Yemek Aşırı Düşük Kararı - 5

 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Ferhat Hazır Yemek Güv. İnş. Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Erciş Yolu Üzeri Doğu Toptancılar Sitesi C Blok No: 28 Tuşba/ VAN

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Giresun Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,

Gaziler Mah. Prof. Ahmet Taner Kışlalı Cad. Güre Yerleşkesi Rektörlük Binası No: 48/1 28100 GİRESUN

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/144987 İhale Kayıt Numaralı “2015 Yılında Giresun Merkez-Keşap-Dereli -Bulancak- Piraziz (1. Grup), İlçelerinde Bulunan Birimlerimiz İçin Malzeme Dahil  Yemek Hazırlanması, Taşınması ve Servisi İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Giresun Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 09.12.2014 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2015 Yılında Giresun Merkez-Keşap-Dereli- Bulancak-Piraziz (1. Grup), İlçelerinde Bulunan Birimlerimiz İçin Malzeme Dahil Yemek Hazırlanması, Taşınması ve Servisi İşi” ihalesine ilişkin olarak Ferhat Hazır Yemek Güv. İnş. Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin 13.02.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.02.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.02.2015 tarih ve 15704 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.02.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2015/516 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 1. Sivas Ticaret Borsası ile yapılan görüşme neticesinde ayranın bültene 200 ml olarak işlenmediği bunun yerine bardak olarak belirtilip adet birimi üzerinden fiyatın yazıldığı, 200 ml’lik ayranların faturalandırılırken malın cinsi “Bardak ayran” olarak miktarı “Adet” olarak alınarak faturalandırıldığı, borsalara işlem görmesi için verilen faturalarda da bu ibareleri taşıdığından bültende yayınlanan bu tip ürünlerde de ayranın bardak olarak alındığı, “200 ml” ibaresinin yazılı olmaması nedeniyle aşırı düşük teklif açıklamasının yetersiz görülmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

 1. Ekmeğin aşırı düşük teklif açıklamasında hesaplama yapılırken ambalajsız olarak kilogram fiyatı üzerinden yapıldığı, ekmeğin ambalajsız olarak kiloluk ekmekler halinde alınmakta ve kişi başına 100 gr ekmek düşecek şekilde personel tarafından yemekhanede

 

 

ambalajlanacağı, ambalaj için kullanılan malzemenin yardımcı gider olduğu ve ana çiğ girdi maliyet hesabına ilave edilmediği,

 

 1. Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli’nde sözleşme giderleri için bir sütun mevcut bulunmadığından sözleşme gideri hesabı yapılmayacağı, yardımcı giderlerde gösterileceği öngörülen % 3’lük sözleşme ve genel giderin mevzuata göre hesaplanıp tekrar ilave edilmeyeceği, ilan tarihinde geçerli olan asgari ücretin 1.430,82 TL olduğu, % 3’lük sözleşme ve genel giderler düşüldüğünde 1.389,15 TL olacağı, toplam işçilik sözleşme gideri düşüldüğünde 361.177,86 TL olarak hesaplanacağı, Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde işçilik oranı 0,20 değil 0,19 alacağı, yardımcı giderlerin 0,09 değil 0,10 olacağı, (Ana Çiğ Girdi Maliyeti + İşçilik Maliyeti) / Toplam Teklif Tutarı=0,90 olarak bulunacağı ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesi ile uyumlu olacağı, işçiliğin % 3 sözleşme ve genel giderler düşülmeden hesaplanmış olmasının oranı etkilemediği ve aşırı düşük teklif açıklamasının uygun görülmeyip teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

 1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 1. İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
 2. Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
 3. Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede  öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükümleri bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük    tekliflerin    değerlendirilmesi”    başlıklı    79’uncu    maddesinde    “79.1.   Personel

 

 

çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.

 

 1. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

 1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

 

 1. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

 

 1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

 

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

 

 

 

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren  kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

 

 1. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

 

 1. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

 

 1. Ticaret Borsası Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

 

 1. Toptancı Hal Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

 

 1. Özel veya Münhasır Hak Sahibi Kuruluşların Uyguladığı Fiyatlar: İlgili mevzuatı uyarınca, belirli mal veya hizmetlerin kamuya sunulması konusunda lehine sınırlama bulunan kuruluşların tedarikçisi oldukları mallar veya sunucusu  oldukları hizmetler için uyguladıkları fiyatlar ile açıklama yapılabilir.

 

 1. İsteklinin Kendi Ürettiği, Aldığı veya Sattığı Mallara İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre aşırı düşük teklif açıklamasına konu mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) ile açıklama yapılabilir.

 

Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması ve isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmış olması gerekir.

 

 

Satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması ve malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması gerekir.

 

İsteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) sunulmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, YMM, SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile de belgelendirme yapılabilir.

