Yemek Aşırı Düşük Kararı - 4

 

 TOP LAN T IYA KAT ILAN ÜYE LER :

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ

 

 BAŞVURU SAH İB İ:

Günay Yemek Hiz. Gıda Tem. İnş. Hay. Kuy. San. Dış Tic. Ltd. Şti. - Ant Pa Endüstriyel Yemekçilik Tem. Gıda Oto. İnş. Bil. ve Dan. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,

Kazım Özalp Mah. Kuleli Sokak No:81/10 Gaziosmanpaşa/ Çankaya/ANKARA

 

 İH A LEY İ YAPAN İD A RE :

Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi Başhekimliği, Osmanlı Mah. 12. Cad. Metropol Sok. 06930 Sincan/ANKARA

 

 BAŞVURUYA KONU İHA LE:

2014/153811 İhale Kayıt Numaralı “2015- 2016- 2017 Yılları Malzeme Dâhil  Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alım İşi İhalesi” İhalesi

 

 KURUM TARAFIN DA N YAP ILAN İNCE LEM E:

Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi Başhekimliği  tarafından 25.12.2014 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2015- 2016- 2017 Yılları Malzeme Dâhil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alım İşi İhalesi” ihalesine ilişkin olarak Günay Yemek Hiz. Gıda Tem. İnş. Hay. Kuy. San. Dış Tic. Ltd. Şti. - Ant Pa Endüstriyel Yemekçilik Tem. Gıda Oto. İnş. Bil. ve Dan. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 20.02.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.02.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 09.03.2015 tarih ve 22140 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.03.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2015/658 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 1. İhale üzerinde bırakılan istekli Ogtim İnşaat Turizm Med. Gıda Tem. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında idareye sunduğu çalışacak personele ilişkin ücret ve sgk primleri ile stopaj hesaplamalarında hata yaptığı, ayrıca personele ödenmesi öngörülen yılbaşı tatili ile resmi ve dini bayram tatillerine yönelik hesaplamalarında hatalı olduğu, dolayısıyla anılan isteklinin teklifinin değerlendirilme dışı  bırakılması gerektiği,

 

 1. İhale üzerinde kalan isteklinin çiğ girdi gramajlarını hatalı hesapladığı ayrıca ana çiğ girdi birim fiyatlarının aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında açıklamayı tevsik edebilmek amacıyla idareye sunulan belgelerde yer alan fiyatlar ile uyum sağlamadığı,

 

 

 1. İhale üzerinde kalan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında açıklamayı tevsik edebilmek amacıyla idareye sunulan toptancı hal fiyatları bülteninde kabak, salatalık, taze fasulye ve baklava birim fiyatlarının yer almadığı,

 

 1. İhale üzerinde kalan isteklinin normal kahvaltı ve diyet kahvaltı menülerinde yer alan söğüş için gerekli çiğ girdilerini ve bal ile reçelin yanında verilmesi gereken tereyağı girdisini hesaplamaya dâhil etmediği dolayısıyla teklif edilen tutar ile hesaplamaların birbiriyle paralellik göstermediği iddialarına yer verilmiştir.

 

 1. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

 1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği” başlıklı 12’nci maddesinde “(1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartname, sözleşme tasarısı ve teknik şartname ile gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.

 1. Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerin ön yeterlik dokümanında; adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir. Ayrıca, yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda adayın ihaleye davet edilmesinin öngörüldüğü hallerde, sıralama kriterleri ve puanlama yöntemi ile beşten az olmamak üzere listeye alınacak aday sayısı da ön yeterlik dokümanında belirtilir.
 2. İhale veya ön yeterlik dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz.”

hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.1.  Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ihale konusu işte çalıştırılacak  personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu hizmetlerdir.

 1. Malzemeli veya malzemesiz temizlik, malzemesiz yemek, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı olup, bu tebliğde personel çalıştırılmasına dayalı olan/olmayan hizmetler arasında sayılmayan işlerin personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı yukarıda yer verilen tanıma göre idarelerce değerlendirilecektir.
 2. Malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil  yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da makine ve ekipman ile araçlar ve/veya akaryakıtın yüklenici tarafından sağlanacağı çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler ile personel taşıma gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir. Ancak, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirlenmesi hallerde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir.
 3. Tekliflerin hazırlanmasında ve asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında, ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret dikkate alınacaktır.

