Yemek Aşırı Düşük Kararı - 6

 

 TOP LAN T IYA KAT ILAN ÜYE LER :

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

 BAŞVURU SAH İB İ:

Şimal Yemek Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Çalı Sanayi Bölgesi Gri Cad. No:3 Nilüfer/BURSA

 

 İH A LEY İ YAPAN İD A RE :

Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,

Ömer Bey Mah. Bursa Asvaltı Cad. No:12 16940 Mudanya/BURSA

 

 BAŞVURUYA KONU İHA LE:

2015/72506 İhale Kayıt Numaralı “2015/2016 Eğitim Öğretim Yılında Taşımalı Kapsamında Olan İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerine Taşıma Merkezi Okullarımızda Öğle Yemeği Verilmesi İşi” İhalesi

 

 KURUM TARAFIN DA N YAP ILAN İNCE LEM E:

Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 05.08.2015 tarihinde açık  ihale usulü ile gerçekleştirilen “2015/2016 Eğitim Öğretim Yılında Taşımalı Kapsamında Olan İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerine Taşıma Merkezi Okullarımızda Öğle Yemeği Verilmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak Şimal Yemek Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nin 18.08.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 27.08.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.08.2015 tarih ve 73298 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.08.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2015/2213 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, söz konusu ihalede aşırı düşük teklif açıklaması sunan isteklilerin yapmış oldukları açıklamaların Kamu İhale Genel Tebliği'nin 79'uncu maddesine uygun olmadığı,

 • Ana çiğ girdi malzemelerinin, Tebliğ'in 79'uncu maddesine uygun hazırlanmadığı,
 • Aşırı düşük teklif açıklamasının anılan maddede istenilen Ek-H.4 tablosuna uygun olmadığı,
 • Ana çiğ maliyeti+İşçilik maliyetinin Tebliğ'in 79'uncu maddesine uygun olmadığı,

-Açıklamalarda proforma fatura ve fiyat teklifinin sunulduğu, ancak bunların sunulma gerekçeleri ve fiilen mümkün olmayan durumu izah eden herhangi bir resmi belgenin sunulmadığı,

 • Açıklamalar kapsamında sunulan Ticaret Borsası Fiyatları (sığır ve dana eti, pirinç, mercimek, bulgur, peynir, zeytin, ekmek, yoğurt, vb) Tebliğ'in 79'uncu maddesine uygun olmadığı,
 • Yemek reçetelerinin fiyatlandırılmasında ekmek için birim fiyatın Bursa Halk Ekmek'ten alınması gerekirken alınmadığı, buna ilişkin açıklamanın Tebliğ'in 79'uncu maddesine uygun olmadığı,

 

 

 • Toptancı Hal Fiyatlarının (domates, salatalık, maydanoz, semiz otu, nane, limon, dereotu vb) Tebliğ'in 79'uncu maddesine uygun olmadığı,
 • Açıklamalar kapsamındaki işçilik maliyetlerinin (Teknik Şartname'de personel sayısı belirtilmediğinden dolayı) 01 Mart 2014 tarih ve 28928 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair  Tebliğ'de belirtilen mevzuata uygun hesaplanmadığı,
 • Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında hazırlanan çiğ maliyet tablolarında virgülden sonra yuvarlama işlemlerinde aritmetik hata yapılarak toplam tutara yansıtılmasında hata yapıldığı,
 • Ana çiğ girdi maliyet tablolarında belirtilen fiyat listelerinin ihale tarihinden önceki son 12 ait olması gerekirken Tebliğ'in 79'uncu maddesine uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

 1. İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
 2. Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
 3. Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

(Değişik: 6/2/2014-6518/47 md.) gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde "(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

 1. (Değişik: 12/06/2015-29384 R.G./4. md.) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.
 1. Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;
  1. Verilen hizmetin ekonomik olması,
  2. Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
  3. Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

 