 

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren  kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

 

 1. İsteklinin Ortağı Olduğu Tüzel Kişiye Ait İşletmeden Mal Çekmesiyle Oluşan Emsal Bedel: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satın alması durumunda söz konusu malın emsal bedeli ile değerlenmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır. Bu durumda, Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan emsal bedeli gösteren ve istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından hazırlanarak imzalanan ve kaşelenen beyanın verilmesi yeterlidir. Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

 

 1. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır”

 

 1. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci  maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

 

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.

 

 1. İşletme hesabına göre defter tutuluyor olması durumunda; yukarıda belirtilen tutanaklar, işletme hesabı defteri ve işletme hesap özeti kayıtlarına göre düzenlenir.

 

 1. Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtilir.

 

 

Bu ihalelerde; teklifi aşırı düşük bulunan istekli öncelikle “ana çiğ girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu  Hesap  Cetvelini (Ek- H.4) hazırlayarak açıklaması kapsamında sunar. Açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi için “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den çok olmaması gerekir. Oran belirtmeyen veya belirttiği oran 0,80’den az veya 0,95’den çok olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

Ana çiğ girdi ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdiler anlaşılır. Bu çerçevede, isteklinin beyan ettiği orana uygun teklif sunması durumunda,  yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurlar “yardımcı girdiler” başlığında değerlendirilir ve bu unsurlar için açıklama sunulması gerekmez.

 

Örneğin; 1.000 öğün yemek alımı için çıkılan bir ihalede, birim fiyat olarak 5 TL teklif veren bir isteklinin, 5.000 TL olan toplam teklif bedelinin aşırı düşük olarak değerlendirilmesi ve istekli tarafından sunulan Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,90 olarak belirtilmesi halinde, teklifin 4.500 TL’sinin ana çiğ girdi ile işçilik toplamını içerdiği kabul edilir ve isteklinin sadece bu kısma ilişkin açıklama yapması gerekir. Teklifin 500 TL’lik kısmının ise yardımcı giderlere ilişkin olduğu kabul edildiğinden, bu kısma ilişkin açıklama yapılması gerekmemektedir.

 

Malzemeli yemek alımı ihalelerinde, ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri kullanılamaz. Ancak 79.2.2 nci maddede yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabilir.

 

 1. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.

 

 1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.

 

 1. 79.2.2 nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir.

 

 1. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur.

 

 1. Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer

 

 

alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin  imzasını taşıması gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir.

 

 1. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır.” açıklamaları bulunmaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1.

İhale konusu hizmetin;

 1. Adı: 2015 Yılında Giresun Merkez-Keşap-Dereli-Bulancak-Piraziz (1. Grup), İlçelerinde Bulunan Birimlerimiz İçin Malzeme Dahil Yemek Hazırlanması, Taşınması ve Servisi İşi
 2. Miktarı ve türü: 1.Grup, Giresun Merkez-Keşap-Dereli-Bulancak-Piraziz'de toplam

320.000 öğün” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İdari Şartname’nin “Sınır Değer” başlıklı 33’üncü maddesinde, ihale komisyonunun verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplayacağı, teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama isteneceği düzenlenmiştir.

 

Teknik Şartname’de iki haftalık örnek menü ile menüde bulunan “Ayran” girdisi için “Hazır ambalajlı” ve “200 ml” şeklinde özelliklere yer verilmiştir. Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasında ayran girdisini Sivas Ticaret Borsa fiyatı ile açıkladığı tespit edilmiştir. Sivas Ticaret Borsasında ayranın “bardak ayran” şeklinde adlandırıldığı görülmüştür.

 

Yapılan inceleme kapsamında Sivas Ticaret Borsası’na yazılan 10.03.2015 tarihli yazı ile “Bardak Ayran” kaleminin gramajı ile ilgili bilgi istenilmiştir. Kurum kayıtlarına 30.03.2015 tarihinde alınan yazı ile bültende yer verilen “Bardak Ayran” kaleminin “200 ml” miktarınca ayran karşılığı olduğu ve bu yönüyle Teknik Şartname’deki tarife uygun olduğu anlaşılmış olup, idarenin işleminin yerinde olmadığı ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

 

 

 

 1. Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik Şartname’nin “Ekmek Evsafı” başlıklı maddesinde “1- Ekmekler kişi başı en az 100’er gram (dört dilim) olarak ambalajlanıp veya 50x2 = 100 gram Roll tipi ekmek olacak şekilde ambalajlanıp servise sunulacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

 

İstekliye gönderilen aşırı düşük teklif sorgulaması eki önemli teklif bileşenlerinde de “Bir öğün için menü, 4 çeşit yemek, 100 gram (en az dört dilim) ambalajlı ekmek ve 200 cc’lik ambalajlı sudan oluşacaktır.” ifadesi bulunmaktadır.