 

 

 1. İdarelerce yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak, çalıştırılacak personel için brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası ücret belirlenebilecek; ancak “brüt asgari ücretin işverene maliyetinin (%) fazlası” şeklinde bir belirleme yapılmayacaktır. Tekliflerin eşit şartlarda değerlendirilmesi amacıyla, istekliler tarafından yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işveren paylarının hesabında bu hususlar dikkate alınmaz.
 2. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi, fazla çalışmalar için ise aynı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücret üzerinden; idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası öngörülmüş ise bu tutar üzerinden hesaplanacaktır. Bu durumda, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ile fazla çalışma yapılacak hallerde toplam fazla çalışma saati ihale dokümanında belirtilecektir.
 3. İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek ve yol maliyetlerinin istekli tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hallerde, bu maliyetlerin brüt tutarları dikkate alınacaktır.
 4. İsteklilerin tekliflerini ilgili mevzuatına göre idari şartnamede belirlenen kısa vadeli sigorta kolları prim oranını dikkate alarak hazırlamaları gerekmektedir.
 5. İhale konusu işin niteliği dikkate alınarak işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemleri hariç, birim fiyat teklif cetvelindeki işçilik kalemleri için (işçi x ay) üzerinden teklif alınması zorunludur. Ancak, işin başlama tarihi ile bitiş tarihi arasında, hafta tatili ve genel tatil günleri dahil 30 günden daha kısa süreli çalışma yapılması öngörülen aylar ile takvim yılına göre 29 veya 28 günden daha kısa süreli çalışma yapılması öngörülen Şubat ayı için (işçi x gün) üzerinden teklif alınacaktır.
 6. Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir. Her ay 30 gün olarak kabul edilecek ve bazı ayların 30 günden daha fazla ya da eksik günleri dikkate alınmayacaktır. İdari şartnamede 26 veya 22 olarak belirlenen aylık gün sayısı üzerinden hesaplama yapılacak ve 31 veya 28 gün olan aylardaki fiili gün sayısı dikkate alınmayacaktır. Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır.

Bununla birlikte, hafta tatili ve genel tatil günleri dahil 30 günden daha kısa süreli çalışma yapılması öngörülen aylar ile takvim yılına göre 28 veya 29 günden daha kısa süreli çalışma yapılması öngörülen Şubat ayı (artık gün/kıst ay) kapsamında çalışılacak toplam gün sayısı ile bu süre içerisinde yemek ve yol bedeli verilecek gün sayısının, idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilmesi gerekmektedir.

 1. İdari şartnamelerde ücret ile nakdi olarak ödenecek yemek ve yol gibi giderlerin net olarak ödeneceğine dair düzenleme yapılmayacaktır. İdari şartnamede yer alan bu bedellerin brüt olduğu belirtilmemiş olsa bile bu tutarlar brüt olarak kabul edilecek ve buna göre işlem yapılacaktır.
 2. Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak

 

 

karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir. Bu şekilde verilen tekliflerin değerlendirilmesinde ise tekliflerin söz konusu ayni ödemeleri de içerdiği kabul edilerek değerlendirmeler buna göre yapılacaktır.

 1. İdari şartnamede çalışacak personelin yemek veya yol maliyetinin idarenin yemekhanesinden veya personel servisinden karşılanacağı ve bedelinin yüklenicinin hakedişinden kesileceğine dair bir düzenleme yapılmışsa, yemek ve yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecektir. Bu durumda her bir personel için hakedişten kesilecek yemek veya yol bedelinin tutarı idari şartnamede gösterilecektir. Hakedişten kesilecek bu yemek veya yol bedelinin, idare personeli için öngörülen yemek veya yol bedelinde bir artış yapılsa bile değiştirilemeyeceği göz önünde bulundurularak, yemek ve yol bedelinin yıl içinde meydana gelecek artışları da kapsayacak şekilde tahmini bir bedel olarak belirlenmesi gerekecektir.
 2. Yol giderine ilişkin olarak personele mutat taşıt bileti verilmesi öngörülürse, yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecek ve eğer bu maliyet faturalandırılabiliyorsa KDV hariç hesaplanacaktır. Aylık bilet, abonman kartı ya da toplu olarak alınan bilet fiyatlarının günlük bilet fiyatlarından daha düşük olması halinde, günlük bilet fiyatı yerine bu fiyatlar dikkate alınarak hesaplama yapılacaktır.
 3. Yemek ve yol gibi ihtiyaçların isteklilerce karşılanmasının öngörülmediği durumlarda ise idari şartnamelerde bunlara ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmayacak ve sözleşmenin uygulanması sırasında yükleniciden çalışanlara ait bu tür giderleri karşılaması istenmeyecektir.

 1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dâhil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır.

 

 1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

 

 1. Asgari İşçilik Maliyeti: İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil), nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler  ve işveren sigorta primlerinin toplam tutarı asgari işçilik maliyetini oluşturur.

 

 1. İşçilikle Bağlantılı Ayni Giderler: İdari şartnamede işçi sayısıyla bağlantı olarak teklife dahil edilmesi öngörülen ayni giderler teklif bileşeni kabul edilir…” açıklaması,

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince (KDV hariç) vergi, her türlü ulaşım, sigorta, taşıma, resim ve harç isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil edilecektir.

