Yemek Aşırı Düşük Kararı - 3

 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Özseçkin Yemek Üretim Gıda San. İth. İhrc. ve Tic. Ltd. Şti., 167 Sokak No:40 İç Kapı No:Z-7 Bornova/İZMİR

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Bornova Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Kazımdirik Mahallesi Fevziçakmak Cad. No: 38 35040 Bornova/İZMİR

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/174464 İhale Kayıt Numaralı “Bornova Belediyesine Bağlı Kadın Konukevi ve Gençlik Merkezi Yemek Hizmeti Alımı İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bornova Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 15.01.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Bornova Belediyesine Bağlı Kadın Konukevi ve Gençlik Merkezi Yemek Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Özseçkin Yemek Üretim Gıda San. İth. İhrc. ve Tic. Ltd. Şti.nin 20.02.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.02.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 09.03.2015 tarih ve 22082 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.03.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2015/655-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 1. İhalenin Antor İnş. Taah. Mak. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, yaklaşık maliyetin 808.954,27 TL, sınır değerin 622.272,52 TL, anılan isteklinin teklifinin ise 613.604,60 TL olduğu, ihale komisyonunun, teklifi sınır değerin altında kalan  Antor İnş. Taah. Mak. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından verilen aşırı düşük teklif açıklamasını yeterli bulmasının yasal olmadığı, ihale komisyonunun hiçbir objektif gerekçe göstermeden aşırı düşük açıklamalarının yeterliliğine karar vermesinin mevzuata aykırı olduğu, ihale komisyonu tarafından aşırı düşük sorgulaması sonucunda verilen kararda tüm maddelere göre ayrıntılı inceleme yapıldığı belirtilmişse de, kararda somut tek bir açıklama ve objektif bir gerekçe bulunmadığı,

 

 1. İhale üzerinde bırakılan Antor İnş. Taah. Mak. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin “iş yeterlilik” belgesinin ilgili vergi dairelerinden sorgulanmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

 1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde, “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

 1. İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
 2. Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
 3. Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde, “(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

 1. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında olan isteklilerden açıklama isteneceğinin belirtilmesi halinde, sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir. Bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;
 1. Verilen hizmetin ekonomik olması,
 2. Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
 3. Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler geçerli teklif olarak belirlenir.

 1. İhale ilanında ve dokümanında ihalenin, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin sonuçlandırılacağının belirtilmesi halinde; ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılır. Ancak Kanunun 20 nci maddesi uyarınca belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde ve niteliği gereği aşırı düşük teklif sorgulaması yapılamayacağı Kurumca belirlenen konularda yapılacak alımlarda, ihalenin aşırı düşük teklif açıklaması istenmeksizin sonuçlandırılacağının ihale ilanında ve dokümanında belirtilmesi zorunludur.
 2. Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin  yarısına kadar olan ihalelerde, ihale ilanında ve dokümanında sınır değerin altında olan tekliflerin reddedileceğinin belirtilmesi halinde, sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri açıklama istenmeksizin reddedilir.” hükmü,

 

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…

 1. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.
  1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı satış tutarı  tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

 1. Ticaret Borsası Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

 

 1. Toptancı Hal Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

 

 

….

 1. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır”
 2. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci  maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.

 1. İşletme hesabına göre defter tutuluyor olması durumunda; yukarıda belirtilen tutanaklar, işletme hesabı defteri ve işletme hesap özeti kayıtlarına göre düzenlenir.
 2. Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtilir.

Bu ihalelerde; teklifi aşırı düşük bulunan istekli öncelikle “ana çiğ girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu  Hesap  Cetvelini (Ek- H.4) hazırlayarak açıklaması kapsamında sunar. Açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi için “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den çok olmaması gerekir. Oran belirtmeyen veya belirttiği oran 0,80’den az veya 0,95’den çok olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Ana çiğ girdi ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdiler anlaşılır. Bu çerçevede, isteklinin beyan ettiği orana uygun teklif sunması durumunda, yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurlar “yardımcı girdiler” başlığında değerlendirilir ve bu unsurlar için açıklama sunulması gerekmez.

