Yemek Aşırı Düşük Kararı - 10

 

 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2015/068 Gündem No : 9 Karar Tarihi : 18.11.2015 Karar No : 2015/UH.I-3058

 

 1

 

 TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN

Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

BAŞVURU SAHİBİ:

Ersem Gıda Taş. Teks. Kırtasiye Temz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.,

Karşıyaka Mah. Avni Turanlı Cad. No: 75/A Kahta/ADIYAMAN

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Kâhta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,

Atatürk Mah. Cumhurıyet Cad. No: 1 02400 Kahta/ADIYAMAN

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/95262 İhale Kayıt Numaralı “2015/2016 Eğitim Öğretim Yılı 27 Taşıma Merkezi İlkokulu/Ortaokuluna Taşınan 2992 Öğrenciye Sıcak Öğlen Yemeği Verilmesi İşi (181 İş Günü)” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kâhta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 27.08.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2015/2016 Eğitim Öğretim Yılı 27 Taşıma Merkezi İlkokulu/Ortaokuluna Taşınan 2992 Öğrenciye Sıcak Öğlen Yemeği Verilmesi İşi (181 İş Günü)” ihalesine ilişkin olarak Ersem Gıda Taş. Teks. Kırtasiye Temz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin 07.10.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.10.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.10.2015 tarih ve 83575 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.10.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2015/2692 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında;

- Kırmızı et, tavuk eti, kuru gıdalar, sebzeler, meyveler, tatlılar, yağlar, içecekler, temizlik malzemeleri, thermobox, çalışacak personelin gıda zehirlenmelerine karşı portör kontrolleri, araçla ilgili açıklamalar, yemek dağıtımında kullanılacak olan paslanmaz çelik krom kaplar, yemekhane mutfağında 2992 kişi kapasiteli otomatik bulaşık makinesi ile ilgili açıklamaların belgeye dayalı yapılmadığı, anılan malzemeler için proforma fatura sunularak açıklama yapıldığı, sunulan proforma faturaların Kamu İhale Tebliği’nin 79’uncu maddesine aykırı olduğu, ayrıca söz konusu proforma faturaların Kamu İhale Tebliği’nin 79.4.2.14’üncü maddesinde yer alan açıklamalar uyarınca proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösteren firmalardan alınması gerektiği, proforma faturaları veren firmaların faaliyetlerinin incelenmesi gerektiği, Diğer taraftan kırmızı et, tavuk eti, kuru gıdalar, sebzeler, meyveler, tatlılar, yağlar içecekler temizlik malzemeleri, Thermobox, çalışacak personel gıda zehirlenmelerine karşı portör kontrolleri ve araçla ilgili açıklamalar için proforma fatura yerine sadece alış faturası ile açıklama yapıldığı, bu durumun Kamu İhale Tebliği’nin 79.4.2.16’ncı maddesine aykırı olduğu,

- Sunulan proforma faturaların mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafında imzalanması gerektiği, anılan isteklinin sunduğu proforma faturaların, proforma faturayı veren firmanın yetkili SMM veya YMM’si tarafından imzalanmadığı,

- Sunulan proforma faturaların “Birim satış tutarını mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/ satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlık ortalama birim maliyeti tutarının altında olmadığını beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanmadığı ve iletişim bilgileri de belirtilmek sureti ile kaşelenmediği,

- Elektrik, su ve LPG giderleri için varsayıma dayalı bedeller üzerinden açıklama yapıldığı,

- Yemek dağıtımında kullanılacak araçların yakıt giderinin tevsiki için Kanun’a uygun belgelerle açıklama yapmadığı, aracın yakıt sarfiyatı, amortisman giderleri ve söz konusu giderlerinin toplam maliyeti hususunda herhangi bir açıklamanın yapılmadığı,

- Zehirlenmelere karşı mesul mali sorumluluk sigortası ile ilgili açıklamada bulunulmadığı,

- Demirbaş malzemeleri (Teknik Şartname’nin 40’ıncı maddesinde 2992 kişi kapasiteli tam otomatik bulaşık makinesi) ile ilgili amortisman bedelinin hesaplanmadığı ve teklif fiyatına yansıtılmadığı,

- Thermobox ile ilgili amortisman bedelinin hesaplanmadığı ve teklif fiyatına yansıtılmadığı,

- Tuzluk, biberlik, su bardağı ve sürahi, peçete ile ağzı kapalı ekmek sepeti için herhangi bir bedel öngörülmediği,

