Yemek Aşırı Düşük Kararı - 2

 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Sur Kurumsal Hiz. Ltd. Şti.,

Emniyetevler Mah. Pehlivan Sokak No: 5/14 Kağıthane/İSTANBUL

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Göztepe Semiha Şakir Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü,

Merdivenköy Mahallesi Şair Arşi Caddesi No: 58 34732 Kadıköy/İSTANBUL

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/60972 İhale Kayıt Numaralı “Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtım ve Servis” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Göztepe Semiha Şakir Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü tarafından 05.04.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtım ve Servis” ihalesine ilişkin olarak Sur Kurumsal Hiz. Ltd. Şti.nin 22.04.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 06.05.2016 tarih ve 28013 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.05.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2016/1125 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1

 1. İdare tarafından sunmuş oldukları işletme kayıt belgesinin faaliyet konusunun

“toplu tüketim işletmeleri” olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak “toplu tüketim işletmeleri” ibaresinin her türlü yemekhane hizmetlerini kapsadığı ve idare mutfağının kullanılması suretiyle yemek üreten ve dışarı taşıma hizmeti sunmayan tüm firmaların işletme kayıt belgelerinde söz konusu ibarenin yazılmasının zorunlu olduğu ve bu durumun isteklinin tercihine bağlı olmadığı, söz konusu ibarenin taşımalı yemek hizmet alımlarında kullanılamayacağı, başvuruya konu ihalenin idarenin mutfağında gerçekleştirileceği göz önünde bulundurulduğunda idarece tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı,

 

 1. Aşırı düşük teklif açıklaması sunan istekliler tarafından;

 

 1. “Paket süt” için yapılan açıklamanın 200 gramlık paket süt üzerinden değil 1 kilogramlık paket süt üzerinden yapıldığı, ayrıca EK O-7 formunda gram ya da kilogram üzerinden değil litre üzerinden hesaplama yapıldığı,

 

 1. 2-6 yaş grubu ve 13+ yaş grubu için verilecek “kaşar peyniri”nin Gıda Malzemelerinin Özellikleri listesinde yer alan tanımına uygun olarak açıklama yapılmadığı, “1-1,5 kilogram paket yağlı kaşar peyniri” şeklinde değil 1 kilogram kaşar peyniri şeklinde açıklama yapıldığı,

 

 1. “Paket bal” için yapılan açıklamanın 25 gramlık paket bal üzerinden değil 1 kilogramlık paket bal üzerinden yapıldığı,

 

 1. “Paket tereyağ” için yapılan açıklamanın 15 gramlık paket tereyağ üzerinden  değil 1 kilogramlık paket tereyağ üzerinden yapıldığı,

 

 1. “Paket reçel” için yapılan açıklamanın 25 gramlık paket reçel üzerinden değil 1 kilogramlık paket reçel üzerinden yapıldığı,

 

 1. 2-6 yaş grubu için 20 gram, 13+ yaş grubu için 25 gram olarak kullanılması gereken “paket krem peynir” ve “paket çokokrem” için yapılan açıklamanın 20 ve 25 gramlık paket krem peynir ve paket çokokrem üzerinden değil 1 kilogramlık paket krem peynir ve paket çokokrem üzerinden yapıldığı,

 

 1. “Paket meyve suyu” için açıklama yapılırken paket meyve suyu 250 ml. şeklinde değil paket meyve suyu şeklinde belirtildiği, 250 ml. ve adet ibarelerine yer verilmediği,

 

 1. 2-6 yaş grubu için 150 gram, 13+ yaş grubu için 200 gram olarak kullanılması gereken “paket ayran” için yapılan açıklamanın 150 ve 200 gramlık paket ayran üzerinden değil 1 kilogramlık paket ayran üzerinden yapıldığı,

 

ı) 2-6 yaş grubu için 20 gram, 13+ yaş grubu için 30 gram olarak kullanılması gereken “zeytin” için Gıda Malzemelerinin Özellikleri listesinde yer alan tanımına uygun olarak açıklama yapılmadığı, “siyah zeytin 365 kalibre” şeklinde değil “siyah zeytin  kilogram” olarak açıklama yapıldığı,

2

 1. 0-6 yaş grubu için 200 gram, 13+ yaş grubu için 125 gram olarak kullanılması

gereken “ekmek” için “poşetli ekmek 50 gram” şeklinde değil “ekmek” şeklinde açıklama yapıldığı,

 

 1. “Salam” için açıklama yapılırken “%100 dana salam şeklinde değil “salam” şeklinde açıklama yapıldığı,

 

 1. “Yoğurt” için açıklama yapılırken “paket yoğurt 200 gr.” şeklinde değil “yoğurt” şeklinde açıklama yapıldığı,

 

 • Ayçiçek yağı ve zeytinyağı için Gıda Malzemelerinin Özellikleri listesinde kilogram üzerinden getirileceğinin belirtilmesine karşın litre veya dökme fiyatı üzerinden açıklama yapıldığı, oysaki 1 litre yağın 0,910 kilograma tekabül ettiği,
 • “Beyaz peynir” için açıklama yapılırken birinci sınıf ve yağlı olma özellikleri göz ardı edilerek “beyaz peynir” ibaresine yer verilerek açıklama yapıldığı,

 

 • “Pirinç” için yapılan açıklamanın baldo pirinç üzerinden yapılmadığı,

 

 • Tavuk yemeklerinde kullanılacak tavuğun Gıda Malzemelerinin Özellikleri listesinde yer alan tanıma uygun açıklanmadığı,

 

ö) Katlara su servisinin 19 litrelik damacana suyu ile yapılacağı ve ihaledeki toplam öğün sayısı göz önünde bulundurulduğunda en az 70.735 adet pet bardak su hesaplaması yapılması gerekirken söz konusu hesaplamanın yapılmadığı, EK-O.7 tutanağında söz konusu tutarın en az yarısına tekabül eden 35.368 adet pet bardak su alımının gösterilmediği, 19 litrelik damacana su giderine ilişkin tevsik edici bir belge sunulmadığı,

 

 1. Kilogram olarak belirtilen limon, maydanoz ve yumurta fiyatlarının yanlış hesaplandığı,

 

 1. “Toz şeker” için Gıda Malzemelerinin Özellikleri listesinde yer alan tanıma uygun açıklama yapılmadığı,

 

 1. “Malzemeli Yemek Sunum Hesap Cetveli”ndeki işçilik giderinin yanlış hesaplandığı, 1 aşçı, 1 aşçı yardımcısı, 1 gıda teknikeri, 2 servis elemanı için ulusal bayram ve genel tatil günleri (62,5 gün) ile yemek ve yol (brüt 9,00 TL) gideri dahil işçilik maliyeti hesaplanmadığı, giyim giderine yer verilmediği,

 

ş) Örnek yemek menüsünün 14 gün ve ihale süresinin 245 gün olduğu göz önünde bulundurulduğunda örnek yemek menü döngüsünün toplam 17,5 kez olacağı ve çiğ girdi miktarlarının buna göre hesaplanması gerektiği, ancak açıklamalarda çiğ girdi miktarlarının yanlış hesaplandığı,

 

 1. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.2 ve 79.2.2.3’üncü maddeleri kapsamında sunulan tevsik edici belgelerin ilan ile ihale tarihi arasında olmadığı ve bu itibarla anılan 3isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

 1. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “…İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:…

Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;…

3) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,…

5) İhale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler,…

8) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,…

İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir…” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sözleşmenin yürütülmesi aşamasındaki mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler” başlıklı 30’uncu maddesinde “(1) Ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen, ancak sözleşmenin yürütülmesi aşamasında işin yerine getirilmesi için gerekli olduğu öngörülen mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler teknik şartnamede yer alır. Bu düzenlemelerde, işin niteliği ile bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri esas alınır. Bu yükümlülüklere ilişkin olarak yüklenici tarafından hangi belgelerin idareye sunulması      gerektiğinin      teknik      şartnamede      açıkça      düzenlenmesi      zorunludur.

