Yemek Aşırı Düşük Kararı - 7

 

 TOP LAN T IYA KAT ILAN ÜYE LER :

Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN

Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

 

 BAŞVURU SAH İB İ:

Şimal Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Çalı San. Bölgesi Gri Cad. No : 3 Nilüfer/BURSA

 

 İH A LEY İ YAPAN İD A RE :

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,

Yenigün Mah. Atatürk Cad. No:5 16110 Yenişehir/BURSA

 

 BAŞVURUYA KONU İHA LE:

2015/77917 İhale Kayıt Numaralı “2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Eğitim Kapsamında İlkokul-Ortaokul Öğrencilerine Sıcak Öğle Yemeği Hizmeti Alımı” İhalesi

 

 KURUM TARAFIN DA N YAP ILAN İNCE LEM E:

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 22.07.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Eğitim Kapsamında İlkokul-Ortaokul Öğrencilerine Sıcak Öğle Yemeği Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Şimal Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 06.08.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.08.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 12.08.2015 tarih ve 69030 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.08.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2015/2084 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 31.07.2015 tarihli kesinleşen ihale kararında şikayete konu ihalenin sınır değerin altında teklif veren firmaya bırakıldığının anlaşıldığı, aşırı düşük fiyat açıklaması veren firmaların açıklamalarının uygun olmadığı, şöyle ki;

 

 1. Aşırı düşük açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliği'nin 79'uncu maddesine uygun olmadığı,
 2. Ana çiğ girdi malzemelerinin, Tebliğ'in 79'uncu maddesine uygun olmadığı,
 3. Aşırı düşük fiyat açıklamasının Tebliğ'in 79'uncu maddesinde istenilen Ek-H.4 tablosuna uygun olmadığı,
 4. Aşırı düşük açıklamasının (Ana çiğ maliyeti+İşçilik maliyeti) Tebliğ'in 79'uncu maddesine uygun olmadığı,
 5. Aşırı düşük fiyat açıklamasında, proforma fatura ve fiyat teklifi sunulduğu, bunların sunulma gerekçeleri ve fiilen mümkün olmayan durumu izah eden herhangi bir  resmi belgenin sunulmadığı,

 

 

 1. Aşırı düşük fiyat açıklamasında, Ticaret Borsası Fiyatları (sığır ve dana eti, pirinç, mercimek, bulgur, peynir, zeytin, ekmek, yoğurt, vb) Tebliğ'in 79'uncu maddesine uygun olmadığı,
 2. Aşırı düşük fiyat açıklamasında, yemek reçetelerinin fiyatlandırılmasında ekmek için birim fiyatın Bursa Halk Ekmek'ten alınması gerekirken alınmadığı, Tebliğ'in 79'uncu maddesine uygun olmadığı,
 3. Aşırı düşük fiyat açıklamasında, Toptancı Hal Fiyatları (domates, salatalık, maydanoz, semiz otu, nane, limon, dereotu vb) Tebliğ'in 79'uncu maddesine uygun olmadığı,
 4. Aşırı düşük fiyat açıklaması, (Teknik Şartname'de personel sayısı belirtilmediğinden dolayı) 01 Mart 2014 tarih ve 28928 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'de istenilen, işçilik maliyetlerinin mevzuata uygun hesaplanmadığı,
 5. Aşırı düşük fiyat açıklaması kapsamında hazırladığı çiğ maliyet tablolarında virgülden sonra yuvarlama işlemlerinde aritmetik hata yapılarak  toplam  tutara yansıtılmasında hata yapıldığı,
 6. Aşırı düşük fiyat açıklaması kapsamında hazırladığı çiğ girdi maliyet tablolarında fiyat listelerinin ihale tarihinden önceki son 12 aya ait olması gerekirken Tebliğ'in 79'uncu maddesine uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

 1. İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
 2. Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
 3. Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

(Değişik: 6/2/2014-6518/47 md.) gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde "(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

 1. Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.
 1. Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte

 

 

önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

 1. Verilen hizmetin ekonomik olması,
 2. Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
 3. Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 1. İhale, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırır.
 2. Aşırı düşük teklif sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerin teklifi açıklama istenmeksizin reddedilir.
 1. Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına eşit veya bu değerin üzerinde olan ihalelerde, ikinci fıkranın (a) bendinin  kullanılması zorunludur.
 2. Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan, açık ihale, belli istekliler arasında ihale veya Kanunun 21 nci maddesinin (b), (c) ve (f) bentleri gereğince pazarlık usulü ile yapılan personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde, ikinci fıkranın (a), (b) veya (c) bendindeki seçeneklerden birinin kullanılması zorunludur...." hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.