Örneğin; 1.000 öğün yemek alımı için çıkılan bir ihalede, birim fiyat olarak 5 TL teklif veren bir isteklinin, 5.000 TL olan toplam teklif bedelinin aşırı düşük olarak değerlendirilmesi ve istekli tarafından sunulan Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,90 olarak belirtilmesi halinde, teklifin 4.500 TL’sinin ana çiğ girdi ile işçilik toplamını içerdiği kabul edilir ve isteklinin sadece bu kısma ilişkin açıklama yapması gerekir. Teklifin 500 TL’lik kısmının ise yardımcı giderlere ilişkin olduğu kabul edildiğinden, bu kısma ilişkin açıklama yapılması gerekmemektedir.

Malzemeli yemek alımı ihalelerinde, ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri kullanılamaz. Ancak 79.2.2 nci maddede yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabilir.

 1. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.

 

 

 1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.
 2. 79.2.2 nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir.

…” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde    “2.1.

İhale konusu hizmetin;

 1. Adı: Bornova Belediyesine bağlı kadın konukevi ve gençlik merkezi yemek hizmeti alımı işi
 2. Miktarı ve türü:

16700 adet sabah kah., 16700 adet Öğle Yem., 16700 adet Akşam Yem., 6680x2 Ara öğün, 60250 adet öğle yem., 5010 adet damacana su, 4008 adet kesme şeker., 2004 adet çay, 334

000 adet plastik bardak, 334 000 adet karton bardak, 334 000 adet çay kaşığı.

Günlük 50 Kişilik Sabah Kah.,50 kişilik Öğle Yem.,50 Kişilik Akşam Yem. ve 20 kişilik 1. Ara öğün ile 20 kişilik 2. Ara öğün; Gençlik Merk.’de, Üniversite öğrencilerine 01/02/2015 tarihinden itibaren 19/06/ 2015 – 21/092015 tarihleri arası hariç haftanın 7 günü 241 gün boyunca 250 kişilik öğle yem. Verecektir. Yüklenici, çay ve su ikramı için günde toplam 6 kg. kuru çay otu, 750 gr.’lık 12 paket kesme şeker, 1000’i plastik ve 1000’i karton olmak üzere günde 2000 adet bardak, 1000 adet tahta çay karıştırıcı ve 15 adet damacana su verecektir.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

 1. Yapılacağı yer: BORNOVA İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Sözleşme Tasarısı’nın 9’uncu maddesinde, işe başlama tarihi 01.02.2015, işin bitiş tarihi 31.12.2015 olarak belirlenmiştir.

 

İhaleye ait birim fiyat teklif cetveli aşağıdaki gibidir:

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif        Edilen4

Birim Fiyat

Tutarı

1

KADIN       KONUK       EVİ                    SABAH KAHVALTISI (50 KİŞİ X 334 GÜN)

adet

16.700

 

 

2

KADIN KONUK EVİ ÖĞLE  YEMEĞİ (50 KİŞİX334 GÜN)

adet

16.700

 

 

3

KADIN KONUK EVİ AKŞAM YEMEĞİ (50 KİŞİ X 334 GÜN)

adet

16.700

 

 

4

KADIN KONUK EVİ 1.ARA ÖĞÜN (20 KİŞİ X 334 GÜN)

adet

6.680

 

 

5

KADIN KONUK EVİ 2.ARA ÖĞÜN (20 KİŞİLİK X 334 GÜN)

adet

6.680

 

 

6

GENÇLİK MERKEZİ ÖĞLE YEMEĞİ (250 KİŞİ X 241 GÜN )

adet

60.250

 

 

7

DAMACANA SU (15 ADET X 334 GÜN)

adet

5.010

 

