Yemek hizmet alım ihalesinde yapılacak aşırı

Yemek hizmet alım ihalesinde yapılacak aşırı düşük açıklamasına ilişkin örnek karar.

Toplantı No : 2013/075
Gündem No : 42
Karar Tarihi : 27.11.2013
Karar No : 2013/UH.III-4444
Şikayetçi: 
Aslan Tur Nakliyat Yemek Gıda Tekstil İmalat Tarım Hayvancılık İnşaat Turizm Orman Ürünleri Ve Petrol Ürünleri İth. İhr. Tic. Ve San. Ltd. Şti., YENİCAMİ MAH. BAFRA CAD. NO:101 SAMSUNİhaleyi Yapan Daire: 
Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ktü Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı 61080 TRABZONBaşvuru Tarih ve Sayısı: 
06.11.2013 / 33988Başvuruya Konu İhale: 
2013/103641 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme” İhalesiKurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 10.09.2013tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Malzemeli Yemek Pişirme” ihalesine ilişkin olarak Aslan Tur Nakliyat Yemek Gıda Tekstil İmalat Tarım Hayvancılık İnşaat Turizm Orman Ürünleri ve Petrol Ürünleri İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 21.10.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.10.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 06.11.2013tarih ve 33988sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.11.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.Başvuruya ilişkin olarak 2013/3928sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar: 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, aşırı düşük teklif açıklamalarının idarece uygun görülmemesi işleminin kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı iddia edilmektedir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilen “Malzemeli Yemek Pişirme” hizmet işine ilişkin olarak idarece gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde, 11.09.2013 tarihli yazı ile başvuru sahibinden yazı ekinde belirtilen teklif fiyata dâhil olan giderlere ilişkin açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’ne göre belgelere dayalı olarak 24.09.2013 tarihine kadar sunulmasının istendiği, idarece başvuru sahibi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının uygun görülmediği,  07.10.2013 tarihli ihale komisyonu karar tutanağında başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun görülmeme gerekçelerinin “Teklif fiyatına dahil olan giderlerden, 25 kişiden, 24 kişinin işçilik maliyetinin ve İdari Şartnamenin 25. Maddesinde yol bedelinin (nakdi) 3,50 TL den hesaplama yapılmadığı, 2014 mali yılındaki asgari ücret miktarlarında yapılması muhtemel artışlarla ilgili bedel ön görülmüş, diğer 1 kişinin ise işçilik maliyetinde, sigorta risk oranının (bu ihaledeki idari şartnamenin 25. maddesindeki sigorta risk oranının %1 olarak belirlendiği) %2,5 üzerinden hesaplama yapılarak işçi maliyetine eklendiği ve yapılan hesaplama icmalinin uygun olmadığı tespit edilmiştir.

Teklif fiyata dahil olan giderlerden, ihale ile ilgili teknik şartnamenin genel hükümler bölümünün 18. maddesindeki elektrik gideri ile ilgili bileşeni için KİK Tebliğinin 79.4.2.3.maddesinin (c) bendinde belirtilen belgeleri (Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri) KİK tebliğinin 79.4.2.6.maddesine göre uygun olarak sunmadığı ve yapılan icmalin de uygun olmadığı tespit edilmiştir.

ı- Teklif fiyata dahil olan giderlerden, ihale ile ilgili teknik şartnamenin genel hükümler bölümünün 21. maddesindeki, günlük pişirilen yemeklerin taşımasında kullanılacak araç ve yemeğin konulacağı tehermobox giderleri ile ilgili bileşenler için;

            1- Yemeğin taşımasında kullanılacak tehermoboxla ile ilgili maliyet bileşeni için, KİK tebliğinin 79.4.2.3. maddesinin (b) bendinde belirtilen belgeyi (Fiyat Teklifi) KİK tebliğinin 79.4.2.5.maddesine göre uygun olarak sunmadığı ve yapılan icmalin de uygun olmadığı tespit edilmiştir.

            2- Yemeğin      taşınmasında kullanılacak aracın 100 km.’de tüketeceği yakıt miktarının tespiti için internet çıktısı alınmış ve aracın yakacağı yakıt bedeli ile ilgili olarak Petrol Ofisi A.Ş’den alınan internet çıktısının KİK Tebliğinin 79.4.2.3 maddesindeki belgelerden olmadığı ve yapılan icmalin de uygun olmadığı tespit edilmiştir.