 1. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları

 

 

karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

 1. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:
  1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

 

 1. Diyetisyen veya Gıda Mühendisi             1 Kişi İçin brüt asgari ücretin % 156 fazlası
 2. Aşçıbaşı                                                   1 Kişi için brüt asgari ücretin % 156 fazlası
 3. Aşçı                                                          5 Kişi için brüt asgari ücretin % 86 fazlası
 4. Aşçı Yardımcısı                                        4 Kişi için brüt asgari ücretin % 46 fazlası
 5. Şef Garson                                               1 Kişi için brüt asgari ücretin % 26 fazlası
 6. Garson                                                      14 Kişi için brüt asgari ücretin % 6 fazlası
 7. Bulaşıkçı ve Temizlikçi (Meydancı) toplam 8 Kişi için brüt asgari ücretin % 16 fazlası

 

Yılbaşı Tatili, Resmi ve Dini Bayram günlerinde (Toplam 43,5 gün ) Çalışacak Personel Sayısı 17  kişi olup;

 

 

 

dâhil)

 

Diyetisyen, Gıda Müh. veya Aşçıbaşı 1 Kişi asgari ücretin %156 fazlası (%6 SGP payı

 

Aşçı    3    Kişi    asgari    ücretin    %    86     fazlası     (%6     SGP     payı    dahil) Aşçı  Yardımcısı  2   Kişi   asgari   ücretin   %   46   fazlası   (%6   SGP   payı   dahil) Şef    Garson  1    Kişi    asgari    ücretin    %    26    fazlası    (%6    SGP    payı   dahil)

 

Garson     2     Kişi     asgari     ücretin     %     6     fazlası     (%6     SGP     payı     dahil)

Bulaşıkçı ve Temizlikçi (meydancı) 8 Kişi asgari ücretin % 16 fazlası (%6 SGP payı dahil)

 

 1. Yemek ve yol giderleri: Personelin yemekleri Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının genelgeleri doğrultusunda hastanede çıkan yemekten günlük 1 (bir) öğün ücretsiz olarak karşılanacaktır.

 

 

Çalışan personele yüklenici tarafından aylık 26 gün üzerinden gidiş ve geliş yol ücreti ödemesi zorunlu olup, yol ücreti günlük (gidiş ? geliş olmak üzere) 5,60 TL brüt olarak maaşlarına yansıtılacaktır.

 

Personelin çalışırken giyeceği kıyafetler Ek 5 belirtilmiştir. Yazlık ve  kışlık olmak üzere en az ikişer çift olacaktır.” düzenlemesi,

 

36 Aylık Malzeme Dâhil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetler İşi Teknik Şartnamesi’nin “Personel İle İlgili Hükümler” başlıklı bölümünde “…11-İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak en az işçilik ücreti:

 

 1. Diyetisyen veya Gıda Mühendisi 1 Kişi İçin brüt asgari ücretin % 156 fazlası
 2. Aşçıbaşı 1 kişi için brüt asgari ücretin %156 fazlası
 3. Aşçı 5 kişi için brüt asgari ücretin % 86 fazlası
 4. Aşçı Yardımcısı 4 kişi için brüt asgari ücretin % 46 fazlası
 5. Şef Garson için brüt asgari ücretin % 26 fazlası

 

 

 1. Garson,14 kişi için brüt asgari ücretin % 6 fazlası
 2. Bulaşıkçı ve Temizlikçi (Meydancı) toplam 8 kişi için asgari ücretin % 16 fazlası Yukarıdaki personele ödenecek giderler teklif fiyata dâhil edilecektir.

12- 01.01.2015 – 31.12.2017 TARİHLERİ ARASINDAKİ RESMİ TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMASI

01.01.2015 – 31.12.2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ RESMİ TATİL GÜNLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

 

TATİL GÜNÜNÜN İSMİ

 

SÜRE

 

AY

 

GÜN

ÇALIŞTIRILA CAK PERSONEL SAYISI

ÇALIŞTIRILACAK PERSONEL DAĞILIMI

YILBAŞI

1 GÜN

1 OCAK

PERŞEMBE

17

 • GIDA MÜHENDİSİ, DİYETİSYEN VEYA AŞÇIBAŞI ----------- 1 KİŞİ

- AŞÇI ---------------- 3 KİŞİ

 • AŞÇI YARD. ------ 2 KİŞİ
 • ŞEF GARSON ----- 1 KİŞİ

- GARSON ----------- 7 KİŞİ

 • BULAŞIKÇI ------- 2 KİŞİ
 • MEYDANCI ------- 1 KİŞİ

T O P L A M ------- 17 KİŞİ

ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI

1 GÜN

23 NİSAN

PERŞEMBE

17

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

1 GÜN

1 MAYIS

CUMA

17

ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

 

1 GÜN

 

19 MAYIS

 

SALI

17

RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ

1/2 GÜN

16

TEMMUZ

PERŞEMBE

17

 

RAMAZAN BAYRAMI

 