- Teknik Şartname’ye göre yemeklerin dağıtımı için günlük kaç kilometre yol yapılması gerektiğinin belirtilmediği, ancak anılan istekli tarafından gerçeğe uygun km üzerinden açıklama yapılmadığı,

- Teknik Şartname’nin 17’nci maddesinde 5 adet araç ile ilgili noter tasdikli kira sözleşmesinin sunulmasının istenildiği, kiralık araçlarla ilgili açıklamanın kira sözleşmesi ile yapılmasının Kamu İhale Tebliği’ne aykırı olduğu

- Araçlara ait akaryakıt miktarının tevsiki için araçlara ait kataloglar sunulmadan yemek taşıma aracına ilişkin yapılmış olan açıklamaların uygun olmadığı,

- Su tüketimi için bir bedel öngörülmediği, su giderine ilişkin olarak yapılan açıklamaların Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2’nci maddesinde yer alan belgelendirme yöntemine uygun olmadığı,

- İhale konusu işte kullanılacak taşıtlara ait vergi tutarının doğru hesaplanmadığı ve taşıtlara ait zorunlu trafik sigortalarına dair poliçelerin sunulmadığı,

- İhale konusu işte kullanacak araçların amortisman giderlerin hesaplanmasının mevzuata aykırı olduğu,

- Ekmek gideri ile ilgili açıklamanın mevzuata uygun olmadığı,

- Dokümanın ekinde verilen yemek listesinde halka tatlısının 100 gr, tulumba tatlısının 75 - 80 gr, Kemalpaşa tatlısının 75 - 80 gr, irmik helvasının 125 gr olduğu, ancak anılan istekli tarafından yapılan açıklamada tatlılar ile ilgili gramajların uygun olmadığı,

- İlaçlama giderleri için her hangi bir bedel öngörülmemesinin mevzuat aykırı olduğu,

- Teknik Şartname’de “Yüklenici firma tarafından talep eden okullarda köpük (strafor) tabldot kullanılacak bu uygulama değişiklik yapmak idarenin yetkisi dahil olacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı, ancak anılan istekli tarafından bu madde ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadığı,

- Aylık yemek menüsünden bağımsız teklif verdikleri, bu nedenle teklifin sağlıklı oluşmadığı,

Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde, “(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

(2) İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında olan isteklilerden açıklama isteneceğinin belirtilmesi halinde, sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir. Bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler geçerli teklif olarak belirlenir.

(3) İhale ilanında ve dokümanında ihalenin, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin sonuçlandırılacağının belirtilmesi halinde; ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılır. Ancak Kanunun 20 nci maddesi uyarınca belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde ve niteliği gereği aşırı düşük teklif sorgulaması yapılamayacağı Kurumca belirlenen konularda yapılacak alımlarda, ihalenin aşırı düşük teklif açıklaması istenmeksizin sonuçlandırılacağının ihale ilanında ve dokümanında belirtilmesi zorunludur.

(4) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde, ihale ilanında ve dokümanında sınır değerin altında olan tekliflerin reddedileceğinin belirtilmesi halinde, sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri açıklama istenmeksizin reddedilir.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde;

“…

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir. Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.2.4. Ticaret Borsası Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

79.2.2.5. Toptancı Hal Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

….

79.2.3. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır”

79.2.4. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.

79.2.5. İşletme hesabına göre defter tutuluyor olması durumunda; yukarıda belirtilen tutanaklar, işletme hesabı defteri ve işletme hesap özeti kayıtlarına göre düzenlenir.

79.2.6. Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtilir.

Bu ihalelerde; teklifi aşırı düşük bulunan istekli öncelikle “ana çiğ girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelini (Ek- H.4) hazırlayarak açıklaması kapsamında sunar. Açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi için “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den çok olmaması gerekir. Oran belirtmeyen veya belirttiği oran 0,80’den az veya 0,95’den çok olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Ana çiğ girdi ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdiler anlaşılır. Bu çerçevede, isteklinin beyan ettiği orana uygun teklif sunması durumunda, yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurlar “yardımcı girdiler” başlığında değerlendirilir ve bu unsurlar için açıklama sunulması gerekmez. Örneğin; 1.000 öğün yemek alımı için çıkılan bir ihalede, birim fiyat olarak 5 TL teklif veren bir isteklinin, 5.000 TL olan toplam teklif bedelinin aşırı düşük olarak değerlendirilmesi ve istekli tarafından sunulan Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,90 olarak belirtilmesi halinde, teklifin 4.500 TL’sinin ana çiğ girdi ile işçilik toplamını içerdiği kabul edilir ve isteklinin sadece bu kısma ilişkin açıklama yapması gerekir. Teklifin 500 TL’lik kısmının ise yardımcı giderlere ilişkin olduğu kabul edildiğinden, bu kısma ilişkin açıklama yapılması gerekmemektedir.