(2) Bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca idarelerce belirlenmesi zorunlu olan mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ve bu kapsamda istenecek belgelere teknik şartnamede yer verilemez.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İstenecek belgeler” başlıklı 65’inci maddesinde “65.1. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinde; idareler tarafından ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere hangi belgelerin istenilmesinin zorunlu olduğu ve hangi belgelerin istenemeyeceği belirtilmiştir. Bunun dışında kalan hallerde, idarelerce ilanda ve dokümanda belirtilmek kaydıyla, anılan maddede yer verilen belgelerden gerekli görülenler ile makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler, kapasite raporu ve kalite ve standarda ilişkin belgelerin ihale konusu işin niteliği dikkate alınarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve bu Tebliğde yapılan açıklamalar doğrultusunda istenilmesi mümkün bulunmaktadır. Hizmet alımı ihalelerinde istenilecek belgeler, hizmet alımının yaklaşık maliyet değerine göre belirlenmiş olup (Ek-H.1)’de yer alan tabloda gösterilmiştir.” açıklaması yer 4almaktadır.

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adının “Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtım ve Servis” olarak belirtildiği, miktarı ve türüne ise Şartname ekinde,

 

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

2-6 Yaş Grubu Sabah Kahvaltısı

Öğün

17.640

2

2-6 Yaş Grubu Öğlen Yemeği

Öğün

17.640

3

2-6 Yaş Grubu Akşam Yemeği

Öğün

17.640

4

2-6 Yaş Grubu Ara Öğün

Öğün

52.920

5

Özel Gün Menüsü

Öğün

1.152

6

13+ Yaş Grubu Sabah Kahvaltısı

Öğün

6.125

7

13+ Yaş Grubu Öğlen Yemeği

Öğün

8.750

8

13+ Yaş Grubu Akşam Yemeği

Öğün

2.940

 

 

şeklinde yer verildiği, anılan Şartname’nin 19’uncu maddesinde teklif ve sözleşme türünün birim fiyat teklif ve sözleşme olacağının belirtildiği görülmüştür.

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’inci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:…

h)

İstekliler adına düzenlenmiş Gıda Üretim İzin Belgesi veya İşletme Kayıt Belgesi

 1. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
  1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a), (b) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kuruluş Mutfağında, Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı ve Servis Hizmeti Alımında Uygulanacak Teknik Şartname’nin “İşin Konusu” başlıklı 1’inci maddesinde “Bu işin konusu; kuruluş mutfağında yemek pişirme yoluyla mamul yemek alımı, dağıtımı ve servis hizmetleridir.” düzenlemesine,

 

Aynı Şartname’nin “İşin Tanımı” başlıklı 2’nci maddesinde “…Diyet Yemekleri… Diyet yemeği yiyenlerin yemek servisleri izotermik tepsiler ile yapılacak ve her tepside

isim yazılı etiket bulunacak, firma tarafından idarenin belirteceği yemekhanelere götürülerek ilgili kişiye servis edilecektir…

 • Pişirme

1- Kahvaltı ve yemeklerin pişirilmesi, firma veya tercihen kuruluş mutfaklarında gerçekleştirilecektir…

 • Taşıma
  1. Pişirilen yemekler, yemekhaneler ve kat mutfaklarına; ısıyı uzun süre muhafaza eden dökülmeyi önleyecek şekilde, thermoboxlar veya ısı üreten kapalı arabalarla, çelik kaplarda firma personeli tarafından taşınacaktır. Bu malzemeler, firma tarafından temin 5edilecektir. Yiyeceklerin taşınmasında kapak, strech, alüminyum folyo gibi gereçler mutlaka kullanılacaktır.
  2. Yemek nakli esnasında yemeklerin kalite ve görüntüsünde bozulmalara sebep olunmayacaktır.
 • Dağıtım:
 1. Yemekler ısıtmalı yemek arabalarında, uygun ısıda, sağlığa uygun koşullarda servis yapılacaktır.
 2. Yemekler, kuruluşta bulunan firmaya ait ısıtma kabı içerisinde muhafaza edilecek olup, firma tarafından görevlendirilen servis elemanları yemekhane ve katlardaki yemek dağıtımını bizzat yapacaklardır. Yemek servisleri ve yemekhane düzeni, temizliği yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Yemekler servis alanlarına firma tarafından yemek arabalarıyla üstü kapalı olarak temiz bir şekilde götürülecektir. Yemekler uygun ısısında dağıtılacaktır.
 3. Yemekhanelerde idarece gerekli görüldüğü hallerde masalara servis yapılacaktır…
 1. Kahvaltı, ara öğünler ile öğle ve akşam yemekleri, yemek saatinden önce dağıtıma hazır şekilde bulundurulacaktır.

 

 1. Pişmiş yemekler; muayene komisyonunun kontrolü sonrası veya hafta sonları ve resmi tatillerde nöbetçi amirleri tarafından verilen “uygundur” onayından sonra servise sunulacaktır.” düzenlemesine,

 

Anılan Şartname’nin “Genel Hususlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “…9- Firmaya ait işyerinden hazırlanıp getirilecek kahvaltı ve yemekler veya hazır yiyecekler de kuruluş diyetisyenleri veya idarenin görevlendireceği personel tarafından denetlenecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

05.04.2016 tarihinde yapılan ihaleye 8 isteklinin katıldığı, idare tarafından Acb Gıda Tem. ve Bakım Med. Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin işletme kayıt  belgesi sunmadığı gerekçesiyle, Uğur Hazır Yem. Ür. Paz. ve Tem. İşl. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin İdari Şartname’nin 47.1’inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle, başvuru sahibi Sur Kurumsal Hiz. Ltd. Şti.nin teklifinin işletme kayıt belgesi uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, 492.845,97 TL olarak belirlenen sınır değerin altında geçerli teklif sunan 4 istekliden tekliflerine ilişkin olarak aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği ve söz konusu 4 isteklinin de aşırı düşük teklif açıklamasında bulunduğu, idare tarafından Hanedan Kurumsal Hiz. Gıda Yem. Tem. İnş. Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin açıklamasının reddedildiği, diğer 3 isteklinin açıklamalarının uygun bulunduğu ve ihalenin Üstünler Gıda Yemekhane ve Tem. Hiz. Turz. İnş. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Doyaş Yem. Gıda ve Serv. Hiz. San. Tic. A.Ş.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibi tarafından idareye Sarıyer Kaymakamlığı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ilk veriliş tarihi 15.02.2016 olarak düzenlenen TR-34-K- 122755 kayıt numaralı “İşletme Kayıt Belgesi”nin sunulduğu, belge üzerinde işletmenin ticaret unvanının Sur Kurumsal Hiz. Ltd. Şti. olarak, işletmenin faaliyet  konusunun  ise “Toplu Tüketim İşletmeleri” olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan söz konusu belgenin ihale konusu iş kapsamında kullanılıp kullanılamayacağını tespit etmek üzere T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne yazılan 18.05.2016 tarihli ve 9708 sayılı yazı ile 6“2016/60972 İhale Kayıt Numaralı “Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtım ve Servis” işiyle ilgili Kurumumuza yapılan başvuruya ilişkin olarak yapılan incelemede, aşağıda belirtilen bilgiye ihtiyaç duyulmuştur.