            3- Yemeğin taşınmasında kullanılacak araçla ilgili maliyet bileşeni için, sabit kıymet amortisman bedelini gösterir mali müşavir onaylı tevsik edici belge ile ruhsatı sunulan araca ait, trafik sigorta gideri, motorlu taşıt vergisi ve amortisman bedeline ait tevsik edici her hangi bir belgenin sunulmadığı ve gider öngörülmediğinden, taşıma ile ilgili giderlerin uygun olarak açıklanmadığı tespit edilmiştir.”şeklinde belirtildiği tespit edilmiştir.

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

            25.3.1

           
1 )  işçilik maliyeti: 25 kişi

           
2 ) Giyecek gideri: teknik şartnamede Ek-2′de özellikleri belirtilen (yazlık ve kışlık olarak iki takım) ayni olarak karşılanacaktır.

           
3 ) Yol gideri: 3.50 x22 günxkişi sayısı nakdi olarak karşılanacak olup ücret bordrosunda gösterilecektir.

           
4 ) Diğer giderler: Teknik şartnamenin 10.maddesinin genel hükümler bölümünde belirtilmiştir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Kısa vadeli sigorta prim oranı %1, kişi sayısı 25 kişidir.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’de “İşin Mahiyeti

Madde 1. Bu teknik şartname K.T.Ü. Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi başkanlığına bağlı yemekhanelerinde yemek hizmetinin nasıl yürütüleceğini kapsar.

Madde 2. Yüklenici, yiyeceklerin siparişi, satın alınması, depolanması, hazırlanması, pişirilmesi ile öğrenci, idari ve akademik personel yemekhanelerine yemeğin taşınması, yemeğin servisi, bulaşık kaplarının toplanması, yıkanması ve çöplerin kaldırılmasından sorumludur. Yemekhanelerde kullanılan masaların, sandalyelerin, tezgahların, yerlerin vb. demirbaş malzemelerin temizliği işini de müteahhit firma yapacaktır.

Madde 7. Mutfakta bulunması gereken araç ve gereçler (demirbaşlar

h) Ayrıca yüklenici kanuni kampüsü mutfağında pişen yemeğin akademik ve idari personel yemek salonlarına taşımaya uygun bir araçla ve 7 adet Thermobox (thermoboxlar çelik küvetler ve kapakları ile birlikte, 3 çeşit yemek konulabilecek 60’ ar lt yemek alabilecek kapasitede olacak)   kapları bulundurmak zorundadır. Bu demirbaşlar kendine ait olup sözleşme bitiminde alacaktır. Bu demirbaşlarla ilgili idareden her hangi bir talepte bulunamaz.

            …

Madde 10. Genel hükümler

18-Yemekhanelerin aylık aşağıda belirtilen elektrik ve su masraflar yükleniciye ait olacaktır. Elektrik ve su masraflarının tespiti için her yemekhanede su ve elektrik saati bulunacaktır. Sarf edilen elektrik ve su harcamaları İdarece uygun görülen hesaba havale edilecektir.

Kullanılacak elektrik ve su miktarları:

Elektrik gideri (aylık 4600 kw.)

Su gideri (aylık 50 m3  )

19- Yeklerin pişirilmesinde ve ısıtılmasında aşağıda belirtilen LPG masrafları yükleniciye aittir.

Kullanılacak LPG miktarı:

LPG gideri (aylık LPG 45 kg. 8 adet)

21- Kanuni kampüs öğrenci yemekhanesinde günlük pişirilen yemekler;  Kampüs içinde bulunan İdari ve Akademik personel yemek salonlarına da yemek servisi hizmeti verecektir. Bu yemek salonlarının kanuni kampüsü yemekhane mutfağına uzaklığı 750 m. dir.

Yemeklerin taşınması için yüklenici; taşımaya uygun bir araç ve yemeğin taşınmasında kullanılacak 7 adet thermobox  (thermoboxlar çelik küvetler ve kapakları ile birlikte, 3 çeşit yemek konulabilecek 60’ ar lt yemek alabilecek kapasitede olacak) kapları ile taşıma yapacaktır. Yüklenici taşıma ile ilgili idareden her hangi bir talepte bulunmayacaktır. Taşıma yapılacak araç ve termobox ile ilgili tüm giderler yükleniciye aittir.