 

İsteklinin açıklamalarında “Ekmek” girdisi miktarının 320.000 öğün x 100 gram =

32.000 kg olarak hesaplandığı, Sivas Ticaret Borsası’nca yayımlanan Temmuz 2014 fiyatları ile tevsik edilen 2,35 TL birim fiyatın kullanıldığı görülmüştür. İhale komisyonunun 04.02.2015 tarihli kararında, “..yemek menüsü kapsamında yer alan 100 gram (en az dört dilim) ambalajlı ekmek için isteklinin Sivas Ticaret Borsasının Temmuz 2014 aylık bülteninin sayfa no 1 yararlanarak yaptığı fiyat açıklamasının yemek menüsü ve teknik şartnamede belirtilen ambalajlı olma şartını taşımadığı” gerekçesinin, açıklamanın uygun görülmeme gerekçeleri arasında sayıldığı anlaşılmıştır.

 

Yapılan incelemede, ekmeğin ambalajlı şekilde sunulması için hizmet alımında çalışacak personel tarafından ambalajlanmasında mevzuata aykırılık olmadığı, ambalaj giderinin ana çiğ girdi kabul edilmeyeceği ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesinde sayılan yardımcı giderler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, bu yönüyle idarenin söz konusu gerekçesinin yerinde olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

 1. Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Aşırı düşük teklif açıklama yazısında “2- İhale konusu iş ile ilgili Teknik Şartnamenin C- Özel Hükümler ve Şartlar başlığı altında 2. Maddesi hükmü gereği Yüklenicinin sorgulama istenilen grup itibari ile asgari çalıştırması gereken personel giderleri” açıklama istenilen teklif bileşenleri arasında sayılmıştır. Sözleşme Tasarısı’nın 9.1’inci maddesinde ise, “İşe başlama tarihi 02.01.2015; işi bitirme tarihi 31.12.2015” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Başvuru sahibi Ferhat Hazır Yemek Güv. İnş. Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti nin idareye sunduğu aşırı düşük teklif açıklamasında sunulan Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli’nde, Ana çiğ girdi oranının 0,71, İşçilik oranının 0,20, yardımcı giderler oranının 0,09 olarak yer aldığı, işçilik giderleri olarak;

 

7 ay için (1.430,82 TL x 30 işçi x 7 ay) üzerinden 300.472,20 TL,  eğitimin yapılmadığı (5 ay 7 günlük sürede ise 10 personel çalışması öngörüldüğü ve (1.430,82 TL x

10 personel x 5 ay = 71.541,00 TL) olmak üzere toplam 372.013,20 TL işçilik gideri hesaplandığı,  hesaplama  ile birlikte “Yapılan  hesaplama  neticesinde ulaşılan  birim fiyatlar

%3 sözleşme ve genel giderler dahil fiyatlardır” ifadesi bulunan 1 sayfalık işçilik hesaplama modülüne açıklamada yer verildiği anlaşılmıştır.

 

İhalenin “Malzeme dahil yemek hazırlanması, taşınması ve servisi” konulu hizmet alımı ihalesi olduğu, personel çalıştırılmasına dayalı olmadığı, bu yönüyle sözleşme giderlerinin ilgili mevzuatına göre hesaplanması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.5’inci maddesinde “79.3.5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır.” açıklamasına,

 

 

 

Anılan Tebliğ’in 79.2.6’ncı maddesinde de, “Ana çiğ girdi ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdiler anlaşılır. Bu çerçevede, isteklinin beyan ettiği orana uygun teklif sunması durumunda, yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurlar “yardımcı girdiler” başlığında değerlendirilir ve bu unsurlar için açıklama sunulması gerekmez.” açıklamasına yer verildiği, buna göre sözleşme giderleri ve genel giderlerin yardımcı girdiler kapsamında değerlendirileceğinde tereddüt bulunmadığı, bunlar için belgelerle açıklama sunulmasının zorunlu olmadığı, “damga vergisi”, “karar pulu” gibi giderlerin toplamının %3 tutarının çok altında kalacağı dikkate alındığında istekli tarafından %3 sözleşme gideri ve genel giderler dahil her personel için 1.430,82 TL birim fiyat hesaplanmasının ve işçilik tutarı hesaplamalarının bu birim fiyat üzerinden yapılmasının mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmış olup, idarenin bu gerekçe ile açıklamayı reddetmesinde isabet bulunmadığı ve başvuru sahibinin iddialarının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Ferhat Hazır Yemek Güv. İnş. Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut GÜRSES Başkan

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ Kurul Üyesi

 

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindeki iddiaları kapsamında Kurul çoğunluğunca, başvuru sahibi Ferhat Hazır Yemek Güv. İnş. Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine ilişkin “Düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

