Yemek Aşırı Düşük Kararı - 8

 

 TOP LAN T IYA KAT ILAN ÜYE LER :

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

 BAŞVURU SAH İB İ:

Elazığ Aşsan Yemek Fab. San. ve Tic. Ltd. Şti., Yeni Küçük Sanayi Sitesi O Blok No:4-5 ELAZIĞ

 

 İH A LEY İ YAPAN İD A RE :

İstanbul Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi,

Kazlı Çeşme Mah. Belgrad Kapı Yolu Cad. No: 1 34760 Zeytinburnu/İSTANBUL

 

 BAŞVURUYA KONU İHA LE:

2015/69388 İhale Kayıt Numaralı “12 Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme ve Dağıtım” İhalesi

 

 KURUM TARAFIN DA N YAP ILAN İNCE LEM E:

İstanbul Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi tarafından 13.07.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “12 Aylık Malzeme Dâhil Yemek Pişirme ve Dağıtım” ihalesine ilişkin olarak Elazığ Aşsan Yemek Fab. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin 21.08.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.08.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.08.2015 tarih ve 72510 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.08.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2015/2184 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 1. Söz konusu ihalenin üzerinde bırakıldığı Ada-Nur Yem. Gıda Tar. Tem. Turz. Teks. İnş. Oto. Nak. Dan. Tük. Malz. Pet. ve Pet. Ürt. Elk. Rek. Kır. Tıbbi Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin birim fiyat teklif cetvelinin her sayfasının imzalı ve kaşeli olmadığı,

 

 1. Anılan istekli tarafından sunulan imza sirkülerinde yer alan yetkili personelin imza yetki tarihinin ihale tarihini kapsamadığı,

 

 1. Ticaret Sicil Gazetelerinin fotokopi olduğu, şirketin yönetim ve temsiline ilişkin son durumu göstermediği,

 

 1. Aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı, açıklamalar kapsamında sunulan birim fiyatları tevsik edici belgelerde yer alan fiyatlar ile malzemeli yemek sunumu hesap cetvelindeki birim fiyatların farklı olduğu,

 

 

 

-hazır döner, defneyaprağı, dondurulmuş mantı, tarhana, erişte, tatlandırıcı, poşet light reçel, poşet bal, poşet fındık ezmesi, poşet tahin-pekmez, poşet tereyağ girdileri için illerin ticaret borsalarında birim fiyatların ilan edildiği, dolayısıyla söz konusu girdiler için alınan fiyat tekliflerinin uygun olmadığı,

 

- malzemeli yemek sunumu hesap cetvelindeki işçilik maliyeti ile KİK modülünden elde edilen işçilik maliyetinin aynı olmadığı, bu nedenle anılan formdaki diğer oranlarında yanlış hesaplandığı,

 

-açıklamalar kapsamında sunulan fiyat tekliflerinin meslek  mensubu kaşesi içermediği,

 

-roll ekmek, toz şeker, et ve balık girdilerini tevsik etmek amacıyla sunulan belgelerde yer alan fiyatların ihale tarihi ile ilan tarihi arasında geçerli olan fiyatlar olmadığı,

 

-Teknik Şartname’nin Normal yemek başlıklı 13.1 inci maddesinde yer alan 300 cc ambalajlı suyun hesaplamaya dâhil edilmediği,

 

- Teknik Şartname’nin normal kahvaltı başlıklı 13.2 nci maddesinde yer alan kesme şeker maliyetinin hesaplamaya dâhil edilmediği,

 

-örnek menüdeki yemeklerin bazılarının 12 ay boyunca düzenli tekrar ettirilmediği,

 

-gramajların Teknik şartnameye uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

 1. İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
 2. Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
 3. Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

(Değişik: 6/2/2014-6518/47 md.) gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde "(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

 

 

 1. (Değişik: 12/06/2015-29384 R.G./4. md.) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.
 1. Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;
  1. Verilen hizmetin ekonomik olması,
  2. Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
  3. Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 1. İhale, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırır.
 2. Aşırı düşük teklif sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerin teklifi açıklama istenmeksizin reddedilir.
 1. (Değişik: 12/06/2015-29384 R.G./4. md.) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına eşit veya bu değerin üzerinde olan ihalelerde, ikinci fıkranın (a) bendinin kullanılması zorunludur.
 2. (Değişik: 12/06/2015-29384 R.G./ 4. md.) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan, açık ihale, belli istekliler arasında ihale veya Kanunun 21 nci maddesinin (b), (c) ve (f) bentleri gereğince pazarlık usulü ile yapılan personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde, ikinci fıkranın (a),

(b) veya (c) bendindeki seçeneklerden birinin kullanılması zorunludur...." hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.