3 GÜN

17-18-19

TEMMUZ

CUMA – CUMARTESİ - PAZAR

17

ZAFER BAYRAMI

1 GÜN

30

AĞUSTOS

PAZAR

17

KURBAN BAYRAMI ARİFESİ

1/2 GÜN

23 EYLÜL

ÇARŞAMBA

17

KURBAN BAYRAMI

1. GÜN

24 EYLÜL

PERŞEMBE

17

KURBAN BAYRAMI

2. GÜN

25 EYLÜL

CUMA

17

KURBAN BAYRAMI

3. GÜN

26 EYLÜL

CUMARTESİ

17

KURBAN BAYRAMI

4. GÜN

27 EYLÜL

PAZAR

17

CUMHURİYET BAYRAMI

1,5 GÜN

28-29

EKİM

ÇARŞAMBA – PERŞEMBE

17

 

01.01.2016 – 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI RESMİ TATİL GÜNLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

 

 

TATİL GÜNÜNÜN İSMİ

 

SÜRE

 

AY

 

GÜN

ÇALIŞTIRILA CAK PERSONEL SAYISI

ÇALIŞTIRILACAK PERSONEL DAĞILIMI

YILBAŞI

1 GÜN

1 OCAK

CUMA

17

- GIDA MÜHENDİSİ,

ULUSAL EGEMENLİK

1 GÜN

23 NİSAN

CUMARTESİ

17

 

 

ve ÇOCUK BAYRAMI

 

 

 

 

DİYETİSYEN VEYA AŞÇIBAŞI ----------- 1 KİŞİ

- AŞÇI ---------------

 • 3 KİŞİ
 • AŞÇI YARD. ------ 2 KİŞİ
 • ŞEF GARSON ----
 • 1 KİŞİ

- GARSON ----------

 • 7 KİŞİ
 • BULAŞIKÇI ------- 2 KİŞİ
 • MEYDANCI ------- 1 KİŞİ

T O P L A M ------- 17 KİŞİ

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

1 GÜN

1 MAYIS

PAZAR

17

ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

 

1 GÜN

 

19 MAYIS

 

PERŞEMBE

17

RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ

1/2 GÜN

4 TEMMUZ

PAZARTESİ

17

 

RAMAZAN BAYRAMI

 

3 GÜN

5-6-7

TEMMUZ

SALI- ÇARŞAMBA - PERŞEMBE

17

ZAFER BAYRAMI

1 GÜN

30

AĞUSTOS

SALI

17

KURBAN BAYRAMI ARİFESİ

1/2 GÜN

11 EYLÜL

PAZAR

17

KURBAN BAYRAMI

1. GÜN

12 EYLÜL

PAZARTESİ

17

KURBAN BAYRAMI

2. GÜN

13 EYLÜL

SALI

17

KURBAN BAYRAMI

3. GÜN

14 EYLÜL

ÇARŞAMBA

17

KURBAN BAYRAMI

4. GÜN

15 EYLÜL

PERŞEMBE

17

CUMHURİYET BAYRAMI

1,5 GÜN

28-29

EKİM

CUMA - CUMARTESİ

17

 

01.01.2017 – 31.12.2017 TARİHLERİ ARASI RESMİ TATİL GÜNLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

 

 

TATİL GÜNÜNÜN İSMİ

 

SÜRE

 

AY

 

GÜN

ÇALIŞTIRILA CAK PERSONEL SAYISI

ÇALIŞTIRILACAK PERSONEL DAĞILIMI

YILBAŞI

1 GÜN

1 OCAK

PAZAR

17

 • GIDA MÜHENDİSİ, DİYETİSYEN VEYA AŞÇIBAŞI ----------- 1 KİŞİ

- AŞÇI ---------------

 • 3 KİŞİ
 • AŞÇI YARD. ------ 2 KİŞİ
 • ŞEF GARSON ----
 • 1 KİŞİ

- GARSON ----------

 • 7 KİŞİ
 • BULAŞIKÇI ------- 2 KİŞİ
 • MEYDANCI ------- 1 KİŞİ

ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI

1 GÜN

23 NİSAN

PAZAR

17

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

1 GÜN

1 MAYIS

PAZARTESİ

17

ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

 

1 GÜN

 

19 MAYIS

 

CUMA

17

RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ

1/2 GÜN

24

HAZİRAN

CUMARTESİ

17

 

RAMAZAN BAYRAMI

 

3 GÜN

25-26-27

HAZİRAN

PAZAR PAZARTESİ SALI

17

ZAFER BAYRAMI

1 GÜN

30

AĞUSTOS

ÇARŞAMBA

17

KURBAN BAYRAMI ARİFESİ

1/2 GÜN

31

AĞUSTOS

PERŞEMBE

17

 

 

KURBAN BAYRAMI

1. GÜN

1 EYLÜL

CUMA

17

T O P L A M ------- 17 KİŞİ

KURBAN BAYRAMI

2. GÜN

2 EYLÜL

CUMARTESİ

17

KURBAN BAYRAMI

3. GÜN

3 EYLÜL

PAZAR

17

KURBAN BAYRAMI

4. GÜN

4 EYLÜL

PAZARTESİ

17

CUMHURİYET BAYRAMI

1,5 GÜN

28-29

EKİM

CUMARTESİ PAZAR

17

 

“ şeklinde düzenleme yer almaktadır.