İtirazen şikâyet konusu edilen ihaleye konu alımın “Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtım ve Servis” olduğu anlaşılmıştır.

Yazımız ekinde isteklilerin sunduğu işletme kayıt belgeleri yer almakta olup, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde söz konusu isteklilerin sundukları belgelerde belirtilen faaliyet konularının, yukarıda belirtilen ihale konusu iş kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin bildirilmesi” istenmiştir.

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Kuruma gönderilen 27.05.2016 tarihli ve 17975 sayılı cevabi yazıda “Bilindiği üzere 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” kapsamında yayımlanan, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik (R.G: 17.12.2011-28145 / Ek- 14 ) ile gıda işletmelerin kayıt ve onay işlemlerine dair usul ve esaslar ile gıda   işletmelerinin faaliyet konuları da belirlenmiştir.

Yine Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelikler (R.G: 10.01.2013-28524 / Ek-14 ve R.G:07.01.2014- 28875 / Ek-14 ) ile kayıt kapsamındaki gıda işletmelerinin faaliyet konuları yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemelerde, ilgi yazıda bahsi geçen “Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtım ve Servis" şeklinde bir faaliyet yer almamaktadır. Ancak Yönetmeliklerde yer alan faaliyetler ve alt faaliyetleri değerlendirildiğinde hizmetin, “Hazır yemek, tabldot yemek üretimi" başlığı altında değerlendirilmesinin uygun olacağı görülmektedir.

Bu bağlamda, ilgi yazınız ve ekinde yer alan ve Bakanlığımızca düzenlenmiş İşletme Kayıt Belgeleri için Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) nde yapılan incelemede; TR-34-K- 027015,  TR-34-K-051185,  TR-67-K-005705,  TR-34-K-012484  ve  TR-39-K-000033     kayıt

numaralı belgelerin "Hazır yemek, tabldot yemek üretimi" faaliyetini kapsadığı ve bu kayıt numaralı belgelerin düzenlendiği gıda işletmelerinin, yazınızda belirtilen "Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtım ve Servis" i yerine getirmesi Bakanlığımızca uygun bulunmaktadır.

Ancak TR-34-K-122755 numaralı kayıt belgesi, Toplu Tüketim İşletmeleri (Her Türlü Yemekhane) faaliyetini kapsamakta olup; yemeğin yapıldığı yerde tüketilmesi gerektiği için dağıtımı ve servisi için uygun bulunmamaktadır. Ayrıca TR-61-K-003350 kayıt numaralı belgenin faaliyet alanı Gıda Üretimi (Diğer gıda üreten işyerleri) olup; “Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtım ve Servis" için uygun bulunmamaktadır.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Kuruma gönderilen aktarılan yazı çerçevesinde başvuru sahibi tarafından  sunulan işletme kayıt belgesinin ihale konusu iş kapsamında kullanılamayacağı anlaşıldığından idarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık olmadığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

 1. Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci 7maddesinde “…İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

 1. İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
 2. Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
 3. Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi   amacıyla   sınır   değerler   ve   sorgulama   kriterleri belirlemeye,   ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca  yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede  öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır…” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “… (1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

 1. Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.
 1. Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;
  1. Verilen hizmetin ekonomik olması,
  2. Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
  3. Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 1. İhale, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırır.
 2. Aşırı düşük teklif sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerin teklifi açıklama istenmeksizin reddedilir.
 1. Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına eşit veya bu değerin üzerinde olan ihalelerde, ikinci fıkranın (a) bendinin kullanılması zorunludur.
 2. Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan, açık ihale, belli istekliler arasında ihale veya Kanunun 21 nci maddesinin (b), (c) ve (f) bentleri gereğince pazarlık usulü ile yapılan personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde, ikinci fıkranın (a), (b) veya (c) bendindeki seçeneklerden birinin 8kullanılması zorunludur.
 3. Aşağıdaki işlerin ihalelerinde ikinci fıkranın (b) bendinin kullanılması zorunludur.
 1. Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan ve Kanunun 21 nci maddesinin (a), (d) ve (e) bentleri gereğince pazarlık  usulü ile yapılan personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihaleleri.
 2. Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri.
 3. Kurum tarafından yayımlanan aşırı düşük teklif sorgulaması yapılamayacak alımlar listesinde yer alan işlerin ihaleleri…” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.1.  Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ihale konusu işte çalıştırılacak  personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu hizmetlerdir.

78.3. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirtilmesi halinde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir.

78.15. Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir. Bu şekilde verilen tekliflerin değerlendirilmesinde ise tekliflerin söz konusu ayni ödemeleri de içerdiği kabul edilerek değerlendirmeler buna göre yapılacaktır.

78.18. Yemek ve yol gibi ihtiyaçların isteklilerce karşılanmasının öngörülmediği durumlarda ise idari şartnamelerde bunlara ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmayacak ve sözleşmenin uygulanması sırasında yükleniciden çalışanlara ait bu tür giderleri karşılaması istenmeyecektir.

78.21. Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek, teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.” açıklaması,

 

Anılan Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.

 1. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin 9değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
  1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.
  2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.
   1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli

görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi   gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren  kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

 1. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.
 2. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi 10oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.
 3. Ticaret Borsası Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.
 4. Toptancı Hal Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca faaliyet  gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.
 5. Özel veya Münhasır Hak Sahibi Kuruluşların Uyguladığı Fiyatlar: İlgili mevzuatı uyarınca, belirli mal veya hizmetlerin kamuya sunulması konusunda lehine sınırlama bulunan kuruluşların tedarikçisi oldukları mallar veya sunucusu oldukları hizmetler için uyguladıkları fiyatlar ile açıklama yapılabilir.
 6. İsteklinin Kendi Ürettiği, Aldığı veya Sattığı Mallara İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre aşırı düşük teklif açıklamasına konu mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) ile açıklama yapılabilir.

Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması ve isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmış olması gerekir.

Satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması ve malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması gerekir.

İsteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) sunulmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, (Ek ibare: 12/06/2015-29384 R.G./3. md.) SM, YMM, SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile de belgelendirme yapılabilir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren  kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir…

79.2.2.8.İsteklinin Ortağı Olduğu Tüzel Kişiye Ait İşletmeden Mal Çekmesiyle Oluşan Emsal Bedel: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satın alması durumunda söz konusu malın emsal bedeli ile değerlenmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır. Bu durumda, Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan   emsal        bedeli  gösteren        ve                              istekliyle   tam         tasdik   sözleşmesi                  yapan                       veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından hazırlanarak 11imzalanan ve kaşelenen beyanın verilmesi yeterlidir. Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen  özel  kaşe  kullanılmak  suretiyle yapılabileceği  gibi,   bu  kaşe  dışında       meslek

mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

 1. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır”
 2. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi  esas alınır.

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname  dönemi  “Ekim-Kasım-Aralık  2013”,  15.7.2014  tarihinde  açık  ihale  usulü  ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.

79.2.6. Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtilir.