 1. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
  1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.
  2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.
   1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek

 

 

ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren  kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

 1. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.
 2. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.
 3. Ticaret Borsası Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.
 4. Toptancı Hal Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

 

 

 1. Özel veya Münhasır Hak Sahibi Kuruluşların Uyguladığı Fiyatlar: İlgili mevzuatı uyarınca, belirli mal veya hizmetlerin kamuya sunulması konusunda lehine sınırlama bulunan kuruluşların tedarikçisi oldukları mallar veya sunucusu  oldukları hizmetler için uyguladıkları fiyatlar ile açıklama yapılabilir.

 1. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır”
 2. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci  maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.

79.2.6. Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtilir.

Bu ihalelerde; teklifi aşırı düşük bulunan istekli öncelikle “ana çiğ girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu  Hesap  Cetvelini (Ek- H.4) hazırlayarak açıklaması kapsamında sunar. Açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi için “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den çok olmaması gerekir. Oran belirtmeyen veya belirttiği oran 0,80’den az veya 0,95’den çok olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Ana çiğ girdi ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdiler anlaşılır. Bu çerçevede, isteklinin beyan ettiği orana uygun teklif sunması durumunda,  yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurlar “yardımcı girdiler” başlığında değerlendirilir ve bu unsurlar için açıklama sunulması gerekmez.

Örneğin; 1.000 öğün yemek alımı için çıkılan bir ihalede, birim fiyat olarak 5 TL teklif veren bir isteklinin, 5.000 TL olan toplam teklif bedelinin aşırı düşük olarak değerlendirilmesi ve istekli tarafından sunulan Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,90 olarak belirtilmesi halinde, teklifin 4.500 TL’sinin ana çiğ girdi ile işçilik toplamını içerdiği kabul edilir ve isteklinin sadece bu kısma ilişkin açıklama yapması gerekir. Teklifin 500 TL’lik kısmının ise yardımcı giderlere ilişkin olduğu kabul edildiğinden, bu kısma ilişkin açıklama yapılması gerekmemektedir.

Malzemeli yemek alımı ihalelerinde, ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri kullanılamaz. Ancak 79.2.2 nci maddede yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabilir.

 

 

 1. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.
  1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.
  2. 79.2.2 nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir.
  3. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur.
  4. Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir.
  5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır.” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde“2.1.

İhale konusu hizmetin;

 1. Adı: 12 Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme ve Dağıtım
 2. Miktarı ve türü:
 1. Normal Kahvaltı: 145.000 Öğün
 2. Normal Öğlen ve Akşam Yemeği: 386.000 Öğün 3-Diyet Kahvaltı: 55.000 Öğün

4-Diyet Öğlen ve Akşam Yemeği: 111.250 Öğün 5-Ara Öğün: 67.500 Öğün

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

 1. Yapılacağı yer: Hastanemiz Mutfak Yemekhane ve Tüm Klinikler ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’nci maddesinde“25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi (KDV hariç), resim ve harç ve benzeri giderler teklif fiyata dahil olacaktır.

 1. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

 

 

 1. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir: 25.3.1.

 

Hizmetin ifası sırasında teknik şartnamede ayrıntıları belirtilen işçi ücretleri, işçi ücretleriyle ilgili fiyat farkı, tüm personel giderleri, teknik şartnamede ayrıntıları belirtilen personelin giyim giderleri, yemek ve kahvaltının teknik şartnamede belirtilen şekilde hazırlanması  için   gerekli   olan   tüm   malzeme   giderleri,   dağıtım   için   gerekli   olan tüm malzemeler, ekipman giderleri, hizmetin ifası sırasında kullanılacak elektrik, su ve doğalgaz giderleri, mutfak ve yemekhanenin haşere ilaçlama giderleri ve hizmetin teknik şartnameye uygun olarak ifa edilmesi sırasında gerekli olan tüm diğer giderler teklif fiyata dahil edilecektir.