 1. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
  1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.
  2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.
   1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması

 

 

halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren  kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

 1. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.
 2. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.
 3. Ticaret Borsası Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.
 4. Toptancı Hal Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.
 5. Özel veya Münhasır Hak Sahibi Kuruluşların Uyguladığı Fiyatlar: İlgili mevzuatı uyarınca, belirli mal veya hizmetlerin kamuya sunulması konusunda lehine sınırlama bulunan kuruluşların tedarikçisi oldukları mallar veya sunucusu  oldukları hizmetler için uyguladıkları fiyatlar ile açıklama yapılabilir.

 

 

 1. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır”
 2. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci  maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.

79.2.6. Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtilir.

Bu ihalelerde; teklifi aşırı düşük bulunan istekli öncelikle “ana çiğ girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu  Hesap  Cetvelini (Ek- H.4) hazırlayarak açıklaması kapsamında sunar. Açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi için “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den çok olmaması gerekir. Oran belirtmeyen veya belirttiği oran 0,80’den az veya 0,95’den çok olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Ana çiğ girdi ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdiler anlaşılır. Bu çerçevede, isteklinin beyan ettiği orana uygun teklif sunması durumunda,  yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurlar “yardımcı girdiler” başlığında değerlendirilir ve bu unsurlar için açıklama sunulması gerekmez.

Örneğin; 1.000 öğün yemek alımı için çıkılan bir ihalede, birim fiyat olarak 5 TL teklif veren bir isteklinin, 5.000 TL olan toplam teklif bedelinin aşırı düşük olarak değerlendirilmesi ve istekli tarafından sunulan Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,90 olarak belirtilmesi halinde, teklifin 4.500 TL’sinin ana çiğ girdi ile işçilik toplamını içerdiği kabul edilir ve isteklinin sadece bu kısma ilişkin açıklama yapması gerekir. Teklifin 500 TL’lik kısmının ise yardımcı giderlere ilişkin olduğu kabul edildiğinden, bu kısma ilişkin açıklama yapılması gerekmemektedir.

Malzemeli yemek alımı ihalelerinde, ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri kullanılamaz. Ancak 79.2.2 nci maddede yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabilir.

 1. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.
  1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.

 

 

 1. 79.2.2 nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir.
 2. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur.
 3. Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin  imzasını taşıması gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir.
 4. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

Başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde "2.1. İhale konusu hizmetin;

 1. Adı: 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Eğitim Kapsamında İlkokul-Ortaokul Öğrencilerine Sıcak Öğle Yemeği Hizmeti Alımı
 2. Miktarı ve türü:

Taşımalı sistem kapsamında 10 taşıma merkezi ilk ve ortaokula taşınanan 919 öğrenciye 178 iş günü (sıcak) öğle yemeği verilmesi

Taşıma Merkezi Okulun Adı

Yemek Verilecek Öğrenci Sayısı

Yemek Verilecek Gün Sayısı

Taşıma Merkezi Okulun Şehir Merkezine Uzaklığı

Akçeşme İlkokulu

76

178

MERKEZ

TOKİ Orhangazi Ortaokulu

95

178

MERKEZ

100.Yıl İlkokulu

80

178

MERKEZ

Koç Ortaokulu

93

178

MERKEZ

Köprühisar Atatürk İlk/Ortaokulu

155

178

15(KM)

Koyunhisar İlk/Ortaokulu

194

178

12(KM)

Orhaniye İlkokulu

104

178

10(KM)

Söylemiş Ortaokulu

70

178

7(KM)

Yolören İlk/Ortaokulu

46

178

15(KM)

Terziler İlkokulu

6

178

12(KM)

düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde "20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir." düzenlemesinin yer aldığı,

 

 

 

Sözleşme Tasarısı’nın 9’uncu maddesinde, işe başlama tarihinin 14.09.2015, işin bitiş tarihinin 10.06.2016 olarak belirlendiği,

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’nci  maddesinde "25.1.

a-İlgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri yükleniciye aittir.

b-Taşıma Merkezindeki yemekhanelerin temizliği ve yemek dağıtımı yükleniciye aittir.

 1. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
 2. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:
  1. Taşıma Merkezindeki yemekhanelerin temizliği ve yemek dağıtımı yükleniciye

 

aittir.