 

8

750  GR.PAKET  KESME  ŞEKER  (   12

adet

4.008

 

 

 

 

 

PAKET X 334 GÜN )

 

 

 

 

9

1  KG.KURU  ÇAY  OTU  (  6  PAKET X

334 GÜN )

adet

2.004

 

 

10

1 ADET PLASTİK BARDAK ( 1000  X 334 GÜN )

adet

334.000

 

 

11

1 ADET KARTON BARDAK ( 1000  X 334 GÜN )

adet

334.000

 

 

12

1 ADET TAHTA ÇAY KARIŞTIRICI ( 1000 X 334 GÜN )

adet

334.000

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.

Teklif fiyata dâhil olan giderler 25.3.1.

 1. Yüklenici, Kadın Konukevinde kalan misafirlere; Günlük 50 Kişilik Sabah Kahvaltısı, 50 kişilik Öğle Yemeği, 50 Kişilik Akşam Yemeği ve 20 kişilik 1. Ara öğün ile 20 kişilik 2. Ara öğün; Gençlik Merkezinde, Bornova İlçe sınırları içerisinde ikamet eden veya eğitim gören Üniversite öğrencilerine 01 Şubat 2015 tarihinden itibaren (01 Şubat Dahil) 19 Haziran 2015 – 21 Eylül 2015 tarihleri arası hariç haftanın 7 günü 241 gün boyunca 250 kişilik öğle yemeği verecektir Ayrıca Yüklenici, Kadın Konukevinde ve Gençlik Merkezinde çay ve su ikramı için günde toplam 6 kilo kuru çay otu, 750 gr. lık 12 paket kesme şeker, 1000’i plastik ve 1000’i karton olmak üzere günde 2000 adet bardak, 1000 adet tahta çay karıştırıcı ve 15 adet damacana su verecektir.

8) Yüklenici, 01 Şubat 2015 tarihinde işe başlamış olacağından, 31 Aralık 2015 tarihine kadar haftanın 7 günü Kadın Konukevinde Sabah Kahvaltısı, Öğle Yemeği, Akşam Yemeği ve 2 ara öğün; Gençlik Merkezinde 19 Haziran 2015 – 21 Eylül 2015 tarihleri arası hariç haftanın 7 günü 241 gün öğle yemeği getirmekle yükümlüdür. Ayrıca Kadın Konukevi ve Gençlik Merkezinde çay ve su ikramlarında bulunacağından, günde toplam 6 kilo kuru çay otu, 750 gr. lık oniki paket kesme şeker ile 1000’i plastik ve 1000’i karton olmak üzere 2000 adet bardağı ve 1000 adet tahta çay karıştırıcısı ile 15 adet damacana suyu her gün idareye teslim etmekle yükümlüdür.

 1. Yüklenici, Kadın Sığınma Evinde kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinde 1 bayan personeli çalıştıracaktır.
 2. Görevlendirilecek olan personelin maaşları, sosyal ve özlük hakları, sigorta vb. kanuni hak ve vecibelerin tamamından Yüklenici sorumludur.

 1. Yemeklerin pişirilmesi ile ilgili tüm iş ve işlemler yüklenicinin bünyesinde çalışacak olan gıda mühendisinin denetiminde yapılacaktır. Ayrıca idarece oluşturulacak kontrol teşkilatı da gerekli gördüğü takdirde yemek imalatının yapılacağı yerde günlük kontrol yapabileceklerdir.
 2. Kahvaltı, Ara Öğünler ve Yemekler, Gençlik Merkezi ve Kadın Konukevinde Haftalık Yemek Listesinde (Ek-1); bildirildiği şekilde olacaktır. İdarece bildirilen  yemek listesi kesinlikle değişmeyecektir. (Ancak İdare, gerekli gördüğü takdirde yemek listesinde değişiklikler yapabilir.) Yüklenici, Haftalık Yemek Listesi doğrultusunda ve gıda mühendisi nezaretinde yemekleri hazırlamakla yükümlüdür.