 1. İhale, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırır.
 2. Aşırı düşük teklif sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerin teklifi açıklama istenmeksizin reddedilir.
 1. (Değişik: 12/06/2015-29384 R.G./4. md.) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına eşit veya bu değerin üzerinde olan ihalelerde, ikinci fıkranın (a) bendinin kullanılması zorunludur.
 2. (Değişik: 12/06/2015-29384 R.G./ 4. md.) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan, açık ihale, belli istekliler arasında ihale veya Kanunun 21 nci maddesinin (b), (c) ve (f) bentleri gereğince pazarlık usulü ile yapılan personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde, ikinci fıkranın (a),

(b) veya (c) bendindeki seçeneklerden birinin kullanılması zorunludur...." hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.

 1. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
  1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.
  2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.
   1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında  olmaması,  bu  tespitin  (Ek-O.6)  formunda  yapılması,  fiyat  teklifi  üzerine    meslek

 

 

mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren  kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

 1. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.
 2. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.
 3. Ticaret Borsası Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.
 4. Toptancı Hal Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.
 5. Özel veya Münhasır Hak Sahibi Kuruluşların Uyguladığı Fiyatlar: İlgili mevzuatı uyarınca, belirli mal veya hizmetlerin kamuya sunulması konusunda lehine sınırlama bulunan kuruluşların tedarikçisi oldukları mallar veya sunucusu  oldukları hizmetler için uyguladıkları fiyatlar ile açıklama yapılabilir.

 1. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır”
 2. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci  maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

 

 

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.

79.2.6. Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtilir.

Bu ihalelerde; teklifi aşırı düşük bulunan istekli öncelikle “ana çiğ girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu  Hesap  Cetvelini (Ek- H.4) hazırlayarak açıklaması kapsamında sunar. Açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi için “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den çok olmaması gerekir. Oran belirtmeyen veya belirttiği oran 0,80’den az veya 0,95’den çok olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Ana çiğ girdi ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdiler anlaşılır. Bu çerçevede, isteklinin beyan ettiği orana uygun teklif sunması durumunda,  yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurlar “yardımcı girdiler” başlığında değerlendirilir ve bu unsurlar için açıklama sunulması gerekmez.

Örneğin; 1.000 öğün yemek alımı için çıkılan bir ihalede, birim fiyat olarak 5 TL teklif veren bir isteklinin, 5.000 TL olan toplam teklif bedelinin aşırı düşük olarak değerlendirilmesi ve istekli tarafından sunulan Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,90 olarak belirtilmesi halinde, teklifin 4.500 TL’sinin ana çiğ girdi ile işçilik toplamını içerdiği kabul edilir ve isteklinin sadece bu kısma ilişkin açıklama yapması gerekir. Teklifin 500 TL’lik kısmının ise yardımcı giderlere ilişkin olduğu kabul edildiğinden, bu kısma ilişkin açıklama yapılması gerekmemektedir.

Malzemeli yemek alımı ihalelerinde, ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri kullanılamaz. Ancak 79.2.2 nci maddede yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabilir.

 1. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.
  1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.
  2. 79.2.2 nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir.
  3. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur.
  4. Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer

 

 

alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir.

 1. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır.” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1.

İhale konusu hizmetin;

 1. Adı: 2015/2016 Eğitim Öğretim yılında taşımalı kapsamında olan İlkokul ve Ortaokul öğrencilerine taşıma merkezi okullarımızda öğle yemeği verilmesi işi
 2. Miktarı ve türü:

2015/2016 Eğitim Öğretim yılında Taşımalı sistemle taşınan 726 öğrenciye 178 iş günü malzeme dahil sıcak öğle yemeği hazırlanması dağıtımı ve sonrası hizmeti alımı işi.

 

Sıra no

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

Yemek hizmeti

Adet

129.228

 

düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’nci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, harç, resim ve benzeri personel giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dâhil edilecektir.

 1. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
 2. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir: 25.3.1.

