilli   ve   Ödemiş   Ticaret   Borsalarının    aylık bültenlerinin kullanıldığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.4’üncü maddesinde yer alan “Ticaret Borsası Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 18/5/2004 tarihli 18ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun  51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.” açıklaması çerçevesinde ticaret borsası fiyatlarının ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatına ilişkin olması gerektiği, ancak yapılan değerlendirmede herhangi bir ürüne ait aylık ortalama fiyatın söz  konusu ürünün  o ay  içerisinde  gerçekleşen en  düşük ortalama  fiyatının   altında

olamayacağı anlaşıldığından yapılan açıklamanın uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

 1. Üretimi gerçekleştirilecek yemek, kahvaltı, ara öğün ve özel gün menülerinin ve menülerdeki gramajların, Gıda Rasyoları tablosunda belirtilen yaş grupları esas alınarak yapıldığı, öte yandan yüklenici tarafından kullanılan girdilerin Teknik Şartname’ye uygun olmasının zorunlu olduğu ve gıda maddelerinin özelliklerine ilişkin (prinç baldo,  beyaz peynir yağlı vs.) kontrolün sözleşmenin uygulanması aşamasında kontrol teşkilatı ve muayene kabul komisyonu tarafından gerçekleştirileceği anlaşıldığından başvuru sahibinin konuya

 

 

ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

 1. Teknik Şartname'de belirtilen yemek menülerindeki paket süt, paket yoğurt, paket bal, reçel vb. ürünlerle ilgili olarak gıda rasyoları tablosunda yer alan  gramajlara uygun paketli ürünlere ilişkin açıklama yapıldığı tespit edildiğinden başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

 1. Enginar, maydanoz, dereotu, kıvırcık, marul gibi ürünlere ilişkin olarak kilogram cinsi üzerinden açıklama yapıldığı anlaşıldığından başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

 1. İlgili meslek mensubu tarafından tanzim edilen maliyet ve satış tutarı tespit tutanaklarının standart forma uygun olarak düzenlediği, ihale konusu işte kullanılması öngörülen mal miktarının yarısından fazla alım yapıldığı, ürün kalemlerine ait birimlerin belirtildiği, meslek mensubu ve isteklinin kaşe ve imzalarının bulunduğu görülmüştür.

 

Öte yandan yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde Ek-O.7 numaralı tutanağın son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi gerektiği anlaşılmış olup ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan söz konusu tutanakta geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak “2016 yılı (4) Dönemi” ibaresine yer verildiği, ilgili tutanağın düzenlendiği tarihin 08.04.2016 olduğu göz önünde bulundurulduğunda anılan dönemin yanlış olarak yazıldığı anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu maliyet satış tutarı tespit tutanağının son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenip düzenlenmediğinin ortaya çıkarılması için idare tarafından belgeyi düzenleyen meslek mensubu ile gerekli yazışmaların yapılması ve son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmemiş olması halinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak alınan 15.06.2016 tarihli ve 2016/UH.I-1595 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında ihale üzerinde bırakılan isteklinin 19teklifinin        değerlendirilme           dışı        bırakılmasına                      karar                       verildiğinden                   idarece    yukarıda bahsedilen  hususa  ilişin  olarak  herhangi  bir  işlem  tesis  edilmesine  gerek      bulunmadığı

anlaşılmıştır.

 

 1. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

Başvuru sahibi Doyaş Yem. Gıda ve Serv. Hiz. San. Tic. A.Ş. taraftan çiğ girdi maliyetlerini tevsik etmek üzere sunulan ticaret borsası fiyatları incelendiğinde ayçiçek yağı, ayran, beyaz lahana, beyaz peynir, krem paket peynir, buğday, bulgur, kayısı vs. gibi bir takım çiğ girdi maliyetlerine ilişkin olarak çeşitli ticaret borsalarının aylık bültenlerinin kullanıldığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.4’üncü maddesinde yer alan “Ticaret Borsası Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı  Türkiye  Odalar  ve  Borsalar  Birliği  ile  Odalar  ve  Borsalar  Kanununun  51      inci

 

 

maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.” açıklaması çerçevesinde ticaret borsası fiyatlarının ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatına ilişkin olması gerektiği, ancak yapılan değerlendirmede herhangi bir ürüne ait aylık ortalama fiyatın söz konusu ürünün o ay içerisinde gerçekleşen en düşük ortalama fiyatının altında olamayacağı anlaşıldığından yapılan açıklamanın uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Polat Lezzet Gıda San. ve Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde malzemeli yemek sunumu hesap cetvelinin 14 günlük giderler üzerinden hazırlandığı, işçilik giderine ilişkin maliyetin 14 gün üzerinden hazırlandığı ve işçilik hesaplamasında ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışmasına, sorumlu personele ve giyim giderine yer verilmediği, ayran, bitkisel çay, fanta, yedigün, kabartma tozu, mantı, kaymak, ketçap, sirke vs. gibi bir takım ürünlerin maliyetlerini tevsik etmek üzere toplam 17 adet alış faturası sunulduğu, yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde alış faturası ile açıklama yapılamayacağı anlaşılmış olup yapılan tespitler çerçevesinde anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Öte yandan başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak alınan 15.06.2016 tarihli ve 2016/UH.I-1595 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında Polat Lezzet Gıda San. ve Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesine karar verildiğinden idarece yukarıda bahsedilen hususa ilişin olarak herhangi bir işlem tesis edilmesine gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine, Oybirliği ile karar verildi.

 

Copyright 2016 © www.asiridusuk.com Tüm hakları saklıdır. NF Teknoloji