 

 

 1. Gençlik Merkezi ve Kadın Konukevinde yemek yenilecek tüm masalarda, yemek saatleri içerisinde ihtiyaç duyulan ekmek, tuz, biber ve peçete, her gün muntazam bir şekilde yüklenici tarafından bulundurulacaktır. Söz konusu ekmek, tuz, biber ve peçete teklif fiyata dahildir.
 2. Gençlik Merkezinde ve Kadın Konukevinde 19 litrelik 15 adet damacana içme suyu, yüklenici tarafından verilecek, damacanalar orijinal kapağıyla getirilecek ve kapaklar idare gözetiminde açılacaktır.
 3. Gençlik Merkezi ve Kadın Konukevinde Ekmek; yüklenici tarafından ekmek sepetleriyle, masalara gramaj listesinde belirtilen miktarda konulacaktır. Ekmekler bayat olmayacak, günlük olacaktır. Önceki günden kalan ekmekler dağıtılmayacaktır.
 4. Yemekler, idarece belirtilen saatte idarenin belirlediği noktalara getirilecek ve dağıtıma hazır halde bulundurulacaktır.
 5. Yemekler, yüklenici tarafından gıda mühendisi nezaretinde hazırlanacak, pişirilen yemeklerden alınacak numuneler idarece gerekli görülürse, kamu kuruluşlarının ya da işletmelerinin veya konusunda uzman akredite özel kurum ve kuruluş laboratuarlarında kontrol edilecektir. Her türlü laboratuar ücreti yüklenici tarafından karşılanacaktır.
 6. Yemek pişirmede, kahvaltıda ve ara öğünlerde kullanılan tüm gıda malzemeleri (Kırmızı, Beyaz Et, Gıda Malzemeleri, Kuru Sebze, Meyve v.b.) Türk Gıda Kodeksine ve/veya Türk Standartlarına uygun olacaktır.
 7. Yemek dağıtımında, 4 Numara Kepçe ve Kevgir kullanılarak yemek dağıtımı yapılacaktır. Yemek dağıtımında kullanılacak kepçe, kevgir, tabldot, çatal, kaşık, bıçak, sürahi, bardak vb.leri yüklenici tarafından temin edilecektir.
 8. Yemek verilen yerlerde dağıtılacak meyveler, cinsine göre çok iyi yıkanarak servise hazır halde idareye teslim edilecek ve /veya dağıtılacaktır.

C.KAHVALTI, ARA ÖĞÜN, YEMEK ÇEŞİTLERİ VE LİSTESİ:

Gençlik Merkezi’nde:

1.19 Haziran 2015 – 21 Eylül 2015 tarihleri arası hariç haftanın 7 günü 241 gün öğle yemeği 3 çeşit olarak verilecektir. Yemek çeşitleri Haftalık Yemek Listesinde (EK-1) belirlenmiştir.

 1. Yemeklerde uygulanacak gıda maddeleri miktarı, Yemek ve Gramaj Listesinde (EK-
 1. gösterilmiş olup, buna aynen uyulacaktır.
 1. Haftalık Yemek Listesinde olup, gramaj listesinde olmayan yemek malzemelerinin gramaj miktarı, taraflarca protokolle tespit edilecektir.

4.İdare menüde değişiklik yapma hakkına sahiptir. İdarenin izni olmadan menüde kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

Kadın Konukevi’nde:

 1. Sabah kahvaltısında verilecekler ile öğlen, akşam ve ara öğünlerde verilecekler Haftalık Yemek Listesinde (EK-1) belirlenmiştir.
 2. Kahvaltılarda, ara öğünlerde ve yemeklerde uygulanacak gıda maddeleri miktarı, Yemek ve Gramaj Listesinde (EK-2) gösterilmiş olup, buna aynen uyulacaktır.
 3. Haftalık Yemek Listesinde olup, gramaj listesinde olmayan yemek malzemelerinin gramaj miktarı, taraflarca protokolle tespit edilecektir.