 

Yüklenici tarafından, işin konusu iş için yemek hizmeti verilecek 11 taşıma merkezi okulda yemek hizmeti yapmak, öncesi ve sonrası temizlik işleri yapacak personel görevlendirmek zorundadır. Bu personelin maaş ve SGK vb.her türlü giderleri teklif fiyatına dâhildir. Yüklenici tarafından öğrencilere verilmek üzere yapılan yemeklerde meydana gelebilecek besin zehirlenmelerine karşı, yemek verilecek öğrenci sayısını kapsayacak şekilde Öğrenci başına en az 5.000 TL - en fazla 15.000 TL Mesul Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılacaktır. Öğrencilerin yedikleri yemekten zehirlenmeleri halinde tüm sorumluluk ve tedavi masrafları yükleniciye aittir.

 

 1. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.
 2. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

 

Yukarda aktarılan mevzuat hükümlerinden, malzemeli yemek hizmet  alımı ihalelerinde idarenin aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapması ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarını belirtmesi, teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin öncelikle “ana çiğ girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelini (Ek- H.4) hazırlayarak açıklaması kapsamında sunması, bu açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi için “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den fazla olmaması gerektiği, ana çiğ girdi ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdilerin anlaşılması gerektiği, buna göre yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurların “yardımcı girdiler” başlığında değerlendirileceği ve bu unsurlar için açıklama sunulmasına gerek olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin “Taşımalı sistemle taşınan 726 öğrenciye 178 iş günü malzeme dâhil sıcak öğle yemeği hazırlanması dağıtımı ve sonrası hizmeti alımı” işi olduğu, bahse konu ihaleye 4 isteklinin teklif verdiği, isteklilerden teklifi 303.685,80 TL sınır değerin altında kalan iki isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, her iki isteklinin de sunulan açıklamaları uygun bulunduğu ve ihalenin Tat Lokanta Dekorasyon Yemek Sanayi İnşaat Gıda Temizlik Genel Hizmet Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi üzerinde bırakıldığı, Anadolu Yemek Sanayi (Oğuzhan Kaymak) nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Teknik Şartname’de, yukarıda anılan Tebliğ hükmüne uygun olarak 4 haftalık örnek menü düzenlemesinin yapıldığı ve yemeklerde yer alan girdilerin gramajlarının belirtildiği gıda rasyonuna yer verildiği görülmüştür.

 

İdare tarafından Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası içerisinde yer alan, ihale üzerinde bırakılan Tat Lokanta Dekorasyon Yemek Sanayi İnşaat Gıda Temizlik Genel Hizmet Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde;

 

 • Söz konusu istekli tarafından Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinin (Ek- H.4) sunulduğu, sunulan cetvelin standart forma uygun olarak düzenlendiği, bu formda toplam ana çiğ girdi maliyeti, işçilik maliyeti ve yardımcı giderler oranının belirtildiği, bu oran toplamlarının bir (1) olduğu, anılan formda ana çiğ girdilerin toplam bedelinin  aylık 22.632,37 TL, işçilik bedelinin aylık 3.061,42 TL olarak belirtildiği, söz konusu teklife ait hesap cetvelinde, ana çiğ girdi miktarlarının ihale dokümanında yer  verilen gramaj listesindeki miktarlarla uyumlu olacak şekilde 4 haftalık menü için hesaplandığı,

 

-İşçilik gideri olarak aylık 3.061,42 TL öngörüldüğü, ihale dokümanında personel sayısı belirtilmediği, anılan istekli tarafından iş kapsamında 2 personelin çalıştırılacağının öngörüldüğü, buna ilişkin olarak KİK işçilik modülü üzerinden maliyet hesabının yapıldığı ve açıklamalar kapsamında modül çıktılarının sunulduğu,

 

 • Söz konusu istekli tarafından sunulan Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde belirtilen ana çiğ girdi maliyetlerinden; “patates, maydanoz, kuru soğan, pırasa, vişne, salatalık, üzüm, semizotu, armut, yeşilbiber, portakal, elma ve dolmabiber” için hal fiyatlarının bulunduğu listenin sunulduğu görülmüştür.