 

İtirazen şikâyete konu olan ihalede ihale dokümanı incelendiğinde resmi tatil günlerinde çalışacak personele ilişkin olarak İdari Şartname’de “Garson 2 Kişi”, “Bulaşıkçı ve Temizlikçi(meydancı) 8 kişi”, Teknik Şartname’de ise “Garson 7 Kişi”, “Bulaşıkçı 2 Kişi” ve “Meydancı 1 Kişi” istenildiği, dolayısıyla dokümanda yılbaşı tatili ile resmi ve dini bayram günlerinde çalışacak personele ilişkin olarak farklı düzenlemeler yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda anılan hüküm uyarınca ihale dokümanında teklif fiyata dâhil giderlerle ilgili bu hususta birbirinden farklı düzenleme yapılmasında mevzuata uyarlık bulunmamakla birlikte, Tip Sözleşme’nin 8’inci maddesi uyarınca ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralamasında İdari Şartname’nin Teknik Şartname’ye göre uygulama önceliğinin bulunduğu, yine de söz konusu düzenleme sebebiyle ihalede teklif  edilmesi gerekli işçilik maliyeti hesabının yapılmasında tereddüt yaşama varsayımı altında anılan Teknik Şartname’ye göre asgari işçilik maliyetinin 2.547.508,85 TL olacağı tespit edilmiştir.

 

Yapılan incelemede İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil giderler” başlıklı 25’inci maddesi çerçevesinde başvuru konusu ihalede asgari işçilik maliyetinin 2.548.515,87 TL olduğu tespit edilmiş olup başvuru sahibinin işçilik giderine yönelik teklif bedelinin 2.548.515,88 TL, aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan ve itirazen şikayete konu olan Ogtim İnşaat Turizm Med. Gıda Tem. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin işçilik giderine yönelik teklif bedelinin ise 2.644.720,88 TL olduğu tespit edilmiş olup, her iki isteklinin de asgari

işçilik maliyeti üzerinde teklif verdiği, dolayısıyla ihale üzerinde kalan istekli Ogtim İnşaat Turizm Med. Gıda Tem. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin olması gereken işçilik maliyetinden daha yüksek bir işçilik maliyeti hesapladığı, aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan diğer isteklilerden Özata Gıda Soğuk Hava Tesisleri Sosyal Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Danış Müt. Yem. Tem. Gıda Pet. Ürn. Otom. Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.-Ada Toplu Yemek Gıda Tem. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.-Alperen Müt. Otom. Sağ. Hizm. Yemek Ürt. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ve Aydeniz Yemek Tem. Güv. Teks. Bil. Med. ve Sağlık Hizm. A.Ş.-Öz Doğanay Yemek Oto İnş. Gıda Nak. San. Tic. Ltd. Şti.- Name Kurumsal Yemek Gıda Tem. Mad. İnş. Tur. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin de asgari işçilik maliyetinin üzerinde teklif verdiklerinin görüldüğü, ancak Mendika Gıda ve Yemek Paz. İnş. San. Tic. A.Ş.nin işçilik giderine yönelik teklif bedelinin 2.538.058,59 TL olduğu, dolayısıyla asgari işçilik maliyetinin altında teklif vermesi sebebiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, ancak idarenin anılan isteklinin teklifini aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bıraktığı görüldüğünden sonucu değiştiren bir durumun olmadığı anlaşılmış olup yapılan açıklamalara istinaden başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

 1. Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

 

 1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

 

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

 

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren  kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

 

 1. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

 

 

 1. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

 

 1. Ticaret Borsası Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

 

 1. Toptancı Hal Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

 

79.2.6. Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtilir.

 

Bu ihalelerde; teklifi aşırı düşük bulunan istekli öncelikle “ana çiğ girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu  Hesap  Cetvelini (Ek- H.4) hazırlayarak açıklaması kapsamında sunar. Açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi için “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den çok olmaması gerekir. Oran belirtmeyen veya belirttiği oran 0,80’den az veya 0,95’den çok olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

Ana çiğ girdi ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdiler anlaşılır. Bu çerçevede, isteklinin beyan ettiği orana uygun teklif sunması durumunda, yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurlar “yardımcı girdiler” başlığında değerlendirilir ve bu unsurlar için açıklama sunulması gerekmez.

 

Örneğin; 1.000 öğün yemek alımı için çıkılan bir ihalede, birim fiyat olarak 5 TL teklif veren bir isteklinin, 5.000 TL olan toplam teklif bedelinin aşırı düşük olarak değerlendirilmesi ve istekli tarafından sunulan Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,90 olarak belirtilmesi halinde, teklifin 4.500 TL’sinin ana çiğ girdi ile işçilik toplamını içerdiği kabul edilir ve isteklinin sadece bu kısma ilişkin açıklama yapması gerekir. Teklifin 500 TL’lik kısmının ise yardımcı giderlere ilişkin olduğu kabul edildiğinden, bu kısma ilişkin açıklama yapılması gerekmemektedir.

 

 

Malzemeli yemek alımı ihalelerinde, ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri kullanılamaz. Ancak 79.2.2 nci maddede yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabilir.