 

 1. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.
 2. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Kısa Vadeli Sigorta Kolları prim oranı %2'dir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin “12 Aylık Malzeme Dâhil Yemek Pişirme ve Dağıtımı” işi olduğu, bahse konu ihaleye 20 isteklinin teklif verdiği, geçerli teklif sahibi isteklilerden teklifi 2.625.372,45 TL sınır değerin altında kalan 5 isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, söz konusu isteklilerden üçüne ait teklifin süresi içerisinde aşırı düşük teklif açıklaması sunulmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Efsane Kadro Yemekçilik Gıda Sosyal Hizmetler Sanayi ve Ticaret A. Ş.nin teklifinin, sunulan açıklamalarının uygun olmaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunan, Ada-Nur Yemekçilik Gıda Tarım Temizlik Turizm Tekstil İnşaat Otomotiv Nakliye Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Petrol ve Petrol Ürünleri Elektronik Reklam Kırtasiye Tıbbi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Elazığ Aşsan Yemek Fab. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin iddiaları çerçevesinde Ada-Nur Yemekçilik Gıda Tarım Temizlik Turizm Tekstil İnşaat Otomotiv Nakliye Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Petrol ve Petrol Ürünleri Elektronik Reklam Kırtasiye Tıbbi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyasında yapılan incelemede,

 

-Anılan istekli tarafından birim fiyat teklif mektubunda ihale kayıt numarasının ve işin adının doğru olarak belirtildiği, belge üzerinde söz konusu isteklinin adı, vergi kimlik numarası ve iletişim bilgilerine yer verildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazıldığı ve bu tutarların birbiriyle uyumlu olduğu, yine birim fiyat teklif cetvelinde işin adı ve kısa açıklamasının, birimin ve miktar kısmının idarenin vermiş olduğu standart forma uygun olduğu ve teklif mektubu ve eki cetvelinin kaşeli ve imzalı olduğu, teklifle birlikte sunulan ve “aslı idarece görülmüştür” şerhli 12.06.2015 tarihli ve 8840 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi ile 31.01.2014 tarihli ve 8498 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlara ve ortakların hisse miktarlarına dair bilgilerin yer aldığı, söz konusu istekliye ait teklif mektubunun şirketin münferiden ve aksi kararlaştırılıncaya kadar temsile yetkili müdürü Mustafa Hakan Yalçın tarafından imzalandığı, anılan kişiye ait imza sirküleri ile teklif mektubunda yer alan imzaların örtüştüğü anlaşılmış olup bu nedenle başvuru sahibinin a, b ve c bentlerinde belirtilen iddialarının yerinde olmadığı belirlenmiştir.

 

 

 

Diğer yandan yukarda aktarılan mevzuat hükümlerinden, malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde idarenin aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapması ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarını belirtmesi, teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin öncelikle “ana çiğ girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelini (Ek- H.4) hazırlayarak açıklaması kapsamında sunması, bu açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi için “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den fazla olmaması gerektiği, ana çiğ girdi ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdilerin anlaşılması gerektiği, buna göre yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurların “yardımcı girdiler” başlığında değerlendirileceği ve bu unsurlar için açıklama sunulmasına gerek olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin Teknik Şartname’sinde, yukarıda anılan Tebliğ hükmüne uygun olarak 2 haftalık örnek menü düzenlemesinin yapıldığı ve yemeklerde yer alan girdilerin gramajlarının belirtildiği gıda rasyonuna yer verildiği görülmüştür.

 

İdare tarafından isteklilere gönderilen 21.07.2015 tarihli ve 4597 sayılı aşırı düşük teklif sorgulama yazılarında, “… teklifiniz sınır değerin altında kaldığı için teklifinizin önemli bileşenleri; teknik şartnamede belirtilen işçi ücretleri, işçi ücretleriyle ilgili fiyat farkı, personelin giyim giderleri, yemek ve kahvaltının teknik şartnamede belirtilen şekilde hazırlanması için gerekli olan tüm malzeme giderleri, ekipman giderleri, hizmetin ifası sırasında kullanılacak elektrik, su ve doğalgaz giderleri, mutfak ve yemekhanenin haşere ilaçlama giderleri ve hizmetin teknik şartnameye uygun olarak edilmesi sırasında gerekli olan tüm diğer giderler ile sözleşme giderlerine ilişkin KİK Genel tebliğinin 79. Maddesinde belirtilen hükümleri doğrultusunda belgeye dayalı açıklamalarınızı yazımızın  tebliğ tarihinden itibaren 4 iş günü içinde hastanemiz satınalma birimine teslim etmeniz…” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