4.İdare menüde değişiklik yapma hakkına sahiptir. İdarenin izni olmadan menüde kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır… “ düzenlemesi,

 

İdari Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde, “…33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu

 

 

kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

 1. Verilen hizmetin ekonomik olması,
 2. Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
 3. Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 inci maddede yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik Şartname ekinde 3’er aylık (Ocak-Şubat-Mart, Nisan-Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos-Eylül, Ekim-Kasım-Aralık) olmak üzere 7’şer günlük sabah kahvaltısı, 1’inci ara öğün, öğle yemeği, 2’nci ara öğün ve akşam yemeği örnek yemek menüsü ile gramaj listesine yer verildiği görülmüştür.

 

Başvuru konusu ihalede geçerli teklif sahibi 3 isteklinin bulunduğu, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.1’inci maddesinde yer alan “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı  olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.” açıklaması çerçevesinde sınır değerin 808.954,27 TL / 1,30 = 622.272,52 TL olarak tespit edildiği, bu tutarın altında teklif veren tek firma olan Antor İnş. Taah. Mak. Tem. Hiz. ve Ürünleri Gıda Maddeleri Tabldot Tarım Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti.nden 16.01.2014 tarihli yazı ile aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği, söz konusu yazıda “Yaklaşık maliyetimizin 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 nolu iş kalemlerindeki değerler sınır değerin altında kaldığından aşırı düşük sorgulaması yapılması gerekmektedir. Aşırı düşük sorgulamasında hizmet sürecinin, verilen hizmetin ve gerçekleştirme yönteminin nasıl ekonomik olduğu, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin hizmetin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, teklif edilen işin özgünlüğü, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine göre maliyet bileşenlerinin belgelendirilmek suretiyle  belgelerin yazımızın tebliğinden itibaren 3 iş günü içeresinde komisyonumuza sunulmasına karar verilmiştir.” ifadelerine yer verilerek, yazı içeriğinde sayılan iş kalemlerine ilişkin olarak anılan istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, Antor İnş. Taah. Mak. Tem. Hiz. ve Ürünleri Gıda Maddeleri Tabldot Tarım Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. nin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamasının idarece mevzuata uygun bulunarak 10.02.2015 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Özseçkin Yemek Üretim Gıda San. İth. İhrc. ve Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan Antor İnş. Taah. Mak. Tem. Hiz. ve Ürünleri Gıda Maddeleri Tabldot Tarım Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde, açıklaması kapsamında yer alan 21.01.2015 tarihli yazıda, “Açıklama dosyamız Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde (Ek -H.4) belirtilen  gider  kalemleri  ve  oranları  aynı  sıra  ile  hesaplanarak  maliyetlerimize      dahil

 

 

edilmiştir. Yapmış olduğumuz hesaplar sonucunda idarenize sunmuş olduğumuz teklif fiyatımızın aşırı düşük teklif olmadığı, sözleşme süresi içerisinde firmamızı ve idarenizi sıkıntıya sokmayacağı tespit edilmiştir.

Kamu ihale Genel Tebliğinin 79.2.6. maddesinde; "Ana çiğ girdi ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdiler anlaşılır. Bu çerçevede, isteklinin beyan ettiği orana uygun teklif sunması durumunda, yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurlar "yardımcı girdiler" başlığında değerlendirilir ve bu unsurlar için açıklama sunulması gerekmez" hükmü bulunmasına rağmen açıklama isteme yazınızda bulunan Yardımcı Girdiler için tahmini maliyet öngörülmüştür.