Bu ihalelerde; teklifi aşırı düşük bulunan istekli öncelikle “ana çiğ girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelini (Ek- H.4) hazırlayarak açıklaması kapsamında sunar. Açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi  için “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den çok olmaması gerekir. Oran belirtmeyen veya belirttiği oran 0,80’den az veya 0,95’den çok olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Ana çiğ girdi ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdiler anlaşılır. Bu çerçevede, isteklinin beyan ettiği orana uygun teklif sunması durumunda,  yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurlar “yardımcı girdiler” başlığında değerlendirilir ve bu unsurlar için açıklama sunulması gerekmez.

Örneğin; 1.000 öğün yemek alımı için çıkılan bir ihalede, birim fiyat olarak 5 TL teklif veren bir isteklinin, 5.000 TL olan toplam teklif bedelinin aşırı düşük olarak değerlendirilmesi ve istekli tarafından sunulan Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,90 olarak belirtilmesi halinde, teklifin 4.500 TL’sinin ana çiğ girdi ile işçilik toplamını içerdiği kabul edilir ve isteklinin sadece bu kısma ilişkin açıklama yapması gerekir. Teklifin 500 TL’lik kısmının ise yardımcı giderlere ilişkin olduğu kabul edildiğinden, bu kısma ilişkin açıklama yapılması gerekmemektedir.

Malzemeli yemek alımı ihalelerinde, ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri kullanılamaz. Ancak 79.2.2 nci maddede yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabilir.

 1. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki

12düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.

 1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.

9.3.2. 79.2.2 nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir…” açıklamaları yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dâhildir.

 1. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
 2. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:
  1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Aşağıda yer alan ve Gıda Rasyonundaki gramajlara göre oluşturulacak yemek maliyetleri üzerinden;

2-6 Yaş Sabah Kahvaltısı17.640 adet 2-6 Yaş Öğlen Yemeği 17.640 adet

2-6 Yaş Akşam Yemeği 17.640 adet

2-6 Yaş Ara Öğün 52.620 adet Özel Gün Menüsü 1.152 adet

13+ Yaş Sabah Kahvaltısı 6.125 adet

13+ Yaş Öğlen Yemeği 8.750 adet

13+ Yaş Akşam Yemeği 2.940 adet olmak üzere toplam 124.807 adet yemek teklif fiyata dahildir.

Yılbaşı, bayram, davet, toplu yapılan doğum günleri vs. gibi özel günlerde ayda 1 (bir) defa olmak üzere (144) kişinin yararlanacağı, teknik şartnamenin 2 nci maddesinde yer alan tablodan veya gıda rasyonundan seçilerek 6 çeşitten oluşturulacak “Özel Gün Menüsü” teklif fiyata dâhildir.

 1. Yemek ve yol giderleri:

Yemeklerin kuruluşta pişirildiği ve bu hizmetin sunulması işiyle ilgili olarak aylık (26) gün üzerinden fiilen çalışan personelin tüm mesaisini kuruluşta geçirdiği hallerde, hizmetin sunulmasıyla görevli;

(1) Aşçı,

(1) Aşçı Yardımcısı,

 1. Gıda Teknikeri
 2. Servis Elemanının işçilik giderleri [(işçi ücreti, sigorta prim giderleri, yemek, yol, giyim, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma (62.5 gün)] teklif fiyata dahildir.

Kuruluş mutfağında çalışacak personele yemek bedeli ayni olarak verilecek olup, yol 13bedeli olarak aylık (26) gün üzerinden fiilen çalışan personele günlük brüt 9,00 TL yol bedeli verilecek olup teklif fiyata dahildir. Fiilen işe gelinmeyen günlerde yol ücreti kesilecek olup ayrıca bordroda gösterilecektir.

Teknik Şartnamenin Genel Hususlar başlıklı kısmının 27 nci maddesinde belirtilen giyecek yüklenici firma tarafından personele ayni olarak verilecektir.

 1. Malzeme giderleri:

Hizmetin yürütülmesi sırasında kuruluş mutfağında firma tarafından karşılanacak 2 adet Dondurucu

1 adet Servis Aracı ( Tepsi arabası) 1 adet Ev Tipi Fırın

4 adet Su Sebili

1 adet Narenciye Sıkacağı telif fiyata dahildir.

 1. Diğer giderler:

İçme suyu, yemeğin özelliğine göre ketçap, mayonez, limon, sirke, çeşitli baharatlar, temizlik malzemeleri, plastik çöp torbası, bebek, yaşlı, hasta veya diyetlilerin yiyeceklerinin hazırlanması amacıyla oluşturulan özel beslenme birimi için süt, pirinç unu, sebze, meyve, et, LPG dolum masrafları, yemek numunelerinin mikrobiyolojik analizi, yemek imalatı servis ve temizliği, kullanılacak malzeme ve iş kazasına ilişkin personelin eğitimi, idarenin demirbaşında bulunan ve yüklenici firmaya teslim edilecek her türlü ekipmanın bakım ve onarımı, yüklenici firma tarafından temin edilecek makine ve teçhizat, ilaçlama, yemeğin yapımında kullanılacak elektrik, su, doğalgaz ile nakliye, ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri ve Kamu İhale Kurum payı teklif fiyata dahildir.

 1. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.
 2. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Kısa   vadeli   sigorta   prim   oranı,   sigortalının   rime   esas   kazancının   %2  'dir.”

düzenlemesine,

 

Kuruluş Mutfağında, Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı ve Servis Hizmeti Alımında Uygulanacak Teknik Şartname’nin “Genel Hususlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “…21- Firma 27/8/2004 tarih ve 25566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 18/06/2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişik 29 uncu maddesinin birinci   fıkrasının

(a) bendinde belirtilen “Gıda üreten ve altmış beygir gücünün üzerinde motor gücü bulunan veya on ve üzerinde işçi çalıştıran veya su ürünlerini işleyen veya hazır yemek üreten iş yerleri veya yemek fabrikaları veya her türlü gıda katkı karışımları üreten iş yerlerinde; en az dört yıllık lisans eğitimi almış ziraat, gıda, kimya mühendisleri, veteriner hekimler, kimyagerler, su ürünleri mühendisleri, balıkçılık teknolojisi mühendisleri ve biyologlar ile gıda bilimi konusunda en az yüksek lisans yapmış diğer meslek gruplarına mensup kişilerin eğitim dallarına ve üretimin niteliğine göre sorumlu yönetici olarak istihdam edilmeleri her bir iş yeri için zorunludur. En az dört yıllık lisans eğitimi almış Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunları yemek fabrikasında her bir iş yeri için sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilirler." hükmüne uymak zorundadır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Teknik Şartname’nin “İşin Tanımı” başlıklı 2’nci maddesinde “A- Yemek Çeşitleri ve Öğün Sayıları: Göztepe Semiha Şakir Çocuk Evleri Sitesi mutfağında 1 (bir) adet kahvaltı, 141 (bir) adet öğle, 1 (bir) adet akşam yemeği ile ara öğünlerin (kuşluk, ikindi, gece) kuruluş mutfağında pişirilmesi, servisi ve servis sonrası hizmetlerinin yürütülmesi işidir. Öğünler    ve

örnek yemek çeşitleri aşağıdaki tablolarda belirtilen sayıda uygulanacaktır.