Bu kapsamda Ada-Nur Yemekçilik Gıda Tarım Temizlik Turizm Tekstil İnşaat Otomotiv Nakliye Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Petrol ve Petrol Ürünleri Elektronik Reklam Kırtasiye Tıbbi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde;

 

 • Söz konusu istekli tarafından Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinin (Ek- H.4) sunulduğu, sunulan cetvelin standart forma uygun olarak düzenlendiği, bu formda toplam ana çiğ girdi maliyeti, işçilik maliyeti ve yardımcı giderler oranının belirtildiği, bu oran toplamlarının bir (1) olduğu, sunulan cetvelde toplam ana çiğ girdi bedelinin yaklaşık 1.415.721,98 TL, toplam işçilik giderinin yaklaşık 890.766,87 TL olarak belirlendiği, bu iki giderin toplamının 2.306.488,85 TL olduğu ve bu miktarın toplam teklif tutarı olan 2.454.500,00 TL’ye oranının ise yaklaşık olarak 0,93 (0,80 ile 0,95 arasında) olduğunun anlaşıldığı,

 

 • Anılan istekli tarafından örnek yemek menüsü doğrultusunda belirlenen yemek girdi ve gramajları ile Şartname'de yer alan girdi ve gramajlar arasında herhangi bir uyumsuzluğa

 

 

rastlanılmadığı, işin süresi olan 12 ay için 2 haftalık örnek yemek menü üzerinden yemek döngülerinin oluşturulduğu, buna ilişkin listenin açıklamalar kapsamında yer aldığı

 

 • İşçilik gideri olarak toplam 890.766,87 TL öngörüldüğü, söz konusu tutara ihale dokümanında belirtilen personel sayısı dikkate alınarak 01.11.2015-31.12.2015 tarihlerindeki aylık asgari işçilik ücreti ile 01.01.2016-30.06.2016 ve 01.07.2016-31.10.2016 tarihleri arasındaki aylık asgari işçilik ücret artışları dikkate alınarak ulaşıldığı, açıklamalar kapsamında işçilik modül çıktısının sunulduğu,

 

-Anılan istekli tarafından sunulan Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde, bazı ana çiğ girdi maliyetlerine ilişkin olarak (poşet tereyağ, dana eti, tarhana ve erişte gibi) Ankara Ticaret Borsası günlük bültenlerinde yer alan birim fiyatların bazı girdi maliyetleri içinse İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğünün fiyatlarının kullanıldığının belirtildiği ve buna ilişkin olarak Tebliğ’in 79.2.2.4’üncü maddesine uygun olarak Ankara Ticaret Borsası günlük bülten listeleri ile Tebliğ’in 79.2.2.5’inci maddesine uygun olarak hal fiyatları listesinin açıklamalar kapsamında yer aldığı, Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelindeki birim fiyatlar ile sunulan listelerdeki fiyatlar arasında uyumsuzluğa rastlanılmadığı,

 

 • Alabalık birim fiyatını tevsik için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı Su Ürünleri Hali Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş 01.07.2015 tarihli su ürünleri listesinin sunulduğu, sunulan listenin Tebliğ’in 79.2.2.5’nci maddesinde yer alan “Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan  Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.” açıklamasına uygun olduğu,

 

-Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde yer alan ve başvuru sahibinin iddialarında da belirtilen bazı ana çiğ girdi maliyetlerine (hazır döner, defneyaprağı, dondurulmuş mantı, erişte, poşet light reçel, poşet bal, poşet fındık ezmesi, poşet tahin- pekmez, roll ekmek) ilişkin olarak Ek-O7 (maliyet/satış tutarı tespit tutanağının) sunulduğu, sunulan tutanakta yetkili meslek mensubunun kaşe ile imzasının yer aldığı tespit edilmiştir.