Hesaplarımıza dayanak olarak sunmuş olduğumuz belgeler; Kamu ihale Genel tebliğinin 79.2.2.4. Maddesi (İzmir Ticaret Borsası), 79.2.2.5. Maddesi (İzmir Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali) ve 79.2.6. Maddesinin son paragrafında bulunan; “Ancak 79.2.2 nci maddede yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabilir." hükmü gereği Fiyat Teklifi ile açıklama hazırlanmıştır. Aşırı Düşük Teklif Sorgulama (Açıklama) dosyamızın kabul edilerek ihale konusu hizmetin firmamız uhdesinde bırakılmasını emir ve müsaadelerinize arz ederiz“ ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, ana çiğ girdi, işçilik ve yardımcı gider oranlarının belirtildiği EK-H.4 nolu standart forma uygun malzemeli yemek sunumu hesap cetveli, satışlar tablosu, Bornova Belediyesi’ne Bağlı Kadın Konukevi 1 yıllık menü listesi (3’er ay 7’şer günlük sabah kahvaltısı, 1’inci ara öğün, öğle yemeği, 2’nci ara öğün ve akşam yemeği), Bornova Belediyesi’ne Bağlı  Gençlik Merkezi 1 Yıllık öğle yemeği listesi (3’er ay 7’şer günlük öğle yemeği), Günlük Mevcutlar Tablosu, menüde yer alan yemek türlerinin çiğ girdileri, gramaj ve toplam miktarlarının gösterildiği tablo ile birim fiyatları ile tutarlarının gösterildiği tablo, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze Halleri Şube Müdürlüğü’nden alınmış 25.07.2014 ve 25.11.2014 tarihli günlük bülten ücretleri, İzmir Ticaret Borsası Günlük Borsa Bülteni, 1 adet fiyat teklifi, personel maliyeti için KİK işçilik modülü çıktılarının yer aldığı belgelerin sunulduğu görülmüştür.

 

Sunulan hesap cetvelinde (ana çiğ girdi maliyeti + işçilik maliyeti) / toplam teklif tutarı oranının 0,84 (ana çiğ girdi oranı 0,53 + işçilik oranı 0,31) olarak belirtildiği, anılan isteklinin toplam teklif tutarının 613.604,60 TL olduğu birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinin incelenmesi neticesinde 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu iş kalemlerinin (1 Kadın Konuk Evi Sabah Kahvaltısı,2 Kadın Konul Evi Öğle Yemeği, Kadın Konuk Evi Akşam Yemeği, Kadın Konuk Evi 1.Ara Öğün, Kadın Konuk Evi 2.Ara Öğün, Gençlik Merkezi Öğle Yemeği) ana çiğ girdi ile işçilik toplamını içerdiği ve tutarının 551.981,60 TL olduğu, anılan tutarın

%84’ünün 463.664,54 TL’ye tekabül ettiği ve anılan isteklinin sadece bu kısma ilişkin açıklama yapması gerektiği, kural olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesi uyarınca teklifin kalan kısmının (551.981,60 - 463.664,54 = 88.317,06) ise yardımcı giderlere ilişkin olduğu kabul edilmekle birlikte şikayete konu ihalenin birim fiyat teklif cetvelinde “Damacana Su, 750 Gr Paket Kesme Şeker, 1kg Kuru Çay Otu, 1 Adet Plastik Bardak, 1 Adet Karton Bardak ve 1 Adet Tahta Çay Karıştırıcısı” için ayrı satır açıldığı ve ihale dokümanında

 

 

yer alan düzenlemelerden anılan kalemlerin yemeğin pişirilmesi ve sunulması için kullanılacak malzemeler olmadığının anlaşıldığı, her ne kadar anılan istekli tarafından açıklama isteme yazısında yardımcı girdilerin bulunduğu belirtilmişse de bu kalemler için birim fiyat teklif cetvelinde fiyat öngörüldüğü ve fiyat teklifi almak suretiyle açıklama yapıldığı tespit edilmiştir.