 

BİRİNCİ KAP YEMEKLER

İKİNCİ

KAP YEMEKLER

ÜÇÜNCÜ KAP YEMEKLER

ET YEMEKLERİ

ETLİ SEBZE YEMEKLERİ

Çoban Kavurma

Yumurtalı Ispanak

Kırmızı Mercimek Çorba

Meyve Çeşitleri

Et Sote

Etli Taze Fasulye

Ezogelin Çorba

Yoğurt

Bahçıvan Kebabı (Yaz)

Menemen

Düğün Çorba

Cacık

Tas Kebabı

Etli Biber Dolma

Yayla Çorba

Sütlaç

Orman Kebabı

Kıymalı Pırasa

Domates(Şafak) Çorba

Muhallebi

 

 

 

15

 

Haşlama Tavuk

Kıymalı Patates

Sebze Çorba(kış)

Şekerpare

Fırın Köfte

Yaz Türlüsü

Terbiyeli Şehriye Çorba

Baklava

Tavuk Yahni

Patlıcan Kebabı

Un Çorbası

Fasulye Piyazı

Fırında Koyun

Kıymalı Ispanak

Kıymalı Yufka Böreği

Mercimek Piyazı

Terbiyeli Köfte

Patlıcan Dolması

Peynirli Milföy Börek

Kabak Tatlısı

Sebzeli Köfte

Kıymalı Bezelye

Talaş Böreği

Kadayıf

İzmir Köfte

Karnıyarık

Peynirli Tepsi Böreği

Çoban Salata

Dalyan Köfte

Patlıcan Musakka

Ispanaklı Yufka Böreği

Havuç Salata

Çiftlik Köfte

Kereviz Dolması

Karnabahar Graten

Marul Salata

Ekşili Köfte

Kış Türlüsü

Zeytinyağlı Taze Fasulye

Karnabahar Salata

Kadınbudu Köfte

Kıymalı Kapuska

İmam Bayıldı

Taze Kayısı Kompostosu

Balık Çeşitleri

Kabak Musakka

Karışık Kızartma(Yaz)

Ayva Komposto

Kuzu/Koyun Haşlama

Etli Kuru Fasulye

Zeytinyağlı Pırasa

Elma Komposto

Rosto (Püreli)

Etli Nohut

Patlıcanlı Pilav

Patates Salatası

 

Etli Bamya

Şehriyeli Pirinç Pilavı

Aşure

 

Kıymalı Yeşil Mercimek

Meyhane Pilavı

Güllaç

 

 

Nohutlu Bulgur Pilavı

 

 

 

Domatesli Piriç Pilavı

 

 

 

Özbek Pilavı

 

 

 

Mercimekli Bulgur Pilavı

 

 

 

Peynirli Makarna

 

 

 

Fırın Makarna

 

 

 

Soslu Makarna

 

 

 

Zeyinyağlı Bakla

 

 

 

 

 

İÇEÇEKLER

KAHVALTI

ARA ÖĞÜN

Çay

Siyah Zeytin

Kek Çeşitleri

Paket Süt

Yeşil Zeytin

Bisküvi Çeşitleri

Gazlı Meyveli İçecekler (Şişe)

Tahin Helva

Tuzlu Krakerler

Hazır Meyve Suyu (Kutu)

Tuzsuz Peynir

Hamburger Köfte

Kola (Kutu)

Beyaz Peynir

Börek Çeşitleri

Hazır Meyve Suyu (Açık)

Kaşar Peyniri

Patates Kızartma

Paket Ayran

Tulum Peyniri

Poğça Çeşitleri

Bitkisel Çaylar

Çökelek (Lor) Peyniri

 

Sup

Paket Bitkisel Çaylar

Kakaolu Fındık Kreması

Meyve Çeşitleri

Maden Suyu

Yumurta

Tatlı Çeşitleri

Granül Kahve

Omlet Çeşitleri

Kısır

Taze Sıkılmış Meyve Suyu

Kahvaltılık Tereyağ-Paket Reçel

Çeşitli Çikolatalar

             

 

 

Kefir

Patates Kızartma

Çeşitli Gofretler

Salep

Domates

Kurabiye Çeşitleri

Sıcak Çikolata

Salatalık

Tahin-Pekmez

Yarım Yağlı Süt

Sucuk

Beyaz Peynir

 

Salam

Kaşar Peyniri

Yoğurt

Sosis

Krep (Sebzeli/Peynirli vs)

Meyveli Yoğurt

Çılbır

Gözleme

Yoğurt

Tahin-Pekmez

Yaş Pasta

 

Dil Peynir

Nişasta Peltesi

 

Burgu Peynir

Kuruyemiş Çeşitleri

 

Kahvaltılık Tereyağ-Paket Bal

Kuru Meyve Çeşitleri

 

Çorba

 

 

Meyve Çeşitleri

 

 

Söğüş (Domates+Salatalık)

 

 

Söğüş Yeşillik

 

 

Beyaz Krem Peynir

 

 

Zeytin Çeşitleri

 

 

Üçgen Krem Peynir

 

 

Simit Çeşitleri

 

 

Poğaça Çeşitleri

 

 

Gözleme

 

 

Yaş grubu

Kahvaltı

Öğlen Yemeği

Akşam Yemeği

Ara öğün

Toplam

2–6

1

1

1

3

6

13+ yaş ( Personel)

1

1

1

 

3

Nöbetçi personel (13+yaş)

1

1

1

 

3

 

Yukarıda belirtilen her bir madde ayrı bir kap yiyeceğe örnek teşkil etmektedir.

 

16         İdare  tarafından  hazırlanacak  aylık  yemek  listeleri;  yukarıda  belirtilen çeşitlerden

veya Gıda Rasyonunda yer alan benzerlerinden seçilerek oluşturulacaktır. Kahvaltı, yemek ve ara öğünler aşağıda ifade edildiği şekilde olacaktır.

Yemeklerde kullanılan tüm malzemeler ekte sunulan Gıda Evsaf Şartnamesine uygun, HACCP, TSE, ISO 9001-2008 ve Türk Gıda Kodeksine uygun 1. sınıf tanınmış marka malzemeler olacaktır. Öğle ve akşam öğün mönüleri farklı olacak, akşam yemekleri öğleden sonra pişirilecektir.

Yemekhanelerde su servisi Kahvaltı, Öğle ve Akşam yemeklerinde kapalı ambalajlı pet bardak sular ile yapılacaktır. Katlarda su servisi 19 litrelik damacana doğal kaynak suyu ile yapılacaktır. Damacana sular için su sebillerinin yanında tek kullanımlık pet bardak bulundurulacaktır. Damacanalara uygun su sebilleri, damacanalar ve pet bardaklar firma tarafından temin edilecektir.

Normal yemeklere uygulanacak gramajlar, ekte verilen gramaj tablolarına göre olmalıdır. Bu listelerde gösterilen et, sebze, meyve vb. yiyecekler işlem gördükten sonra bir porsiyona girecek NET ağırlıklardır. Listede ismi olmayan yemekler Diyetisyen tarafından benzer yemeklerdeki gramajlar göz önüne alınarak standartlaştırılacak ve uygulamalar buna göre yapılacaktır.

Öğle ve akşam yemekleri tepsilerde, porselen tabaklarda servis edilecektir. Çatal, kaşık, bıçak, pet bardakta kapalı su servis edilecektir.

Tüm menülerde ve yemek tariflerinde Diyetisyenin isteği doğrultusunda değişiklik yapılabilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 1. Özel Gün Menüsü:

Özel gün menüsü İdare veya Diyetisyen tarafından yukarıdaki tablodan veya Gıda Rasyonunda belirlenecek 6 çeşitten istenildiği takdirde ayda 1 defa olmak üzere özel günlerde verilebilecektir.