 

 

 

 • Ayrıca söz konusu hesap cetvelinde belirtilen ve yukarıda sayılan girdiler dışındaki ana çiğ girdi maliyetlerini tevsik etmek için farklı kişilerden alınmış fiyat tekliflerinin sunulduğu, sunulan fiyat tekliflerinin meslek mensubunca onaylanmadığı  ve üzerinde mevzuat gereği bulunması gereken ibarenin yer almadığı, diğer yandan Tebliğ’in 79.2.6’ncı maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen fiyat teklifi ile açıklama yapılması hususunun aynı Tebliğin 79.2.2’nci maddesinde yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşılması koşuluna bağlandığı, buna karşılık ihale üzerinde bırakılan isteklinin herhangi bir gerekçe ve bunu tevsik edici herhangi bir belgeye açıklamaları kapsamında yer vermediği görülmüş olup bu şekilde yapılan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Netice itibariyle ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı anlaşılmış olup teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği belirlenmiştir.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Anadolu Yemek Sanayi (Oğuzhan Kaymak) nin aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde;

 

 • Söz konusu istekli tarafından Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinin (Ek- H.4) sunulduğu, sunulan cetvelin standart forma uygun olarak düzenlendiği, bu formda toplam ana çiğ girdi maliyeti, işçilik maliyeti ve yardımcı giderler oranının belirtildiği, bu oran toplamlarının bir (1) olduğu,

 

 • İdarece, Teknik Şartname’de dört haftalık örnek menü ve çiğ maliyet girdilerine yer verildiği, söz konusu istekli tarafından örnek yemek menüsü doğrultusunda belirlenen yemek girdi ve gramajları ile Şartname'de yer alan girdi ve gramajlar arasında herhangi bir uyumsuzluğa rastlanılmadığı,

 

 • İşçilik gideri olarak toplam 52.406,9437 TL öngörüldüğü, ihale dokümanında personel sayısının belirtilmediği, anılan istekli tarafından iş kapsamında taşıma sırasında tam zamanlı 1 şoför çalıştırılacağının öngörüldüğü, söz konusu şoför ile ilgili KİK İşçilik Modülü üzerinden maliyet hesabının yapıldığı, ayrıca part time istihdam edilecek 1 sorumlu  yönetici, 1 aşçı, 1 aşçı yardımcısı, 1 bulaşıkçı, 11 servis personeli için günlük 2 saat üzerinden maliyet hesabının yapıldığı ve açıklamalar kapsamında işçilik modül çıktılarının sunulduğu, açıklamasında bir aykırılık bulunmadığı,

 

-Anılan istekli tarafından sunulan Ek-H.4 standart formda, ana çiğ girdi maliyetlerine ilişkin olarak Ankara Ticaret Borsası günlük bültenlerinde yer alan birim fiyatların kullanıldığının belirtildiği ve buna ilişkin olarak söz konusu listelerin açıklamalar kapsamında yer aldığı, yapılan açıklamaların Tebliğ’in 79.2.2.4’üncü maddesine uygun olduğu,

 

 • Açıklamalar kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Bursa Tarım A.Ş. Hikmet Şahin Kent Hali Hal Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş 24.07.2015 tarihli, yaş sebze ve meyve fiyatlarına ilişkin listenin sunulduğu, sunulan listenin Tebliğ’in 79.2.2.5’nci maddesinde yer alan “Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir

 

 

işlem gününe ait ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.” açıklamasına uygun olduğu,

 

 • Ekmek fiyatını tevsik etmek amacıyla Besaş Bursa Ekmek ve Besin San. ve Tic. A.Ş. tarafından düzenlenmiş açıklama yazısının sunulduğu, söz konusu açıklamanın Tebliğ’in 79.2.2.2’nci maddesinde yer alan “Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.” açıklamasına uygun olduğu,

 