Diğer taraftan idarenin aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısında açıklama istenilen önemli teklif bileşenlerinin iş kalemi olarak belirtildiği, mevzuat gereği malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde önemli teklif bileşenlerinin iş kalemi bazında belirlenebileceğine yönelik düzenleme bulunmamakla birlikte anılan istekli tarafından sadece açıklama istenilen iş kalemlerin değil, tüm kalemlere ilişkin açıklama yapıldığı görülmüştür.

 

İdare tarafından önemli teklif bileşeni olarak belirlenip fiyatının açıklamasının istenildiği, kahvaltı, 1.Ara Öğün ve 2. Ara Öğün kalemlerine ilişkin örnek menüsünde adı geçen ve ana çiğ girdi olarak kabul edilmesi düşünülen çilek reçeli, süt, çay, şeftali suyu vb. girdiler ile damacana su, 750 gr paket kesme şeker, 1kg kuru çay otu, 1 adet plastik bardak, 1 adet karton bardak ve 1 adet tahta çay karıştırıcısı için bir adet fiyat teklifi ile açıklama yapıldığı,

 

Sunulan fiyat teklifi incelendiğinde, fiyat teklifi alınan firmanın okunmadığı ve belge üzerinde tarihin yer almadığı, fiyat teklifinin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Veli Fırtına tarafından imzalandığı ve kaşelendiği, fiyat teklifinin üzerinde satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulması durumunda mevzuat uyarınca bulunması gereken “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (19/01/2014) tarih ve (01) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ortalama birim maliyet tutarının %80’inin altında olmadığını beyan ederim” ifadesinin bulunduğu, açıklama ekinde 21.01.2014 tarihli Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Veli Fırtına’nın “anılan firma tarafından belirtilen gıda maddelerinin isteklinin son veya  bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapılmış olmaması sebebi ile kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyetsatış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) belgesi tanzim edilemediği, bahse konu gıda maddelerinin Kamu Kurum ve Kuruluşları, Ticaret Borsaları vb. kuruluşlar tarafından ilan edilen birim fiyatları bulunmadığından Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2’nci maddesinde yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığından, ilgili gıda maddelerine ilişkin fiyat teklifi sunulduğu” beyanın bulunduğu görülmüştür.

 

Ancak, Tebliğ’in 79.2.6’ncı maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen fiyat teklifi ile açıklama yapılması hususunun aynı Tebliğ’in 79.2.2’nci maddesinde yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşılması koşuluna bağlandığı, ayrıca fiyat teklifi ile açıklanan çilek reçeli, süt, çay, şeftali suyu gibi girdilerin diğer açıklama yöntemleri ile de kolayca açıklanabilecek girdiler olduğu göz önüne alındığında, isteklinin ana çiğ girdilerinin maliyet tevsiki için doğrudan fiyat teklifi sunmasının anılan hükme uygun olmadığı değerlendirilmiş olup, ihale üzerinde bırakılan isteklinin üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi ile yaptığı açıklamanın mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

 1. Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

 

Başvuru sahibinin iddiasına idareye yapılan şikâyet başvurusunda yer verilmediği görülmüştür.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin onuncu fıkrasında, “İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez.” hükmü yer almakta olup anılan hüküm uyarınca söz konusu iddiaların 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi uyarınca şekil yönünden reddine karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Antor İnş. Taah. Mak. Tem. Hiz. ve Ürünleri Gıda Maddeleri Tabldot Tarım Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut GÜRSES Başkan

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ Kurul Üyesi

 

 

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindeki birinci iddiası kapsamında Kurul çoğunluğunca, , Antor İnş. Taah. Mak. Tem. Hiz. ve Ürünleri Gıda Maddeleri Tabldot Tarım Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine ilişkin “Düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin birinci iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

Bornova Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Bornova Belediyesine Bağlı Kadın Konukevi ve Gençlik Merkezi Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 8’inci maddesi esas alınarak toplam 808.954,27 TL olarak hesaplandığı,

 