Örnek Özel Gün Menüsü;

 1. Pasta Çeşitleri ( Çikolatalı, Yaz Meyveli, Kış Meyveli)
 2. Meyve Çeşitleri( Elma, Armut, Muz, Üzüm, Mandalina, Erik)
 3. İçecek Çeşitleri ( Gazlı İçeçekler Paket Meyve Suları)
 4. Z.Yağlı Çeşitleri ( Yaprak Sarma, Barbunya, Biber Dolması)
 5. Kuruyemiş ve Kuru Meyve Çeşitleri ( Ceviz içi , Fındık, Badem, Fıstık, K.Üzüm. K.Kayısı)
 6. Börek ve Poğça Çeşitleri. ( Sade Poğaça, Peynirli Poğaça, Kıymalı Poğaça, Peynirli Tepsi Böreği, Kol Böreği çeşitleri)
 1. Kuruluşa 2-6 yaş grubu altında bebek gelmesi durumunda; bebek mamaları ve ek gıdalarla beslendiğinden bu yaş grubunda bulunanlar mevcutlarda gösterilmeyecek ve firmaya bu yaş grubu için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
 2. Ramazan ayında iftarlarda Pide, Hurma, Zeytin, Peynir, Bal-Tereyağ firma tarafından ek ücret talep edilmeksizin verilecektir. Sahurlarda içecek hariç 6 çeşit verilecektir. Normal yemek saatlerinin dışına denk gelen iftar ve sahur vakitlerinde firma kuruluşta personel bulunduracaktır.
 3. Malzemeli yemek alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin açıklanmasının daha nesnel koşullar altında yapılmasının sağlanması amacıyla, Hizmet alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan ve 07.06.2014 tarih ve 29023 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan değişikliklere göre, malzemeli yemek alımı ihalelerinde idarelerin iki haftalık menü düzenlemesi yapmaları zorunlu hale getirilmiş olup örnek iki haftalık menü aşağıda yer almaktadır.

 

ÖRNEK MENÜ

 

 

 

Tarih

Sabah Kahvaltısı

Kuşluk (Ara Öğün)

 

Öğle Yemeği

İkindi Beslenme (Ara Öğün)

Akşam Yemeği

Gece Beslenmesi (Ara Öğün)

 

 

 

 

1.Gün

Paket Süt

Kaşar Peyniri Haşlanmış

Yumurta

Peynirli Poğaça

 

 

Muz

Paket Yoğurt

K. Mercimek Çorbası

Balık

 

Marul Salata

 

Ekmek Kadayıf

 

 

Rus Salatası

Paket Bitkisel Çay

Şehriye Çorbası

İzmir Köfte

Bulgur Pilavı

Semizotu Salata

 

 

Paket Süt

Sade Bisküvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

Ekmek ve Su

 

 

Ekmek ve Su

 

 

Ekmek ve Su

 

 

 

 

 

 

2.Gün

 

Paket Süt

 

Beyaz Peynir

 

Paket Bal

Paket Tereyağı Ekmek ve Su

 

 

 

Paket Çokokrem

Ekmek

Domates Çorbası

Tavuk But Karışık Hoşaf Baklava Ekmek ve Su

 

 

 

Paket Ayran

Patates Kızartma

Sebze Çorbası (Yaz)

Etli Taze Fasulye Şehriyeli

Prinç Pilavı

Paket Yoğurt

 

Ekmek ve Su

 

 

 

Paket Süt Muz

 

 

 

 

3.Gün

Paket Süt Omlet

Paket Reçel

Zeytin Ekmek ve Su

 

 

Peynirli Poğça

 

Kivi

Ezogelin Çorba

Kadıbudu Köfte

Sade Pirinç Pilavı

Paket Ayran Ekmek ve Su

 

 

Paket Meyve Suyu

 

Peynirli Tepsi Böreği

Mantı /Açık Yoğurt Kırmızı Mercimek Çorbası Z.Yağlı Biber Dolması Kabak Tatlısı

Ekmek ve Su

 

 

Paket Çokokrem

 

Paket Süt

 

 

 

 

4.Gün

Paket Süt

Beyaz Peynir Sucuklu Yumurta

Zeytin Ekmek ve Su

 

 

Paket Ayran Sade Poğça

Yayla Çorbası

Çoban Kavurma Z.Yağlı Kereviz

Kadayıf Ekmek ve Su

 

 

Paket Meyve Suyu

Mantar Kurabiye

Bahçevan Çorbası Kıymalı Ispanak Peynirli Börek

Kuru Üzüm Kompostosu Ekmek ve Su

 

 

Paket Süt Armut

 

 

 

 

 

 

5.Gün

 

Paket Süt

 

 

Krem Paket Peynir

 

 

 

Zeytin

 

 

Kıymalı Yumurta

 

 

 

Paket Meyva Suyu

 

Karışık Kuruyemi ş

(Leblebi- Üzüm)

Toygar Çorbası

 

Kabak Dolması

 

 

Fırın Makarna

 

 

Açık Yoğurt

 

 

 

 

Paket Bitkisel Çay

 

 

Patates Salatası

Kırmızı Mercimek Çorbası

 

Kuru Köfte

 

 

 

Patlıcanlı Pirinç Pilavı

 

Karnabahar Graten

 

 

 

 

Paket Süt

 

 

 

Elma

 

 

19

 

 

Ekmek ve Su

 

Ekmek ve Su

 

Ekmek ve Su

 

 

 

 

 

6. Gün

Paket Meyve Suyu Haşlanmış Yumurta Peynirli Tepsi Böreği

Salatalık Ekmek ve Su

 

 

Portakal

Sade Bisküvi

Ezogelin Çorbası

Kavurma Cacık

Kalburabastı

Ekmek ve Su

 

 

Paket Bitkisel Çay Patatesli Poğça

Düğün Çorbası Z.Yağlı Enginar

Sebzeli Pilav

Karışık Salata Ekmek ve Su

 

 

Paket Süt

Manda- lina

 

 

 

 

 

7. Gün

Paket Bitkisel Çay

Beyaz Peynir

 

Paket Reçel

Paket Tereyağı

 

Ekmek ve Su

 

 

 

Sade Kek Elma

Toga Çorbası

 

Mantı / Açık Yoğurt

 

Z.Yağlı Pırasa Karışık Hoşaf

Ekmek ve Su

 

 

Paket Meyve Suyu

 

Peynirli Puf Böreği

Ezogelin Çorbası Tavuk Izgara/Patat es Pure İrmik Hevlası

Açık Yoğurt Ekmek ve Su

 

 

 

Paket Süt

 

Sade Bisküvi

 

 

 

 

8. Gün

Paket Süt

Paket Çokokrem Beyaz Peynir

 

Sucuklu Yumurta Ekmek ve Su

 

 

Kivi

 

Sade Kek

Sebzeli Kış Çorbası

Tavuk Yahni

 

Bulgur Pilavı

Vişne Kompostosu Ekmek ve Su

 

 

Paket Meyve Suyu

Meyveli Tart

Sebze Çorbası

Balık

 

Turp Salata

Tahin Helvası Ekmek ve Su

 

 

Paket Süt Muz

 

 

 

 

9.