 

79.3.5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına  ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır.”  açıklaması yer almaktadır.

 

İhale üzerinde kalan isteklinin ana çiğ girdi gramajlarını hatalı hesapladığı iddiası çerçevesinde yapılan sınırlı inceleme de, anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında idareye sunmuş olduğu örnek menü ile Teknik Şartname’de yer alan ve aşırı düşük teklif açıklaması isteme yazısı ekinde isteklilere gönderilen örnek menünün  aynı olduğu tespit edilmiş olup Teknik Şartname’de yer alan örnek menüye uygun menü verildiği, idarece belirlenen gramajlara da uyulduğu görülmüştür.

 

Ayrıca başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan Ogtim İnşaat Turizm Med. Gıda Tem. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin açıklamayı tevsik edebilmek amacıyla idareye sunduğu belgelerde yer alan fiyatlar ile Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli’nde yer alan birim fiyatların birbiriyle uyum sağlamadığı yönündeki iddiası incelendiğinde ise, anılan isteklinin Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli’nde yer alan birim fiyatları tevsik amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Halinde Satılan Sebze ve Meyve Tahmini Asgari ve Azami Fiyat Listesinde yer alan ortalama birim fiyatlar ile Ankara Ticaret Borsası Günlük Bülteni’nde yer alan ortalama birim fiyatları esas aldığı, söz konusu belgelerde yer almayan ana çiğ girdiler için ise üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınmak suretiyle açıklamada bulunulduğu görülmüş, söz konusu belgelerde yer alan fiyatların Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli’nde yer alan rakamlarla aynı olduğu dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

 1. Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

 

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

 

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala  ilişkin  olması  halinde  mamul/malın  birim  fiyatının,  tutanakta  tespit    edilen

 

 

ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

 

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren  kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

 

 1. Ticaret Borsası Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

 

 1. Toptancı Hal Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

 

Malzemeli yemek alımı ihalelerinde, ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri kullanılamaz. Ancak 79.2.2 nci maddede yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabilir…” açıklaması yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan Ogtim İnşaat Turizm Med. Gıda Tem. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin idareye sunmuş olduğu Malzemeli Yemek

 

 

Sunumu Hesap Cetveli’nde salatalık, taze fasulye ve kabak ana çiğ girdilerinin fiyatının tevsikine yönelik olarak 15.07.2015 tarihli Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Halinde Satılan Sebze ve Meyve Tahmini Asgari ve Azami Fiyat Listesi’nin sunulduğu, anılan listenin yukarıda anılan Tebliğ’in 79.2.2.5.’inci maddesi hükmüne uygun olarak ihale tarihinden önceki son 12 aylık dönem (25.12.2013-25.12.2014) içindeki günlere ait fiyat listesi olduğu ve sırasıyla söz konusu ana çiğ girdiler için 0,80 TL, 2,25 TL ve 0,70 TL ortalama birim fiyatlar esas alınarak açıklamada bulunulduğu tespit edilmiştir.

 

Ayrıca Ogtim İnşaat Turizm Med. Gıda Tem. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunmuş olduğu belgeler incelendiğinde baklava ana çiğ girdisi için fiyat teklifi aldığı tespit edilmiştir. Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer alan açıklamalar dikkate alındığında malzemeli yemek alımı ihalelerinde, ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin kullanılamayacağı, ancak 79.2.2’nci maddede yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabileceği anlaşılmaktadır. Anılan isteklinin idareye sunmuş olduğu Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli’nde yer alan birim fiyatları tevsik amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Halinde Satılan Sebze ve Meyve Tahmini Asgari ve Azami Fiyat Listesi ile Ankara Ticaret Borsası Günlük Bülteni’nde yer alan birim fiyatların esas alındığı, söz konusu kurumların internet sayfaları üzerinden yapılan incelemede ise baklava ana çiğ girdisine ilişkin fiyat bilgisine ulaşılamadığından, anılan isteklinin baklava için fiyat teklifi alarak açıklama yapmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

 1. Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

36 Aylık Malzeme Dâhil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetler İşi Teknik Şartnamesi’nin “Mutfağın İşletilmesi İle İlgili Hükümler” başlıklı bölümünün 1’inci maddesinde “…Gece nöbeti tutanlara gece kahvaltısı verilecektir. Kahvaltılarda ekmek, şeker, çay veya süt dışında en fazla iki çeşit kahvaltılık verilir. Peynirle yumurta beraber verilmez. Kahvaltıda yağ olduğu zaman reçel veya bal ile birlikte verilip bir çeşit olarak kabul edilir. Normal Kahvaltı yanında standart olarak söğüş domates ve salatalık verilecek olup çeşit olarak kabul edilmeyecektir (1 Haziran – 31 Ekim Tarihleri Arası).” düzenlemesi yer almakta olup anılan Şartname’nin “Kahvaltılıklar” başlıklı bölümünde her kahvaltıda söğüş domates ve salatalık girdilerinin 50’şer gram verileceği görülmektedir.