Malzemeli yemek alımı ihalelerinde, ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri kullanılamaz. Ancak 79.2.2 nci maddede yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabilir.

79.3. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.

79.3.1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.

79.3.2. 79.2.2 nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir.

…” açıklaması yer almaktadır.

İhale konusu işin, 2015/2016 Eğitim Öğretim Yılı 27 Taşıma Merkezi İlkokulu/Ortaokuluna Taşınan 2992 Öğrenciye Sıcak Öğlen Yemeği Verilmesi İşi (181 İş Günü) olduğu, işe başlama tarihinin 14.09.2015, işi bitirme tarihinin 10.06.2016 olduğu anlaşılmıştır.

İdari Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde “7.5.2.

...

C) İhale Konusu İşin Yerine Getirilmesi İçin Gerekli Görülen Tesis, Makine, Teçhizat ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler. (İsteklinin Yemek Üretim Tesisi Var İse; Kendine Ait Tapu Belgesi Örneği Kiralık İse Kira Kontratı Örneği, Makinelere Ait Fatura Örnekleri veya Demirbaş Kayıt Defterinin Örneği Sözleşme Aşamasında Sunulacaktır.

D) Yemek Taşıması Yapacak En Az 5 Adet Taşıta Ait Ruhsatlarının Asılleri veya Noter Tasdikli Araç Kira Sözleşmeleri Sözleşme Aşamasında İdareye Sunulacaktır. (Yemek Taşımasında Kullanılacak Araçlar Panelvan Tipi ve 10 Yaşından Küçük Araçlar Olacaktır” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.3. Teklif Fiyata Dahil Olan Diğer Giderler Aşağıda Belirtilmiştir:

25.3.1.

Ödenecek Vergi (Kdv Hariç), Resim, Harç ve Benzeri Giderler İle Ulaşım ve Sigorta Giderleri Teklif Fiyata Dahil Edilecektir.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Müteahhit Firmanın Yükümlülükleri” başlıklı 5’inci maddesinde,

4) Yemekhanelerdeki her masada mutlaka tuzluk, biberlik, su bardağı ve sürahi, peçete ile ağzı kapalı ekmek sepeti bulunduracak, bu malzemelerin tümünü firma temin etmekle yükümlüdür.

5) Firma; yemekhanelerde ve mutfaklarda hizmetlerin rahat sürmesini sağlayacak sayıda personeli (Aşçı başı, aşçı, aşçı yardımcısı, garson v.s) çalıştırmakla sorumludur.

16) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler (Yemek fabrikası, Mutfak Bünyesinde çalışan gıda mühendisi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca aynı işi yapmak üzere denk kabul edilen personel ve bir adet aşçılık sertifikası olan aşçısının belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, 3 Adet aşçı yardımcısına ait bilgi ve belgeler), sözleşme aşamasında sunulacaktır.

17) İhale konusu işin yapılacağı Kâhta ilçe merkezi sınırları içinde yemek fabrikası (mutfak) olması şartı aranacak veya Kâhta ilçe merkezi sınırları içindeki aynı şartları taşıyan mutfak, Yemek fabrikası ile yapılan noter onaylı kira sözleşmesi ibraz edilecektir. İhale konusu işin yerine getirilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler, (İsteklinin yemek üretim tesisi var ise; kendine ait tapu belgesi örneği kiralık ise kira kontratı örneği, Makinelere ait fatura örnekleri veya demirbaş kayıt defterinin örneği, diğer teçhizata ilişkin yemek taşıması yapacak en az 5 adet taşıta ait ruhsatlarının asilleri veya noter tasdikli araç kira sözleşmeleri eklenecektir. (Yemek taşımasında kullanılacak araçlar panelvan tipi araçlar olacaktır. Araçlar azami 10 yıllık olacaktır.) Sözleşme Aşamasında Sunulacaktır.

19) Yüklenici; tüm öğrenci sayısını kapsayacak şekilde zehirlenmelere karşı mesul mali sorumluluk sigortası yaptıracaktır. Olası zehirlenmelerde tüm sorumluluk ve tedavi giderleri yükleniciye ait olacaktır. Mesul mali sorumluluk sigortası sözleşme aşamasında sunulacaktır.