Gün

 

Paket Süt

 

 

 

Paket Bitkisel Çay Patates Salatası

Yeşil Mercimek Çorbası

 

 

 

 

Paket Süt

 

Mantar Kurabiye

Karnabahar Kızartma

 

 

 

 

Elma

 

Üzümlü Kek

 

Domates

 

Mayalı Poğça

Etli Taze Fasulye

 

Sütlaç

Kıymalı Makarna

 

Un Çorbası

Beyaz Peyniri

Gazlı Meyveli İçecek

Yoğrut

Ekmek ve Su

Ekmek ve Su

Ekmek ve Su

 

 

10.Gün

 

Paket Süt

 

Bal

 

Hamburg er Köfte

Domates Çorbası

 

Tavuk Izgara

 

 

 

Paket Bitkisel Çay

Kırmızı Mercimek Çorbası

Etli Lahana Sarma

 

 

 

Paket Süt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

Haşlanmış Yumurta

Y.Zeytin Ekmek ve Su

 

Ekmek

Bulgur Pilavı Paket Ayran

Ekmek ve Su

Makarna Salata

Sade Pirinç Pilavı Tavuk Göğsü

Ekmek ve Su

Muz

 

 

 

 

 

11.Gün

Paket Meyve Suyu

 

Menemen

 

Paket Krem Peynir

Zeytin Ekmek ve Su

 

 

 

Paket Süt

 

Cevizli Kurabiye

Tarhana Çorbası Kuru Köfte/ Patates Kızartması

Açık Yoğurt

 

Kabak Mücver

Ekmek ve Su

 

 

Paket Meyve Suyu

 

Sade Bisküvi

Ezogelin Çorba

 

Et Sote

 

Salçalı Makarna Yğurtlu Havuç Salata Ekmek ve Su

 

 

 

Paket Süt

 

Peynirli Poğça

 

 

 

12.

Gün

Paket Süt

Kaşar Peyniri

Salam

Peynirli Börek

Ekmek ve Su

 

 

Üzümlü Kek

Armut

Patates Ezme Çorba

Etli Kuru Fasulye

Bulgur Pilavı

Çoban Salata Ekmek ve Su

Karışık Hoşav

 

 

Kıymalı Börek

Mantar Çorbası

Etli Mevsim Türlü Peynirli Tepsiböreği

Muz

Ekmek ve Su

 

 

Paket Süt Elma

 

 

 

 

13.Gün

Paket Bitkisel Çay Kıymalı Yumurta

Siyah Zeytin

Domates Ekmek ve Su

 

 

Paket Ayran Sade Kurabiye

Ezogelin Çorba Hasanpaşa Köfte Şehriyeli Pirinç Pilavı Yoğurtlu Havuç Salata Ekmek ve Su

 

 

Süt

 

Rus Salatası

Un Çorbası

 

Z. Kereviz

Bulgur Pilavı

Muhallebi Ekmek ve Su

 

 

Ayva Sütlaç

 

 

 

 

14.Gün

Paket Süt

 

Sosis

Paket Krem Peynir Sucuklu Yumurta Ekmek ve Su

 

 

Paket Ayran Peynirli Poğça

Mercimek Çorbası

Balık

Ispanak Graten

Baklava Ekmek ve Su

Paket Meyve Suyu

 

 

Peynirli Puf Böreği

Şehriye Çorbası Patlıcan Musakka Sade Prinç Pilavı

Cacık Ekmek ve Su

 

 

Paket Süt

Sade Büsküvi

 

düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

İdare tarafından sınır değerin altında teklif sunan isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısında “2016/60972 İKN ihalemize iştirak etmiş Doyaş Yemek Gıda ve Servis Hiz. San. Tic. A.Ş.nin 05.04.2016 tarihli düşük fiyat teklif açıklaması talebine istinaden 06.04.2016 tarihinde 492 sayılı kayıt ile idaremiz ihale komisyon başkanlığına Örnek menü ile Gıda Rasyonu arasındaki farklılığa istinaden başvuruda bulunulmuştur. Firmanız dahil İdari Şartname’nin 33.2 maddesi gereğince düşük fiyat açıklama izahatının yapılabilmesi için ilgili firma başvurusu üzerine şu noksanlıklar tespit edilmiş ve firmanızca yapılacak düşük fiyat açıklamalarının sağlıklı ve gıda rasyonuna uygunluğunun olması amacı ile aşağıdaki örnek menüde de yazılı ürünlerin muadilleri üzerinden açıklama yapılması hususunda;

Gereğini rica ederim.

Örnek menü                                               Muadil Yemekler

 

Sabah Kahvaltısı

Zeytin                                                           Siyah Zeytin

Peynirli Börek                                           Peynirli Muska Böreği

 

Ara Öğün

Sade Poğaça                                            Mayalı Poğaça Karışık Kuruyemiş( Leblebi-Üzüm)                                         İncir Dolması Kıymalı Börek      Kıymalı Yufka Böreği

 

Öğlen Yemeği

 

Balık                                                           Balık Izgara

Ekmek Kadayıfı                                       Ekmek Kadayıfı ( Kaymaklı)

Tavuk Bud                                               Tavuk Fırında

Toygar Çorbası                                       Toga Çorbası

Kavurma                                                      Çoban Kavurma

Kuru Köfte / Patates Kızartması             Izgara Köfte

 

Akşam Yemeği

Şehriye Çorba                                         Terbiyeli Şehriye Çorbası

Peynirli Börek                                          Peynirli Tepsi Böreği

Kuru Köfte                                               Izgara Köfte

Sebze Çorbası                                        Sebze Çorbası(Yaz)

Balık                                                           Balık Izgara

Kıymalı Makarna                                     Kıymalı Soslu Spagetti

Et Sote                                                    Tas Kebabı

Salçalı Makarna                                      Soslu Makarna

Etli Mevsim Türl                                      Kış Türlüsü” ifadelerine yer verilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan Üstünler Gıda Yemekhane ve Tem. Hiz. Turz. İnş. Tic. Ltd.

Şti.nin idareye sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde;

 

Malzemeli yemek  sunumu hesap  cetvelinde  ana çiğ  girdi  oranının  0,679774, işçilik oranının 0,253975 ve yardımcı gider oranının 0,066251 olduğu ve (ana çiğ girdi maliyeti + işçilik maliyeti) / toplam teklif tutarı oranının 0,933749 olarak hesaplandığı, örnek yemek menülerinde çiğ girdi miktarlarının tam olarak hesaplandığı,

 

İşçilik giderine ilişkin olarak işin süresi boyunca 1 aşçı, 1 aşçı yardımcısı, 2 servis elemanı, 1 gıda teknikeri ve 1 sorumlu yönetici olmak üzere toplam 6 personel için  KİK İşçilik Hesaplama Modülü üzerinden hesaplama yapıldığı ve çıktılarının sunulduğu,  toplam 75 gün ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışmasına ilişkin hesaplama yapıldığı, ayrıca personel başına 9,00 TL üzerinden aylık 26 gün yol gideri hesaplandığı, yemek gideri ayni olarak verileceğinden yemek giderine ilişkin hesaplamanın ana çiğ girdi maliyetlerine eklendiği, giyim giderine de işçilik hesaplamasında yer verildiği ve söz konusu gideri tevsik etmek üzere ilgili SMMM tarafından düzenlenen 08.04.2016 tarihli maliyet satış tutarı tespit tutanağının (Ek-O.7) sunulduğu görülmüş olup İdari Şartname'nin 25’inci maddesinde belirtilen 5 adet personele ilaveten 1 adet sorumlu yöneticinin maliyetine, ulusal bayram ve resmi tatil günleri çalışması ücreti ile personel giyim, yemek ve yol maliyetlerine yer verildiği,