22- Yemek dağıtım sırasında öğrenci ve personel için günübirlik tek kullanımlık pet su bardağı bulundurmak zorundadır.

23- Bu şartnamede bulunmayan hususlar ortaya çıktığında Kamu İhale Kanunu ve Uygulama yönetmelikleri hükümleri geçerlidir.”düzenlemeleri yer almıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

79.4.2. İhale komisyonu tarafından yapılacak aşırı düşük teklif değerlendirmesinde aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

79.4.2.1. İhale komisyonu, teklifin önemli bileşenlerine ilişkin olarak;

a) Verilecek hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve hizmetlerin temininde kullanılacak avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle aşırı düşük teklifleri değerlendirerek ihaleyi sonuçlandıracaktır.

79.4.2.2. Verilecek hizmetin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler, hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya hizmetin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; sadece bu hususların neler olduğu değil, belirtilen çözüm, avantajlı koşul, özgünlük ya da hizmetin ekonomik olması sayesinde elde edilen maliyet avantajının da bilgi ve belgelere dayalı olarak açıklanması gerekmektedir.

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.5. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  toplam birim maliyet tutarının,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.6. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tekliflerini kullanması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) düzenlenmiş fiyat teklifini sunması yeterlidir.

79.4.2.7. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilen fiyat tarifelerinde belirtilen fiyatları kullanması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifeyi gösterir belgeyi sunması yeterlidir. (Örnek: Orman Genel Müdürlüğüne bağlı işletmeler tarafından satılan ürünlere ilişkin ilan edilmiş fiyatlar vb.)

79.4.2.8. İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatının, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin asgari fiyatlara uygun olması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir.(Örnek: EPDK tarafından il bazında günlük olarak yayımlanan akaryakıt fiyatları vb.)” açıklamaları yer almaktadır.

Başvuru sahibi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde; personelin işçilik maliyeti tespit edilirken, 2014 yılının 01-12 ayları için %4 asgari ücret zammı yansıtılmak suretiyle, yol bedelinin 5,00 TL, kısa vadeli sigorta risk prim oranının 24 personel için %1, şoför için %2,5 olarak alındığı, buna göre 25 personelin %3 sözleşme gideri hariç işçilik maliyetinin 291.816,646 TL olarak hesaplandığı görülmüştür.

İhale dokümanında yol bedelinin 3,50 TL, kısa vadeli sigorta prim oranının %1 olarak belirlendiği, başvuru sahibi tarafından ise yol bedelinin 5,00 TL, şoförün kısa vadeli sigorta risk prim oranının %2,5 olarak esas alındığı görülmüş olmakla birlikte, aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesinin amacının, idare tarafından belirlenen hizmet şartlarına ve teknik şartnameye uygun olarak ihale konusu işin yapılabilirliğini değerlendirmek olduğu, giderin fazla hesaplanmış olmasının da daha az maliyetle ihale konusu işin yapılabilirliğini kanıtladığı, bu itibarla başvuru sahibinin işçilik maliyetini daha fazla hesaplamasının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekçesi olarak değerlendirilmesi işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi tarafından öngörülen elektrik giderinin tevsiki amacıyla TEDAŞ tarifesi internet çıktısının sunulduğu görülmüş olup, elektrik hizmeti veren özelleştirilmiş bir kurum tarafından yayımlanan tarifenin TEDAŞ’ın internet sitesinden temin edilerek sunulmasında kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca su gideri için öngörülen fiyatın tevsiki amacıyla Trabzon Belediyesinin internet sitesinden temin edilen su gelirleri hasılatı tarife cetvelinin sunulmasında da kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin diğer bir gerekçenin yemeğin            taşınmasında kullanılacak aracın 100 km.’de tüketeceği yakıt miktarının tespiti için internet çıktısının sunulması ve aracın yakacağı yakıt bedeli ile ilgili olarak Petrol Ofisi A.Ş.den alınan internet çıktısının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.3’üncü maddesindeki belgelerden olmaması hususlarının gösterildiği görülmektedir.