 

Başvuru sahibinin, ihale üzerinde kalan isteklinin normal kahvaltı ve diyet kahvaltı menülerinde yer alan söğüş için gerekli çiğ girdileri teklif edilen tutara dâhil etmediği yönündeki iddiası incelenmiş olup anılan isteklinin domates için 23.509.200,00  gram, salatalık için de 23.509.200,00 gram, diyet kahvaltıda ise domates için 6.521.200,00 gram, salatalık için de yine 6.521.200,00 gram ana çiğ girdi kullanılması gerektiği hesabını yapmış olup, söz konusu miktarları da idareye sunmuş olduğu Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli’nde domates ve salatalık için hesaplanan sırasıyla toplam 67.889.850,00 gram ve 36.568,140,00 grama dâhil ettiği tespit edilmiştir.

 

Ayrıca başvuru sahibinin ihale üzerinde kalan istekli tarafından bal ve reçelin yanında verilmesi gereken tereyağı girdisini Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli’ne dâhil etmediği iddiası incelenmiş olup, yapılan incelemede anılan isteklinin kahvaltılarda istenilen “15 gram tereyağı poşet” ana çiğ girdisi için esas aldığı birim fiyatına da Malzemeli Yemek

 

 

Sunumu Hesap Cetveli’nde yer verildiği görülmüş, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

 1. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

Yapılan incelemede Aydeniz Yemek Tem. Güv. Teks. Bil. Med. ve Sağlık Hizm. A.Ş.-Öz Doğanay Yemek Oto İnş. Gıda Nak. San. Tic. Ltd. Şti.- Name Kurumsal Yemek Gıda Tem. Mad. İnş. Turz. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında idareye sunmuş olduğu örnek menü ile Teknik Şartname’de yer alan ve aşırı düşük teklif açıklaması isteme yazısı ekinde isteklilere gönderilen örnek menünün birbirinden farklı olduğu tespit edilmiştir. Teknik Şartname’de yer alan örnek menüye uygun menü verilmemesi durumunda idarece belirlenen gramajlara da uyulmayacağı, dolayısıyla anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, ancak zaten 13.02.2015 tarihli kesinleşen ihale komisyon kararında “Aydeniz Yemek (Pilot)- Ada Toplu Yemek (Özel) ve Name Yemek (Özel) İş Ortakılığı’nın açıklamasında toplam gramajlar yanlış hesaplandığından değerlendirme yapılamamıştır.” ifadesine yer  verildiği, dolayısıyla ihalenin sonucunu değiştirecek bir durumun oluşmadığı görülmüştür.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut GÜRSES Başkan

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ Kurul Üyesi

 

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindeki iddiaları kapsamında Kurul çoğunluğunca “İtirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel sekreterliği (Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi tarafından gerçekleştirilen “2015- 2016- 2017 Yılları Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin Y.İ.İ.U.Y. madde 10 esas alınarak toplam 19.527.096,08 TL olarak hesaplandığı,

 

Bahse konu ihalede 37 adet ihale dokümanı satın alındığı, 25.12.2014 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 19 istekli tarafından teklif verildiği,

 

İdarece ihaleye ilişkin tekliflerin denetimine ilişkin yapılan inceleme uyarınca, bir isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması sonrasında kalan 18 teklifin de geçerli teklif olarak kabul edildiği, bu tekliflere ilişkin teklif bedellerinin,

 

İsteklinin Adı

Teklif Bedeli (TL)

Ünisaş Gıda ve Tüketim Mad. Medikal ve Hizm. İşleri Tic. Ltd. Şti.

8.711.000,00

Dünya Tat Yemek İnş. Tur. Taş. Gıda İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

8.948.000,00

Dilkent Gıda İnş. ve Taah. San. Ltd. Şti.

9.328.600,00

Selina Gıda Mad.Tur. İnş. Taah. Tem. Yemekhane ve Güv. Hiz. Ltd. Şti.

9.480.000,00

Er-İs Gıda Güv. Tem. Eğitim Nak. İnş. Oto. Turz. San. Tic. Ltd. Şti.- Kasapoğulları Tarım Ürün. Nak. Hay. Tem. Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişim

 

9.549.300,00

Hakan Gümüş/Yemekçim Tabildot Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

9.755.500,00

Polimatik Temizleme San. Tic. Ltd. Şti.

9.873.800,00

A.G.V. Gıda Yemekçilik Tem. İnş. Taş. Turz. Tic. San. Ltd. Şti.

9.963.100,00

Doruk Toplu Yemek ve Org. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Ak-Er Toplu Yemek ve Tem. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

11.556.000,00

Ogtim İnşaat Turizm Med. Gıda Tem. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.

11.890.700,00

Günay Yemek Hizmetleri Gıda Temizlik İnşaat Hayvancılık Kuyumculuk San. Dış Tic. Ltd. Şti. – Ant-Pa End. Yem. Tem. Gıda Oto. İnş. Bil. ve  Dan. Tic. San. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

 

12.442.000,00

Mendika Gıda ve Yemek Paz. İnş. San. Tic. A.Ş.