 • Anılan istekli tarafından sunulan Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde (Ek- H.4) yer alan ana çiğ girdilere ilişkin hesaplamalarda, çiğ girdi maliyet tutarlarının hatalı hesaplanmaması amacıyla virgülden sonra 8 hane olarak gösterildiğinin açıklandığı, diğer bir ifade ile yuvarlama yapılmadığı ve bu kapsamda yapılan hesaplamaların doğru olduğu, dolayısıyla başvuru sahibinin “çiğ maliyet tablolarında virgülden sonra yuvarlama işlemlerinde aritmetik hata yapılarak toplam tutara yansıtılmasında hata  yapıldığı” iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmış olup açıklamaların bu yönüyle mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

 • Buna karşın, aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunulan 10.08.2015 tarihli yazıda, “…Bahse konu gıda maddelerinin Kamu Kurum Kuruluşları, Ticaret Borsaları, vb. kuruluşlar tarafından ilan edilen birim fiyatları da bulunmamaktadır. Bu nedenle Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2’nci maddesinde yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığından ilgili gıda maddelerine ilişkin fiyat teklifleri sunulmuştur.” şeklinde ifade edilerek; “Pezik, Çökelek Peyniri, Ayran Poşet 200 Gr., Yoğurt Poşet 200 Gr. için fiyat teklifi alındığının belirtildiği ve buna ilişkin olarak Marmara Yemek Organizasyon tarafından düzenlenmiş üzerinde meslek mensubunun kaşesi ve imzası bulunan 1 adet fiyat teklifinin sunulduğu,

 

Anılan Tebliğ’in yukarıda aktarılan 79.2.6’ncı maddesinde ana çiğ girdi ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdilerin anlaşılacağı açıklanmış olup, anılan maddeye göre 200 Gr poşet yoğurt ve 200 Gr Poşet Ayranın idare tarafından hazırlan menüye göre başlı başına bir yemek olduğu ve herhangi bir yemeğin pişirilmesinde ana çiğ girdi olarak kullanılmayacağı anlaşılmış olup, söz konusu Tebliğ’in aynı maddesinde yer alan “Malzemeli yemek alımı ihalelerinde, ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri kullanılamaz.” açıklamasına istinaden söz konusu iki ürünün üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınarak açıklanmasının mevzuata aykırı olmadığı, nitekim söz konusu isteklinin idarece hazırlanan menüde yer alan yemeklerde kullanılacak yoğurt fiyatını Ankara Ticaret Borsası fiyatlarını kullanarak açıkladığı dikkate alındığında söz konusu girdiler için alınan fiyat teklifinin bahsi geçen Tebliğ açıklamasına uygun  olduğu anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan pezik’in piyasada her kamu kurum veya kuruluşu ile ticaret borsalarında bulunmamasının muhtemel olduğu, her bölgeye göre farklı sebzelere pezik adı verildiği, Türk Dil Kurumu’nun resmi web sayfasında bile pazı ve pancar olmak üzere iki farklı sebze türü olarak tanımlandığı dikkate alındığında, sözkonusu Tebliğ’in 79.2.2’nci maddesinde sayılan diğer  yöntemlerle açıklama olanağı bulunamayacağı anlaşıldığından, söz konusu  girdi     için

 

 

fiyat teklifinin de aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılmasında mevzuata aykırılığın bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Ancak Yukarda aktarılan Tebliğ’in 79.2.6’ncı maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen fiyat teklifi ile açıklama yapılması hususunun aynı Tebliğin 79.2.2’nci maddesinde yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşılması koşuluna bağlandığı, buna karşılık söz konusu isteklinin “Bahse konu gıda maddelerinin Kamu Kurum Kuruluşları, Ticaret Borsaları, vb. kuruluşlar tarafından ilan edilen birim fiyatları da bulunmamaktadır.” şeklindeki  gerekçesini tevsik edici herhangi bir belgeye açıklamalar kapsamında yer verilmediği dikkate alındığında, bu gerekçeye dayanarak Çökelek Peynirine ilişkin fiyat teklifi ile yapılan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı bu nedenle söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği neticesine varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Tat Lokanta Dekorasyon Yemek Sanayi İnşaat Gıda Temizlik Genel Hizmet Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Anadolu Yemek Sanayi (Oğuzhan Kaymak) nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut GÜRSES Başkan