 

 

 1. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer

 

Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

 1. Bu madde boş bırakılmıştır." düzenlemesinin yer aldığı,

 

Teknik Şartname’de dört haftalık örnek menü ve çiğ maliyet girdilerine, gramajların yer aldığı gıda rasyonuna ve yemek yapımında kullanılacak malzemelerin evsafına yer verildiği,

 

Birim fiyat teklif cetvelinin ise

 

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ1

İhale kayıt  numarası :2015/77917

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Eğitim kapsamındaki İlkokul-Ortaokul Öğrencilerine Sıcak Öğle Yemeği Hizmeti Alımı (178 İş Günü - 919 Öğrenci)

adet

163.582

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

Yukarda aktarılan mevzuat hükümleri doğrultusunda, malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde idarenin aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapması ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarını belirtmesi, teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin  öncelikle  “ana  çiğ  girdi”,  “işçilik”  ve  “yardımcı  gider”  oranlarının belirtildiği

 

 

 

Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelini (Ek- H.4) hazırlayarak açıklaması kapsamında sunması, bu açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi için “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den çok olmaması gerektiği, ana çiğ girdi ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdilerin anlaşılması gerektiği, buna göre yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurların “yardımcı girdiler” başlığında değerlendirileceği ve bu unsurlar için açıklama sunulması gerekmediği anlaşılmaktadır.

 

Başvuru konusu ihaleye 6 isteklinin teklif verdiği, 1 isteklinin TSE:HYB belgesinin tarihi geçmiş olduğu gerekçesi ile teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Anadolu Yemek Sanayi (Oğuzhan Kaymak) ve Bursa Eray Yemek San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiği ve açıklama istendiği, her ikisinin de açıklamaları  kabul edilerek ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Anadolu Yemek Sanayi (Oğuzhan Kaymak) üzerinde ihalenin bırakıldığı, Bursa Eray Yemek San. Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin iddiaları çerçevesinde yapılan inceleme neticesinde, İdarece ihale işlem dosyasının eksik gönderildiği anlaşılmış olup, 25.08.2015 tarih ve 1866 sayılı yazımız ile aşırı düşük teklif sorgulama yazıları ve aşırı düşük teklif açıklamalarına ilişkin belgelerin eksiksiz olarak gönderilmesi istenmiş, idarenin 26.08.2015 tarih ve 8386675 sayılı yazısı ekinde gönderilen belgeler 27.08.2015 tarih ve 7311 sayı ile Kurum kayıtlarına alınmıştır.

 

İdare tarafından isteklilere gönderilen 23.07.2015 ve 27.07.2015 tarihli aşırı düşük teklif sorgulama yazılarında "22/07/2015 tarihinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan 2015/ 77917 EKAP No'lu Taşımalı sistem kapsamında 919 İlk/Ortaokul öğrencisine 178 işgünü sıcak öğle yemeği verilmesi ihalesinde …… ile teklifiniz aşırı düşük teklif olarak tespit edilmiş olup konu ile ilgili yazılı olarak açıklama ve örnek günlük yemek maliyet çizelgesinin hazırlanarak 3 iş günü içerisinde Komisyonumuza sunulması hususunda gereğini rica ederim.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

İdarece düzenlenen Teknik Şartname’de, yukarıda anılan Tebliğ hükmüne uygun olarak 4 haftalık örnek menü düzenlemesi yapıldığı ve anılan Şartname’de gramajların yer aldığı gıda rasyonuna ve yemek yapımında kullanılacak malzemelerin evsafına yer verildiği görülmüştür.

 

Bu kapsamda ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından Teknik Şartname’de yer alan 4 haftalık örnek menüye göre açıklama yapılırken, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Bursa Eray Yemek San. Tic. Ltd. Şti. tarafından iki haftalık (1 ve 2’nci hafta) örnek menüye ilişkin açıklama yapıldığı görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesinde, malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesinin yapılacağı ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarının belirtileceğinin düzenlendiği, buna göre İdarece Teknik Şartname’de, 4 haftalık örnek menü düzenlemesi yapıldığı, İdare’nin aşırı düşük teklif sorgulama  yazısında açıklamanın kaç haftaya  ilişkin olarak  yapılması  gerektiğine dair     bir

 

 

ayrıntıya yer verilmediği, bir istekli tarafından 4 haftalık menüye göre açıklama yapılırken, diğer istekli tarafından 2 haftalık menüye göre açıklama yapıldığı görülmüş olup, bu durumda aşırı düşük teklif açıklamalarının tekliflerin sağlıklı bir değerlendirmesinin yapılamayacağı anlaşılmıştır. Buna göre İdarece en az iki haftalık olmak üzere kaç haftalık menü üzerinden açıklama yapılması isteniyor ise, aşırı düşük teklif sorgulama yazısında bu hususun belirtilerek ve ekinde örnek menüye yer verilerek aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesi gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, İdarece, aşırı düşük teklif sorgulama yazısının yukarda yer verilen açıklamalar çerçevesinde yeniden düzenlenerek sorgulamanın yenilenmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Kazım ÖZKAN Başkan V.