 

 • Başvuru sahibinin iddialarında yer alan tatlandırıcı, su ve kesme şekerin yukarıda anılan Tebliğ açıklaması kapsamında yardımcı girdiler olduğu, dolayısıyla bu unsurlar için açıklama sunulmasının gerekli olmadığı anlaşılmıştır.

 

-Buna karşın söz konusu istekli tarafından sadece “Grissini ve yazlık helva 80 gr. poşet” birim fiyatını tevsik için üzerinde meslek mensubunun kaşesi ve imzası bulunan 1 adet fiyat teklifinin sunulduğu, sunulan fiyat teklifi ekinde yer alan 22.07.2015 tarihli yazıda, “…Bahse konu gıda maddelerinin Kamu Kurum Kuruluşları, Ticaret Borsaları,  vb. kuruluşlar tarafından ilan edilen birim fiyatları da bulunmamaktadır. Bu nedenle Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2’nci maddesinde yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığından ilgili gıda maddelerine ilişkin fiyat teklifleri sunulmuştur.” şeklinde ifadelere yer verildiği görülmüştür.

 

 

Yukarda aktarılan Tebliğ’in 79.2.6’ncı maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen fiyat teklifi ile açıklama yapılması hususunun aynı Tebliğin 79.2.2’nci maddesinde yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşılması koşuluna bağlandığı, buna karşılık ihale üzerinde bırakılan isteklinin “Bahse konu gıda maddelerinin Kamu Kurum Kuruluşları, Ticaret Borsaları, vb. kuruluşlar tarafından ilan edilen birim fiyatları da bulunmamaktadır.” şeklindeki gerekçesini tevsik edici herhangi bir belgeye yer verilmediği anlaşılmış olup söz konusu isteklinin “Bahse konu gıda maddelerinin Kamu Kurum Kuruluşları, Ticaret Borsaları, vb. kuruluşlar tarafından ilan edilen birim fiyatları da bulunmamaktadır.” gerekçesine dayanarak fiyat teklifi ile yapılan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı anlaşılmış ve teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği belirlenmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Ada-Nur Yemekçilik Gıda Tarım Temizlik Turizm Tekstil İnşaat Otomotiv Nakliye Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Petrol ve Petrol Ürünleri Elektronik Reklam Kırtasiye Tıbbi Malzeme San. ve Tic. Ltd.  Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut GÜRSES Başkan

Ali Kemal AKKOÇ Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ Kurul Üyesi

Dr. Mehmet AKSOY Kurul Üyesi

 

 

 

KARŞI OY

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindeki iddiaları kapsamında Kurul çoğunluğunca, aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunarak teklifleri ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Ada-Nur Yemekçilik Gıda Tarım Temizlik Turizm Tekstil İnşaat Otomotiv Nakliye Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Petrol ve Petrol Ürünleri Elektronik Reklam Kırtasiye Tıbbi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine ilişkin “Düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

İstanbul Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel sekreterliği Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından gerçekleştirilen “12 Aylık Malzeme ve Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin fiyat araştırması esas alınarak toplam 3.412.984,18 TL olarak hesaplandığı,

Bahse konu ihalede 32 adet ihale dokümanı satın alındığı, 13.07.2015 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 20 istekli tarafından teklif verildiği,

İdarece ihaleye ilişkin tekliflerin denetimine ilişkin yapılan inceleme uyarınca, 2 isteklinin teklifinin çeşitli gerekçeler üzerinden değerlendirme dışı bırakılması sonrasında ihalede 18 geçerli teklifin kaldığı, bu tekliflere ilişkin teklif bedellerinin,

 

İsteklinin Adı

Teklif Bedeli (TL)

Kölemenoğlu Gıda Maddeleri Sanayi İnşaat Taahhüt Turizm Nakliyat Hayvancılık Temizlik ve Servis Hizmetleri Tic. Ltd. Şti./

Gençocak Yem. Tem. Ser. Hizm. İnş. Nak. Tur. Bilyaz. Tic. Ltd. Şti.

 

2.317.425,00

Yemekçim Tabildot Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti./Hakan Gümüş

2.351.550,00

Erdoğan Yemek Üretim Gıda İnşaat İletişim Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.

2.450.000,00

Ada-Nur Yemekçilik Gıda Tarım Temizlik Turizm Tekstil İnşaat Otomotiv Nakliye Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Petrol ve Petrol Ürünleri Elektronik Reklam Kırtasiye Tıbbi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

2.454.500,00

Efsane Kadro Yemekçilik Gıda Sosyal Hizmetler Sanayi ve Ticaret A. Ş.