Giresun Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “2015 Yılında Giresun Merkez-Keşap-Dereli -Bulancak-Piraziz (1Grup), İlçelerinde Bulunan Birimlerimiz İçin Malzeme Dahil Yemek Hazırlanması, Taşınması Ve Servisi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin meslek odası fiyatları ve piyasa fiyatları esas alınarak toplam 2.426.368,00 TL olarak hesaplandığı,

 

Bahse konu ihalede 20 adet ihale dokümanı satın alındığı, 09.12.2014 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 16 istekli tarafından teklif verildiği,

 

İdarece ihaleye ilişkin tekliflerin denetimine ilişkin yapılan inceleme uyarınca, dört isteklinin tekliflerinin çeşitli gerekçeler üzerinden değerlendirme dışı bırakılması sonrasında kalan 12 teklifin de geçerli teklif olarak kabul edildiği, bu tekliflere ilişkin teklif bedellerinin,

 

İsteklinin Adı

Teklif Bedeli (TL)

Kölemenoğlu Gıda Mad. San. İnş. Taah. Turz. Nak. Hayv. Tem. Ltd. Sti.

1.692.800,00

Ferhat Hazır Yem. Güv.İnş. ve Tem. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.

1.865.600,00

Nesli Yemekçilik Gıda Tem. Tur. İns. Tic. Ltd. Şti.

1.884.800,00

Yetkin Temizlik Taşm. Yem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.

1.897.600,00

Mercan Gıd. Temz. Yem. Hizm. İnş. Turz. Nak. Tic. Ltd. Şti.- Pegasus Gıda Maddeleri Turz.İnş. Taahhüt İş Ortaklığı

1.897.600,00

EKER Yemek Tem. Hayv. Med. San. Tic. Ltd. Şti.

1.913.600,00

GEL-GÖR Yemek Temizlik İnş. Nak. Ltd. Şti.

1.913.600,00

AS KUR Mutfak Org.Gıda Bilg.Ltd. Şti.

1.970.656,00

Karakılıç Gıda Nak. Temizlik Day. Tük. Malları Orman Ürn. San. Tic. Ltd. Şti.

1.993.600,00

Gülaçtı Kardeşler Gıda İnşaat Turz. Teks. Ltd. Şti.

2.230.400,00

Rota Yemekçilik Ticaret Anonim Şirketi

2.393.600,00

Selina Gıda Mad. Turz. İnş. Taah. Temz. Yem. ve Güv. Hizm. Tic. Ltd. Şti.

2.464.000,00

 

Şeklinde verildiği,

 

İdarece aşırı düşük teklif sorgulaması için sınır değerin 1.866.436,92 TL olarak belirlendiği, bu bedelin altında teklif sunan Kölemenoğlu Gıda Mad. San. İnş. Taah. Turz. Nak. Hayv. Tem. Ltd. Sti. ile Ferhat Hazır Yem. Güv.İnş. ve Tem. Hizm. San. Tic. Ltd.

 

 

Şti.’nin aşırı düşük teklif sorgulamasına tâbi tutulduğu, iki istekli tarafından sunulan açıklamaların uygun görülmeyerek 04.02.2015 tarihli ihale komisyonu kararı uyarınca ihalenin sınır değerin hemen üstünde bulunan Nesli Yemekçilik Gıda Tem. Tur. İns. Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakıldığı,

 

Anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri (Değişik: 6/2/2014-6518/47 md.) değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde  teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 1. İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

 1. Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
 2. Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

(Değişik: 6/2/2014-6518/47 md.) gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/12 md.; Değişik fıkra: 6/2/2014-6518/47 md.) Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü yer almaktadır.

 

Bahse konu madde hükmünden, ihalede aşırı düşük sorgulama yapılacağının ihale dokümanında düzenmiş haline göre, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, ihaleye verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutacağı anlaşılmaktadır.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “teklif fiyata dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile

 

 

teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. İhale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı  görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceğinden, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, ihalede aşırı düşük teklif açıklaması isteyerek ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmadığı,

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olmadığı, yaklaşık maliyetin büyük çoğunlukla yemek giderinden oluştuğu ihalede verilen tekliflerin biri haricinde diğerleri yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete ve birbirlerine göre yakın olduğu ve en düşük teklifin bile diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, idarece, yemek kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin karara bağlanması yönünde gerçekleştirilen idari işlemlerin mevzuata uygun olmadığı,

 

Değerlendirilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle; başvuru sahibinin iddiaları kapsamında yemek alımı kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olmadığına ilişkin “Düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncem ile, Kurul  çoğunluğunca alınan karara katılmıyorum.

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ Kurul Üyesi

Copyright 2016 © www.asiridusuk.com Tüm hakları saklıdır. NF Teknoloji