II. Başkan

 

Ali Kemal AKKOÇ Kurul Üyesi

 

Ahmet ÖZBAKIR Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki ADLI Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY Kurul Üyesi

 

 

 

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindeki iddiaları kapsamında Kurul çoğunluğunca, Anadolu Yemek Sanayi (Oğuzhan Kaymak) ve Bursa Eray Yemek San. Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine ilişkin “Düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Eğitim Kapsamında İlkokul-Ortaokul Öğrencilerine Sıcak Öğle Yemeği Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin esas alınarak toplam 500.560,92 TL olarak hesaplandığı,

 

Bahse konu ihalede 11 adet ihale dokümanı satın alındığı, 22.07.2015 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 6 istekli tarafından teklif verildiği,

 

İdarece ihaleye ilişkin tekliflerin denetimine ilişkin yapılan inceleme uyarınca, bir isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması sonrasında kalan 5 teklifin de geçerli teklif olarak kabul edildiği, bu tekliflere ilişkin teklif bedellerinin,

 

İsteklinin Adı

Teklif Bedeli (TL)

OĞUZHAN KAYMAK -ANADOLU YEMEK SANAYİ

383.788,54

BURSA ERAY YEMEK GIDA TEMİZLİK  TAŞIMACILIK KANTİN İŞLETMECİLİĞİ UNLU MAMÜLLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 

384.417,70

ADA     ÖZNUR     YEMEK      TEMİZLİK      BİLİŞİM     TURİZM TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

384.487,61

ŞİMAL YEMEK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

(Başvuru sahibi)

431.856,48

GÜÇ-EL YEMEK SANAYİ ET VE ET ÜRÜNLERİ  SÜT ÜRÜNLERİ GIDA HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 

500.560,92

 

Şeklinde verildiği,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.1’inci maddesi doğrultusunda ihaleye ait aşırı düşük teklif sınır değerinin 384.487,61 TL olduğu ve bu tutarın altında teklif vermiş olan  üç istekliye ait tekliflerin İdari Şartname’nin 33’üncü maddesi gereğince Anadolu Yemek Sanayi (Oğuzhan Kaymak) ve Bursa Eray Yemek San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiği ve açıklama istendiği, her ikisinin de açıklamaları kabul edilerek ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Anadolu Yemek Sanayi (Oğuzhan Kaymak) üzerinde ihalenin bırakıldığı, Bursa Eray Yemek San. Tic. Ltd. Şti.’nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği,

 

 

komisyon kararı ile ihalenin Uğurlu Otomotiv İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi üzerinde bırakıldığı,

 

Anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri (Değişik: 6/2/2014-6518/47 md.) değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde  teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 1. İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
 2. Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
 3. Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

(Değişik: 6/2/2014-6518/47 md.) gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/12 md.; Değişik fıkra: 6/2/2014-6518/47 md.) Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü yer almaktadır.

 

Bahse konu madde hükmünden, ihalede aşırı düşük sorgulama yapılacağının ihale dokümanında düzenmiş haline göre, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, ihaleye verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutacağı anlaşılmaktadır.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “teklif fiyata dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. İhale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı  görülmektedir. Bu  durumda,  ihale  dokümanında  belirtilen  şartlara  uygun  olarak  hizmetin  ifası  için   her

 

 

isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceğinden, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, ihalede aşırı düşük teklif açıklaması isteyerek ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmadığı,

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olmadığı, yaklaşık maliyetin büyük çoğunlukla yemek giderinden oluştuğu ihalede verilen tekliflerin hepsi yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete ve birbirlerine göre yakın olduğu ve en düşük teklifin bile diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, idarece yemek kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin karara bağlanması yönünde gerçekleştirilen idari işlemlerin mevzuata uygun olmadığı,

 

Değerlendirilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle; başvuru sahibinin iddiaları kapsamında yemek alımı kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olmadığı yönündeki düşüncem ile, Kurul çoğunluğunca alınan karara katılmıyorum.

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ Kurul Üyesi

Copyright 2016 © www.asiridusuk.com Tüm hakları saklıdır. NF Teknoloji