2.524.947,50

Elazığ Aşsan Yemek Fab. San. ve Tic. Ltd. Şti.

2.632.392,50

Deniz Can Gıda Otomotiv İnş.ve Tur. San. Tic. Ltd. Şti.

2.643.200,00

Özol Yemek Temizlik Güvenlik San. ve Tic. Ltd. Şti.

2.796.337,50

Günay    Yemek     Hizmetleri     Gıda    Temizlik     İnşaat    Hayvancılık Kuyumculuk Sanayi Dış Ticaret Ltd. Şti.

2.808.600,00

Palmiye Yemek Üretim. Temizlik Turizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.

2.826.880,00

Antor İnşaat Taahüt Makina Temizlik Hizmetleri ve Ürünleri Gıda Maddeleri Tabldot Tarım Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti.

2.894.875,00

Rota Yemekçilik Ticaret A. Ş.

2.929.480,00

Öğün Yemekhane ve Temizlik Hizmetleri Tic. A.Ş

3.032.892,50

 

 

Temaktürk İnşaat Turizm Taahhüt A.Ş

3.132.255,00

Taş Kardeşler Gıda ve Dekorasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

3.683.582,50

İstanbul Müzayede Organizasyon Sosyal Hizmetler Gıda Nakliyat Tekstil Enerji İnşaat Sanayi Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi, Er-Ma Sosyal Hizmetler Özel Güvenlik Gıda İnşaat Nakliyat Taahhüt ve Tic. Ltd. Şti.

 

3.786.000,00

Sefam Turizm Gıda Org. ve İşl. Tic. Ltd. Şti.

4.293.750,00

Öz Serhatlı Yem. Toptem. Gıda Paz. Hay. Mednak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

4.985.750,00

 

Şeklinde verildiği,

Geçerli teklif sahibi isteklilerden teklifi 2.625.372,45 TL sınır değerin altında kalan 5 isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, söz konusu isteklilerden üçüne ait teklifin süresi içerisinde aşırı düşük teklif açıklaması sunulmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Efsane Kadro Yemekçilik Gıda Sosyal Hizmetler Sanayi ve Ticaret A. Ş.nin teklifinin, sunulan açıklamalarının uygun olmaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunan, Ada-Nur Yemekçilik Gıda Tarım Temizlik Turizm Tekstil İnşaat Otomotiv Nakliye Dayanıklı  Tüketim Malzemeleri Petrol ve Petrol Ürünleri Elektronik Reklam Kırtasiye Tıbbi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Elazığ Aşsan Yemek Fab. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği,

Anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

“İhale komisyonu verilen teklifleri (Değişik: 6/2/2014-6518/47 md.) değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde  teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 1. İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
 2. Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
 3. Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

(Değişik: 6/2/2014-6518/47 md.) gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/12 md.; Değişik fıkra: 6/2/2014-6518/47 md.) Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü yer almaktadır.

 

 

 

Bahse konu madde hükmünden, ihalede aşırı düşük sorgulama yapılacağının ihale dokümanında düzenmiş haline göre, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, ihaleye verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutacağı anlaşılmaktadır.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “teklif fiyata dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. İhale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı  görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir.

Ayrıca, malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceğinden, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, ihalede aşırı düşük teklif açıklaması isteyerek ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmadığı,

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olmadığı, yaklaşık maliyetin büyük çoğunlukla yemek giderinden oluştuğu ihalede verilen tekliflerin 4’ü haricinde diğerleri yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete ve birbirlerine göre yakın olduğu ve en düşük teklifin bile diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, idarece yemek kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin karara bağlanması yönünde gerçekleştirilen idari işlemlerin mevzuata uygun olmadığı,

Değerlendirilmiştir.

Açıklanan nedenlerle; başvuru sahibinin iddiaları kapsamında yemek alımı kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olmadığı yönündeki düşüncem ile, aksi yöndeki Kurul çoğunluğu kararına katılmıyorum.

 

 

Ali Kemal AKKOÇ Kurul Üyesi

Copyright 2016 © www.asiridusuk.com Tüm hakları saklıdır. NF Teknoloji