12.617.500,00

Özata Gıda Soğuk Hava Tesisleri Sosyal Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13.324.000,00

Danış Müt. Yem. Tem. Gıda Pet. Ürn. Otom. Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.-Ada Toplu Yemek Gıda Tem. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.- Alperen Müt. Otom. Sağ. Hizm. Yemek Ürt. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

 

14.650.000,00

Aydeniz Yemek Tem. Güv. Teks. Bil. Med. ve Sağlık Hizm. A.Ş.-Öz Doğanay  Yemek  Oto   İnş.  Gıda  Nak.  San.  Tic.   Ltd.  Şti.-    Name

14.781.000,00

 

 

Kurumsal Yemek Gıda Tem. Mad. İnş. Turz. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

 

Rota Yemekçilik Tic. A.Ş.

15.020.900,00

Öz Gaziantep Lokantacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.

15.351.500,00

Fesleğen Tem. Bil. Yem. Gıd. Org. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.

16.129.000,00

 

Şeklinde verildiği,

 

Teklifi sınır değerin altında olan 14 istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, 13.02.2015 tarihli ihale komisyon kararında yapılan değerlendirme sonucunda Hasad Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Doruk Toplu Yemek ve Org. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Ak-Er Toplu Yemek ve Tem. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin istenen iş hacmi oranını karşılamadığı, Ünisaş Gıda ve Tüketim Mad. Medikal ve Hizm. İşleri Tic. Ltd. Şti., Dünya Tat Yemek İnş. Tur. Taş. Gıda İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., Dilkent Gıda İnş. ve Taah. San. Ltd. Şti., Selina Gıda Mad.Tur. İnş. Taah. Tem. Yemekhane ve Güv. Hiz. Ltd. Şti., Er-İs Gıda Güv. Tem. Eğitim Nak. İnş. Oto. Turz. San. Tic. Ltd. Şti.-Kasapoğulları Tarım Ürün. Nak. Hay. Tem., Hakan Gümüş/Yemekçim Tabildot Turz. San. ve Tic. Ltd.  Şti. Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişim, Polimatik Temizleme San. Tic. Ltd. Şti., A.G.V. Gıda Yemekçilik Tem. İnş. Taş. Turz. Tic. San. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmadığı gerekçe gösterilerek tekliflerinin değerlendirilme dışı bırakıldığı, aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan Danış Müt. Yem. Tem. Gıda Pet. Ürn. Otom. Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.-Ada Toplu Yemek Gıda Tem. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.-Alperen Müt. Otom. Sağ. Hizm. Yemek Ürt. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin açıklamasında girdilerle ilgili sunduğu belgelerde yer alan fiyatların açık olmadığı, Mendika Gıda ve Yemek Paz. İnş. San. Tic. A.Ş.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında yemek sayıları ile 3 yıldaki tekrar sayıları arasında farklılık olduğu, Aydeniz Yemek Tem. Güv. Teks. Bil. Med. ve Sağlık Hizm. A.Ş.-Öz Doğanay Yemek Oto İnş. Gıda Nak. San. Tic. Ltd. Şti.- Name Kurumsal Yemek Gıda Tem. Mad. İnş. Turz. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin ise açıklamasında toplam gramajların yanlış hesaplandığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir. İhalenin idarece açıklaması yeterli bulunan Ogtim İnşaat Turizm Med. Gıda Tem. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakıldığı, Günay Yemek Hizmetleri Gıda Temizlik İnşaat Hayvancılık Kuyumculuk San. Dış Tic. Ltd. Şti. – Ant-Pa End. Yem. Tem. Gıda Oto. İnş. Bil. ve Dan. Tic. San. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği,

 

Anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri (Değişik: 6/2/2014-6518/47 md.) değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde  teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 1. İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

 

 1. Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
 2. Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

(Değişik: 6/2/2014-6518/47 md.) gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/12 md.; Değişik fıkra: 6/2/2014-6518/47 md.) Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü yer almaktadır.

 

Bahse konu madde hükmünden, ihalede aşırı düşük sorgulama yapılacağının ihale dokümanında düzenmiş haline göre, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, ihaleye verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutacağı anlaşılmaktadır.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “teklif fiyata dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. İhale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı  görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceğinden, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, ihalede aşırı düşük teklif açıklaması isteyerek ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmadığı,

 

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olmadığı, yaklaşık maliyetin büyük çoğunlukla yemek giderinden oluştuğu ihalede verilen teklifler yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete ve birbirlerine göre yakın olduğu ve en düşük teklifin bile diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, idarece, yemek kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin karara bağlanması yönünde gerçekleştirilen idari işlemlerin mevzuata uygun olmadığı,

 

Değerlendirilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle; başvuru sahibinin iddiaları kapsamında yemek alımı kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olmadığına ilişkin “Düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncem ile, Kurul  çoğunluğunca alınan karara katılmıyorum.

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ Kurul Üyesi

Copyright 2016 © www.asiridusuk.com Tüm hakları saklıdır. NF Teknoloji