Ali Kemal AKKOÇ Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ Kurul Üyesi

Dr. Mehmet AKSOY Kurul Üyesi

 

 

 

EK GEREKÇE

 

 

İnceleme konusu ihalede;

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan iddiaların incelenmesi neticesinde, Kurul tarafından, Tat Lokanta Dekorasyon Yemek Sanayi İnşaat Gıda Temizlik Genel Hizmet Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Anadolu Yemek Sanayi (Oğuzhan Kaymak) nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği gerekçesiyle, “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Yapılan incelemede, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Anadolu Yemek Sanayi (Oğuzhan Kaymak) nin aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında,  sunulan 10.08.2015 tarihli yazıda, “…Bahse konu gıda maddelerinin Kamu Kurum Kuruluşları, Ticaret Borsaları, vb. kuruluşlar tarafından ilan edilen birim fiyatları da bulunmamaktadır. Bu nedenle Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2’nci maddesinde yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığından ilgili gıda maddelerine ilişkin fiyat teklifleri sunulmuştur.” şeklinde ifade edilerek; “Pezik, Çökelek Peyniri, Ayran Poşet 200 Gr., Yoğurt Poşet 200 Gr.” için fiyat teklifi alındığının belirtildiği ve buna ilişkin olarak Marmara Yemek Organizasyon tarafından düzenlenmiş üzerinde meslek mensubunun kaşesi ve imzası bulunan 1 adet fiyat teklifinin sunulduğu görülmüştür.

 

Kamu İhale GenelTebliğinin 79.2.6’ncı maddesinin beşinci fıkrasında  düzenlenen fiyat teklifi ile açıklama yapılması hususunun aynı Tebliğin 79.2.2’nci maddesinde yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşılması koşuluna bağlandığı, buna karşılık ihale üzerinde bırakılan isteklinin “Bahse konu gıda maddelerinin Kamu Kurum Kuruluşları, Ticaret Borsaları, vb. kuruluşlar tarafından ilan edilen birim fiyatları da bulunmamaktadır.” şeklindeki gerekçesini tevsik edici herhangi bir belgeye açıklamalar kapsamında yer verilmediği,

 

Diğer taraftan, fiyat teklifi ile açıklanan poşet ayran ve poşet yoğurt ile ilgili olarak Teknik Şartname’de “Yemek yapımında kullanılacak malzemenin evsafı” başlıklı bölümünde “Poşet Yoğurt: Yoğurtlar günlük olacaktır. Miktarı 200 gramdan az olmayacaktır. Sağlığa zararı olmayan 1 kez kullanılan plastik ya da karton kaplar içerisinde getirilecektir.

Poşet Ayran: Ayranlar günlük olacaktır. Sağlığa zararlı olmayan bir kez kullanılan plastik yada karton kaplar içinde getirilecektir. Miktarı 200 gramdan düşük olmayacaktır…” ifadelerine yer verilerek, anılan girdilerin 200 gr. olmasının kesinlik teşkil etmediği ve alt sınır olarak belirlendiği, söz konusu gıda maddeleri için 200 gramın üzerinde gramajlar ile de teklif verilebileceği anlaşılmış olup “Bahse konu gıda maddelerinin Kamu  Kurum Kuruluşları, Ticaret Borsaları, vb. kuruluşlar tarafından ilan edilen birim fiyatları da bulunmamaktadır.” gerekçesine dayanarak fiyat teklifi ile yapılan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı anlaşılmış olup, söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında bu hususunda yer alması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

 

Açıklanan nedenlerle, uyuşmazlık konusu ihalede, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin gerekçeler arasında, yukarıda belirtilen hususlarında yer alması gerektiği yönündeki düşüncemle, Kurul çoğunluğunca verilen düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki karara katılıyorum.