Bahse konu ihalede 8 adet ihale dokümanı satın alındığı, 15.01.2015 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 6 istekli tarafından teklif verildiği,

 

İdarece ihaleye ilişkin tekliflerin denetimine ilişkin yapılan inceleme uyarınca, bir isteklinin teklifinin “İdari Şartname’nin 7.1.h maddesinde istenilen gayrisıhhi müessese işyeri açma çalışma ruhsatı teklif dosyasında bulunmadığı” gerekçesi ile, bir isteklinin teklifinin “İdari Şartname’nin 7.1.h maddesinde yer alan “Yemeğin hazırlanacağı mutfak İzmir ili sınırları içinde olacaktır.” düzenlemesine uygun belge sunulmadığı” gerekçesi ile ve bir isteklinin teklifinin de “İdari Şartname’nin 7.1.h maddesinde istenilen gayrisıhhi müessese işyeri açma çalışma ruhsatı teklif dosyasında bulunmadığından, ayrıca sunulan kapasite raporunun ilk sayfasının sunulduğu ve diğer sayfaları sunulmadığı” gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılması sonrasında kalan 3 teklifin de geçerli teklif olarak kabul edildiği, bu tekliflere ilişkin teklif bedellerinin,

 

İsteklinin Adı

Teklif Bedeli (TL)

Antor İnşaat Taahhüt Makina Temizlik Hizmetleri ve Ürünleri Gıda Maddeleri Tabldot Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

613.604,60

Özseçkin Yemek Üretim Gıda San. İth. İhrc. ve Tic. Ltd. Şti.

648.276,00

Doğan Srt. Sosyal Hizmetler Temizlik Hizmetleri ve Ürünleri Gıda Maddeleri Yemek Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

698.042,00

 

Şeklinde verildiği,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.1’inci maddesinde yer alan “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.” açıklaması  çerçevesinde sınır değerin 808.954,27 TL / 1,30 = 622.272,52 TL olarak tespit edildiği, bu tutarın altında

 

 

teklif veren tek firma olan Antor İnş. Taah. Mak. Tem. Hiz. ve Ürünleri Gıda Maddeleri Tabldot Tarım Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti.’den aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği, Antor İnş. Taah. Mak. Tem. Hiz. ve Ürünleri Gıda Maddeleri Tabldot Tarım Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamasının idarece mevzuata uygun bulunarak 10.02.2015 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin  anılan istekli üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Özseçkin Yemek Üretim Gıda San. İth. İhrc. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlenerek ihalenin sonuçlandırıldığı,

 

Anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri (Değişik: 6/2/2014-6518/47 md.) değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde  teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 1. İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

 1. Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
 2. Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

(Değişik: 6/2/2014-6518/47 md.) gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/12 md.; Değişik fıkra: 6/2/2014-6518/47 md.) Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü yer almaktadır.

 

Bahse konu madde hükmünden, ihalede aşırı düşük sorgulama yapılacağının ihale dokümanında düzenmiş haline göre, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, ihaleye verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutacağı anlaşılmaktadır.

 

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “teklif fiyata dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. İhale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı  görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceğinden, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, ihalede aşırı düşük teklif açıklaması isteyerek ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmadığı,

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olmadığı, yaklaşık maliyetin büyük çoğunlukla yemek giderinden oluştuğu ihalede verilen teklifler yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete ve birbirlerine göre yakın olduğu ve en düşük teklifin bile diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, idarece, yemek kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin karara bağlanması yönünde gerçekleştirilen idari işlemlerin mevzuata uygun olmadığı,

 

Değerlendirilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle; başvuru sahibinin birinci iddiası kapsamında yemek alımı kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olmadığına ilişkin “Düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncem ile, bu iddiaya ilişkin Kurul çoğunluğunca alınan karara katılmıyorum.

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ Kurul Üyesi

Copyright 2016 © www.asiridusuk.com Tüm hakları saklıdır. NF Teknoloji