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde yer alan paket süt, kaşar peyniri, paket bal, paket tereyağ, paket reçel, paket krem peynir, paket çokokrem, paket meyve suyu, paket ayran, poşetli ekmek 50 gram, salam, paket yoğurt 200 gr., ayçiçek yağı ve zeytinyağı, limon, maydanoz, yumurta ve damacana su gibi giderlere ilişkin yapılan açıklamanın ihale dokümanına, gıda rasyonuna ve mevzuata uygun olduğu, paketli ürünlere ilişkin olarak dokümanda belirtilen gramajda ve paketli olacak şekilde açıklama yapıldığı,

 

Açıklama kapsamında tevsik edici belge olarak başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde belirttiği gibi Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.2 ve79.2.2.3’üncü maddeleri kapsamında belge sunulmadığı, açıklamanın çeşitli ticaret borsası fiyatları ve maliyet satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) sunulmak suretiyle tevsik edildiği,

 

Diğer taraftan başvuru sahibince çeşitli ana çiğ girdilerin Gıda Malzemelerinin Özellikleri listesinde yer alan tanımına uygun olarak (örneğin “siyah zeytin 365 kalibre”) açıklama yapılmadığı iddia edilmekteyse de söz konusu hususun aşırı düşük teklif 22sorgulaması aşamasında değil sözleşmenin uygulanması aşamasında kontrol teşkilatı ve muayene kabul komisyonu tarafından kontrol edileceği anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiaları  çerçevesinde  ihale  üzerinde  bırakılan  isteklinin  aşırı  düşük  teklif  açıklamasında

mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Doyaş Yem. Gıda ve Serv. Hiz. San. Tic. A.Ş.nin idareye sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde;

 

Malzemeli yemek sunumu hesap cetvelinde ana çiğ girdi oranının 0,5196794, işçilik oranının 0,4159672 ve yardımcı gider oranının 0,0643534 olduğu ve (ana çiğ girdi maliyeti + işçilik maliyeti) / toplam teklif tutarı oranının 0,9356466 olarak hesaplandığı, örnek yemek menülerinde çiğ girdi miktarlarının tam olarak hesaplandığı,

 

İşçilik giderine ilişkin olarak işin süresi boyunca 1 aşçı, 1 aşçı yardımcısı, 2 servis elemanı,  1  gıda teknikeri  ve  1 sorumlu  yönetici  olmak üzere  toplam  6 personel  için  KİK İşçilik Hesaplama Modülü üzerinden hesaplama yapıldığı ve çıktılarının sunulduğu, toplam 62,5 gün ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışmasına ilişkin hesaplama yapıldığı, ayrıca personel başına 9,00 TL üzerinden aylık 26 gün yol gideri hesaplandığı, yemek gideri ayni olarak verileceğinden yemek giderine ilişkin hesaplamanın ana çiğ girdi maliyetlerine eklendiği, giyim giderine de işçilik hesaplamasında yer verildiği ve söz konusu gideri tevsik etmek üzere ilgili SMMM tarafından düzenlenen maliyet satış tutarı tespit tutanağının (Ek- O.7) sunulduğu görülmüş olup İdari Şartname'nin 25’inci maddesinde belirtilen 5 adet personele ilaveten 1 adet sorumlu yöneticinin maliyetine, ulusal bayram ve resmi tatil günleri çalışması ücreti ile personel giyim, yemek ve yol maliyetlerine yer verildiği,

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde yer alan paket süt, kaşar peyniri, paket bal, paket tereyağ, paket reçel, paket krem peynir, paket çokokrem, paket meyve suyu, paket ayran, poşetli ekmek 50 gram, salam, paket yoğurt 200 gr., ayçiçek yağı ve zeytinyağı, limon, maydanoz, yumurta ve damacana su gibi giderlere ilişkin yapılan açıklamanın ihale dokümanına, gıda rasyonuna ve mevzuata uygun olduğu, paketli ürünlere ilişkin olarak dokümanda belirtilen gramajda ve paketli olacak şekilde açıklama yapıldığı,

 

Açıklama kapsamında tevsik edici belge olarak çeşitli ticaret borsası fiyatları ve maliyet satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) sunulduğu, başvuru sahibinin iddia ettiği Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.2 ve79.2.2.3’üncü maddeleri kapsamında sunulan  İstanbul Halk Ekmek Fabrikası fiyatlarının da ihaleden önceki son 12 ay içerisindeki fiyata ilişkin olduğu,

 

Diğer taraftan başvuru sahibince çeşitli ana çiğ girdilerin Gıda Malzemelerinin Özellikleri listesinde yer alan tanımına uygun olarak (örneğin “siyah zeytin 365 kalibre”) açıklama yapılmadığı iddia edilmekteyse de söz konusu hususun aşırı düşük teklif sorgulaması aşamasında değil sözleşmenin uygulanması aşamasında kontrol teşkilatı ve muayene kabul komisyonu tarafından kontrol edileceği anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiaları çerçevesinde Doyaş Yem. Gıda ve Serv. Hiz. San. Tic. A.Ş.nin aşırı düşük teklif açıklamasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Polat Lezzet Gıda San. ve Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif 23açıklaması incelendiğinde malzemeli yemek sunumu hesap cetvelinin 14 günlük giderler üzerinden hazırlandığı, işçilik giderine ilişkin maliyetin 14 gün üzerinden hazırlandığı ve işçilik hesaplamasında ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışmasına, sorumlu personele ve giyim giderine yer verilmediği, ayran, bitkisel çay, fanta, yedigün, kabartma tozu, mantı, kaymak, ketçap, sirke vs. gibi bir takım ürünlerin maliyetlerini tevsik etmek üzere toplam 17 adet alış faturası sunulduğu, yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde alış faturası ile açıklama yapılamayacağı tespit edilmiş olup yapılan tespitler çerçevesinde anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

 1. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

Başvuru sahibinin 1’inci iddiasının eşit muamelesi kapsamında yapılan incelemede ihale üzerinde bırakılan Üstünler Gıda Yemekhane ve Tem. Hiz. Turz. İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından idareye Trabzon Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ilk veriliş tarihi 25.09.2013 olarak düzenlenen TR-61-K-003350 kayıt numaralı “İşletme Kayıt Belgesi”nin sunulduğu, belge üzerinde işletmenin ticaret unvanının Üstünler Gıda Yemekhane ve Tem. Hiz. Turz. İnş. Tic. Ltd. Şti. olarak, işletmenin faaliyet konusunun ise  “Gıda Üretimi” olarak belirtildiği görülmüştür.

 

İnceleme kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne yazılan 18.05.2016 tarihli ve 9708 sayılı Kurum yazısına cevaben gönderilen 27.05.2016 tarihli ve 17975 sayılı cevabi yazıda “…Ancak TR-34-K-122755 numaralı kayıt belgesi, Toplu Tüketim İşletmeleri (Her Türlü Yemekhane) faaliyetini kapsamakta olup; yemeğin yapıldığı yerde tüketilmesi gerektiği için dağıtımı ve servisi için uygun bulunmamaktadır. Ayrıca TR-61-K-003350 kayıt numaralı belgenin faaliyet alanı Gıda Üretimi (Diğer gıda üreten işyerleri) olup; “Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtım ve Servis" için uygun bulunmamaktadır.” ifadelerine yer verilmiş olup bu doğrultuda ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından idareye sunulan işletme kayıt belgesinin ihale konusu iş kapsamında kullanılamayacağı anlaşıldığından anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan Üstünler Gıda Yemekhane ve Tem. Hiz. Turz. İnş. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması, Polat Lezzet Gıda San. ve Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

 

Copyright 2016 © www.asiridusuk.com Tüm hakları saklıdır. NF Teknoloji