40) Yüklenici firma hizmete başlama tarihi itibariyle, mutfağında 2992 kişi kapasiteli tam otomatik bulaşık makinası bulundurulacak; yemek yapımında ve dağıtımında kullandığı kabları bu makinada yıkayacaktır.

41) Talep eden okullarda, köpük (strafor) tabldot kullanılacak bu uygulamada değişiklik yapmak idarenin yetkisi dahilinde olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır

10 isteklinin teklif verdiği ihalede geçerli 6 teklifin bulunduğu, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.1’inci maddesinde yer alan açıklaması çerçevesinde sınır değerin 1.654.712,13 / 1,30 = 1.272.855,48 TL olarak tespit edildiği, bu tutarın altında teklif veren Öz Emin Temizlik Yemek Bilgi İşlem İnş. Gıda Kırtasiye San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Tanrıverdi Gıda Temizlik İnşaat Elek. Nakli. San. ve Tic. Ltd. Şti.nden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, Tanrıverdi Gıda Temizlik İnşaat Elek. Nakli. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Öz Emin Temizlik Yemek Bilgi İşlem İnş. Gıda Kırtasiye San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan açıklamanın uygun kabul edilerek ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Ersem Gıda Taşımacılık Tekstil Kırtasiye Temiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

Aşırı düşük teklif açıklaması talep edilen yazıda “Teknik Şartname ile 3 adet yemek listesi ve gramaj listesine göre her yemek listesinin ilk haftasının beş gününün açıklanması” talep edilmiş olup söz konusu yazı ekinde CD şeklinde üç adet yemek listesi, bir adet gramaj listesine yer verildiği görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan istekli Öz Emin Temizlik Yemek Bilgi İşlem İnş. Gıda Kırtasiye San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu belgeler incelendiğinde;

14.09.2015 tarihli, teklif bileşenleri hakkında “…Teklifimizin gider kalemlerinden olan yemek üretiminde, kahvaltılarda ve ara öğünlerde kullanılacak malzemeler teknik şartnamenizdeki menü örnekleri ve gramaj listeleri dikkate alınarak maliyetlendirilmiştir.

Teklifimizin gider kalemlerinden olan İşçilik giderleri maliyeti, Tip İdari Şartnamenin 25’inci maddesine göre KİK internet sitesi işçilik hesaplama modülünden alınarak hesaplanmış,

İdarece Belirlenecek olan iş kıyafetleri Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.30’uncu maddesinin (ç) bendinde belirtilen açıklamalar uyarınca iş kıyafetleri ile ilgili her herhangi bir belge sunulmamıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesine istinaden (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) yardımcı giderlerle ilgili olarak her hangi bir belge sunulmamıştır.” ifadelerinin yer aldığı bir yazı,

Genel giderler tablosu, teklif edilen fiyatlar tablosu, yemek maliyet analizi, proforma fatura, malzemeli yemek sunumu hesap cetveli, kik işçilik modülü çıktılarının sunulduğu görülmüştür.

Sunulan hesap cetvelinde (ana çiğ girdi maliyeti + işçilik maliyeti) / toplam teklif tutarı oranının 0,86 olduğu, toplam teklif tutarı olan 1.272.647,20 TL’nin 0,86’sının 1.094.476,59 TL’ye tekabül ettiği ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesi uyarınca bu tutarın ana çiğ girdi ile işçilik toplamını içerdiği kabul edileceğinden isteklinin sadece bu kısma ilişkin açıklama yapması gerektiği, teklifin kalan kısmının ise yardımcı giderlere ilişkin olduğu kabul edildiğinden, bu kısma ilişkin açıklama yapması gerekmediği tespit edilmiştir.

Bu itibarla, thermobox ve amortisman bedelinin, çalışacak personelin gıda zehirlenmelerine karşı portör kontrollerinin, araçlarla ilgili açıklamaların (yakıt giderleri, amortisman, günlük kaç kilometre yol gidileceği, noter tasdikli kira sözleşmesi, akaryakıt miktarı için araçlara ait katalog, araçlara ait vergi tutarı, zorunlu trafik sigortalarına dair poliçeler), yemek dağıtımında kullanılacak olan paslanmaz çelik krom kapların, yemekhane mutfağında 2992 kişi kapasiteli otomatik bulaşık makinesinin, elektrik, su ve LPG giderlerinin, zehirlenmelere karşı mesul mali sorumluluk sigortasının, demirbaş malzemelerinin (tam otomatik bulaşık makinesi), tuzluğun, biberliğin, su bardağının, sürahinin, peçetenin, ağzı kapalı ekmek sepetinin ve ilaçlama giderinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesinin 3’üncü fıkrasında yer alan açıklama uyarınca ana çiğ girdi ile işçilik maliyeti dışında kalan girdilere ilişkin giderler olması nedeniyle bunlara ilişkin açıklama sunulmasına gerek olmadığı anlaşılmıştır.