 

 

 

 

Ahmet ÖZBAKIR Kurul Üyesi

 

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindeki iddiaları kapsamında Kurul çoğunluğunca, Tat Lokanta Dekorasyon Yemek Sanayi İnşaat Gıda Temizlik Genel Hizmet Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ile Anadolu Yemek Sanayi (Oğuzhan Kaymak)’ın tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine ilişkin “Düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “2015/2016 Eğitim Öğretim Yılında Taşımalı Kapsamında Olan İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerine Taşıma Merkezi Okullarımızda Öğle Yemeği Verilmesi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin fiyat araştırması esas alınarak toplam 394.791,54 TL olarak hesaplandığı,

 

Bahse konu ihalede 12 adet ihale dokümanı satın alındığı, 05.08.2015 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 4 istekli tarafından teklif verildiği,

 

İdarece ihaleye ilişkin tekliflerin denetimine ilişkin yapılan inceleme uyarınca, 4 teklifin de geçerli teklif olarak kabul edildiği, bu tekliflere ilişkin teklif bedellerinin,

 

İsteklinin Adı

Teklif Bedeli (TL)

Tat Lokanta Dekorasyon Yemek Sanayi İnşaat Gıda Temizlik Genel Hizmet Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

257.163,72

Anadolu Yemek Sanayi (Oğuzhan Kaymak)

303.188,77

Şimal Yemek Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

304.182.83

Ada Öznur Yemek Temizlik Bilişim Turizm Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

311.439,48

 

Şeklinde verildiği,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.1’inci maddesi doğrultusunda ihaleye ait aşırı düşük teklif sınır değerinin 303.685,80 TL olduğu ve İdari Şartname’nin 33’üncü maddesi gereğince bu tutarın altında teklif vermiş olan iki istekliye ait tekliflerin aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiği ve açıklama istendiği, sunulan iki açıklamanın da uygun görülerek en düşük fiyat esasına göre değerlendirme yapıldığı ve 14.08.2015 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Tat Lokanta Dekorasyon Yemek Sanayi İnşaat Gıda Temizlik Genel Hizmet Sanayi Ve Ticaret Limited Şti.’nin üzerinde bırakılmasına, Anadolu Yemek Sanayi (Oğuzhan Kaymak)’ın teklifinin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak  belirlenmesine karar verildiği,

 

Anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

 

 

İhale komisyonu verilen teklifleri (Değişik: 6/2/2014-6518/47 md.) değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde  teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 1. İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
 2. Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
 3. Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

(Değişik: 6/2/2014-6518/47 md.) gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/12 md.; Değişik fıkra: 6/2/2014-6518/47 md.) Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü yer almaktadır.

 

Bahse konu madde hükmünden, ihalede aşırı düşük sorgulama yapılacağının ihale dokümanında düzenmiş haline göre, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, ihaleye verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutacağı anlaşılmaktadır.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “teklif fiyata dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. İhale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı  görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir.

 

 

Ayrıca, malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceğinden, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, ihalede aşırı düşük teklif açıklaması isteyerek ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmadığı,

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olmadığı, yaklaşık maliyetin büyük çoğunlukla yemek giderinden oluştuğu ihalede verilen tekliflerin hepsi yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete ve birbirlerine göre yakın olduğu ve en düşük teklifin bile diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, idarece yemek kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin karara bağlanması yönünde gerçekleştirilen idari işlemlerin mevzuata uygun olmadığı,

 

Değerlendirilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle; başvuru sahibinin iddiaları kapsamında yemek alımı kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olmadığı yönündeki düşüncem ile, Kurul çoğunluğu kararına katılmıyorum.

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ Kurul Üyesi

Copyright 2016 © www.asiridusuk.com Tüm hakları saklıdır. NF Teknoloji