Başvuru sahibi tarafından yakıt giderinin tevsiki amacıyla sunulan bilgi ve belgeler incelendiğinde, bu bedelin tevsiki amacıyla EPDK’nın internet sitesinden alınan 09.09.2013 tarihli akaryakıt bayi raporunun sunulduğu, sunulan belgenin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.8’inci maddesine uygun olduğu anlaşılmıştır.

Yakıt giderinin tespit edilmesinde gerekli diğer bilgi olan ihale konusu işte kullanılması öngörülen aracın kilometrede ne kadar yakıt tükettiği hususunun ise Ford Transit Minibüs aracın şehir içi 100 km.de 10,4 litre yakıt tükettiğine dair teknik bilgiye dayandırıldığı görülmüştür.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.1, 79.4.2.2 ve 79.4.2.9’uncu maddeleri istekli tarafından öngörülen fiyatların tevsik edilme şekline yönelik düzenlemeler içermektedir. Aracın kilometrede ne kadar yakıt tükettiği hususu ile ilgili olarak ise piyasadaki araçlar örnek gösterilmek suretiyle kullanılması öngörülen aracın teknik özelliklerine göre yaklaşık bir hesaplama ile açıklama yapılması gerektiği sonucuna varılmaktadır. Başvuru sahibi tarafından da bu doğrultuda Ford Transit Minibüs aracın broşüründe bulunan yakıt tüketimine ilişkin bilgilerin bulunduğu bir belgenin sunulduğu, belgede aracın şehir içinde 100 km.de 9,4 litre yakıt tükettiğinin belirtildiği, maliyet hesabı yapılırken bu verinin üstündeki bir değer (10,4 litre) esas alınarak ihale konusu işte kullanılması öngörülen aracın yakıt tüketiminin açıklandığı görülmüştür. Bu çerçevede, yakıt gideri için öngörülen fiyata yönelik açıklamalarda kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

Ayrıca ihale komisyonu kararında yemeğin taşınmasında kullanılacak araçla ilgili maliyet bileşeni için, sabit kıymet amortisman bedelini gösterir mali müşavir onaylı tevsik edici belge ile ruhsatı sunulan araca ait, trafik sigorta gideri, motorlu taşıt vergisi ve amortisman bedeline ait tevsik edici her hangi bir belgenin sunulmadığı belirtilmiş olmasına karşın başvuru sahibi tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında yemek dağıtımında kullanılacak aracın ruhsatı ve meslek mensubu tarafından düzenlenen araçlara ait serbest muhasebeci mali müşavir tutanağı, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigorta poliçesinin sunulduğu, meslek mensubu tarafından düzenlenen belgede aracın değerinin 10.250,00 TL olarak belirtildiği, başvuru sahibi tarafından araç maliyeti üzerinden yıllık %20 oranı esas alınarak yıllık amortisman gideri hesaplandığı görülmüştür.

Motorlu taşıtlar vergisi giderine ilişkin ise olarak herhangi bir bedel öngörülmediği, işin süresinin 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arası olduğu dikkate alındığında (işin süresine oranlama yapılarak) bu giderin teklif fiyatına yansıtılması gerektiği, dolayısıyla araca yönelik açıklamanın bu yönüyle uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan ihale dokümanında yüklenici tarafından demirbaş olarak getirilmesi ve sözleşme bitiminde yükleniciye iade edilmesi öngörülen thermobox giderine ilişkin olarak başvuru sahibi tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında proforma fatura sunulduğu ve proforma faturada belirtilen fiyatlar üzerinden amortisman hesabı yapıldığı görülmüştür. Başvuru sahibince teklifte maliyet teşkil edecek olan ve idarece açıklanması istenen bir bileşen olarak belirlenen thermoboxların kendi malı olduğuna dair demirbaş veya amortisman defteri gibi bir belge sunulmadığı, buna göre kendi malı olmayan makine ve ekipman için amortisman ayrılarak yapılan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla idarenin bu gerekçesinin yerinde olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde netice itibariyle kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı değerlendirilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65′inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54′üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

Copyright 2016 © www.asiridusuk.com Tüm hakları saklıdır. Web Tasarım