Diğer taraftan iddia konusu olan “İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından idarece belirlenen aylık yemek menüsünden bağımsız teklif verildiği” ile “tatlılar ile ilgili açıklamada gramajların uygun olmadığı” hususlarına ilişkin, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan yemek menüsünde yer alan yemeklerin Teknik Şartname ekinde belirtilen üç aylık örnek yemek menüsünde yer alan yemekler ile aynı olduğu tespit edilmiştir.

Bununla birlikte anılan istekli tarafından sunulan yemek menüsünde tatlı olarak irmik helvası ile tulumba tatlısının bulunduğu, irmik helvasına ilişkin gramajlarının Teknik Şartname’de istenilen gramajlar ile aynı olduğu görülmüştür.

Ancak sunulan yemek menüsünde tulumba tatlısının çiğ girdileri ile gramajlarına yer verilmediği, sadece “Tulumba Tatlısı 80 gr” yazıldığı, her ne kadar Teknik Şartname’den tulumba tatlısına ilişkin toplam gramajın 80 gr olduğu anlaşılmakla birlikte anılan tatlıya ilişkin idarece verilen örnek menüsünde yer alan çiğ girdilerin ve bu girdilere ait gramajların kullanılarak açıklama yapılması gerektiği, bu çerçevede ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı tespit edilmiştir.

Öte yandan, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ana çiğ girdilerinin tamamı (kırmızı et, tavuk eti, kuru gıda, sebze, meyve), ekmek, tulumba tatlısı, plastik çatal, plastik yemek kaşığı, strafor köpük tabildot, plastik yemek kaşığı ve plastik çatal için proforma fatura sunularak açıklama yapıldığı,

Ekmek, plastik çatal, plastik yemek kaşığı, strafor köpük tabildot, plastik yemek kaşığı ve plastik çatal için Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesinin 3’üncü fıkrasında yer alan açıklama uyarınca ana çiğ girdi ile işçilik maliyeti dışında kalan girdilere ilişkin giderler olması nedeniyle bu giderlere ilişkin olarak açıklama sunulmasının gerekmediği,

Bununla birlikte anılan giderlere ilişkin sunulan faturaların meslek mensubu (SMMM) imzalı ve kaşeli oldukları görülmekle birlikte üzerlerinde “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının %80’nin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yer aldığı, ancak anılan ibarenin Tebliğ’in 79.2.2.1’inci maddesine göre olması gereken beyan olmadığı, bu itibarla proforma faturaların mevzuata uygun sunulmadığı,

Ana çiğ girdilerinin tamamı için Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer alan açıklamalar uyarınca fiilen açıklama yapılmasının mümkün olmadığına ilişkin hukuki bir gerekçe belirtilmeksizin muhtelif marketlerden alınan proforma fatura örneklerinin sunduğu, yapılan incelemede proforma fatura ile açıklanan patlıcan, domates, muz, yumurta, zeytin vb. gibi girdilerin Tebliğ’in 79.2.2’nci maddesinde yer alan diğer açıklama yöntemleri ile kolayca açıklanabilecek girdiler olduğu, dolayısıyla isteklinin açıklamasının bu yönüyle mevzuata aykırılık teşkil ettiği, diğer taraftan fiilen açıklama yapılmasının mümkün olmadığının kabul edilmesi halinde dahi isteklinin fiyat teklifi ile açıklama yapması gerekirken, başvuru sahibi tarafından fiyat teklifi değil, muhtelif marketlerce düzenlenen proforma faturaların sunulduğu, dolayısıyla başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının bu yönüyle mevzuata uygun olmadığı,

Bu çerçevede, yapılan tespitler ve aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, aşırı düşük teklif açıklamaları mevzuata uygun görülmeyen ihale üzerinde bırakılan Öz Emin Temizlik Yemek Bilgi İşlem İnş. Gıda Kırtasiye San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Copyright 2016 © www.asiridusuk.com Tüm hakları saklıdır. NF Teknoloji